Presseinformationen aus der Gemeente Landgraaf

 

Berichten uit de gemeente Landgraaf
in de Nederlandse taal


Weitere Neuigkeiten findet man auch auf der offiziellel Internet-Seite der Gemeente Landgraaf (http://www.landgraaf.nl/websites/common/) Unter "Gemeentenieuws" (unten links) gibt es ein PDF-Dokument mit dem Titel "Landgraaf aktueel", das man problemlos herunterladen kann...Plaats geen glasafval bij verwijderde glascontainers!

Eind vorig jaar zijn de bovengrondse glascontainers aan de Zr. Theodolindestraat, Strijthagerweg en Esdoornstraat verwijderd omdat deze containers onvoldoende gebruikt werden. Op deze locaties wordt echter nog regelmatig glasafval neergezet. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wij verzoeken bewoners die voorheen gebruik maakten van deze glascontainers hun glasafval te deponeren in de dichtstbijzijnde glascontainer aan de Heigank of het SUN-plein, De Wendelstraat of Honigmannstraat respectievelijk Salesianenstraat of Groenstraat.

Overigens is de glascontainer aan de Hoofdstraat/hoek Oranje Nassaustraat verplaatst naar de Wendelstraat ter hoogte van het Kennedyplantsoen. De glascontainer aan de Gank is verplaatst naar de Haasselt.Beursvloer Landgraaf groot succes!

Vrijwilligerscentrale Landgraaf heeft woensdag 30 januari het raadhuis omgetoverd tot de Beursvloer Landgraaf. De Beursvloer stond in het teken van NLdoet en was daarom dé ontmoetingsplaats voor klusaanbieders en klussers. In één uur tijd zijn er maar liefst 30 matches gesloten! Niet alleen NLdoet-klussen gingen als warme broodjes over de toonbank, maar voor veel klusaanbieders heeft het ook nieuwe contacten, nieuwe samenwerkingsverbanden en zelfs potentiële sponsoren opgeleverd. Een mooi resultaat!

Naast de gemaakte matches zijn er ook nog diverse prijzen verloot, mogelijk gemaakt door Snowworld Landgraaf, het Suikerpotje en Bero Banket. Sportvereniging PHDES heeft de jubileumprijs van Vrijwilligerscentrale Landgraaf t.w.v. €500,- in ontvangst mogen nemen voor de uitvoering van hun hartverwarmende klus tijdens NLdoet 2013. PHDES zoekt nog enkele vrijwilligers voor deze klus waarbij men het eigen clubgebouw, en daarmee ook de buurt, wil verfraaien. Ook andere organisaties in Landgraaf zoeken nog vrijwilligers. Wilt u weten wat er in de aanbieding is? Kijk op www.nldoet.nl of kom langs bij Vrijwilligerscentrale Landgraaf in het raadhuis! De Beursvloer Landgraaf was een groot succes. Hiervoor willen wij alle standhouders en bezoekende partijen bedanken.’t Sjpoeëkt in ‘t gemindehoes

In ‘t gemindehoes weët dit joar och wer good carnaval gevierd. Aafgelope zoaterdig sjtong d’r Burgerzaal nog op d’r kop wie doa ’t carnavalsgalaconcert plaatsjvong. En ongertusje hant d’r burgemeester en de wethouders, mar och de ambtenare  alwer ee paar kieër geoefend an sjpektaculaire acts. Deë van ’t gemindebesjtuur weët opgeveurd went de Blauw Sjuut vriedigmiddig aalekt bij ’t gemindehoes. Mar doa is nog mieë te doeë en went uur d’rbij wilt zieë dan kin dat op d’r donderdigmurrege, vriedig- en zoaterdigmiddig.

Donderdig 7 fibberwari Koetsche Grüskes
’T gemindebesjtuur nuudigt d’r Sjtadsprins en zie gevolg oeet vuur ’t sjtadsprinsontbijt.
Ronk 11.00 oer arriveere de Koetsche Grüskes bij ’t gemindehoes woabij ier va harte welkom zut! Aasjletend geet ozze burgemeester mit d’r sjtadsprins Roger I en d’r Schaesbergse Vasteloavendsverein noa Ubach Palenberg um doa d’r Rathaussturm mit te make.

Vriedig 8  fibberwari Blauw Sjuut
Um ongeveer 13.45 oer lekt de Blauw Sjuut aa. Zoeë wie gidder joar zurgt ’t College van Burgemeester en wethouders vuur ing sjpoeëkechtige verrassing. Doavuur is och gidderinne oeetgenuudigt. Doanoa zunt de ambtenare an de buurt. Dit joar is ’t alwer 19 joar geleie dat de 1e ambtenarezitting woeët georganiseerd. Die is al nit mieë voet te dinke. Uuverigens is dat ing besjloate zitting.

Zoaterdig 8 fibberwari Sjluueteluuverdrach
Vanaaf 12.30 oer trukt d’r keengeroptoch durch ’t centrum van Landgraaf. Ze weëde vergezeld durch alle prinse en prinsesse en natuurlijk d’r Sjtadsprins Roger I. Bij ’t gemindehoes aagekomae geet d’r keengeroptoch wieër en alle vereins, mit al hun prinsen, jeugdprinsen en prinsessen  gunt daan noa d’r  Burgerzaal. Doa sjpieële de Trekzek de sjterre van d’r hieëmel en kriet Roger I oet heng van d’r Burgemeester d’r sjtadssjluuetel uuverhendigt. En daan weët och d’r bronze Landgraafbok oeetgeriekt.  Dansmarietjes, d’r Prinse Road Schaesberg en d’r Peer Heiligers vulle ’t programma mit dans en zang. Wilt uur d’rbij zieë, zurg daan dat uur um 13.30 oer bij ’t gemindehoes zut.

En doanoa is ’t gemindehoes bis d’r dieënsdig d’r 12 fibberwari gesjloate. Vanaaf goonsdig is ’t gemindehoes wer geweun oape! Sjun carnavalsdaag….!

U vindt deze informatie ook op www.landgraaf.nl bij ‘Carnaval in Landgraaf’.Dien tijdig een verzoek verenigingssubsidie in!

Tot uiterlijk 1 maart kunnen vrijwilligersorganisaties/verenigingen een aanvraag bij de gemeente indienen om in aanmerking te komen voor een ledensubsidie. Zorg ervoor dat die aanvraag uiterlijk 28 februari is ingediend. Aanvragen die óp of ná 1 maart worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.

In december heeft de gemeenteraad de ‘Subidieverordening vrijwilligersorganisaties 2013’ vast gesteld. Het aanvragen van subsidie is nu makkelijker. Gelijk met het verlenen van de subsidie vindt ook de vaststelling plaats. Wel wordt steeksproefgewijs achteraf controle uitgevoerd.

Onlangs hebben alle vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie de verordening en een aanvraagformulier ontvangen. Heeft uw organisatie in het verleden (nog) geen subsidie ontvangen en denkt u er wel recht op te hebben, kijk dan voor meer informatie op www.landgraaf.nl in het Dienstenloket bij Vrijwilligersorganisaties (verenigingen), subsidies. Daar kunt u de voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen. U kunt daar eventueel ook een aanvraagformulier downloaden.Controlebericht via NL-Alert

Op maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Wanneer u het bericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Zo bent u direct op de hoogte als er echt een noodsituatie is. Wilt u meer informatie, of weten of uw mobiel al geschikt is? Kijk dan op nl-alert.nl.Gemeentegids 2013

Vanaf deze week wordt de nieuwe gemeentegids 2013 huis-aan-huis verspreid. Dit gebeurt niet bij woningen met een nee/nee-sticker op de brievenbus. In dat geval kunt u een exemplaar opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 045-5695222 of via gemeente@landgraaf.nl.

Voor de uitgave van deze gemeentegids is gekozen voor een nieuwe uitgever, FMR Producties. Met de komst van deze nieuwe uitgever is ook de digitale gemeentegids geheel vernieuwd. Deze is te vinden via www.landgraaf.nl of rechtstreeks op http://landgraaf.digigids.eu/. U kunt hier zelf rechtstreeks een gewenste nieuwe of gewijzigde vermelding doorgeven. Zo houden we de digitale versie altijd actueel.

Gemeentegids op uw smartphone
De digitale gemeentegids is tevens in een speciale versie voor uw smartphone beschikbaar. Wilt u deze bekijken, ga naar landgraaf.gemeentegids.mobi of scan onderstaande QR-code!
Deze smartphone-versie kunt u uitbreiden met de (gratis) app van Layar. Hiermee kunt u uw locatie bepalen en informatie over de gemeentegids-adressen in uw omgeving ontvangen.Aangenaam verrast

Landgraafse werkloze burgers helpen hun medemens bij maatschappelijke instellingen, waaronder bejaardencomplexen en zorginstellingen, met sneeuwruimen. Vanaf de eerste sneeuwdag staken een tiental burgers van Landgraaf samen met de medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Buurtbeheerbedrijf Landgraaf de handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat ook mensen die minder mobiel zijn op een veilige manier hun thuis kunnen verlaten. De bewoners van Zorgcentrum Heereveld waren aangenaam verrast door deze onverwachte hulp. Het is fijn dat we nu veilig bij "onze" bushalte kunnen komen aldus de bewoners. Niets dan lof voor dit initiatief!Informatie over gemeentelijke belastingen

Eind januari ontvangt u van de GBRD (Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst) de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2013 en de aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing van 2012 (DIFTAR). Deze aanslagen worden vanaf 2012 gecombineerd op één aanslagbiljet.

De aanslag gemeentelijke belastingen vermeldt onder andere de belastingsoorten waarvoor u als eigenaar en/of gebruiker wordt aangeslagen. Ook staat op deze aanslag de WOZ-waarde die o.a. van belang is voor uw aangifte inkomstenbelasting 2013. DIFTAR 2012 heeft betrekking op de dagen in 2012 waarop u de containers of huisvuilzakken heeft aangeboden en het aantal aanbiedingen/ledigingen.

Wilt u meer informatie?
Op de website www.gbrd.nl kunt u de informatiefolder downloaden met meer informatie over het aanslagbiljet. Daarnaast kunt u met het standaard-emailformulier vragen stellen.
Ook bent u van harte welkom aan de balie van de GBRD, Emile Erensplein 55, 6371 GH Landgraaf (iedere werkdag van 9.00-16.00 uur).Telefonisch kunt u de GBRD op werkdagen bereiken van 9.00-16.00 uur via 045-569 5600. In de periode van 29 januari tot en met 6 februari 2013 is de GBRD langer geopend. U kunt ons dan op werkdagen bereiken van 8.00 – 18.00 uur.Bijdrage maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen van minima

Minima met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar hebben recht op een bijdrage van € 25 per kind per kalenderjaar. Dit hebben de gemeenteraden van de ISD BOL gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf beslist in 2012. De bijdrage is bedoeld voor deelname aan zelf te kiezen activiteiten zoals bijvoorbeeld het bezoeken van een zwembad, het kopen van sportkleding of het meegaan met een schoolreis.

Wanneer behoort u voor deze bijdrage tot de minima?
1. U bent inwoner van een van de gemeenten Brunssum, Onderbanken of Landgraaf.
2. U hebt op 1 januari 2013 een of meer ten laste komende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
3. U heeft op 1 januari 2013 een inkomen dat maximaal 110% bedraagt van de toepasselijke bijstandsnorm. Om u een indruk te geven: dit is voor alleenstaande ouders ongeveer € 1310 netto per maand inclusief vakantietoeslag en voor gehuwden of samenwonenden ongeveer
€ 1450 netto per maand inclusief vakantietoeslag.
4. Uw vermogen bedraagt minder dan het in artikel 34 lid 3 van de WWB bij de gezinssituatie genoemde vermogen. Dit is € 11.590.

Deze bedragen geven u een indruk, meer niet. Bent u van mening dat u tot de genoemde doelgroepen behoort, lees dan verder.

Hoe kunt u de bijdrage aanvragen?
U kunt tijdens het spreekuur voor bijzondere bijstand terecht bij ISD BOL in Brunssum (ook voor Onderbanken) en in Landgraaf. Dit is elke dinsdag van 9 tot 12.30 uur. In de maanden januari en februari kunt u (in verband met de drukte aan het begin van het jaar) ook op maandag terecht. U krijgt dan de noodzakelijke informatie én indien van toepassing een aanvraagkaart en een formulier waarmee u een inkomens- en vermogensverklaring aflegt. Wij verwijzen u naar het spreekuur omdat u misschien ook recht hebt op andere bijzondere bijstand, dat bekijken we dan meteen mee. U kunt ook tijdens de openingstijden een kaart en de verklaring, waarmee u de tegemoetkoming aanvraagt, afhalen aan de balie. U kunt de tegemoetkoming over het kalenderjaar 2013 aanvragen tot 1 maart 2014. De tegemoetkoming over 2012 kan overigens nog worden aangevraagd tot 1 maart 2013.

Ambtshalve
Een aantal minima hoeft de bijdrage niet aan te vragen. ISD BOL verstrekt hun deze ambtshalve. Zij ontvangen in februari 2013 hierover een beschikking. Dit zijn  uitkeringsgerechtigden die op 1 januari van het kalenderjaar een bijstandsuitkering voor levensonderhoud ontvangen en op die dag een kind of kinderen hebben in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u krijgen tijdens kantooruren via het algemene telefoonnummer van ISD BOL, 045-5253747.Extra informatiemiddag Wmo
Maandag 4 februari

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. De gemeente Landgraaf, de adviesraad Wmo en de Seniorenraad vinden het belangrijk om de inwoners van Landgraaf te informeren over de ontwikkelingen binnen de Wmo.

In het najaar van 2012 zijn 3 drukbezochte informatiebijeenkomsten geweest. Sommige mensen is het echter niet gelukt om een van die bijeenkomsten te bezoeken. Vandaar dat er nog een extra bijeenkomst wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 4 februari van 14.00 tot 16.00 uur in de Harmoniezaal, Sunplein 19.

Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen dient u zich vóór 29 januari aan te melden via ml2@landgraaf.nl. Telefonisch aanmelden kan van maandag t/m donderdag via 045-5695244. Wij hopen u op deze bijeenkomst te mogen begroeten.Internetdialoog inrichting Stadspark Lichtenberg

De gemeente Landgraaf en HEEMwonen (de nieuwe naam van Hestia groep na de fusie met twee andere corporaties) zijn bezig met de uitvoering van een aantal deelprojecten van het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg. Eén van deze deelprojecten is het Stadspark Lichtenberg dat wordt aangelegd in Lichtenberg met een doorgang richting het Raadhuisplein. Het park wordt in verschillende fases aangelegd. Voor de komende jaren staat de eerste fase op de planning en deze betreft het gebied tussen het Raadhuisplein, Koninginneplein en Heggenstraat.

Uit het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg, grotendeels tot stand gekomen door de wensen van bewoners, blijkt dat er een vraag is naar meer groen in de buurt, ontmoetingsplekken en speelgelegenheden. Deze drie elementen worden opgenomen in de schetsen voor het Stadspark. Over wat er verder in het park moet komen en hoe deze drie elementen vorm moeten krijgen, willen we graag uw mening weten. De inwoners van Lichtenberg en Op de Kamp hebben als direct omwonenden hiervoor een uitnodiging ontvangen. Naast de inbreng van de inwoners van Lichtenberg en Op de Kamp stellen we de mening van iedereen binnen onze gemeente erg op prijs. Van het Stadspark kan tenslotte ook iedereen gebruik maken.

Internetdialoog
Om u de gelegenheid te geven om rustig over de diverse invullingen van het park na te denken, nodigen wij u uit om deel te nemen aan een internetdialoog. De gemeente en HEEMwonen gebruiken de uitkomsten van de internetdialoog voor verdere besluitvorming over de inrichting van het Stadspark. Deze internetdialoog vindt plaats van maandag 20 januari t/m woensdag 6 februari en wordt uitgevoerd door Synmind BV. In deze periode kunt u op elk gewenst moment een bijdrage aan de dialoog geven.

U krijgt via de website van Synmind 10 uitspraken over verschillende invullingen van het park voorgelegd. Vervolgens kunt u direct, in grafieken, uw mening vergelijken met die van de andere deelnemers. Wij vragen u ook om uw meningen toe te lichten. Uw argumenten worden automatisch naast de grafieken weergegeven. Het is ook mogelijk om direct op de argumenten van de andere deelnemers te reageren. Daardoor ontstaat een open dialoog over het park. Als wij alle gegevens die voortkomen uit de internetdialoog hebben verwerkt, volgt een terugkoppeling over de resultaten in de vorm van een presentatie tijdens een bewonersbijeenkomst. 

Aanmelden
U kunt zich opgeven via de website van Synmind BV www.synmind.com. U krijgt dan binnen 24 uur de inloggegevens. Wij verzoeken u om bij de aanmelding uw postcode en leeftijd in te voeren omdat wij deze informatie nodig hebben bij de analyse.  De discussie wordt op het internet anoniem gevoerd. U kunt dus vrijuit uw bijdrage leveren. Synmind verstrekt uw gegevens dus niet aan derden.
Als u echter aangeeft door de gemeente Landgraaf benaderd te willen worden bij vervolgstappen in het project (bijvoorbeeld voor een uitnodiging voor een bewonersavond) zullen uw naam en adresgegevens wel aan de gemeente worden doorgegeven.

Geen computer of internet?
Heeft u geen computer of beschikt u niet over internet? Dan kunt u toch meedoen aan deze internetdialoog. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het bureau Synmind BV, via telefoon  06-558 933 82. U ontvangt dan een vragenlijst per post.

Vragen
Wanneer er nog vragen zijn over het Stadspark en de internetdialoog dan kunt u contact opnemen met de gemeente Landgraaf, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer: 045-5695222. Wij hopen van harte dat u wilt meedoen aan deze internetdialoog. Samen kunnen we een mooi Stadspark realiseren.Wie verdient Vrijwilligersprijs Landgraaf in 2013?

Landgraaf heeft de Vrijwilligersprijs ook in 2012 met open armen ontvangen en de Vrijwilligerscentrale is dan ook trots! Door de Vrijwilligersprijs werden bijzondere vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in beeld gebracht! Alle genomineerden zijn dan ook eigenlijk winnaars!

Vrijwilligersprijs 2013
Naar aanleiding van het succes in 2012 is besloten om de Vrijwilligersprijs ook in 2013 voort te zetten! Landgraaf heeft genoeg bijzondere en noemenswaardige vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Uw hulp is hierbij gevraagd! Kent u een jeugdvrijwilliger, vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie in Landgraaf die u in het zonnetje wilt zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u de vrijwilliger of de vrijwilligersorganisatie nomineren voor de Vrijwilligersprijs Landgraaf 2013. Uit al deze kandidaten wordt de Vrijwilligersprijs 2013 in de categorie 'Vrijwilliger' en de categorie 'Vrijwilligersorganisatie' uitgekozen. De Vrijwilligersprijs 2013 wordt wederom op de Nationale Vrijwilligersdag, 7 december 2013, door wethouder Harry Leunessen uitgereikt.

Jeugdvrijwilligersprijs
De jeugdvrijwilliger, de vrijwilliger van de toekomst, is een hele belangrijke binnen het vrijwilligerswerk! Er is een aparte jeugdvrijwilligersprijs voor de leeftijdsgroep tot en met 21 jaar.

Aanmelding Vrijwilligersprijs 2013
Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs'. Download het formulier op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nl of vraag het formulier op bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf via telefoonnummer 045–5695346 of via vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

- Op de Bies zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om filmpjes te maken/plakken  of videobanden om te zetten naar dvd. Leuk en afwisselend werk. Deels zelfstandig en in eigen tijd.
- Charlemagne College is op zoek naar iemand voor de technische dienst. Werkzaamheden: hand- en spandiensten verrichten samen met hun technische man zoals ophangen van prikborden en posters, vervangen van lampen, gereed maken van ruimtes voor bijeenkomsten en lichte conciërgewerkzaamheden. Werktijden in overleg.
- Speeltuin ‘t Eikhoorntje is op zoek naar een vrijwilliger die 2 à 3 dagen per week van 16 tot 18 uur vanaf april tot oktober wil komen helpen met het schoonmaken en opbergen van tafels/stoelen rond sluitingstijd.
- Gilde Landgraaf zoekt een taalcoach Italiaans voor les aan 55-plussers die in een aangepast tempo zo ver willen komen dat zij zich redelijk verstaanbaar kunnen maken in de Italiaanse taal. In het voor- en najaar, in beginsel overdag, 1 les per week van anderhalf uur incl. pauze, tussen de 10 en 15 lessen (in overleg). Gemaakte kosten worden vergoed. Tevens ontvangt u een aardigheidje na elke sessie, een eindejaarsattentie en vindt er jaarlijks een etentje plaats.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf in het raadhuis, tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur. Kijk ook op www.vrijwilligerswerkparkstad.nlNog ruimte in budget sportstimulering

De gemeente Landgraaf wil sportverenigingen en sportorganisaties stimuleren om extra sportactiviteiten aan te bieden met als doel meer mensen aan het bewegen en sporten te krijgen. Voor deze extra sportactiviteiten heeft de gemeente geld gereserveerd. Dit budget voor sportstimulering is een tijdelijk budget dat geldt van 2012 tot en met 2014. Het toekennen van dit tijdelijk budget komt voort uit de beleidsactualisatie en het Uitvoeringsprogramma Sport dat de gemeenteraad in juli 2011 heeft geaccordeerd.
Oproep
Heeft u als sportvereniging of -organisatie plannen om extra activiteiten te ontplooien waarmee onze inwoners worden gestimuleerd tot uitoefening van sportactiviteiten, laat ons dit dan weten. Wellicht komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage! Binnen deze activiteiten dienen een of meer van de volgende elementen herkenbaar aanwezig te zijn:
1. Het organiseren van een wedstrijd en/of kampioenschap binnen een sport die in Landgraaf beoefend wordt, waarbij de wedstrijd en/of kampioenschap gehouden wordt op een hoog niveau (verenigingsoverstijgend) zodat daar een wervend karakter van uit gaat om de sport te gaan beoefenen (maximale incidentele bijdrage € 500,- per jaar).
2. Het organiseren van sport- en beweegactiviteiten in de brede zin waarbij inwoners van Landgraaf kennis kunnen maken met het aanbod van bestaande of nieuwe sport- of (beweeg)activiteiten in Landgraaf. De inwoners worden uitgenodigd om te gaan sporten, te gaan bewegen of elkaar rond een activiteit te ontmoeten (maximale incidentele bijdrage € 500,- per jaar).
3. Het organiseren van een sportieve omgeving die meer kansen biedt aan sporters in Landgraaf (maximale incidentele bijdrage € 1.500,- per jaar).
4. Het organiseren van activiteiten binnen een groter (regionaal) geheel zodat er een aantrekkelijker aanbod en niveau van sportactiviteiten ontstaat bij Landgraafse verenigingen (maximale incidentele bijdrage € 500,- per jaar).
5. Het organiseren van een impuls voor een nieuwe vorm van sport (maximale incidentele bijdrage € 5.000,- per jaar).
U kunt uw verzoek voor een extra bijdrage in het kader van deze sportstimuleringsregeling sturen naar het college van burgmeester en wethouders. Meldt u tijdig aan want op = op.Hulp bij het huishouden: nieuwe leveranciers in Landgraaf

De gemeente Landgraaf heeft de dienst Hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed. De aanbesteding is onlangs afgerond en de gemeente Landgraaf heeft nieuwe contracten afgesloten met Meander, Parkstad Thuiszorg en Cicero thuis. Hierdoor kunnen de inwoners van de gemeente Landgraaf die huishoudelijke hulp nodig hebben de komende jaren kiezen tussen de leveranciers Meander, Parkstad Thuiszorg en Cicero thuis. De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2013. De kwaliteit van de geboden zorg blijft gelijk.

Voor veel mensen geldt dat ze hun vertrouwde hulp blijven houden. De gemeente heeft aan de nieuwe leveranciers gevraagd om personeel over te nemen van de oude thuiszorgaanbieders. Daarbij proberen ze zoveel mogelijk te regelen dat mensen hun eigen hulp kunnen houden. Garanties kunnen ze daarover echter niet geven. Mensen die van hulp moeten veranderen, hebben van de gemeente een brief gekregen met daarin uitgebreide informatie.

Heeft u vragen over de nieuwe leveranciers van de huishoudelijke hulp, neem dan contact op met de gemeente Landgraaf, afdeling Maatschappelijke Ondersteuning via telefoon: 045-5695222.Actuele geluidbelastingkaarten Landgraaf online

Er zijn geactualiseerde gegevens van geluidniveaus in Landgraaf beschikbaar. Deze digitale geluidbelastingkaarten tonen aan dat de geluidbelasting van wegverkeer ten opzichte van 2007 met 20% is afgenomen. Dit kan te maken hebben met stillere wegdekken, minder verkeer, veranderingen in de infrastructuur of aangepaste rijsnelheid.

Verplichting EU
De Europese Unie verplicht de aangesloten landen te zorgen voor een uniform systeem voor het weergeven van de geluidbelasting (de hoeveelheid geluid).
In 2007 zijn voor het eerst geluidbelastingkaarten gepubliceerd van onze gemeente. Landgraaf maakt namelijk samen met 5 andere Parkstad-gemeenten deel uit van de wettelijk aangewezen ‘agglomeratie Heerlen/Kerkrade’. De Europese Unie (EU) verplichtte destijds namelijk alle agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners om geluidbelastingkaarten op te stellen.
In 2012 is deze verplichting uitgebreid tot alle stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners. Ook Prorail, Rijkswaterstaat, de provincies en het ministerie van Verkeer en Waterstaat moeten kaarten opstellen van gebieden die buiten de agglomeraties liggen. Naar aanleiding hiervan zijn ook de geluidbelastingkaarten van de ‘agglomeratie Heerlen/Kerkrade’ geactualiseerd.

Geluidbelastingkaarten online bekijken
Kijk voor de actuele geluidbelastingkaarten op de gemeentelijke website in de webpagina Milieu of scan de bijgevoegde QR-code met uw smartphone. Hier zijn ook een gebruikershandleiding en een document met veelgestelde vragen beschikbaar. Op de kaarten is aangegeven wat de geluidbelasting is, die wordt veroorzaakt door weg- en railverkeer en industrie; met name aan gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau weergeven over de hele dag (Lden) en tussen 23.00 en 7.00 uur (Lnight).

Maatregelen
Met behulp van de geluidbelastingkaarten zet de gemeente een actieplan voor de Europese Unie op, met de voorgenomen maatregelen om geluidhinder aan te pakken c.q. te verminderen. Deze inventarisatie dient voor de zomer gereed te zijn.Teruggave afvalstoffenheffing 2011

Heeft u over het hele jaar 2011 afvalstoffenheffing betaald en geen kwijtschelding over 2011 gekregen, dan krijgt u €27,- of €31,- per huishouden (een- respectievelijk meerpersoonshuishouden) teruggestort op uw rekening. Het geld wordt gestort op het rekeningnummer dat bij de gemeente bekend is.
De gemeente Landgraaf heeft in 2011 meer geld ontvangen aan afvalstoffenheffing dan dat zij heeft betaald aan de Rd4 voor het inzamelen van huisvuil. De gemeente heeft besloten om een gedeelte van dit geld terug te geven aan de burgers via het terugstorten van een bepaald bedrag per huishouden. De rest wordt gebruikt om in de toekomst eventuele schommelingen in het tarief te kunnen opvangen.

Voorwaarden

• u heeft de afvalstoffenheffing over het hele jaar 2011 betaald;
• u heeft over het jaar 2011geen kwijtschelding gekregen;
• u heeft het hele jaar 2011 in Landgraaf gewoond.

Aanpak

De gemeente gebruikt het rekeningnummer dat bij haar bekend is voor een automatische terugstorting van het bedrag. Is dit rekeningnummer onjuist of heeft de gemeente geen rekeningnummer van u, dan wordt het geld niet automatisch teruggestort.
Als u in januari 2013 een van de bovengenoemde bedragen nog niet heeft ontvangen, kunt u het formulier “Teruggave afvalstoffenheffing 2011” invullen en opsturen. U kunt dit alleen aanvragen als ook de aanslag Gemeentelijke Belasting- en Registratiedienst (GBRD) op uw naam staat.  Let op: deze regeling eindigt op 1 april 2013! Kijk voor het formulier op www.landgraaf.nl.

Termijn

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen een maand. Mocht deze termijn onverhoopt niet haalbaar zijn, dan ontvangt
u hierover een brief.Straat van het kwartaal
Dr. Willem Dreesstraat

Bent u ook benieuwd naar de herkomst van een bepaalde straatnaam? Achter een straatnaam gaat vaak een heel stuk geschiedenis schuil. Ieder kwartaal wordt een (oude) foto van een straat met uitleg over de naam op www.landgraaf.nl (rubriek Inwoners/Landgraaf nu en toen/Straatnaamgeving) getoond. Voor deze uitleg wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie die is opgeslagen in het gemeentearchief.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

- Rimo Parkstad Heugderlicht is op zoek naar iemand die met de bewoners activiteiten onderneemt, zowel binnen als buiten. Samen met bewoners de tafel dekken, afruimen, koffie en thee zetten en eventueel poetsen. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
- Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Landgraaf zoekt ouders die samen met het CJG activiteiten willen organiseren in de eigen omgeving waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten, ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar waar nodig een handje kunnen helpen.
- Stichting Respect zoekt een bestuurslid. De stichting wil zowel op maatschappelijk als cultureel gebied respect bevorderen. Als bestuurslid bedenk je hiervoor leuke ideeën. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: uitdelen van flyers, vouwen van folders of meegaan naar besprekingen met gemeenten.
- Zonnebloem regio Landgraaf afd. Kakert-Lichtenberg is op zoek naar een voorzitter. Taken: vergaderingen leiden en lokale sponsors benaderen.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf in het raadhuis, tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur. Kijk ook op www.vrijwilligerswerkparkstad.nlExpositie Fien Huth in raadhuis en galerie Ipomal

In januari en februari wordt er in het raadhuis en in galerie IPOMAL een tentoonstelling georganiseerd rondom de in Ubach over Worms geboren kunstenares Fien Huth (1938-2007). De tentoonstelling omvat een overzicht van abstract-expressionistische schilderijen uit de hoogtepunten van haar artistieke carrière. Het werk is verrassend actueel, met veel dynamiek geschilderd op vaak groot formaat. Beide exposities in Landgraaf tonen werken uit de collectie van Bonnefanten Kunstuitleen en uit haar kunstzinnige nalatenschap die door de Stichting Fien Huth ter beschikking worden gesteld.

Fien Huth schilderde vaak enorme grote schilderijen maar ook kleiner werk dat in schril contrast staat tot het woeste grote werk. De kunstenares wilde met haar kunst de mensen veranderen. Het liefst wilde zij muren en plafonds vol schilderen om zo haar boodschap uit te ‘schreeuwen’. Haar werk is te zien in belangrijke musea (Bonnefanten Museum, Museum Van Bommel Van Dam) en bij talrijke bedrijfscollecties van bijvoorbeeld Akzo, ABP en DSM. Met name in de tachtiger jaren maakte zij furore in binnen- en buitenland.

De officiële opening bij galerie Ipomal, gelegen aan de Charles Frehenstraat 5, wordt verricht door de heer Wim Pelzer (docent/kunstenaar) op vrijdag 11 januari om 19.00 uur. Ensemble KleBez zorgt voor de muzikale omlijsting. Openingstijden: van 11 januari tot en met 24 februari, op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur, op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Tevens op afspraak.

De officiële opening in het raadhuis vindt eveneens plaats op vrijdag 11 januari om 20.15 uur door Wim Weijnen, voorzitter van de Stichting Fien Huth. U kunt de expositie in de Burgerzaal bezoeken van 7 tot en met 24 januari, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur.'Handel en handjeklap' op Beursvloer Landgraaf

Op woensdag 30 januari vindt in het raadhuis van 17.30 tot 19.30 uur de Beursvloer Landgraaf plaats. De Beursvloer is een lokaal evenement, georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Landgraaf, waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord.

Bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar in een informele en dynamische sfeer. Het doel is de Landgraafse samenleving te versterken door matches te sluiten tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer gewenst. Deze matches gaan om de inzet van menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, creativiteit of faciliteiten. Er wordt gehandeld met gesloten beurzen; matches worden gemaakt en verschillende partijen kunnen drempelloos contact met elkaar leggen. Het rendement van de maatschappelijke Beursvloer bestaat uit nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Deelnemende bedrijven kunnen hun sociale gezicht tonen en krijgen naamsbekendheid.

Beursvloer en NLdoet 15 en 16 maart
Beursvloer Landgraaf wordt gecombineerd met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land waarbij de spotlights twee dagen op vrijwillige inzet zijn gericht. Maatschappelijke organisaties hebben activiteiten in het kader van NLdoet 'in de aanbieding'. Daarbij kunnen zij steun gebruiken in de vorm van o.a. mensen en/of middelen. Bedrijven beoordelen vervolgens waar hun medewerkers tijdens NLdoet een goede bijdrage kunnen leveren. Voorbeelden zijn: een bedrijf dat medewerkers beschikbaar stelt om een speurtocht te lopen met cliënten van Op de Bies of te helpen bij het opknappen van een kinderboerderij. Een EHBO-vereniging die een trainingsruimte zoekt en een bedrijf dat zijn personeelskantine daarvoor beschikbaar stelt en in ruil daarvoor een training bedrijfshulpverlening krijgt.

Ook het college van burgemeester & wethouders van Landgraaf zal in 2013 weer met NLdoet de handen uit de mouwen steken. Tijdens de Beursvloer zal men persoonlijk op zoek gaan naar een activiteit. Dat kan ook uw activiteit zijn! Voor meer informatie over en aanmelden voor de Beursvloer: Vrijwilligerscentrale Landgraaf, tel. 045 569 53 46, vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl of kijk op www.vrijwilligerswerkparkstad.nlInformatie van Rd4

Wijzigingen afvalinzameling rond kerst en Nieuwjaar
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december wordt geen afval aan huis ingezameld. Deze inzameling wordt verplaatst naar de zaterdag vóór en de zaterdag ná Kerstmis. Ook op dinsdag 1 januari wordt geen afval ingezameld. In de meeste gevallen wordt de inzameling verplaatst naar de zaterdag na Nieuwjaar. Raadpleeg uw afvalwijzer! Dit kan ook via www.rd4.nl.

Afwijkende openingstijden
Op vrijdag 21 december, maandag 24 december en maandag 31 december zijn het hoofdkantoor, milieuparken en kringloopwinkels vanaf 15.00 uur gesloten. Op eerste en tweede kerstdag en op Nieuwjaarsdag zijn alle vestigingen gesloten.

Verzamelcontainers afgesloten rond jaarwisseling
Om brandstichting te voorkomen, worden de papier- en textielcontainers op maandag 31 december afgesloten. In de loop van woensdag 2 januari worden deze weer opengesteld. Om te voorkomen dat containers rond de feestdagen overvol raken, kunt u het afval beter niet in het weekend of tijdens de kerstdagen aanbieden. Mocht het toch voorkomen dat een container vol is, neemt u uw afval dan weer mee naar huis en probeert u het later nog een keer. Het is verboden om afval naast de container te plaatsen. Daarvoor kunt u een boete krijgen.
 
Inzameling kerstbomen
Op maandag 7 januari worden de kerstbomen ingezameld. Leg de kerstboom vóór 7.00 uur buiten op de plek waar u normaal ook uw container neerzet. Bij hoogbouwlocaties is dit naast de verzamelcontainer. Let er op dat u de boom zonder kluit en zonder versiering aanbiedt. De stam mag niet dikker zijn dan 10 cm. Uw (verkleinde) kerstboom mag ook in de GFT-container of lever hem gratis in  bij het milieupark.

Meer informatie: Rd4-servicepunt via info@rd4.nl of (045) 543 71 00.Jubileumprijs van € 500,- voor maatschappelijke organisaties!

Voor maatschappelijke organisaties in Landgraaf is er in het kader van het 10-jarig jubileum van de Vrijwilligerscentrale Landgraaf een speciale prijs te winnen. U kunt namelijk € 500,- winnen voor uw NLdoet activiteit tijdens NLdoet op 15 en 16 maart.

Hoe doet u mee?
Bedenk een NLdoet klus voor uw organisatie voor NLdoet 2013. De origineelste, leukste, meest hartverwarmende of grootste klus maakt kans op de jubileumprijs. Maar het kan ook bijvoorbeeld door het betrekken van nieuwe doelgroepen bij een klus. Of een klus gericht op het kennis maken met anderen waardoor nieuwe verbindingen of samenwerkingen ontstaan.
De aanmelding van uw NLdoet klus voor de jubileumprijs kunt u uiterlijk 10 januari aanleveren bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. Het team van de Vrijwilligerscentrale beoordeelt uit alle klussen wie eind januari de jubileumprijs van €500,- wint.

Beursvloer
Overigens vindt op woensdag 30 januari in het raadhuis de Beursvloer Landgraaf plaats. De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Meer informatie hierover kunt u lezen in het gemeentenieuws van woensdag 2 januari. U kunt ook alvast kijken op www.landgraaf.nl of www.vrijwilligerswerkparkstad.nlGewijzigde openingstijden balie ISDBOL 2013

Met ingang van 3 januari is de balie van ISDBOL in het raadhuis geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Op woensdag is de balie gesloten.Uitreiking Vrijwilligersprijzen 2012 tijdens Vrijwilligersdag

Vrijdag 7 december bezochten ruim 600 vrijwilligers een zeer geslaagde Vrijwilligersdag. Naast een feestelijk programma met zang en dans werden die avond ook de Vrijwilligersprijzen 2012 uitgereikt.
Het hele jaar door werden 23 welverdiende nominaties uitgedeeld in de categorie 'jeugdvrijwilliger', 'vrijwilliger' en 'vrijwilligersorganisatie'. Uiteindelijk heeft de jury bestaande uit wethouder Harry Leunessen, They Heerings (voorzitter Vrijwilligersplatform) en Joep Kleinen (hoofd afdeling Zorg & Welzijn), één winnaar per categorie uitgeroepen.

Vrijwilliger van het jaar: Harry Logister
Harry Logister is al meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger bij Fluit- en Tambourcorps St. Paulus Schaesberg. Ook voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen was hij van grote betekenis. Het is zijn kracht en gedrevenheid waarmee hij erin slaagt anderen enthousiast te maken en mee te nemen in zijn ideeën. Met een open oog voor de belangen van vereniging, individuele leden of gemeenschap. Hij is hèt gezicht van Fluit- en Tambourcorps St. Paulus Schaesberg en als vrijwilliger een voorbeeld voor velen!

Jeugdvrijwilliger van het jaar: Kenneth Wetzels
Kenneth Wetzels (21) is al vanaf zijn 15e actief bij voetbalvereniging UoW’02 als trainer en leider van de D- en C-jeugd. Hij coördineert ook de (leiders van) 16 elftallen van de E- en F-jeugd en organiseert hiervoor de ouderavonden. Hij is scheidsrechter bij diverse elftallen, vrijwilliger bij toernooien en mede-organisator van de afsluitingsdag van het jeugdseizoen. Daarnaast is Kenneth ook nog actief als vrijwilliger bij tennisvereniging Ubach over Worms. Ook bij openbare basisschool de Speurneus helpt hij bij de organisatie van tal van activiteiten.

Vrijwilligersorganisatie van het jaar: Seniorweb Landgraaf
Op drie locaties in Landgraaf zijn wekelijks ruim 40 senioren als vrijwilliger in touw. Seniorweb Landgraaf verzorgt al sinds 1998 zeer succesvol belangeloos diverse computercursussen. Het doel is senioren van 50 jaar en ouder bekend te maken met het gebruik van computers. Zo speelt men in op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en zorgt men ervoor dat Landgraafse senioren bij de tijd blijven. De vrijwilligers van Seniorweb nemen de ouderen mee in dit digitale tijdperk met internetbankieren, digitale belastingaangifte en sociale media.Zorg dat uw huisnummer goed te zien is!

Voor brandweer en andere hulpdiensten is het belangrijk dat huisnummers goed zichtbaar zijn, zeker in een spoedgeval en in het donker. Ook voor pakketdiensten en postbezorgers is dit van belang. Helaas is dit niet bij iedereen het geval.

Hangt uw huisnummerbordje duidelijk zichtbaar voor iemand die uw adres zoekt? Is uw huisnummer ook zichtbaar in het donker? Als u bijvoorbeeld ’s avonds een ambulance nodig heeft, kan de ambulancechauffeur uw huis dan ook snel vinden? Kan de postbezorger en de pakketdienst zien waar uw post bezorgd moet worden? Als u op deze vragen ‘nee’ antwoordt, dan bent u helaas niet goed bereikbaar.

Huisnummer verplicht
Zorg dat uw huisnummer zichtbaar bij uw deur hangt. Snoei struiken die voor uw huisnummer hangen weg en verwijder eventuele andere belemmeringen. Wilt u een nieuw standaard zwart/wit huisnummerbordje hebben, dan kunt u zich melden bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte aan de Voltastraat 22, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 045 5695 222. Het ophangen van een huisnummerbordje is een kleine moeite en geeft veel mensen duidelijkheid.

Wat doet de gemeente
Het is de taak van de gemeente om zorgvuldig objecten voor wonen, werken en recreëren te voorzien van een huisnummer. Dit doet de gemeente door huisnummerbesluiten te nemen. Meestal is er dan sprake van nieuwbouw, maar het komt ook voor bij splitsingen van woningen en bedrijven. Bij een samenvoeging of sloop van een woning of bedrijf wordt een huisnummer ingetrokken. De gemeente probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners of bedrijven hun pand moeten vernummeren.Vuurwerk: mooi maar ook gevaarlijk

De jaarwisseling moet vooral een feest zijn. Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid, de vuurpijlen en de knallen. Het is echter ook het moment van het jaar voor overlast en ongelukken voor mens en dier.

Dit jaar is Landgraaf al weer meerdere malen opgeschrikt door vuurwerkincidenten van een zwaar kaliber. Steeds vaker wordt er geëxperimenteerd met zelfgemaakte vuurwerkbommen die in veel gevallen leiden tot ernstig letsel en enorme schade. Het mag duidelijk zijn dat deze incidenten een grote impact hebben op onze inwoners. Burgemeester Raymond Vlecken, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, vraagt dan ook uw nadrukkelijke aandacht voor de onderstaande informatie.

Landelijke aanpak
In 2011 is er een Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers in het leven geroepen. Deze heeft als voornaamste taak het aantal delicten met vuurwerkbommen terug te dringen. Bommenmakers kunnen gemeld worden bij de politie (Opsporingstiplijn: 0900-6070) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Vorig jaar is het aantal meldingen verdubbeld. De politie geeft in de aanloop naar, en vooral rondom de jaarwisseling prioriteit aan het opsporen en aanhouden van makers van vuurwerkbommen. Kijk voor meer informatie over de Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers op www.taskforceovb.nl.

Praat over wat mag en wat niet
Voor veel kinderen en jongeren is Oud en Nieuw een leuke en spannende periode. Vaak zijn zij zich niet bewust van de regels en risico’s rondom het afsteken van vuurwerk of van de overlast van vuurwerk. Wij vragen u een oogje in het zeil te houden. Tips voor ouders en regels voor het afsteken van vuurwerk vindt u op www.halt.nl.

Tips voor het veilig afsteken van vuurwerk
Tijdens de jaarwisseling belanden ieder jaar weer feestvierders op de Spoedeisende Eerste Hulp van het ziekenhuis. De helft van deze mensen stond alleen maar toe te kijken. Wees dus alert bij het afsteken van, en het kijken naar vuurwerk. Houd voldoende afstand. En zorg dat u alleen vuurwerk koopt bij Nederlandse, erkende vuurwerkverkooppunten.
 
Met deze tips voor het veilig afsteken van vuurwerk beperkt u de risico's voor uzelf, de dierbaren om u heen en andere omstanders:

• Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek.
• Draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op de huid.
• Stop vuurwerk nooit in uw zakken.
• Steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand kan worden geraakt.
• Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing.
• Gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril.
• Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand.
• Ga na het aansteken direct minimaal zes flinke stappen naar achteren.
• Laat vochtig en oud vuurwerk liggen.
• Steek weigeraars nooit opnieuw af.

Verkoop
Vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december 2012 zijn de dagen dat vuurwerk verkocht mag worden door bedrijven waaraan de gemeente Landgraaf een milieuvergunning heeft verstrekt. Alleen met die vergunning is de opslag, het verpakken en verkopen van vuurwerk rondom de jaarwisseling toegestaan.

Onaangekondigde controles
Medewerkers van de gemeente Landgraaf van de afdeling Toezicht en Handhaving voeren, in samenwerking met politie en brandweer, vóór en tijdens die verkoopdagen onaangekondigd controles uit. Er wordt onder andere gecontroleerd of de voorschriften uit de milieuvergunning goed worden nageleefd. Mede door de vuurwerkramp in Enschede zijn de vergunningseisen voor opslag van vuurwerk strenger geworden. Zo moet er aan een groot aantal voorschriften voldaan worden. Het beschikken over een goed functionerende sprinklerinstallatie is daar een voorbeeld van.

Meldingen en vragen
Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente alleen op Oudejaarsdag vanaf 10:00 uur tot Nieuwjaarsnacht 2:00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan. Overtredingen kunt u melden via het algemene nummer van de politie 0900-8844. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de afdeling Openbare orde en Veiligheid of de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Landgraaf via 045-5695222. In de aanloop van de jaarwisseling is er verscherpt toezicht op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk door de politie en de afdeling Toezicht en Handhaving.

Doe jezelf een schone straat kado 
Vuurwerk afsteken is leuk maar geeft ook veel troep. Vuurwerkresten, verpakkingen en lege flessen zijn niet te voorkomen. Maar opruimen kunt u wel. Pak daarom even de bezem en veeg uw straat schoon. Een kleine moeite om het nieuwe jaar opgeruimd te beginnen!

Samen maken we er een mooie jaarwisseling van. Wij wensen u alvast een prachtig 2013!Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

- Humanitas Parkstad zoekt een bestuurslid. Met dit werk steun je mensen die het even moeilijk hebben en die het zonder hulp niet redden
- Bewonersvereniging woonwijk Kakert is op zoek naar een secretaris. Taken: voorbereiden vergaderingen, notuleren bestuursvergaderingen, uitwerken conceptnotulen, inschrijven poststukken, intern mailverkeer, beantwoorden van brieven (in overleg met voorzitter). Cursus volgen is mogelijk.
- Op de Bies zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om filmpjes te maken/plakken en videobanden om te zetten naar dvd. Het is leuk en afwisselend werk, deels zelfstandig en in eigen tijd.
- Zorgcentrum Heereveld is op zoek naar een kegelkoning die op maandagmiddag en vrijdagmiddag ondersteuning kan bieden bij kegelactiviteiten en koersbal.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf in het raadhuis, tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur. Kijk ook op www.vrijwilligerswerkparkstad.nlSubsidieplafond Limburgse Energiesubsidie bereikt

Ruim 7000 mensen maakten sinds mei 2012 gebruik van de Limburgse Energie Subsidie (LES) voor woningeigenaren en huurders. Hierdoor is de subsidiepot nu leeg.
Vanaf 21 mei 2012 kon u bij de provincie een subsidie aanvragen om energiebesparende – of energieopwekkende - maatregelen te treffen aan uw woning. Een maand geleden heeft Gedeputeerde Staten het subsidieplafond nog opgehoogd van €3.500.000,- naar €5.645.000,-. Het subsidieplafond is nu echter definitief bereikt. Dit betekent dat u via deze regeling geen subsidie meer kunt aanvragen. Aanvragen die al zijn ingediend worden nog in behandeling genomen. Informatie hierover kunt u vinden op www.limburgseenergiesubsidie.nl
Op 2 november is de provinciale duurzaamheidslening voor energiebesparende maatregelen van start gegaan. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.limburg.nl/lef .Ruimte voor nieuwe gebruiker bij basisschool Bei de Ling

De voormalige basisschool Bei de Ling is al sinds augustus 2011 gesloten. Sindsdien heeft het markante gebouw in Lauradorp een aantal nieuwe gebruikers. Zo hebben de peuterspeelzaal, bewonersvereniging Lauradorp, kinderclub de Funnies, buitenschoolse opvang voor talenten Kerkrade, de band Square en Xonar jeugd en opvoedhulp er een fraai onderkomen gevonden. Doordat het gebouw nu multifunctioneel gebruikt wordt, is het een centrale plek binnen de buurt geworden. Niet alleen heeft Bei de Ling een grote toeloop, de samenwerking tussen de gebruikers leidt tot een aantal mooie buurtinitiatieven. Of zoals verantwoordelijk wethouder Harry Erkens zegt: ‘Bei de Ling doet de buurt leven! Het zou bijzonder jammer zijn als dit gebouw, met een duidelijke functie voor de gemeenschap, verloren gaat. Nieuwe gebruikers zijn altijd welkom!’

Bij de voormalige basisschool staat een bijgebouwtje. Dit gebouwtje werd eerder gebruikt door de tafeltennisvereniging, nu staat deze ruimte echter leeg. Heeft u een goed idee over de invulling van dit bijgebouw of kent u bijvoorbeeld een vereniging die daar graag onderdak zou krijgen, neem dan contact op met de gemeente Landgraaf, afdeling Grondzaken en Economie via 045-5695222. Wij zien u.Opwaardering gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeenteraad heeft voor 2013 eenmalig een bedrag van € 130.000,- beschikbaar gesteld voor de opwaardering van de drie gemeentelijke begraafplaatsen. Deze liggen aan de Uurwerkersweg, Kempkensweg en Vogelzankweg. Het bedrag wordt evenredig verdeeld over de begraafplaatsen.

De opwaardering bestaat uit het vernieuwen en rooien van groenvoorziening, straatwerk, mogelijk schilderwerk en dergelijke. Indien het weer het toelaat wordt dit jaar nog gestart met een aantal kleinere werkzaamheden. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden voor 1 november 2013 afgerond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsbeheerder van de gemeente Landgraaf via telefoonnummer 045-5695222.Informatie van Rd4

Afvalwijzer
In de periode van 11 t/m 19 december wordt de afvalwijzer 2013 verspreid waarop alle inzameldagen voor uw huishoudelijke afval staan vermeld. Op de afvalwijzer treft u tevens een nieuwe afvalpas aan. Vergeet deze nieuwe pas niet mee te nemen bij uw volgende bezoek aan het milieupark.

Startpakket BEST-tas
Dit jaar zit bij de afvalwijzer een BEST-tas startpakket, bestaande uit een informatiebrief, flyer en BEST-tas. De BEST- tas werd dit jaar voor het eerst succesvol geïntroduceerd in Nieuwenhagen. Met ingang van volgend jaar wordt de tas in de gehele gemeente opgehaald. De grote gele tas is bedoeld voor het gratis aanbieden van boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel en wordt één keer per twee maanden aan huis opgehaald. Op deze manier wordt het u makkelijker gemaakt deze spullen gescheiden te houden en aan te bieden. Dit is beter voor het milieu en uw portemonnee omdat u hiermee minder vaak restafval hoeft aan te bieden.

App
Vanaf begin januari is de Rd4-app gratis beschikbaar. Hiervoor dient u te beschikken over een android of apple smartphone. Zo hebt u de afvalwijzer altijd binnen handbereik. Ook is het mogelijk dat u automatisch een herinnering ontvangt voor het aanbieden van uw afval. Zo vergeet u nooit meer om uw afval op tijd buiten te zetten. In de app staat ook uw afvalpas zodat u deze niet meer hoeft mee te nemen.  Verder vindt u er informatie over het aanbieden van afval en belangrijke telefoonnummers en adressen. Onthulling geveldoek Centrumplan Waubach

Na een lange periode van voorbereiding geven de wethouders Andy Dritty en Harry Erkens op donderdag 13 december het startsein voor de realisering van een schitterend Centrumplan Waubach. Om 13.00 uur onthullen zij, in aanwezigheid van geïnteresseerden, belanghebbenden en de drie projectpartijen Woningstichting Ubach over Worms, Bouwontwikkeling Jongen B.V. en de gemeente Landgraaf het geveldoek aan de Hovenstraat.

De feitelijke werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2013 met het omleggen van ondergrondse leidingen en de sloop van de panden waar de eerste fase van het project gerealiseerd wordt. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer drie maanden in beslag. Tijdens de sloop en de bouw van de eerste fase blijft de PLUS-supermarkt in de huidige vorm open en bereikbaar.

Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Toch is enige overlast in het centrum van Waubach niet te voorkomen bij een project van deze omvang. Om inwoners en bezoekers van het centrum van de actuele informatie op de hoogte  te houden van de voortgang in het project, is een speciale website ontwikkeld die vanaf 13 december alle actuele informatie weergeeft: www.goeiedagwaubach.nl.Uitbreiding inzamelgebied BEST-tas

De gemeente Landgraaf heeft, naar aanleiding van de positieve uitkomsten van een proef, besloten om het inzamelgebied van de BEST-tas uit te breiden. Vanaf 1 januari 2013 wordt de BEST-tas in de gehele gemeente opgehaald. Om de inzameling kostendekkend te houden, wordt de inzamelfrequentie teruggebracht naar 1 keer per twee maanden. Deze maand ontvangt u hierover nog informatie van Rd4.

De BEST-tas, een grote gele tas waarin men Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel kan aanbieden, wordt in Nieuwenhagen al vanaf maart dit jaar bij 5.000 huishoudens maandelijks huis aan huis opgehaald. De wijk deed mee aan een proef om te kijken of de tas ervoor kan zorgen dat er minder, nog bruikbare spullen in het restafval belanden.

De proef is succesvol geweest. Tot en met oktober zijn er 4694 gele tassen opgehaald. Niet alleen boeken kregen in de Rd4-kringloopwinkels een kans op een tweede leven; dit gold ook voor speelgoed en textiel. Dit levert niet alleen een positieve bijdrage aan het milieu maar ook aan de sociale werkvoorziening in de regio. De ingezamelde elektrische apparaten (zoals telefoons, stofzuigers en waterkokers) zijn via Wecycle terechtgekomen bij gespecialiseerde recyclingbedrijven. Wethouder Freed Janssen is zeer content met dit succes: ‘In totaal is er in de proefperiode van maart tot en met oktober ruim 15 kg ‘BEST-artikelen’ per inwoner uit het restafval gehouden. Op die manier zorgen we er samen voor dat de afvaltarieven laag blijven.’ Dat de inwoners van Nieuwenhagen ook enthousiast waren, blijkt uit de gehouden tevredenheids enquête.

Helaas zit er ook een kleine keerzijde aan de medaille. De proef in Nieuwenhagen heeft helaas uitgewezen dat ook anderen geïnteresseerd zijn in de BEST-tas. Er zijn meldingen binnengekomen van diefstal van BEST-tassen. Rd4 en de gemeente nemen dit erg hoog op en hebben passende maatregelen genomen. Wij vragen hierbij om uw medewerking; zet de BEST-tas niet op de voorafgaande avond buiten, maar pas op de ochtend van de inzameldag, voor 8.00 uur. Mocht u constateren dat de BEST-tas door anderen dan Rd4 wordt ingezameld, bel dan direct met het Rd4-servicepunt (045-5437100). Ook wanneer u het vermoeden heeft dat er iets niet klopt, kunt u dit melden. Rd4 en de gemeente zien toe op een eerlijke inzameling van de BEST-tas.Rd4 (be)loont

Recycling is heel belangrijk. Daarom ontvangen de eerste honderd inwoners die vanaf donderdag 6 december afgedankt elektrisch speelgoed, andere elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij een Rd4-milieupark, gratis het unieke Wecycle-sleetje! Tevens is er een verloting waarbij men kans maakt op een van de 25 hotelovernachtingen voor 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 12 jaar.
Door recycling behouden we de grondstoffen voor generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Ook komen de schadelijke stoffen niet terecht in het milieu. Elektrische apparaten worden voor 75% tot 90% gerecycled, spaarlampen en koelkasten zelfs voor meer dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. De apparaten en spaarlampen moeten dan wèl worden ingeleverd. Ruim twee kilo per persoon verdwijnt per jaar echter in de vuilnisbak. Daarmee gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Samen met Wecyle wil Rd4 dit tegen gaan.Opening ’nieuwe’ Vrijwilligerscentrale tijdens 10-jarig jubileum groot succes!

Op woensdagavond 28 november opende de Vrijwilligerscentrale Landgraaf, op het moment van haar 10-jarig bestaan, haar nieuwe onderkomen op een frisse, nieuwe en eigentijdse plek in het raadhuis. De oude locatie, beter bekend als ‘bungalow het Vinkje’, was niet meer van deze tijd. Tijdens de drukbezochte openingsceremonie onthulde wethouder Harry Leunessen het nieuwe logo. Dit ging gepaard met veel tromgeroffel, confetti en vond plaats onder het genot van feestelijk gebak en een lekker glas champagne.

NLdoet 2013
Burgemeester en wethouders gaven in hun toespraak aan dat zij zich zeker geroepen voelen tijdens de komende landelijk georganiseerde vrijwilligersactie NLdoet op 15 en 16 maart hun steentje bij te dragen. De toespraak vormde een onderdeel van de workshop “de kracht van het doen” waarin mensen worden aangespoord na te denken over mogelijke vrijwilligersklussen en hoe deze te realiseren.

Jubileumprijs en aanmelden
In het kader van het 10-jarig jubileum van de Vrijwilligerscentrale is er een speciale prijs te winnen voor maatschappelijke organisaties in Landgraaf. U kunt namelijk €500,- winnen voor uw NLdoet activiteit De origineelste, leukste, meest hartverwarmende of grootste klus maakt kans op de jubileumprijs. Aanmelden van uw NLdoet klus voor de jubileumprijs kan tot uiterlijk 10 januari bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. Het team van de Vrijwilligerscentrale beoordeelt uit alle klussen wie de jubileumprijs van €500,- wint. De winnaar wordt eind januari bekend gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of telefonisch contact opnemen met 045-5695341. Of kom langs in het raadhuis! We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9.30 – 12.30 uur.Laatste nominaties Vrijwilligersprijs 2012

De uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2012 op vrijdag 7 december komt in zicht! Op de valreep maken ook de werkgroep H.H. Petrus en Paulus en de vrijwilligersgroep van zorgcentrum Heereveld kans op deze titel.

Werkgroep H.H. Petrus en Paulus kerk
Maandag 26 november reikten wethouder Harry Leunessen, They Heerings (Platform Vrijwilligerswerk) en de Vrijwilligerscentrale de welverdiende nominatie uit aan de werkgroep H.H. Petrus en Paulus. Daarnaast werd Alex Bemelmans (85) nog eens extra  beloond voor maar liefst 32 jaar vrijwillige inzet. Hij ontving een nominatie in de categorie ‘Vrijwilliger’.
De werkgroep bestaat uit een gezellige groep heren tussen de 64 en 86 jaar die zich al jaren verdienstelijk maakt voor de H.H. Petrus en Paulus kerk. Onder alle weersomstandigheden zorgen zij ervoor dat de tuinen rond de pastorie en het kerkhof er altijd netjes uitzien. Ook nemen zij de feestelijke aankleding van de kerk nemen voor hun rekening. Wethouder Harry Leunessen benadrukt dat het werk dat wordt verzet, niet in geld is uit te drukken. Vrijwilliger Alex Bemelmans is, ondanks zijn respectabele leeftijd, na 32 jaar vrijwilligerswerk nog altijd zeer actief! Daar waar hulp nodig is, steekt Alex de handen uit de mouwen! Deze groep vrijwilligers, met een gemiddelde leeftijd van maar liefst 74 jaar, is meer dan terecht genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2012!

Vrijwilligersgroep zorgcentrum Heereveld
Ook de inzet van de vrijwilligersgroep van zorgcentrum Heereveld is niet onopgemerkt gebleven. Maar liefst 85 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om de bewoners van het zorgcentrum een plezierige tijd te bezorgen. Vrijdag 30 november ontvingen zij van Harry Leunessen, de Vrijwilligerscentrale en Riet Arends (vrijwilligerscoördinator zorgcentrum Heereveld) een nominatie voor de vrijwilligersprijs 2012. Koken, kienen, sjoelen, kerstmarkt, schilderen, gymmen, marktbezoekjes en nog veel meer. Niets is deze vrijwilligers te gek! Zonder deze onmisbare, zorgzame groep vrijwilligers kan zorgcentrum Heereveld de bewoners dit niet bieden. Een nominatie waard dus!Nieuwenhagen “helpt” Consuminderhuis Parkstad

Bij de in Nieuwenhagen gehouden proef van het inzamelen van de BEST-tas, een initiatief van de gemeente Landgraaf, Rd4 en Wecycle, is voor elke ingezamelde tas € 0,25 gedoneerd aan een goed doel uit de wijk: Stichting Consuminderhuis Parkstad.

In de proefperiode van maart tot en met oktober 2012 zijn 4.694 BEST-tassen opgehaald. Op 26 november namen Annemiek van Deursen, coördinator uitvoering en Jos Arts,  voorzitter van de stichting Consuminderhuis Parkstad, de cheque met een totaalbedrag van € 1.173,50 in ontvangst uit handen van een trotse wethouder Freed Janssen: ‘wij mogen blij zijn met initiatieven als deze die wij graag een keer iets extra’s willen bieden. Buiten de voordelen die wij als gemeente hebben met het ophalen van de BEST-tassen zoals beter milieu en sociale werkvoorziening, kunnen we op deze manier ook iets voor onze inwoners terug doen. Ik ben ervan overtuigd dat het geld op deze manier goed wordt besteed.’

Volgend jaar wordt het inzamelgebied uitgebreid. Ook dan wordt weer € 0,25 per tas gedoneerd aan een goed doel. De samenwerkende partijen (gemeente Landgraaf en Rd4) zullen in de loop van 2013 dit doel vaststellen.Beperkte openstelling balies i.v.m. feestdagen

Het raadhuis is gesloten vanaf maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari. Woensdag 2 januari is het raadhuis weer geopend. Die dag vervalt wel de middagopenstelling.

De volgende balies zijn beperkt geopend:
• Burgerlijke Stand (alléén voor het doen van aangifte overlijden en geboorte)
Donderdag 27 december
Van 9.00 uur tot 10.00 uur
Tel: 045- 5695 222

• Servicedesk en Burgerzaken (inclusief Burgerlijke Stand)
Vrijdag 28 december en maandag 31 december
Van 9.00 uur tot 12.30 uur
Tel: 045- 5695222
U kunt die ochtenden terecht voor:
- aanvragen / afhalen paspoort en identiteitskaart
- aanvragen / afhalen rijbewijs
- uittreksels
- verhuizingen
- aanvragen verklaring omtrent gedrag
- geboorte- en overlijdensaangiften

• Servicedesk en Burgerzaken (inclusief Burgerlijke Stand)
Woensdag 2 januari
Van 9.00 uur tot 12.30 uur
Tel. 045- 5695 222 tot 15.30 uur

Tip: om lange wachttijden te voorkomen, is het handig om telefonisch of via www.landgraaf.nl alvast een afspraak te maken!


Openingstijden ISD BOL rondom feestdagen

De balie van ISD BOL in Landgraaf is gesloten van maandag 24 december tot en met woensdag 2 januari.

U kunt wel bij de balie in Brunssum terecht:
• Balie ISD BOL Brunssum 
Donderdag 27 december en vrijdag 28 december
Geopend van 8.30 uur tot 12.30 uurBeperkte openstelling raadhuis
Donderdag13 december

Op donderdag 13 december is de afdeling Servicedesk en Burgerzaken geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur. Die dag vervalt de middag- en avondopenstelling.Rd4 officiële inzamelaar oud ijzer

Voor het ophalen van afval is een inzamelvergunning vereist. Dit staat in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening. Dus ook voor het inzamelen van bijvoorbeeld oud ijzer. Rd4 is de enige officiële inzamelaar van metaal in Landgraaf met een vergunning. Regelmatig zijn er echter in de gemeente oud ijzer inzamelaars actief die géén inzamelvergunning hebben. Ze rijden vaak luid toeterend rond om u te laten weten dat ze in de buurt zijn. Het is niet toegestaan oud ijzer mee te geven aan deze rondrijdende particuliere inzamelaars.  Doet u dit wel, dan bent zowel u, als de inzamelaar, strafbaar.

Wat doe ik met defecte elektrische apparaten?
Laat uw grote defecte elektrische apparaten zoals wasmachines, koelkasten en drogers gratis door Rd4 ophalen of breng ze naar het milieupark. Omdat het belangrijk is dat deze apparaten op een goede manier worden afgevoerd, kunnen ze beter niet bij het oud ijzer. Ze bevatten veel bruikbare materialen en soms schadelijke stoffen die eerst moeten worden verwijderd.
Kleine elektrische apparaten zoals een föhn, mobiele telefoon, afstandsbediening, strijkijzer of waterkoker kunt u ook inleveren bij het milieupark. Gooi ze in elk geval niet bij het restafval!
Alle (defecte) elektrische apparaten die bij Rd4 binnenkomen worden via Wecycle aangeboden bij recyclebedrijven en worden vervolgens voor 75-90% gerecycled.
Bij aankoop van een nieuw apparaat is het tevens mogelijk het oude in de winkel achter te laten.

Volledige recycling
Spullen van ijzer waar geen schadelijke stoffen of elektrische onderdelen in zitten, kunnen uiteraard wel als oud ijzer worden aangeboden. Denk hierbij aan een fiets, radiator, kachel of tuinhek. Het door Rd4 ingezamelde oud ijzer wordt volledig gerecycled. Hierdoor zijn bij het vervaardigen van nieuwe producten minder grondstoffen nodig en wordt de afvalberg verkleind. Oud ijzer wordt door Rd4 ook gratis aan huis opgehaald.

Opbrengsten
Oud ijzer valt onder de categorie huishoudelijke afvalstoffen. Omdat de opbrengsten van oud ijzer door de gemeente op de afvalstoffenheffing in mindering worden gebracht, heeft u hier uiteindelijk ook zelf een financieel voordeel van.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rd4-servicepunt via (045) 543 71 00 of kijk op www.rd4.nl.Nominaties Vrijwilligersprijs 2012

De wethouders Harry Leunessen en Harry Erkens, They Heerings van het Platform Vrijwilligerswerk en de Vrijwilligerscentrale hebben onlangs nominaties voor de Vrijwilligersprijs 2012 uitgereikt aan drie jeugdvrijwilligers, BC Trilan en Stichting KPL.

Jeugdvrijwilligers
Jonge vrijwilligers die zich inzetten en het goede voorbeeld geven, zijn van onschatbare waarde. Drie jeugdvrijwilligers werden afgelopen week in het zonnetje gezet: Mike Spijker bij de Oefenbunker, Kelly Schoormans bij Scouting Pius XII en Kenneth Wetzels o.a. vrijwilliger bij voetbalvereniging UoW ’02. Alle drie maken zij kans om de jeugdvrijwilliger van 2012 te worden. Maar het allerbelangrijkste is dat zij zich belangeloos inzetten voor Landgraaf en dit hopelijk nog lang blijven doen.

Stichting Kulturele Produkties Landgraaf
De stichting Kulturele Produkties Landgraaf (KPL) is begin jaren tachtig opgericht door een aantal enthousiaste muziekliefhebbers met als doel ruimte te scheppen voor culturele activiteiten, met name gericht op pop/rockmuziek. Kernactiviteit van KPL is de Oefenbunker. Naast de continue openstelling als repetitieruimte, organiseert KPL talloze activiteiten in de podiumruimte Exit in G. Honderden vrijwilligers hebben dan ook aan de basis gestaan van het fenomeen Oefenbunker. Na de aanmoedigingsprijs en de gemeentelijke cultuurprijs staan nu de vrijwilligers in de kijker met deze nominatie. Het zijn namelijk de vrijwilligers die de Oefenbunker uiteindelijk mogelijk maken in Landgraaf.

Badmintonclub BC Trilan
In januari 2007 gaven twee clubs elkaar de hand om gezamenlijk de badmintonclub BC Trilan te vormen. BC Trilan telt nu 320 leden en is daarmee de grootste badmintonvereniging van Limburg en de vijf grootste badmintonvereniging van Nederland. BC Trilan richt zich op competitie- en recreatiespelers en maakt gebruik van de sporthallen Terwaerden, In de Bende en Strijthagen. De club heeft een actief bestuur en samen met nog een groot aantal vrijwilligers organiseert men het hele jaar door leuke activiteiten.

Prijsuitreiking
De winnaars van de vrijwilligersprijzen worden op de vrijwilligersdag 7 december tijdens een feestavond bekend gemaakt. Een feest voor alle Landgraafse vrijwilligers waarvoor u zich nog kunt aanmelden tot 1 december via telefoonnummer 045–5695346 of via vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Opening rotonde Hoofdstraat-Einsteinstraat

Op vrijdag 23 november om 16.00 uur is de nieuwe rotonde op de kruising Hoofdstraat-Einsteinstraat geopend voor alle verkeer door een tevreden wethouder Freed Janssen. Hij spreekt zijn waardering uit naar de aannemer voor de geweldige inzet waardoor het werk twee weken sneller is opgeleverd dan voorzien. Ook voor de omwonenden is er niets dan lof: “er was een goede samenwerking en begrip voor de tijdelijke werkzaamheden voor hun deur”. 

De werkzaamheden zijn nu grotendeels afgerond. Wel wordt nog een aantal restwerkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van lichtmasten en zogenaamde “Franse borden” en wat kleine afwerkingen en groenwerkzaamheden. Door deze werkzaamheden kan nog enige verkeershinder ontstaan.Maatregelen na veiligheidscontroles bomen

In het kader van de wettelijke zorgplicht heeft de gemeente Landgraaf in de maanden augustus en september door een gecertificeerd bedrijf haar totale bomenbestand visueel laten controleren op veiligheid.

Tijdens de inspectie is in het bijzonder gekeken naar de veiligheid van de boom in relatie tot de directe omgeving. Ruim 10.000 bomen zijn geïnspecteerd, waarvan ruim 87% is goedgekeurd. Voor de overige bomen met zichtbare afwijkingen zijn gerichte maatregelen geadviseerd om de veiligheid te herstellen of is nader technisch onderzoek noodzakelijk om mogelijke risico's beter in te kunnen schatten. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn het snoeien van een boom, het wegnemen van een gevaarlijke tak maar ook het kappen van een boom.

Alle voorgestelde maatregelen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de boomspecialisten van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en verwerkt in een plan van aanpak:

• Het aantal kastanjebomen met kastanjebloedingsziekte is fors toegenomen. Deze ziekte leidt in alle gevallen tot het sterven van de boom. Vanaf 2005 is het aantal aangetaste bomen gestegen van 9% naar 34%. Dit betekent dat deze bomen gekapt zullen moeten worden. Deze kastanjebomen worden blijvend in de gaten gehouden en indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen.

• Komende maanden wordt gewerkt aan het veilig maken van het bomenbestand. Dit betekent dat er bomen zullen worden gekapt en dat mogelijk gevaarlijke takken worden weggesnoeid. Bij sommige bomen zullen speciale maatregelen worden getroffen zoals het aanbrengen van ankers in de kroon of het aanpassen van de bestrating rond een boom.

• Voor bomen die gekapt moeten worden zal deels een ontheffing van het kapverbod van toepassing zijn en voor een deel van de bomen zal een omgevingsvergunning (kapvergunning) worden aangevraagd. Waar wenselijk en mogelijk worden gekapte bomen vervangen door een nieuwe boom op dezelfde plaats of in de directe omgeving.
Op plaatsen waar het noodzakelijk is een hele structuur te kappen zullen omwonenden vooraf gericht worden geïnformeerd over de werkzaamheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen de senior medewerker Groen van de afdeling Beheer Openbare Ruimte via tel. 045-5695222.Fototentoonstelling  “Boerenerfgoed” in raadhuis

Van 9 tot en met 20 december presenteren de leden van fotoclub DigiFotoPlus met gepaste trots, foto’s in de Burgerzaal van het raadhuis. Deze foto’s geven u een indruk van nog aanwezige, hoewel aangepaste, agrarische bebouwing in de kern van Waubach en Groenstraat.
De 100 afbeeldingen zijn meer dan een registratie en geven ook de sfeer weer die de nog bestaande bebouwing uitstraalt. Menig bezoeker zal de beelden associëren met de daarbij behorende geuren en geluiden van toen.
DigiFotoPlus is een fotoclub van 50-plussers die meer uit digitale fotografie weet te halen dan kiekjes. Door regelmatige bijeenkomsten en samen uit- fotograferen, is men in staat om elkaar, beginnende en gevorderde leden, tot artistieke uitdagingen te stimuleren. Voor meer informatie kunt u kijken op http://digifotoplus.nl/.  De expositie wordt op zondag 9 december geopend door wethouder van cultuur, Harry Leunessen. U bent van harte welkom!


Uitreiking sportstimuleringsprijs voor kids

Op 9 november vond in het partycentra Streeperkruis de tweede prijsuitreiking van de sportstimuleringsprijs plaats. De prijsuitreiking is een initiatief van de gemeente en werd georganiseerd door medewerkers van het Sport en Leisurepark.
Tijdens deze avond werden in drie categorieën prijzen uitgereikt: meest motiverende sportmaatje, bijzondere sportprestatie en meest sportieve team. Trainers, clubleden of andere betrokkenen konden kinderen tussen de 4 en 18 jaar nomineren voor deze prijs. Het doel van de prijs is om het sporten en bewegen bij kinderen te stimuleren. De winnaars van de sportstimuleringsprijs 2012 zijn:
Meest sportieve team: team heren junior van gymvereniging Olympia
Ondanks dat het team te weinig deelnemers heeft om wedstrijden te kunnen spelen, zijn deze vier jongens altijd gemotiveerd om naar iedere training te komen en er met veel plezier te trainen.
Bijzondere sportprestatie: Djossi Boon van gymvereniging Olympia
Na enkele maanden lid te zijn van de vereniging wist Djossi 3e te worden in de zevende divisie. Sinds die wedstrijd heeft Djossi grote vooruitgang geboekt waardoor hij nu turnt in de derde divisie en zelfs mee mag doen aan landelijke turnwedstrijden.
Bijzondere sportprestatie: Tijmen Camps van bs Gravenrode
Tijmen is keeper bij de F1 van VV Schaesberg. Het bijzondere aan Tijmen is dat hij door Roda JC geselecteerd is en opgenomen in het jeugdplan. Iedere zondagochtend staat er een training bij Roda JC op het programma.
Bijzondere sportprestatie: Yäelle Bemelmans van bs Gravenrode
Het bijzondere aan Yäelle is dat zij als meisje in de goal staat. Tijdens de wedstrijd lacht het andere team zodra ze haar zien. Als blijkt dat zij een goede keepster is, vergaat het lachen. Yäelle is daarom ook niet voor niets geselecteerd door de KNVB. Naast haar trainingen bij de D1 van VV Schaesberg traint zij ook nog wekelijks met de meiden van de KNVB.
Meest motiverende sportmaatje: Lisa Snijkers van zwemvereniging NIMO
Elke training is Lisa met een vrolijk gezicht in het zwembad te vinden. Zelfs als zij zelf geen wedstrijd heeft, staat zij aan de zijlijn om haar clubgenoten te steunen en te stimuleren. Voor Lisa is het niet belangrijk om te winnen, maar om plezier te hebben en andere te kunnen stimuleren.Nieuwe brug over de Hofstraat in 2013

De nieuwe brug over de Hofstraat is in het voorjaar van 2013 gereed. De belangrijke verbinding tussen wonen, leren en recreëren is dan weer open. De nieuwe, fraaie brug is breder en veiliger ingericht voor de gebruikers dan de oude brug.  De vormgeving en de wijze waarop de brug aangelicht kan worden, maakt deze een aantrekkelijke toegangspoort tot park Gravenrode.Landgraaf Millenniumgemeente en Team 2015

VNG International heeft speciaal voor bestaande en toekomstige Millenniumgemeenten een sterk vernieuwde campagne ontwikkeld. Gemeenten werken nóg meer samen met burgers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Doel van deze campagne is de acht Millenniumdoelen dichter bij de mensen te brengen. Zo kan iedereen bijdragen aan een goed initiatief om extreme armoede in de wereld te verminderen.

Voorgeschiedenis
Tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties in 2000 hebben de wereldleiders, in het kader van de wereldwijde armoedebestrijding, de acht zogenaamde millenniumdoelen  vastgesteld. Deze doelen moeten in 2015 zijn gehaald. Ook de Nederlandse regering heeft zich aan deze doelen verbonden. In 2007 was de gestelde termijn voor de helft verstreken en luidde de conclusie, dat er wereldwijd nog een lange weg was te gaan, en ieders hulp en inzet nodig is, met name op lokaal niveau. Wereldwijde armoedebestrijding is een zaak van iedereen en niet slechts een taak van overheden.

Nieuwe campagne en Team 2015
Binnen de vernieuwde Millennium Gemeente Campagne wordt een belangrijke rol toebedeeld aan op te richten zogenaamde “Teams 2015”. Een Team 2015 bestaat uit jongeren, ondernemers, prominenten en betrokken burgers en ambtenaren van de gemeente. Samen met enthousiaste en ondernemende mensen organiseren zij activiteiten die invulling geven aan de Millennium Gemeente Campagne. Zo worden de lokale campagnes zichtbaar.

De gemeente als (mede)initiatiefnemer en deelnemer biedt onder andere ondersteuning aan het Team 2015: facilitair, financieel of op het gebied van communicatie. Zij fungeert als burgerklankbord voor beleidsonderwerpen zoals de Millennium Gemeente, fair trade, duurzaamheid en burgerparticipatie. Ook werken de gemeente en Team 2015 samen in de organisatie van een jaarlijks terugkerend gezamenlijk Millennium Evenement.

Oproep
Wilt u zich aanmelden als potentieel lid van Team 2015, dan kunt u contact opnemen met de technisch specialist Milieu van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 045-5695222 of email gemeente@landgraaf.nl.Herinnering: grootschalig gezondheidsonderzoek

De gemeente Landgraaf wil weten wat er leeft onder haar inwoners en heeft de GGD gevraagd om eens in de vier jaar een grootschalig gezondheidsonderzoek uit te voeren onder de inwoners van 17 jaar en ouder. Het onderzoek wordt in alle gemeenten in Limburg gelijktijdig uitgevoerd. De GGD maakt de eerste onderzoeksresultaten in de loop van 2013 bekend. Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het gezondheidsonderzoek. Hebt u een vragenlijst ontvangen en deze nog niet ingevuld, dan vragen we u vriendelijk om dit alsnog te doen. U kunt de vragenlijst ook via internet invullen.Uitnodiging opening Vrijwilligerscentrale
Woensdag 28 november

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf bestaat 10 jaar en is verhuisd naar een nieuwe locatie in het raadhuis. Dit willen wij met u vieren!

Inwoners, verenigingen en organisaties zijn van harte welkom om op woensdag 28 november van 18.30 tot 20.30 uur de nieuwe Vrijwilligerscentrale te bewonderen. Wethouder Harry Leunessen zal de officiële opening verrichten. U kunt kennis maken met het team van de Vrijwilligerscentrale en is er een workshop.Ter ere van het 10-jarig bestaan ontvangt één vrijwilligersorganisatie een jubileumprijs van €500,-. Meer weten? Zorg dan dat u erbij bent!

Wilt u bij de officiële opening aanwezig zijn? Meld u dan vóór 21 november aan bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf via 045-5695346 of vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Werkzaamheden Raadhuisplein
 
Vorige week zijn de werkzaamheden rond de reconstructie van het Raadhuisplein gestart. Er zijn bouwhekken geplaatst en men is begonnen met het opbreken van de bestrating en afvoeren van de asbesthoudende fundering. Het plein is grotendeels afgesloten; winkels zijn beperkt voor voetgangers bereikbaar. Vanaf maandag 26 november start Arcadis Nederland BV met de overige civieltechnische werkzaamheden. De oplevering is eind maart 2013.

Overlast
Gedurende de werkzaamheden is het plein grotendeels afgesloten. Er worden voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat de winkels en panden die aan het plein grenzen, wel bereikbaar zijn. Er kan ook enige geluidsoverlast zijn. Wij vragen u om begrip en proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken bij de veelgestelde vragen op www.landgraaf.nl. Er is ook elke dinsdag een inloopuurtje van 9.30 - 10.30 uur in het gebouw achter het politiebureau aan de Erik Dekker Passage (waar eerder de Vrijwilligerscentrale gevestigd was).Het verschil tussen Burgernet en NL-Alert

Hoewel zowel Burgernet als NL-Alert tot doel hebben om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen en zij allebei berichten versturen via de (mobiele) telefoon, zijn er wezenlijke verschillen, die wij hieronder graag toelichten.

U ontvangt alleen SMS-berichten van Burgernet als u zich hiervoor heeft aangemeld.
De berichten gaan over dringende zaken waarbij een duidelijke beschrijving van personen of objecten beschikbaar is (bijvoorbeeld van diefstal, inbraak, doorrijden na een aanrijding; tasjesroof, geweld, vermiste personen. Burgernet vraagt uw actieve rol bij de opsporing van daders of vermiste personen. U ontvangt alleen Burgernet-berichten over het gebied rondom het adres dat u bij aanmelding heeft aangegeven.

Voor SMS-berichten van NL-Alert hoeft u zich niet aan te melden. Alle daarvoor geschikte mobiele telefoons binnen de directe omgeving van een noodsituatie (bijvoorbeeld brand, explosie, of de langdurige uitval van gas, water of licht) ontvangen automatisch een SMS-bericht met informatie over de noodsituatie en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is dus, net zoals de sirene, een alarmeringssysteem dat u waarschuwt voor gevaarlijke situaties.
U ontvangt NL-Alert-berichten over noodsituaties op de locatie waar u zich op dat moment bevindt.Provinciale duurzaamheidsleningen voor energiebesparende maatregelen

Vanaf 2 november biedt de Provincie Limburg duurzaamheidsleningen aan voor huiseigenaren en huurders. Met deze duurzaamheidslening stimuleert de Provincie om tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen te treffen, zoals het isoleren van daken, muren en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen, zonder daarvoor spaargeld aan te spreken. De rente van de duurzaamheidsleningen ligt 3 procent lager dan de gangbare rentetarieven.  De duurzaamheidslening kent een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500,- en 15 jaar tot € 25.000,-.

Kostenneutraal
Met de energiebesparende maatregelen gaat de energierekening meteen omlaag. De aanvrager bespaart hiermee voldoende om de lage rente en de aflossing van de lening te bekostigen. Waarschijnlijk zijn de besparingen zelfs groter dan de kosten van deze lening, maar in ieder geval is dit kostenneutraal. Na 10 of 15 jaar is de lening afgelost en blijven de maandelijkse besparingen doorlopen. Als de huiseigenaar of huurder nog niet daadwerkelijk op de maatregelen verdiende, gaat deze dat dan zeker wel doen. Met bijvoorbeeld zonnepanelen, die een levensduur van minimaal 25 jaar hebben, wordt na een aflossingsperiode van 10 jaar dus nog zeker 15 jaar geld verdiend.

Op=op
De Provincie Limburg heeft een bedrag gereserveerd om leningen te verstrekken voor energiebesparende maatregelen. Houdt er echter rekening mee dat dit gereserveerde budget voor de leningen gelimiteerd is (op=op).

Limburgse Energiesubsidie
Met deze duurzaamheidslening blijft het recht op de Limburgse Energiesubsidie bestaan. Met de subsidie kan dan versneld een gedeelte van de lening worden afgelost. Echter, als in de toekomst de Limburgse Energiesubsidie niet meer beschikbaar zou zijn, is de duurzaamheidslening een goed alternatief.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en de aanvraagformulieren op www.limburg.nl/lef of scan de bijgevoegde QR-code met uw smartphone. 
Rekenvoorbeelden, energiebesparende maatregelen en subsidie- en financieringsmogelijkheden kunt u vinden op:
• www.limburgseenergiesubsidie.nl
• www.wattmooi.nl , www.verbeteruwhuis.nl
• www.energiebesparingverkenner.nl 
• www.energiesubsidiewijzer.nl.Overheid introduceert NL-Alert

Op 8 november 2012 heeft de overheid NL-Alert geïntroduceerd. Dit is een aanvullend alarmmiddel voor uw mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een sms-bericht informeren. In het bericht staat precies wat er aan de hand is en wat u op het beste kunt doen. Op deze wijze wordt u snel en goed geïnformeerd over noodsituaties zoals grote branden en ongevallen.

Hoe werkt het?
De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem.

Nog niet op alle mobiele telefoons
Alle aanbieders van mobiele telefonie in Nederland ondersteunen NL-Alert voor mobiele telefoons zonder internet (2G telefoons). KPN ondersteunt NL-Alert ook al op smartphones (3G telefoons); Vodafone en T-Mobile volgen naar verwachting begin 2013. Het aantal mobiele telefoons dat NL-Alert kan ontvangen loopt dus de komende tijd snel op. In de toekomst is NL-Alert standaard beschikbaar op alle mobiele telefoons.

De overheid heeft ervoor gekozen om NL-Alert nu al te implementeren, om bij noodsituaties zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken en te informeren, naast de inzet van sirenes, regionale calamiteitenzenders en dergelijke. NL-Alert kan ook nu al levens redden.

Kijk voor meer informatie op www.nederlandveilig.nl of scan de bijgevoegde QR-code met uw smartphone. N299 bij Kerkrade 1 dag dicht

Voorbereidend asfaltonderzoek

Op zondag 18 november wordt tussen 7.00 uur en 19.00 uur de N299 tussen Dentgenbachweg en Roderlandbaan/Beukenbosweg in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer in verband met onderzoekwerkzaamheden. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van de voorbereiding voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Het gaat uitdrukkelijk niet om de start van de aanleg van deze weg, maar om voorbereidend asfaltonderzoek op dit deel van de N299. Meer informatie vindt u op www.landgraaf.nl.Laat van je horen met Burgernet!

De gemeente Landgraaf doet mee aan Burgernet. Afgelopen maandag heeft burgemeester Raymond Vlecken het officiële startsein gegeven. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en ondernemers van bedrijven in de gemeente. In november ontvangt u een aanmeldingsbrief voor Burgernet.
Wonen en leven in een veilige omgeving: dat vindt iedereen belangrijk. De gemeente Landgraaf en de politie werken graag nog beter samen met de inwoners. Daarom is er Burgernet. Door ogen en oren te gebruiken, kunt u direct helpen om de leefomgeving veiliger te maken. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk hierbij aan diefstal of inbraak; doorrijden na een aanrijding; tasjesroof; geweld; vermiste personen.
Hoe werkt Burgernet?
De meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen dan een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.
Aan de hand van de door Burgernetdeelnemer(s) gemelde informatie kan de politie het zoekgebied vergroten of verplaatsen. Het vergroten van het zoekgebied betekent dat de meldkamer van de politie ook Burgernetdeelnemers in aangrenzend gebied inschakelt.
Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie.
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Meld u dan aan voor Burgernet. Kijk voor meer informatie op www.Burgernet.nl  U kunt hier ook de actuele Burgernetacties lezen.
Bewoners buurt Gravenrode in actie!

Op zaterdag 3 november organiseerde buurtvereniging Gravenrode voor de vierde keer een opschoonactie in de buurt. Met behulp van de door de gemeente en Welsun beschikbaar gestelde prikkers, hesjes, handschoenen en gereedschap werd de gehele buurt, inclusief de wandelgebieden, schoon gemaakt.

Om de buurt in het komende voorjaar van een fleurige blik te voorzien, pootten de bewoners ruim duizend door de gemeente geleverde bloembollen. De enthousiaste groep kreeg daarbij hulp van wethouder Freed Janssen. Ook wijkcoördinator van Schaesberg, Wim Neelis en Gerard Mol van Welsun droegen hun steentje bij.

Gemeente Landgraaf draagt dit soort buurtinitiatieven een warm hart toe. Het vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Wellicht dat dit goede voorbeeld ook bewoners van andere buurten aanspoort tot actieve deelname aan activiteiten.Afvalbakken krijgen nieuw leven

Sinds juni heeft de gemeente Landgraaf nieuwe afvalbakken. De oude gele bakken krijgen een nieuw leven geboden. Diverse scholen in Landgraaf hebben aangegeven hun speelplaats schoon te willen houden en interesse te hebben in een aantal bakken. Drie basisscholen (De Wissel, De Carrousel en An d’r Put) willen iets bijzonders: unieke bakken die niemand anders heeft om hun schoolplein te pimpen.

Op 8 november hebben dan ook een aantal leerlingen van groep 8 van deze scholen in het bijzijn van wethouder Freed Janssen hun bakken voorzien van mooie kleuren en tekeningen. De wethouder prijst het enthousiasme waarmee de kinderen deze bijzondere opdracht hebben vervuld.Winterdienst van start

De winterdienst is weer van kracht in Landgraaf en Parkstad. Tot en met 31 maart 2013 staan de gemeente en Rd4 dag en nacht paraat om (opkomende) gladheid te bestrijden op wegen en fietspaden.

Strooiroutes
Het is onmogelijk om Landgraaf geheel gladheidvrij te maken en te houden. De gemeente moet prioriteiten stellen, waarbij milieu en verkeersveiligheid voorop staan. Voor de komende winterperiode zijn de strooiroutes vastgesteld. Hierin is te zien op welke wegen (zowel rijbanen als fietspaden) gladheid wordt bestreden. Er wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt. Bij sneeuwval wordt gestreefd om binnen anderhalf uur de routes bestrooid en geschoven te hebben. Bij extreme winterse omstandigheden, aanhoudende sneeuwval of ijzel geldt deze termijn overigens niet.

Houdt u uw eigen trottoir begaanbaar?
Alleen de wegen (en fietspaden) uit het routeplan worden gestrooid; op overige wegen, trottoirs en pleinen wordt niet gestrooid. Hiervoor doen we een beroep op u als burger om uw steentje bij te dragen. Wij verzoeken u dan ook om in ieder geval het trottoir rondom of langs uw woning goed begaanbaar te houden.

Proef met buurtparkeerplaatsen
Als de binnenwegen in het komende winterseizoen onbegaanbaar worden en parkeren in de straat bemoeilijkt wordt door sneeuw en ijs, worden de parkeerplaatsen aan Moltweg, Stationsplein en Terwaerderveldje als proef sneeuwvrij gemaakt zodat buurtbewoners hier hun auto kunnen parkeren. Wij zullen u door middel van publicatie in de locale media en onze website tijdig over de inrichting van deze 'buurtparkeerplaatsen' informeren.

Tips
• Houd het weerbericht in de gaten.
• Is er ijs op de autoruit, dan is er grote kans op gladheid.
• Houd rekening met bevriezing van het wegdek. Het kan plaatselijk glad zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan windluwe plekken of bruggen.
• Pas uw snelheid bij vorst of vorstdreiging aan.
• Overweeg het aanschaffen van winterbanden voor uw auto.
• Haal nooit een strooiwagen in.

Zout
Zakken strooizout zijn te koop bij de Rd4-kringloopwinkels in Heerlen en Kerkrade.
Kijk voor adressen op de Rd4-afvalwijzer of op www.rd4.nl.

Meer informatie en routes
De vastgestelde strooiroutes liggen ter inzage bij de balie Vergunningen in het raadhuis, maar ze zijn ook beschikbaar op onze website. Ga hiervoor naar het Dienstenloket, product 'Gladheidsbestrijding' op www.landgraaf.nl of scan de bijgevoegde QR-code met uw smartphone.  U kunt ook bellen met telefoonnummer (045) 569 52 22.Succesvolle wijkavond Ubach over Worms

Dinsdagavond 30 oktober kwamen nagenoeg 70  geïnteresseerden uit Ubach over Worms naar MFC An d’r Put om mee te praten over de toekomst van hun wijk. Op deze avond werd er gesproken over hoe de wijk er zou moeten uitzien, wat goed en wat minder goed is aan Ubach over Worms. De input van de inwoners wordt gebruikt om een wijkontwikkelingsplan op te stellen. Daarnaast zijn er 300 wenskaarten binnengekomen die de inwoners hebben ingevuld, ook deze dienen als basis voor het plan.  Het opstellen van een wijkontwikkelingsplan heeft als doel om de wijk prettig leefbaar te houden voor de toekomst.
Analyse Ubach over Worms
De avond begon met de presentatie van een aantal onderzoeksresultaten. Ubach over Worms telt op dit moment 12.547 inwoners, daarvan zijn er 3479 werkend. In totaal zijn er 3690 woningen. Daarvan is 65% koop en 35% huur. De leefbaarheid in Ubach over Worms wordt door de inwoners positief beoordeeld. De meeste inwoners participeren door middel van werk of vrijwillige inzet in de wijk.
Workshops
De deelnemers gingen in verschillende workshops aan de slag. Bij de workshop Typisch Ubach over Worms ging het om de vraag: wat is nu typerend voor Ubach over Worms en de buurten. Wat zien de inwoners er graag en waar is verbetering nodig. De workshop Baas in Ubach over Worms ging over het benoemen van fysieke ontwikkelingsrichtingen van de wijk aan de hand van thema’s als woningen, openbare ruimte, groen en verkeer. Uit deze workshop kwam naar voren welke elementen waardevol zijn en welke knelpunten er zijn. Elke deelnemer aan de wijkavond deed ook mee aan de workshop Ubach over Worms spel waardoor er  inzicht werd gekregen in kwaliteiten en knulpunten op sociaal economisch vlak.
Inspraak
Begin oktober hebben alle inwoners van Ubach over Worms een wenskaart ontvangen waarop zij hun wensen voor de wijk konden aangeven. Maar liefst 300 kaarten werden teruggestuurd. De vijf inzenders die een cadeaubon wonnen, bleken niet aanwezig tijdens de wijkavond. Zij kunnen binnenkort een bezoekje verwachten van wethouder Freed Janssen. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2013 het wijkontwikkelingsplan gereed zijn. Dan worden alle inwoners uitgenodigd voor de presentatie van het plan.Wees alert voor containerreinigers!

Reinigingsdiensten Rd4 vraagt u om alert te zijn voor containerreinigingsbedrijven die de schijn wekken voor Rd4, gemeente of GBRD werkzaam te zijn.

De laatste week heeft Rd4 verschillende meldingen ontvangen van verontruste burgers die aan huis zijn benaderd met een aanbod om de containers te laten reinigen. Er wordt hierbij vermeld dat de actie in samenwerking met of in opdracht van Rd4, de gemeente of GBRD plaatsvindt. Vaak wordt direct gevraagd om een contract te tekenen met alle gevolgen van dien. Rd4 benadrukt net als de gemeente en GBRD niet samen te werken met containerreinigingsbedrijven. Let dus goed op met wie u te maken heeft en wat u ondertekent!Vrijwilligerscentrale Landgraaf zoekt vrijwilligers!

- Projectbureau Kasteel Schaesberg zoekt enthousiaste klussers voor lichte onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan het gebouw Kakertshofke o.a. schilderen, gevelreiniging en groenonderhoud. Flexibele tijden.
- Radar zoekt activiteitenbegeleiders voor licht verstandelijke gehandicapten om samen gezellige activiteiten te ondernemen.
- Gilde Landgraaf is op zoek naar een taalcoach Arabisch voor 55 plussers die in een aangepast tempo zo ver willen komen dat zij zich redelijk verstaanbaar kunnen maken in de Arabische taal.
- Mondriaan Landgraaf zoekt een gastvrouw/heer voor het verzorgen van koffie/thee en het assisteren tijdens de spellenmiddag samen met een begeleider.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf in het raadhuis, tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur. Kijk ook op www.vrijwilligerswerkparkstad.nlStichting ‘Seniorweb’ kans op Vrijwilligersprijs 2012

Zaterdag 27 oktober hadden wethouder Harry Leunessen (portefeuille Vrijwilligerswerk) en They Heerings (voorzitter Platform Vrijwilligerswerk) de eer om aan de vrijwilligers van Stichting ‘Seniorweb’ een nominatie uit te delen in de categorie ‘Vrijwilligersorganisatie’.
Daarnaast werd oprichter en oud-voorzitter Jo Maassen nog eens extra in het zonnetje gezet door een nominatie in de categorie ‘Vrijwilliger’. Dat de organisatie en de heer Jo Maassen zeer verrast waren, moge duidelijk zijn en dat werd dan ook bijzonder gewaardeerd.

Seniorweb
Stichting ‘Seniorweb’ verzorgt al sinds 1998 belangeloos diverse computercursussen met als doel senioren van 50 jaar en ouder bekend te maken met het gebruik van computers. Met het cursusaanbod spelen zij in op de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en zorgen zij ervoor dat de Landgraafse senioren helemaal bij de tijd blijven! De aangesloten leden van Seniorweb hebben de mogelijkheid om door middel van cursussen zowel basale computerkennis op te doen als zeer specifieke computerkennis zoals de cursus ‘videofilms bewerken’. Al vanaf de start van stichting 'Seniorweb’ stromen de cursisten binnen. Een overduidelijk bewijs van waardering voor het werk dat de stichting levert en daarnaast ook een bewijs van de grote behoefte waarin zij voorziet. Onmisbaar dus! Voor meer informatie over deze stichting, zie landgraaf.seniorweb.nl.Stichting ‘Seniorweb’ kans op Vrijwilligersprijs 2012

Zaterdag 27 oktober hadden wethouder Harry Leunessen (portefeuille Vrijwilligerswerk) en They Heerings (voorzitter Platform Vrijwilligerswerk) de eer om aan de vrijwilligers van Stichting ‘Seniorweb’ een nominatie uit te delen in de categorie ‘Vrijwilligersorganisatie’.
Daarnaast werd oprichter en oud-voorzitter Jo Maassen nog eens extra in het zonnetje gezet door een nominatie in de categorie ‘Vrijwilliger’. Dat de organisatie en de heer Jo Maassen zeer verrast waren, moge duidelijk zijn en dat werd dan ook bijzonder gewaardeerd.

Seniorweb
Stichting ‘Seniorweb’ verzorgt al sinds 1998 belangeloos diverse computercursussen met als doel senioren van 50 jaar en ouder bekend te maken met het gebruik van computers. Met het cursusaanbod spelen zij in op de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en zorgen zij ervoor dat de Landgraafse senioren helemaal bij de tijd blijven! De aangesloten leden van Seniorweb hebben de mogelijkheid om door middel van cursussen zowel basale computerkennis op te doen als zeer specifieke computerkennis zoals de cursus ‘videofilms bewerken’. Al vanaf de start van stichting 'Seniorweb’ stromen de cursisten binnen. Een overduidelijk bewijs van waardering voor het werk dat de stichting levert en daarnaast ook een bewijs van de grote behoefte waarin zij voorziet. Onmisbaar dus! Voor meer informatie over deze stichting, zie landgraaf.seniorweb.nl.Nieuw beleid “gratis huwelijk”

Nederlandse gemeenten zijn wettelijk verplicht om de mogelijkheid te bieden tot een kosteloos huwelijk (en geregistreerd partnerschap). Het kosteloze huwelijk is een beperkte variant van het betaalde huwelijk en heeft tot doel dat "iedere burger" wettelijk kan trouwen.

Per 1 januari 2013 zijn er twee nieuwe beleidslijnen vastgesteld:
1. Een kosteloos huwelijk is alleen mogelijk indien het bruidspaar, dan wel één van beide personen, woonachtig is in de gemeente Landgraaf;
2. De handelingen vinden, zoveel mogelijk, plaats in de spreekkamer van de Burgerlijke Stand.

Wij willen u nogmaals aangeven wat u mag verwachten bij een gratis huwelijk: zo is er geen rode loper bij de ingang, is er geen muziek bij en wordt er geen toespraak gehouden die toegespitst is op het bruidspaar. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand beperkt zich tot de uitvoering van het formele gedeelte. Het kosteloze huwelijk duurt ongeveer 10 minuten en vindt plaats op de maandagochtend om 10:00 uur en 10:30 uur.Strengere controle op dumpen afval

Het is verboden om afval op een andere wijze aan te bieden dan in de Afvalstoffenverordening en de Rd4-afvalwijzer is aangegeven. De gemeente gaat hier strenger op controleren. Riskeer dus geen boete en dump geen afval!

Gemeente Landgraaf streeft er naar om de gemeente zo schoon mogelijk te houden. Onjuist aangeboden afval leidt tot vervuiling van het straatbeeld en zet aan tot het dumpen van nog meer afval. Het gemeentelijke beleid is er dan ook op gericht om verkeerd aangeboden afval direct of in ieder geval zo spoedig mogelijk te verwijderen. Zij hanteert hierbij het standpunt: de vervuiler betaalt.

Als u afval op onjuiste wijze aanbiedt, loopt u het (niet geringe) risico dat de kosten van verwijdering bij u in rekening worden gebracht. Op grond van de Afvalstoffenverordening en de Algemene wet bestuursrecht is de hoogte van de kosten vastgesteld op minimaal € 120,-. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met de afdeling Toezicht en Handhaving. Uw afval is úw verantwoordelijkheid, dus houdt Landgraaf schoon.Waarmerk Drempelvrij voor www.landgraaf.nl
 
Onlangs heeft www.landgraaf.nl het Waarmerk Drempelvrij.nl behaald. Dit waarmerk geeft de garantie dat onze website voldoet aan belangrijke eigenschappen op het gebied van bouwkwaliteit, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid die zijn gebaseerd op internationale standaarden en beproefde methoden en technieken. Landgraaf is de tweede Limburgse gemeente die dit certificaat heeft behaald.

Concreet betekent 'Drempelvrij.nl' dat www.landgraaf.nl naar behoren werkt op allerlei apparatuur, besturingssystemen en programmatuur. Verder is de website toegankelijk voor bezoekers met een beperking, zoals mensen die slechtziend, kleurenblind of blind zijn. Ook voor senioren, die bijvoorbeeld moeite hebben met kleine letters, is de website goed te lezen. Tenslotte kunnen zoekmachines de informatie op onze website goed 'lezen', waardoor onze webpagina's bij zoekopdrachten goed gevonden worden. Met het behaalde waarmerk voldoet gemeente Landgraaf aan de overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid (i-NUP) over de Webrichtlijnen.

Flinke klus
De eisen van Waarmerk Drempelvrij.nl gaan vaak over de kleinste details, zoals het niet mogen publiceren van dubbele aanhalingstekens in de titel of een &-teken in bestandsnamen. Met name voorleessoftware kan hier namelijk niet mee over weg. Ook moet de inhoud geschreven zijn in begrijpelijke taal en dienen afbeeldingen voorzien te zijn van een alternatieve tekst. Verder zijn er al enige tijd geleden knoppen aan onze website toegevoegd om het lettertype te vergroten en om de inhoud te tonen in hoog (kleur)contrast. Daarnaast is ook een groot aantal technische aanpassingen uitgevoerd. Al met al was het een hele klus om de gehele website (meer dan 3000 pagina's) aan alle eisen te laten voldoen.

Belangrijke stap
Het behaalde certificaat is een belangrijke stap op het gebied van de e-dienstverlening. Dit laat onverlet dat voortdurend gestreefd wordt naar verdere verbetering van de toegankelijkheid en de klantvriendelijkheid van de internetomgeving van gemeente Landgraaf; niet alleen van www.landgraaf.nl, maar zeker ook van subsites die nog niet aan de waarmerk-eisen voldoen. Kijk voor meer informatie op de homepage en klik op het drempelvrij-logo.


Actuele geluidbelastingkaarten Landgraaf online

Er zijn geactualiseerde gegevens van geluidniveaus in Landgraaf beschikbaar. Deze digitale geluidbelastingkaarten tonen aan dat de geluidbelasting van wegverkeer ten opzichte van 2007 met 20% is afgenomen. Dit kan te maken hebben met stillere wegdekken, minder verkeer, veranderingen in de infrastructuur of aangepaste rijsnelheid.

Verplichting EU
De Europese Unie verplicht de aangesloten landen te zorgen voor een uniform systeem voor het weergeven van de geluidbelasting (de hoeveelheid geluid).
In 2007 zijn voor het eerst geluidbelastingkaarten gepubliceerd van onze gemeente. Landgraaf maakt namelijk samen met 5 andere Parkstad-gemeenten deel uit van de wettelijk aangewezen ‘agglomeratie Heerlen/Kerkrade’. De Europese Unie (EU) verplichtte destijds namelijk alle agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners om geluidbelastingkaarten op te stellen.
In 2012 is deze verplichting uitgebreid tot alle stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners. Ook Prorail, Rijkswaterstaat, de provincies en het ministerie van Verkeer en Waterstaat moeten kaarten opstellen van gebieden die buiten de agglomeraties liggen. Naar aanleiding hiervan zijn ook de geluidbelastingkaarten van de ‘agglomeratie Heerlen/Kerkrade’ geactualiseerd.

Geluidbelastingkaarten online bekijken
Kijk voor de actuele geluidbelastingkaarten op de gemeentelijke website in de webpagina Milieu of scan de bijgevoegde QR-code met uw smartphone. Hier zijn ook een gebruikershandleiding en een document met veelgestelde vragen beschikbaar. Op de kaarten is aangegeven wat de geluidbelasting is, die wordt veroorzaakt door weg- en railverkeer en industrie; met name aan gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau weergeven over de hele dag (Lden) en tussen 23.00 en 7.00 uur (Lnight).

Maatregelen
Met behulp van de geluidbelastingkaarten zet de gemeente een actieplan voor de Europese Unie op, met de voorgenomen maatregelen om geluidhinder aan te pakken c.q. te verminderen. Deze inventarisatie dient voor de zomer gereed te zijn.
Laatste bovengrondse glascontainers verdwijnen

In Landgraaf verdwijnen de laatste bovengrondse glascontainers. De meeste glascontainers gaan ondergronds en een aantal wordt weggehaald omdat ze onvoldoende gebruikt worden.

Ondergronds
Op de volgende locaties worden de nieuwe ondergrondse glascontainers nagenoeg op dezelfde plek geplaatst:
• in Schaesberg: Dr. Nolensstraat, Plein, Lotersbergweg, Quaedvlieglaan (voorheen Kerkveldstraat), De Wendelstraat (voorheen Hoofdstraat);
• in Ubach over Worms: Bernadettelaan, Namiddagsche Driessen, Akkerwinde, Haasselt (voorheen Gank), Salesianenstraat (voorheen Maastrichterlaan);
• in Nieuwenhagen: Pleistraat, An d'r Voeëgelsjtang, Keulenheide, Heigank, Vaechshof.

Verwijderd
Op de volgende locaties worden de huidige glasbakken verwijderd. Er komt geen alternatief omdat ze onvoldoende gebruikt werden:
• Zr. Theodolindestraat
• Strijthagerweg
• Esdoornstraat 

Bovengronds
Slechts twee containers in de gemeente blijven voorlopig bovengronds:
• glascontainer Markiesstraat: in verband met de geplande wijkontwikkeling in de Lichtenberg zal er nog gekeken worden naar een nieuwe passende ondergrondse locatie.
• papiercontainer Hoofdstraat: deze zal worden weggehaald zodra er een ondergronds afvalcluster op de Markt is gerealiseerd in het kader van de geplande herinrichting.

Voordelen ondergronds
Ondergrondse containers hebben een aantal voordelen:
• de opslagcapaciteit is veel groter waardoor de containers minder vaak geledigd hoeven te  worden.
• de kwaliteit van de woonomgeving gaat erop vooruit aangezien de containers minder in het oog springen.
• de bovengrondse inwerpzuil is slechts een meter hoog en een halve meter breed.
• de geluidsoverlast voor de omgeving wordt beperkt.Stichting ‘Samen Delen’ dubbel en dwars genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2012!

Zaterdag 20 oktober werden de vrijwilligers van Stichting ‘Samen Delen’ tijdens hun welverdiende koffiepauze totaal verrast met de komst van wethouder Harry Leunessen (portefeuille Vrijwilligerswerk), They Heerings (voorzitter Platform Vrijwilligerswerk) en de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. Stichting ‘Samen Delen’ ontving maar liefst twee nominaties voor de Vrijwilligersprijs 2012, zowel in de categorie ‘vrijwilligersorganisatie’ als in de categorie ‘vrijwilliger’. Wethouder Harry Leunessen sprak zijn waardering uit voor het goede werk dat de stichting levert en de belangeloze inzet van voorzitter Anny Palmen, die op haar beurt weer alle vrijwilligers bedankte.

Samen Delen
Stichting ‘Samen Delen’ is al sinds 1999 actief om hulpgoederen in te zamelen ten behoeve van mensen in landen en gebieden waar de hulp hard nodig is. Veel van de goederen gaan naar Oost-Europese landen zoals Polen, Slowakije en Litouwen. Maandelijks wordt een vrachtwagen gevuld met hulpgoederen voor bejaardentehuizen, psychiatrische instellingen, kindertehuizen, ziekenhuizen, scholen, etc. Daarnaast worden ook heel veel gezinnen geholpen. Niet alleen het buitenland is gebaat bij hun inzet, ook in Parkstad hebben zij afgelopen jaar vele hulpbehoevende gezinnen een gezellig thuis bezorgd door hen te voorzien van goede tweedehands meubels en andere goederen. Dit alles wordt bereikt door een groep enthousiaste vrijwilligers met het hart op de juiste plaats. Met veel passie vertellen zij over de voldoening die het werk oplevert en tonen foto’s van een Oost-Europees gezin waarvan een ‘krot’ is omgetoverd tot een echt thuis. Een alleszeggend resultaat van deze warme groep vrijwilligers. De nominaties zijn dubbel en dwars verdiend! Voor meer informatie over deze stichting en haar locaties, zie www.stichtingsamendelen.nl.Vrijwilligersdag Landgraaf
Feestavond vrijdag 7 december

Vrijdag 7 december is de Internationale Vrijwilligersdag! Deze dag, ingesteld door de Verenigde Naties, is bedoeld om wereldwijd respect te tonen voor vrijwilligerswerk. Landgraaf bedankt die dag alle Landgraafse vrijwilligers voor hun waardevolle inzet met een feestelijke avond. Vanaf 18.30 uur is iedereen van harte welkom in sporthal Strijthagen. Het programma begint om 19.00 uur.

Uitreiking vrijwilligersprijzen
Het hele jaar door zijn diverse organisaties en individuele vrijwilligers, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Landgraafse gemeenschap, genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2012. Uit deze genomineerden heeft een kundige jury dé Landgraafse Vrijwilliger, Landgraafse jeugdige vrijwilliger én de Landgraafse Vrijwilligersorganisatie van het jaar gekozen. De prijsuitreikingen vinden op deze avond plaats.

Aanmelden
Bent u actief als vrijwilliger in Landgraaf en wilt u de feestavond graag bezoeken? Dan dient u zich vooraf aan te melden. Dat kan via de Vrijwilligerscentrale Landgraaf, tel. 045-5695346 of vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl. U bent van harte welkom!Expositie fotogroep ISO’73 in raadhuis

Fotogroep ISO’73 houdt van 9 november tot en met 6 december hun tweejaarlijkse expositie in de Burgerzaal van het raadhuis. De expositie wordt op vrijdag 9 november om 20.00 uur geopend door wethouder Harry Leunessen (cultuur). U bent van harte welkom!

ISO’73’ is een zeer actieve club en biedt leden een platform om hun kijk op fotografie te ontwikkelen en de kwaliteit van hun foto’s te toetsen en te verbeteren. Centraal staan de avonden waarop eigen werk wordt besproken. Tijdens deze expositie exposeren vijftien leden met een honderdtal foto’s met uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn er niet alleen portret-, natuur-, en architectuurfoto’s, maar ook stillevens, landschappen en macrofoto’s te bezichtigen. Aandacht voor detail, kleur en vorm vanuit verschillende standpunten staat op deze expositie centraal. Kortom, een expositie die u beslist gezien moet hebben.

Openingstijden
• zaterdag 10 en zondag 11 november van 14.00 uur tot 17.00 uur
• maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur
• donderdag tot 19.00 uurControles op parkeren woonerf

De medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Landgraaf zullen de komende tijd gaan controleren op fout parkeren in een woonerf.

In een woonerf mag namelijk alleen geparkeerd worden in een parkeervak met de letter ‘P’ of op plaatsen waar een blauw bord staat met een witte ‘P’. Op alle andere plaatsen in een woonerf is parkeren verboden.

Parkeren buiten de vakken wordt als hinderlijk ervaren door hulpdiensten en reinigingsdiensten. Tevens bestaat de mogelijkheid dat u onbewust op een eventuele brandkraan parkeert met alle gevolgen van dien. Dus houd u aan de regels en voorkom een boete!Vrijwilligerscentrale verhuisd naar raadhuis

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf is verhuisd naar het raadhuis. Direct als u binnenkomt, bevindt zich de Vrijwilligerscentrale aan de rechterkant bij de glazen deur.

De nieuwe locatie springt in het oog vanuit winkelcentrum Op de Kamp en is voor iedereen toegankelijk. Elke werkdag bent u tussen 9.30 en 12.30 uur uitgenodigd om bij ons binnen te lopen. Bijvoorbeeld met vragen over het vrijwilligerswerk of als u interesse heeft in vrijwilligerswerk, dan kunnen wij u hierbij helpen. Maar ook vrijwilligersorganisaties zijn welkom met bijvoorbeeld vrijwilligersvacatures of vraagstukken.
Onze contactgegevens zijn:
T: 045 45 95 346 / 341
E: vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl
W: www.vrijwilligerswerkparkstad.nl

De nieuwe locatie is momenteel al geopend maar wordt natuurlijk nog feestelijk en officieel geopend. Daarover wordt u nog geïnformeerd.Schapen terug in Landgraaf

In week 44 en 45 komen de schapen van de heer Puts uit Brunssum terug naar Landgraaf. Het beeld van grazende schapen is dan weer te vinden op de helling van de Wilheminaberg. Bij onvoorziene omstandigheden is de herder, de heer Puts, bereikbaar via telefoonnummer: 06-51694971.Rectificatie Wmo-bijeenkomsten

De gemeente Landgraaf, de adviesraad Wmo en de Seniorenraad organiseren gezamenlijk drie Wmo-bijeenkomsten en wel op 22, 25 en 29 oktober. Hiervoor heeft een groot aantal inwoners een persoonlijke uitnodiging gekregen. Per abuis is het tijdstip waarop de Wmo-bijeenkomst van 29 oktober wordt gehouden fout in de uitnodiging gekomen.  Het juiste tijdstip is:

Maandag 29 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in de Harmoniezaal, Sun-plein 19.

Wilt u bij één van de bijeenkomsten aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden via e-mail (ml2@landgraaf.nl) of telefonisch via 045 5695351. Wij hopen u op de bijeenkomsten te mogen ontvangen.Overhandiging handtekeningen

De afgelopen zomer heeft het actiecomité "Verkeersdrukte dorpskernen NEE, Buitenring JA" een handtekeningenactie georganiseerd. Met deze actie wil het comité meer aandacht voor de vermindering van de verkeersdrukte in wijken. Voor deze problemen is de buitenring naar de mening van het actiecomité dé oplossing. Dat het comité niet alleen staat in deze overtuiging blijkt uit de verzamelde handtekeningen van met name bewoners van  de Hoogstraat en Op de Heugden: 200 handtekeningen werden opgehaald om de zienswijze van het actiecomité te onderstrepen. Het comité heeft op 28 september de resultaten van haar inspanningen overhandigd aan wethouder Freed Janssen.Informatieavond nieuwe subsidieverordening voor vrijwilligersorganisaties
Maandag 22 oktober

Op maandag 22 oktober organiseert de gemeente een belangrijke informatieavond over de nieuwe subsidieverordening voor vrijwilligersorganisaties. Deze verordening zal vanaf 2013 worden ingevoerd.

De huidige verordening was aan een revisie toe. Uit gesprekken met verenigingen is gebleken dat een minder bewerkelijke regeling zeer wenselijk is. Dat heeft ertoe geleid dat er een nieuwe verordening is opgesteld die uiteindelijk nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Voorafgaand willen wij eerst graag nog alle verenigingen informeren over hoe die nieuwe verordening eruit gaat zien en wat de belangrijkste criteria zijn.  Wij nodigen daarom alle vrijwilligersorganisaties, die in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie, uit voor een informatieavond op maandag 22 oktober om 19.30 uur in de Harmoniezaal aan het Sun-plein in Nieuwenhagen.
 Ondertekening intentieverklaring Gemeentelijk Werkbedrijf
 
Op 4 oktober ondertekenden wethouder Pierre Verbraak en de voorzitter van de stichting Buurtbeheerbedrijf (3xB) Adrie van Someren de intentieverklaring om te komen tot een gemeentelijk werkbedrijf. Dit werkbedrijf omvat arbeidsplaatsen in het kader van de sociale wetgeving, nl. WWB en WSW. Het is de bedoeling dat de mensen die in dit werkbedrijf gaan werken arbeidservaring opdoen, zodat zij in de toekomst makkelijker in een reguliere arbeidsplaats kunnen instromen. Het gaat hier om een pilot, waarin op termijn ook andere partners, zoals Relim, Transfer en het Centrum voor Beroep en Bedrijf gaan participeren.Nu aanmelden voor sportstimuleringprijs 2012

Op vrijdag 9 november zal de gemeente een prijs uitreiken aan jeugdigen uit Landgraaf, in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, die op gebied van sport een bijzondere bijdrage hebben geleverd. De prijs wordt uitgereikt om sporten en bewegen bij jeugdigen te stimuleren. Het gaat bij deze prijsuitreiking niet om “de kampioenen” maar juist om andere sportieve jeugdigen in het zonnetje te zetten. Kent u teams en/of kinderen waarvan u denkt dat zij deze prijs verdienen? Geef ze dan nu op voor een van de volgende categorieën:
a. Meest sportieve team
b. Meest motiverende sportmaatje
c. Bijzondere sportprestatie geleverd (anders dan kampioen worden). Hiervoor kunnen zowel teams als individuele sporters worden aangemeld.

Aanmelden
Aanmelden van teams/kinderen kan per mail via info@slpark.nl of per brief aan Sport & Leisurepark Landgraaf, Postbus 31141, 6370 AC Landgraaf, t.a.v. sportstimuleringsprijs 2012. Vermeld de volgende gegevens:
1. NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens kind/ team + telefoonnummer kind/ team
2. NAW gegevens aanmelder + telefoonnummer en email aanmelder
3. Categorie waarvoor u het kind aanmeldt
4. Motivatie waarom dit kind/team het verdient om genomineerd te worden voor het winnen van de prijs (max. 150 woorden).

De inzendingen dienen vóór 26 oktober 2012 binnen te zijn bij het Sport & Leisurepark. Inzendingen die later binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen. Alle inzendingen worden door een speciaal geselecteerde jury doorgenomen. Zij zullen voor elke categorie drie kandidaten nomineren. Op 2 november worden de genomineerden bekend gemaakt en uitgenodigd voor de prijsuitreiking die op vrijdag 9 november om 18.00 uur zal plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@slpark.nl of tel. 045-7440710Straat van het kwartaal
Vakschoolweg

Bent u ook benieuwd naar de herkomst van een bepaalde straatnaam? Achter een straatnaam gaat vaak een heel stuk geschiedenis schuil. Ieder kwartaal wordt een (oude) foto van een straat met uitleg over de naam op www.landgraaf.nl (rubriek Inwoners/Landgraaf nu en toen/Straatnaamgeving) getoond. Voor deze uitleg wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie die is opgeslagen in het gemeentearchief.Werkzaamheden Moltweg

Vanaf maandag 29 oktober vinden er gedurende ongeveer drie maanden weg- en rioolwerkzaamheden plaats aan de Moltweg. Dit is de eerste fase van in totaal vier. De Moltweg wordt afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers vanaf de Exdellerweg tot aan de Kakertsweg. De omleidingroute loopt via de Hompertsweg/Binnenring/Heerlenseweg en Pasweg. Plaatselijk verkeer kan via de Kakertsweg rijden.Wmo volop in beweging!

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. De gemeente Landgraaf, de adviesraad Wmo en de Seniorenraad vinden het belangrijk om u te informeren over de ontwikkelingen binnen de Wmo. Daarom organiseren zij gezamenlijk drie Wmo-bijeenkomsten in Landgraaf waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De bijeenkomsten worden gehouden op:

• Maandag 22 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in het Heereveldje, Kloosterstraat 25.
• Donderdag 25 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in partycentrum het Streeperkruis, Streeperstraat 66.
• Maandag 29 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in de Harmoniezaal, Sun-plein 19.

Programma
Het programma ziet er voor elk van de drie bijeenkomsten hetzelfde uit. Een half uur voor de aanvang is de zaal open, de koffie of thee en een stuk vlaai staan voor u klaar. Het programma ziet er als volgt uit:

• Welkom door de voorzitter van de Wmo-raad en Seniorenraad, de heer Jaap Bos.
• Uitleg over de ontwikkelingen binnen de Wmo door wethouder Harry Leunessen.
• Uitleg over de veranderingen in de manier van aanvragen van een Wmo-voorziening.
• Pauze van 15 minuten met koffie en thee.
• Gelegenheid tot reageren en stellen van vragen over de informatie van vóór de pauze.
• Voorstellen van het sociale wijkteam van de betreffende wijk. Daarna is er gelegenheid om te reageren en het stellen van vragen aan de wijkteams.
• Afsluiting door de wethouder en de voorzitter van de Wmo-raad en Seniorenraad.

Wilt u bij één van deze bijeenkomsten aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden via e-mail (ml2@landgraaf.nl) of telefonisch via 045 5695351. Wij hopen u op één van de bijeenkomsten te mogen ontvangen.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

- Gilde Landgraaf is op zoek naar een assistent technische ondersteuning bij projecten die kan omgaan met o.a. laptop, beamer en projectiescherm. Gemiddeld 1 keer per maand en begeleiding aanwezig.
- Voedselbank Limburg Zuid is op zoek naar een interieurverzorger voor kantoor, keuken en kantine en het verzorgen van koffie en thee.
- Huurdersplatform Schaesberg zoekt een secretaris. Werkzaamheden: notuleren van bestuursvergaderingen, uitwerken van conceptnotulen, voorbereiden van vergaderingen, gereed maken van vergaderstukken, overleg dagelijks bestuur, inschrijven poststukken en bijwonen overleg met Hestia.
- Zonnebloem regio Landgraaf afd. Kakert-Lichtenberg is op zoek naar een voorzitter. Werkzaamheden: vergaderingen leiden, lokale sponsors benaderen.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf,
Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA, Landgraaf. Tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur. Kijk ook op www.vrijwilligerswerkparkstad.nlGrootschalig gezondheidsonderzoek in Landgraaf

Wist u dat …
• 6% van de jongvolwassenen en 19% van de volwassenen op middelbare leeftijd mantelzorg geeft?
• 63% van de volwassenen en 67% van de senioren voldoende beweegt?
• 55% van de volwassenen een chronische aandoening heeft en toch 86% zich goed gezond voelt?
• 85% van de volwassenen wel eens alcohol drinkt en 10% overmatig drinkt?

Meer dan 115.000 inwoners van de provincie Limburg hebben eind september het ‘Gezondheidsonderzoek Limburg 2012’ ontvangen van de GGD in hun regio. In de vragenlijst staan onder meer vragen over beweeggedrag, alcoholgebruik, mantelzorg, gezondheid en kwaliteit van leven. De gemeente Landgraaf wil weten wat er leeft onder haar inwoners en heeft de GGD gevraagd om eens in de vier jaar een grootschalig gezondheidsonderzoek uit te voeren onder de inwoners van 17 jaar en ouder. Het onderzoek wordt in alle gemeenten in Limburg gelijktijdig uitgevoerd. De GGD maakt de eerste onderzoeksresultaten in de loop van 2013 bekend.

Doe mee!
De gemeente wil inzicht krijgen in de gezondheidssituatie, leefstijl, zorgvraag en zorgbehoefte van haar inwoners. Bijvoorbeeld door een antwoord te krijgen op vragen als: ‘Ervaart u hinder in uw woonomgeving?’, ‘Wilt u graag meer informatie over de opvoeding van uw kinderen?’, ‘Heeft u als mantelzorger behoefte aan ondersteuning?’.

Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het gezondheidsonderzoek. Bent u een van de mensen die deze vragenlijst heeft ontvangen, dan vragen we u vriendelijk om de lijst in te vullen en binnen 2 weken terug te sturen in de bijgesloten antwoordenvelop. U kunt de vragenlijst ook via internet invullen.

Gratis een persoonlijk advies
Hoe gezond bent u en wat zou u kunnen doen om gezonder te leven? Deelnemers aan het gezondheidsonderzoek kunnen gratis een persoonlijk advies krijgen om hun gezondheid te verbeteren.

Meer informatie?
Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden op de website GGD : www.ggdlimburgnoord.nl en op www.ggdzl.nl. Hier vindt u ook een antwoord op de meest gestelde vragen.Zonnebloemwerk Landgraaf ontvangt nominatie Vrijwilligersprijs 2012

Tijdens de vakantieweek 2012 verrasten wethouder Harry Leunessen, voorzitter van het Platform Vrijwilligerswerk They Heerings en de Vrijwilligerscentrale Landgraaf de Zonnebloem met een nominatie voor al het Zonnebloemwerk in Landgraaf.

De Zonnebloem regio Landgraaf wordt vanuit de nationale vereniging de Zonnebloem in Breda begeleid en ondersteund. Regio Landgraaf heeft vijf plaatselijke afdelingen met elk een eigen afdelingsbestuur. Ruim 100 vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor het welzijn van langdurig lichamelijke zieken en gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en vooral diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen.

De belangrijkste activiteit van de vrijwilligers is het regelmatig bezoeken van één of meer gasten. Hierbij staan gezelschap en een goed gesprek centraal. Soms wordt er samen iets ondernomen. Jaarlijks regelt de regio Landgraaf voor de gasten een grootschalige activiteit, zoals een aangepaste vakantie.  Er staan regelmatig daguitstapjes op het programma en ook met kerst en Pasen vinden vieringen plaats.

Zeker in deze tijd van vergrijzing, krimp en bezuinigingen is het werk van de Zonnebloem van onschatbare waarde. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Bent u geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem? Informeer dan bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf, 045- 5695341. Voor meer informatie over de Vrijwilligersprijs 2012 kunt u kijken op www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nlUbach over Worms werkt aan de toekomst

Wij maken met verschillende partijen een toekomstplan voor Ubach over Worms, een wijkontwikkelingsplan. Voor dit plan hebben we uw hulp nodig. Hoe moet Ubach over Worms er volgens u over tien jaar uitzien? Op welke punten is verbetering nodig? En wat moeten we vooral níet veranderen? Denk bijvoorbeeld aan het groen, de wegen, de woningen, de winkels en de voorzieningen, sociale veiligheid en het verenigingsleven.

Om een goed beeld te krijgen van de wensen en ideeën die er leven, ontvangen alle inwoners en ondernemers van Ubach over Worms  in de eerste week van oktober een 'Wenskaart'. Op die kaart kunt u aangeven waarover u tevreden bent of wat u graag anders ziet in Ubach over Worms. Onder de inzenders verloten we vijf cadeaubonnen. Heeft u de kaart niet ontvangen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de gemeente Landgraaf, afdeling communicatie, via telefoon 045-5695222.

De binnengekomen reacties en eerste ideeën over het toekomstplan bespreken we op een wijkavond op dinsdag 30 oktober in het Multifuncioneelcentrum An d’r Put, van 19.00 uur tot 21.30 uur. Op deze avond krijgt u de gelegenheid om in kleine groepen te praten over hoe u Ubach over Worms in de toekomst ziet. Ook maken we dan bekend wie de cadeaubonnen hebben gewonnen. U doet toch zeker mee?Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen

Onlangs behaalden de bedrijventerreinen Abdissenbosch en Strijthagen opnieuw het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ (KVO). Het daarbij behorende certificaat werd op 19 september door Hans Wolting, voorzitter van MKB-Parkstad, uitgereikt aan vertegenwoordigers van de bij dit project samenwerkende partijen.

Keurmerk
Het bedrijfsleven is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om vernieling, brandstichting en diefstal. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor om de handen in elkaar te slaan. Hiertoe is op het landelijk niveau het KVO ontwikkeld.

Landgraaf
Eind 2006 is in Landgraaf een enthousiaste projectgroep gevormd met vertegenwoordigers van ondernemersvereniging Strijthagen & Abdissenbosch, gemeente Landgraaf, Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg, politie basiseenheid Landgraaf, brandweer Zuid Limburg en MKB Limburg. Om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren werkt men samen aan veiligheidsthema’s als beheer en onderhoud van de openbare ruimte, criminaliteitspreventie en brandveiligheid. Deze constructieve samenwerking heeft onlangs geleid tot de hercertificering van het KVO.

Meer informatie over het KVO is te vinden op de gemeentelijke website www.landgraaf.nlInformatieavond herinrichting Raadhuisplein

In oktober starten we met de herinrichting van het Raadhuisplein. Om u te informeren over de uitvoering van de  werkzaamheden, de sanering van de grond en bereikbaarheid, organiseren we een informatieavond op dinsdag 9 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente, adviesbureau SEARCH en aannemer ARCADIS aanwezig om u van de nodige informatie te voorzien.
We ontvangen u graag op 9 oktober. Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch met ons van gedachten wisselen, neem dan contact op met de afdeling Grondzaken en Economie via telefoonnummer 045-5695222.Gebruik gemeentegrond

Het komt vaker voor dat inwoners of bedrijven grond van de gemeente in gebruik hebben zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt. Vaak is bijvoorbeeld de grond als eigen tuin in gebruik. Het is belangrijk hierover goede afspraken te maken met gebruikers. Op die manier wordt voorkomen dat de gemeente mogelijk haar eigendomsrecht verliest.

Nieuwenhagerheide en Oud Nieuwenhagen
Vanaf 2007 onderzoeken wij daarom pér buurt of inwoners en bedrijven daadwerkelijk afspraken met ons hebben over het gebruik van onze grond. Afgelopen zomer zijn de buurten Nieuwenhagerheide en Oud Nieuwenhagen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er in tientallen gevallen géén afspraken zijn vastgelegd.

Hoe pakken we dit aan?
Meestal kan de grond aan de inwoners of bedrijven worden verkocht of verhuurd. Soms geven wij de grond in gebruik. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij gronden waarin kabels en leidingen liggen. Als een grondgebruiker het gebruik niet met ons wil regelen, dan moet deze de grond vrijmaken (ontruimen) en aan ons teruggeven. Soms kunnen wij géén afspraken maken over het gebruik van de grond. Dat is bijvoorbeeld het geval als de grond in een belangrijke groenvoorziening ligt. Ook dan moet de gebruiker de grond vrijmaken en aan ons teruggeven.

Kosten
Bij het gebruik van de grond zonder toestemming wordt de verkoop-/verhuurprijs met 50% verhoogd.

Uitnodigingen
Inwoners of bedrijven die nog géén afspraken met ons hebben over het grondgebruik, nodigen wij vóór 11 oktober uit voor een gesprek. Het kan voorkomen dat een grondgebruiker wel afspraken met ons heeft gemaakt over het gebruik, maar dat hiervan niets is terug te vinden in onze administratie. Ook die grondgebruiker ontvangt een uitnodiging voor een gesprek.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Grondzaken en Economie via telefoonnummer 045-5695222. Ondernemers opgelet: Nieuwe uitgever gemeentegids

Wij willen u erop attenderen dat de komende editie (2013) van de officiële gemeentegids van Landgraaf uitgegeven wordt door FMR Producties. Deze week ontvangt u een brief van FMR Producties, waarin zij aankondigen u binnenkort te benaderen voor een advertentie. Mocht u benaderd worden door een andere uitgeverij dan FMR Producties, dan betreft dit niet de officiële gemeentegids van Landgraaf.Controle hondenbelasting

Met ingang van maandag 15 oktober voert de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst (GBRD) hondenbelastingcontroles uit.

Hebt u één of meer honden, dan moet u hondenbelasting betalen. Ook bij vestiging in de gemeente of het verkrijgen van één of meerdere honden in de loop van het jaar, bent u verplicht hiervan aangifte te doen bij de GBRD. Bij een gezin wordt één van de gezinsleden als belastingplichtige aangewezen. Deze belastingplichtige is dan automatisch de houder van de hond(en). Ook voor honden die u een korte periode houdt, moet u belasting betalen. Neemt het aantal honden gedurende het jaar af, dan dient u dat ook kenbaar te maken. De door u betaalde hondenbelasting zal dan voor de resterende, nog niet aangebroken maanden, worden gecorrigeerd.

Blijkt bij de controle dat u één of meerdere honden niet hebt aangemeld, dan krijgt u, naast de aanslag hondenbelasting, een boete voor het niet aanmelden van uw hond(en)!! Indien uw hond(en) nog niet is/zijn aangemeld, dan adviseren wij u dit alsnog te doen en wel vóór 15 oktober 2012.

Aan- of afmelden van uw hond(en) kunt u via:
• het aangifteformulier, schriftelijk of telefonisch op te vragen bij de GBRD.
• het digitale belastingloket op de website van de GBRD. Eenvoudig met uw DigiD-code.

Overigens is de opbrengst van de hondenbelasting bestemd voor de zogenaamde algemene middelen. Dit betekent dat de gemeente vrij is om de opbrengst te besteden aan zaken die zij belangrijk vindt. Vanuit de algemene middelen worden o.a. verschillende projecten bekostigd die te maken hebben met het welzijn van honden en met de bestrijding van hondenoverlast.

Meer informatie
Gemeenschappelijk Belasting- en RegistratieDienst
Afdeling Gegevensbeheer
Postbus 31300
6370 AH Landgraaf
Tel. 045-5695600 (9-16 uur)
 www.gbrd.nlVoorbereidingen nachtelijk rijverbod voor vrachtwagens gestart

De voorbereidingen voor de uitvoering van het in maart genomen verkeersbesluit over het nachtelijk rijverbod voor vrachtwagens zijn gestart.
Het verkeersbesluit betreft het instellen van een nachtelijk rijverbod voor vrachtwagens op de Grensstraat, tussen het kruispunt met de Europaweg-noord en de rijksgrens met Duitsland, en op de Palenbergerweg en Rimburgerweg in Rimburg. De verboden gelden in beide richtingen en zullen van kracht zijn tussen 22.00 uur en 6.00 uur.
Het verkeersbesluit is genomen ter waarborging van de leefbaarheid van de bewoners in deze en aansluitende straten. Het verbod in Rimburg is bedoeld om te voorkomen dat ’s nachts negatieve effecten optreden in de straten in Rimburg als gevolg van het nachtelijke verbod voor vrachtwagens in de Grensstraat. Over een aantal weken zullen verkeersborden geplaatst worden die de vooraankondiging van de ingangsdatum tonen. Vanaf 20 augustus is het rijverbod voor vrachtwagens gedurende de aangegeven nachtelijke uren een feit.Wijziging aanvang werkzaamheden Einsteinstraat-Baanstraat-Hoofdstraat

De start van de wegwerkzaamheden aan de Baanstraat-Einsteinstraat was medio juli gepland. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hierover wordt de startdatum gewijzigd. De werkzaamheden starten direct na de bouwvak op maandag 6 augustus.
De aannemer start met het aanpassen van het kruispunt Einsteinstraat-Baanstraat tot aan het kruispunt Einsteinstraat-Hoofdstraat, inclusief de plaatsing van een middelgeleider. Direct na het WK wielrennen, in de laatste week van september, wordt gestart met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Einsteinstraat-Hoofdstraat.Subsidieregeling Bespaar en Verdien! krijgt vervolg

De in 2011 geëindigde subsidieregeling Bespaar en Verdien! van Kamer van Koophandel Limburg en de Provincie Limburg wordt wegens succes vervolgd. Tot en met 31 januari 2013 kunnen ondernemers die willen investeren in energiezuinige verlichting of zonnepanelen hiervoor een aantrekkelijke subsidie ontvangen. Daarnaast is er financiële steun beschikbaar voor innovatieve samenwerkingsverbanden tussen ondernemers met als doel energiebesparing. Voor de drie projecten is in totaal €475.000 beschikbaar.

Conventionele verlichting vervangen door energiezuinige verlichting, zoals TL5, HF- en LED-verlichting, is de meest succesvolle maatregel gebleken uit de eerste Bespaar en Verdien!-regeling. Daarom is besloten om wederom in te zetten op deze eenvoudige maar doeltreffende vorm van energiebesparing. Daarnaast is er binnen de regeling nadrukkelijke aandacht voor zonnepanelen. Dankzij een gunstige wijziging in de prijsontwikkeling van zonnepanelen (photovoltaïsche cellen), is de terugverdientijd korter dan voorheen en winnen de zonnepanelen binnen het bedrijfsleven aan populariteit. De subsidie van zowel de energiezuinige verlichting als de zonnepanelen bedraagt maximaal een kwart van de investering met een maximale hoogte van € 5.000,-.

Samenwerkingsverbanden
Veel ondernemers werken samen om op innovatieve wijze energie te besparen. Toch blijkt het in de regel lastig om financiële steun te vinden voor dergelijke initiatieven. Omdat Kamer van Koophandel Limburg en de Provincie Limburg veelbelovende samenwerkingsverbanden toejuichen, is hier binnen de regeling ruimte voor gereserveerd. Marktpartijen worden uitgedaagd om veelbelovende innovatieve energiebesparingsprojecten kenbaar te maken. In totaal worden maximaal vier projecten ondersteund met een subsidie die maximaal een vijfde van de totale investering per project bedraagt en niet meer dan € 25.000,-.

Achtergrond
De eerste subsidieregeling 'Bespaar en Verdien!' van de Kamer van Koophandel Limburg en de Provincie Limburg heeft geleid tot een investeringsimpuls van ruim 6 miljoen bij toeleveranciers, waarvan 70% werd besteed binnen Limburg. Daarnaast werd eind 2011 bekend dat de bijna 450 deelnemende ondernemers dankzij hun investering nu gezamenlijk € 1.250.000,- per jaar op hun energiekosten besparen. Daarnaast besparen zij samen ongeveer 6 miljoen kWh, 900.000 m3 aardgas en vijf miljoen kg CO2 per jaar. Dit laatste is vergelijkbaar met de jaarlijkse gemiddelde CO2-uitstoot van 1.600 huishoudens. Kijk voor meer informatie op www.bespaarenverdien.nu.Straat van het kwartaal
Einsteinstraat

Bent u ook benieuwd naar de herkomst van een bepaalde straatnaam? Achter een straatnaam gaat vaak een heel stuk geschiedenis schuil. Ieder kwartaal wordt een (oude) foto van een straat met uitleg over de naam op www.landgraaf.nl (rubriek Inwoners/Landgraaf nu en toen/Straatnaamgeving) getoond. Voor deze uitleg wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie die is opgeslagen in het gemeentearchief.Samen voor elkaar in Oud-Nieuwenhagen

Het project 'Samen voor elkaar in Oud-Nieuwenhagen' is een project van de gemeente Landgraaf, Welsun en de Vrijwilligerscentrale en wordt ondersteund door de Seniorenraad, het Platform Vrijwilligerswerk Landgraaf, Meander Thuiszorg, Hestia groep en bewoners van de buurt. Het doel van het project is het vergroten van de onderlinge kennismaking, de betrokkenheid en de deelname aan de buurt.

Inzetten voor anderen
Op maandagavond 25 juni was er een tweede bewonersbijeenkomst in de wijk, dit keer in de Zuster Theodolindestraat. Onder het genot van een kop koffie werd er gebabbeld over de buurt, er werden verhalen verteld over vroeger en over nu. Er is een grote bereidheid onder de bewoners om een helpende hand te bieden aan buurtbewoners die hulpbehoevend zijn door ouderdom of ziekte.  We spraken buurtbewoners die zich in het dagelijks leven inzetten om anderen te helpen.  Deze mensen zijn als mantelzorgers van onschatbare waarde!
Opvallend blijkt echter de “vraagverlegenheid” van de bewoners. Hulp vragen en erkennen dat je niet alles alleen kunt, is voor velen moeilijk. 

Hulp bieden en krijgen
Woont u in deze buurt (Sunplein/ Marijkestraat/ Olympiastraat/ Irenestraat / Margrietstraat / Heiveldstraat / Burgemeester Gijssenstraat / Zuster Theolindestraat / Burgemeester Loysonstraat) en wilt u een helpende hand bieden? Of heeft u behoefte aan een bezoekje, hulp met klusjes in en om huis, boodschappen doen, huishoudelijk werk, papieren invullen en regelzaken? Neem dan contact op met Welsun, tel. 045-532 36 36 en vraag naar Gerard Mol.  U kunt ook contact opnemen met de vrijwilligerscentrale, tel. 045-5695346.Nominatie vrijwilligersprijs 2012 voor stichting Harteklop

Na de inloopmiddag op dinsdag 26 juni in de dagkapel van de Michaelkerk werden de vrijwilligers van Stichting Harteklop verrast met een nominatie voor de Vrijwilligersprijs 2012. Wethouder Harry Leunessen sprak de blijde boodschap en zijn waardering uit voor Harteklop.

Stichting Harteklop
Stichting Harteklop wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Hun belangrijkste taak is om buurtbewoners proactief te benaderen, eventuele problemen in kaart te brengen en daar waar nodig een ondersteuningstraject te ontwikkelen waarbij zij zelf helpen of betrokkenen doorleiden naar professionele hulp. Bij Harteklop zorgen diverse instellingen en verenigingen samen voor de bemensing van de drie wijkontmoetingspunten in parochiezaal P&P Schaesberg, dagkapel Michaelkerk Eikske en in de Kakert. Hier worden regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd zoals voorlichting- en vragenuurtjes. Deskundige personen of organisaties informeren de deelnemers dan over belangrijke onderwerpen. Het succes van de activiteiten van Harteklop komt voort uit de laagdrempeligheid. Geïnteresseerden kunnen er terecht voor zo maar een kopje koffie of om even bij te kletsen, maar ook voor advies op allerlei gebied. En dat hieraan behoefte is, blijkt wel uit het vele aantal bezoekers tijdens de inloopmiddagen. Juist in deze tijd waarin mensen langer thuis wonen maar ook flink bezuinigd wordt in de zorg, zijn vrijwilligers steeds harder nodig. Stichting Harteklop heeft een duidelijke signaleringsfunctie en stimuleert de ontmoeting. De Vrijwilligerscentrale Landgraaf onderstreept het belang van de sociale initiatieven van Harteklop voor de gemeente Landgraaf en hoopt dat er nog vele mooie initiatieven mogen volgen.

Aanmelding Vrijwilligersprijs 2012
Kent u een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie die u in het zonnetje wilt zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie nomineren voor de Vrijwilligersprijs 2012. Uit al deze kandidaten wordt de Vrijwilligersprijs 2012 in de categorie 'Vrijwilliger' en de categorie 'Vrijwilligersorganisatie' gekozen. Kijk voor het nominatieformulier ‘Vrijwilligersprijs' op www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nl. Of bel 045–5695346 of mail naar vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Veerle Simons Nederlands kampioen hordelopen

Veerle Simons, lid van atletiekvereniging STB Landgraaf, is Nederlands kampioen hordelopen geworden. Dat is een geweldige prestatie voor de Landgraafse sportster! Veerle is woensdag 20 juni door wethouder sport Harry Erkens gehuldigd bij haar vereniging. Daar mocht zij tekenen in het Kampioenenboek van Landgraaf waarin alleen Nederlands kampioenen of hoger worden vermeld.  Wij wensen Veerle veel succes bij haar verdere sportieve carrière.Nieuwe beelden voor Kapel Groenstraat

In april 2011 noemde wethouder Harry Erkens de kapel in de Groenstraat “het kloppende hart van de straat”. Destijds is samen met de Kapelcommissie Groenstraat de in 1925 gebouwde kapel gerestaureerd.
De kapel werd gebouwd naar een ontwerp van architect Bartels ter vervanging van een eerdere kapel uit 1848. De bouwgrond voor de nieuwe kapel werd ter beschikking gesteld door de familie Schnitzler-Brouns. De kapel dient als rustaltaar bij de jaarlijkse sacramentsprocessie. Op een altaar staat een groot kruisbeeld. In het verleden werd dit kruisbeeld geflankeerd door beelden van Maria en Johannes. Helaas zijn deze beelden in het voorjaar van 2009 gestolen. Het Johannesbeeld is nog teruggevonden, achter gelaten op een parkeerplaats.
In januari 2011 vinden er per puur toeval gesprekken plaats tussen de kapelcommissie en Landgraafs kunstenaar Jacques Janssen. Al snel wordt de conclusie getrokken dat het zonde is dat de beelden niet meer in de kapel staan. Heel spontaan biedt de Jacques Janssen aan om de beelden opnieuw te maken. Er wordt contact gelegd met verantwoordelijk wethouder Harry Erkens. Hiermee is het initiatief een feit. Met het oude beeld als voorbeeld gaat Jacques Janssen aan de slag: met enkele pakken chamotte-klei maakt hij twee nieuwe beelden. Zij zijn 115 cm hoog en wegen ongeveer 26,5 kg per stuk. Ze zijn afgewerkt met kleurstof en bijenwas.
Op vrijdag 15 juni zijn in bijzijn van wethouder Harry Erkens, pastoor Smeets, de kapelcommissie en andere betrokkenen de beelden door Jacques Janssen geplaatst. Het “kloppend hart van de Groenstraat” is weer compleet. Wethouder Harry Erkens is zeer blij met de terugkomt van de beelden: “Dit initiatief is tekenend voor het gemeenschapsgevoel in de Groenstraat: samen de schouders eronder zetten. Een prachtige geste van Jacques Janssen”.Nieuwe afvalbakken voor mens en dier

Onlangs zijn ca. 300 nieuwe afvalbakken geplaatst. Deze nieuwe grijze afvalbakken vervangen de bekende oude gele afvalbakken en de groene hondenpoepbakken. De nieuwe afvalbak is een stuk groter, waardoor er minder nodig zijn en ze staan op logische plaatsen. Bij het bepalen daarvan, is bekeken hoe de bestaande afvalbakken en hondenpoepbakken werden gebruikt.
Door de nieuwe afvalbakken zal Landgraaf schoner blijven en heeft u dus minder last van zwerfafval. De nieuwe afvalbakken worden regelmatig leeggemaakt en goed onderhouden, waardoor u ze altijd kunt gebruiken. Uw hulp is hard nodig om Landgraaf schoon te houden.
Wij vragen u daarom om geen huishoudelijk afval in de afvalbakken te deponeren. Dit is verboden en strafbaar! En natuurlijk vragen wij u om klein afval niet op straat te gooien. Zo houden we Landgraaf samen schoon.

Vanaf 16 juli is op het gemeentehuis een folder te verkrijgen met alle benodigde informatie over deze nieuwe afvalbakken, inclusief uitleg over het hondenpoepbeleid. Ook kunt u met ingang van deze datum deze folder downloaden van onze website www.landgraaf.nl.Landgraaf bewust duurzaam met natuur

De onkruidbestrijding op de openbare verhardingen laat de laatste tijd behoorlijk te wensen over. Wethouder Freed Janssen vindt dat dit zo niet langer kan en heeft onlangs met Licom-Groen afspraken gemaakt om de achterstand weg te werken.
In 2011 heeft de gemeente Landgraaf om financiële redenen moeten uitwijken naar chemische bestrijding van onkruid op de bestratingen. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om het onkruid weer op een milieuvriendelijke wijze te gaan bestrijden. Wethouder Freed Janssen, die natuur en milieu hoog in het vaandel heeft staan, is met dit besluit uitermate verguld. Ook vindt hij een intensievere bestrijding van groot belang, zodat de beeldkwaliteit buiten zichtbaar verbetert. Dit brengt uiteraard een aantal extra kosten met zich mee. Dit jaar heeft de gemeente hiervoor geld kunnen vrijmaken binnen de bestaande kostendekking rioolheffing. Vanaf 2013 zullen de extra kosten van deze milieuvriendelijke bestrijding worden doorberekend via de rioolheffing. Om de vrijgekomen beschikbare capaciteit van personeel binnen Licom zo efficiënt mogelijk in te zetten, hebben de gemeente langraaf en Licom geconcludeerd dat de inzet van personeel in de onkruidbestrijding uitermate geschikt is om de capaciteit van deze mensen optimaal te benutten. Mensen die (nog) geen passend werk hebben worden hiervoor ingezet (sociaal maatschappelijk ondernemen). Licom streeft ernaar om zoveel mogelijk eigen mensen uit Landgraaf in te zetten. Zo’n 10 groepen van 5 mannen en/of  vrouwen sterk worden ingezet. Iedere groep krijgt zijn eigen wijk. Op 4 juni zijn de eerste 15 personen begonnen en 18 juni zijn hier nog 13 personen aan toe gevoegd. Per maand komen hier 7 personen bij tot er in totaal 50 personen aan de slag zijn. Handmatig zullen zij in de buurten aan de slag gaan. Gewapend met eigen grasmaaiers, borstelmachines, onkruidkrassers en dergelijke wordt de buurt aangepakt. Dit is een zeer arbeidsintensieve manier van aanpak en wij vragen uw begrip voor deze werkzaamheden voor uw deur. U kunt deze mensen herkennen aan hun speciaal ontworpen kleding die voorzien is van het logo “bewust met natuur”.
Momenteel zit deze manier van onkruidbestrijding in een opstartfase. In juli vindt een eerste evaluatie plaats en worden zaken verder op elkaar afgestemd.Heropening Pirandello Winselerhof

Op maandag 18 juni vond de feestelijke heropening plaats van het geheel vernieuwde Ristorante Pirandello van de WinselerHof. Door de aankoop van twee hectare oude akkerlanden kunnen de voormalige hoogstam fruitbomen, bloemen- en kruidentuinen en de wijngaard (500 stokken Müller-Thürgau) weer in ere hersteld worden. Al in de middeleeuwen werd er aan wijnbouw op de hellingen van het dal gedaan. WinselerHof komt dan ook van "Winzerhof" dat wijnhoeve betekent. Burgemeester Raymond Vlecken mocht die dag één van de eerste wijnstokken aanplanten.Kermis en Waubachs dorpsfeest

Van zaterdag 23 tot en met dinsdag 26 juni is er kermis op het marktplein in Ubach over Worms. Komend weekend vindt ook het traditionele Waubachs dorpsfeest plaats. Tegenwoordig vindt in Landgraaf jaarlijks in elke kern één kermis plaats, gekoppeld aan een druk bezocht evenement.
Zaterdag en zondag
De kermis start op zaterdag om 13.30 uur. Nieuw is de attractie Heart breaker. Op zaterdagavond is er een optreden van de band Noizz op de Oude Markt. Op zondag begint de kermis om 10.00 uur en wordt de traditionele braderie gehouden. De hele dag door zijn er muzikale optredens.
Maandag en dinsdag
Op deze dagen openen de attracties om 13.30 uur. Voor basisschoolleerlingen is er een kleurwedstrijd georganiseerd. De prijzen van deze wedstrijd worden uitgereikt door wethouder Harry Erkens bij het podium op het kermisplein op maandagavond 25 juni om 18.30 uur. Op dinsdagavond verricht hij om 18.30 uur de trekking van een speciale kermisloterij.Voorbereidingen huishoudinkomenstoets stop gezet

Naar aanleiding van het verzoek van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid P. de Krom, is ISD BOL per direct gestopt met de voorbereidingen van de huishoudinkomenstoets. De huishoudinkomenstoets hield in dat nog maar één uitkering per gezin/huishouden mogelijk was en dat het gezamenlijk inkomen bepalend was voor het verstrekken van een uitkering. Deze maatregel gold per 1 januari 2012. Wie vanaf dat moment een uitkering aanvroeg, kreeg te maken met de huishoudinkomenstoets. Vanaf 1 juli 2012 zouden ook de huishoudens die voor 1 januari 2012 één of meerdere uitkeringen hebben ontvangen, worden getoetst volgens de nieuwe regels. Dit gaat nu niet meer door.

De cliënten van ISD BOL die in april jl. zijn verzocht om een huishoudinkomenstoets-formulier in te vullen en in te leveren, ontvangen een brief van ISD BOL. In deze brief wordt uitgelegd dat de wijziging van de uitkering per 1 juli 2012, voor zover deze verband houdt met de huishoudinkomenstoets, niet doorgaat. De overige wijzigingen rondom de aanscherping van de huishoudinkomenstoets gaan wel door.

Alsnog aanvraag indienen
Inwoners van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf die na 1 januari 2012 hebben afgezien van het indienen van een aanvraag omdat voor hen duidelijk was dat zij geen recht hadden op een uitkering door de huishoudinkomenstoets, kunnen vanaf nu alsnog een aanvraag indienen bij het UWV Werkbedrijf in Heerlen. Deze aanvraag kan gedaan worden tot twee maanden na de publicatie van de Wetswijziging Afschaffing huishoudinkomenstoets in het Staatsblad. Welke datum dit is, is nog niet bekend. Zodra de datum bekend is, zullen wij deze publiceren. Bij het indienen van aanvragen in verband met de verandering gaat ISD BOL reëel om met de ingangsdatum.

Aanvraag afgewezen
Inwoners van de BOL gemeenten die in de periode vanaf 1 januari 2012 van ISD BOL een afwijzing hebben ontvangen op hun aanvraag op grond van de huishoudinkomenstoets worden door ISD BOL ambtshalve herbeoordeeld. Ambtshalve betekent dat cliënten zich niet hoeven te melden, maar dat ISD BOL de aanvraag opnieuw beoordeelt en daarover contact opneemt met de inwoners die dit aangaat. Waar mogelijk herstelt ISD BOL het besluit met terugwerkende kracht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ISD BOL, tel. 045-5253747.Eerste nominatie Vrijwilligersprijs 2012 voor Belangenvereniging D'r Bösch!

Wegens gebleken succes vorig jaar zal in december, op de nationale vrijwilligersdag, weer de Vrijwilligersprijs worden uitgereikt. Op woensdagmiddag 13 juni vond de uitreiking van de eerste nominatie voor deze prijs plaats. Die dag organiseerde Belangenvereniging D’r Bösch de jaarlijkse straatspeeldag. Een mooie gelegenheid om D'r Bösch met zijn vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten! Wethouder Harry Leunessen (portefeuille Vrijwilligerswerk), They Heerings (voorzitter Platform Vrijwilligerswerk) en de Vrijwilligerscentrale Landgraaf overhandigden de nominatie.

Belangenvereniging D’r Bösch
De belangenvereniging D’r Bösch timmert al meer dan 15 jaar aan de weg. Voorheen was de vereniging actief onder de naam 'Leefbaar Abdissenbosch' met als doelstelling een leefbaar woonklimaat te scheppen voor de wijk Abdissenbosch. Twee jaar na de officiële oprichting werd de buurt Parkheide toegevoegd. Momenteel bestaat D'r Bösch uit negen bestuursleden en zijn er 500 gezinnen lid. De vereniging nam het initiatief om een seniorenvereniging op te richten. Dit werd het 'Huiskamerproject Residentie D’r Bösch'. Naast de nadrukkelijke aandacht voor de woonkwaliteit is ook het onderlinge sociale contact met de bewoners van de buurten van groot belang. Met de gemeente overlegt men regelmatig over hoe een en ander verbeterd kan worden. Door het fenomeen 'Breedtesport' en het project B.O.S., heeft de belangenvereniging acht jaar lang vele activiteiten georganiseerd waarbij de buurtbewoners direct betrokken waren. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks de St. Maartenoptocht, St. Nicolaasviering, straatspeeldag en het ‘kindervakantiewerk’.

Aanmelding Vrijwilligersprijs 2012
Kent u een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie die u in het zonnetje wilt zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie nomineren voor de Vrijwilligersprijs 2012. Uit al deze kandidaten wordt de Vrijwilligersprijs 2012 in de categorie 'Vrijwilliger' en de categorie 'Vrijwilligersorganisatie' gekozen. Kijk voor het nominatieformulier ‘Vrijwilligersprijs' op www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nl. Of bel 045–5695346 of mail naar vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Start werkzaamheden herinrichting Bartokring

De herinrichting van de openbare ruimte rondom Winkelcentrum Op de Kamp is weer een stap dichterbij gekomen. Na instemming door de gemeenteraad gaf wethouder Freed Janssen op vrijdag 8 juni het officiële startsein voor de werkzaamheden. Ondersteund door een graafmachine werd, in het bijzijn van geïnteresseerden en genodigden, het eerste grondwerk verzet.
Het herinrichtingsplan vloeit voort uit de internetdiscussie die gehouden is onder winkeliers, marktkooplieden, inwoners van de gemeente Landgraaf en andere belanghebbenden. Achtereenvolgens worden de parkeerplaats achter het raadhuis/politiebureau, de parkeerplaats naast de C1000, het Raadhuisplein, de passages van winkelcentrum op de Kamp en de Bartokring vanaf het Raadhuisplein richting Hoogstraat, opnieuw ingericht.
Helaas zijn enige tijdelijke ongemakken onvermijdelijk. “Maar” zegt wethouder Freed Janssen “gezien de investeringen en het te verwachten resultaat is het dit meer dan waard”.Klachtenmeldpunt vleermuizen in huis

Elk voorjaar en elke zomer zijn er mensen die vleermuizen in hun huis ontdekken. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) heeft een netwerk van gemeentelijke meldpunten en vleermuiswerkers ingesteld die mensen met problemen met vleermuizen helpen. Heeft u overlast van vleermuizen of verzwakte vleermuizen in huis of tuin? Neem dan contact op met het klachtenmeldpunt vleermuizenoverlast van de gemeente Landgraaf via telefoonnummer 06-54914172.

De gemeente geeft uw melding door aan een deskundige vleermuiswerker die u benadert voor een gratis bezoek. Zo nodig nog op dezelfde dag. De vleermuiswerker stelt het soort vleermuis vast en zoekt vervolgens naar een oplossing die voor u en voor de vleermuizen acceptabel is. Vleermuizen zijn bedreigde en beschermde dieren die zeer nuttig zijn. Ze mogen dus niet zonder meer verstoord worden.

Kraamkolonies
In het voorjaar vormen vrouwtjesvleermuizen kraamkolonies waarin de jongen geboren worden. Hoewel een kraamkolonie tot wel honderd dieren kan oplopen, wordt per vrouwtje doorgaans maar één jong per jaar geboren. Voor bewoners is het meestal een angstige gedachte dat er zo een groot aantal dieren uit hun huis komt vliegen. De reactie dat de vleermuizen moeten verdwijnen, is dan ook niet helemaal onbegrijpelijk. Het is zeer onverstandig om zelf in te grijpen. De overlast wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Neem dus contact op met het klachtenmeldpunt vleermuizenoverlast. Het meldpunt is overigens niet bedoeld om een door de tuin vliegende vleermuis te melden.Inrichting Surinameplein

De 2 flats op het Surinameplein in Lichtenberg zijn gesloopt. Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal ontwerpen voor de vrijgekomen ruimte aan het Surinameplein en het gebied van de speelplek. De basis van deze ontwerpen komt voort uit de ideeën en gesprekken met (een vertegenwoordiging van) de omwonenden van het Surinameplein.

Op woensdag 20 juni van 19.00 tot 21.00 uur worden in het raadhuis een aantal ontwerpen gepresenteerd. Het is de bedoeling dat die avond aan de hand van de ontwerpen bepaald wordt hoe het Surinameplein er in de nabije toekomst komt uit te zien. Naar verwachting zal in september van dit jaar dan gestart kunnen worden met de aanleg van het gezamenlijk gekozen ontwerp. Heeft u interesse in de plannen dan bent u van harte welkom op deze avond.Gratis standplaats op weekmarkten

In juli en augustus komt het regelmatig voor dat er op de weekmarkten lege plekken zijn door vakantie van de marktkooplieden. Daarom biedt de gemeente gedurende deze maanden aan particulieren en verenigingen uit Landgraaf de mogelijkheid om een standplaats in te nemen om tweedehands spullen te verkopen. Op deze manier wordt de markt levendig gehouden.

De standplaats als grondplaats is gratis. Het is mogelijk om daarop een eigen tafel te plaatsen. Het is ook mogelijk om een kraam (4 meter lengte) te huren. Dit kost € 6,30 en dient contant te worden afgerekend met de verhuurder. Er mogen alleen tweedehands spullen worden verkocht, zoals boeken, cd's en langspeelplaten, speelgoed, antiek en curiosa, kleding, porselein en huishoudelijke artikelen. Kinderen kunnen ook een standplaats innemen, maar alleen onder toezicht van een volwassene.

Het gaat daarbij om de volgende markten in de maanden juli en augustus:
• Donderdag op het Raadhuisplein van 8.00 uur tot 15.00 uur
• Vrijdag op het marktplein in Ubach over Worms van 13.00 uur tot 18.00 uur.
• Vrijdag op het marktplein in Schaesberg van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Heeft u of uw vereniging interesse om een standplaats in te nemen, kijk dan op www.landgraaf.nl en vul het formulier in, of neem contact op met de afdeling Vergunningen via 045-5695222. De standplaats wordt toegewezen op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvraag. U krijgt vooraf bericht of er plaats is.Beeldbank vernieuwd: Doe mee aan prijsvraag!
 
Sinds kort zijn de archieven van de voormalige gemeenten Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms toegankelijk via de website www.archieven.nl. U vindt hier alle archiefinventarissen, de historische bibliotheek én de beeldbank. Voor deze nieuwe beeldbank is een prijsvraag uitgeschreven.

Voordelen Archieven.nl
Het toegankelijk maken van archieven en foto's via Archieven.nl heeft voor u als burger een aantal voordelen:

• U kunt volledig en tegelijkertijd zoeken in alle archiefbestanden van onze gemeente.
• U kunt ook zoeken in de bestanden van talrijke andere organisaties en gemeenten.
• U kunt een gevonden archiefbeschrijving of foto gemakkelijk met anderen delen via Twitter en Facebook.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.Archieven.nl, klik op 'of wilt u uitgebreid zoeken?' en kies dan bij 'Organisatie' voor 'GA Landgraaf'. Op onze eigen website vindt u op de pagina 'Foto's en archieven' een rechtstreekse hyperlink naar deze informatie.

Prijsvraag
We zouden graag een aantal bijzondere foto's willen toevoegen aan onze (nieuwe) digitale collectie. Heeft u mooie, treffende foto's van gebeurtenissen, inwoners, straatbeelden of landschappen van onze gemeente die u graag terug wilt zien op de website van Archieven.nl, stuur deze dan naar ons op. De drie mooiste foto's worden beloond met een prijs van respectievelijk 50, 75 en 100 euro. U kunt uw foto's tot uiterlijk 1 juli opsturen naar gemeente@landgraaf.nl onder vermelding van 'Prijsvraag beeldbank', of naar:

Gemeente Landgraaf
Prijsvraag beeldbank
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf
 
Oude beeldbank verdwijnt
Tot nu toe waren de foto's van Landgraaf en de voormalige gemeenten te vinden op Beeldbank Landgraaf. Deze website gaat binnenkort uit de lucht. Alle foto's zijn overgeheveld naar Archieven.nl.Romeins evenement op 16 juni
Ter ere van onthulling informatiebord

Op zaterdag 16 juni 2012 wordt aan de Palenbergerweg in Rimburg een informatiebord onthuld over Romeins Rimburg. De onthulling door wethouder Erkens vindt plaats om 11.00 uur en daarna zal er op de speelplaats van de voormalige basisschool een Romeins evenement plaatsvinden.Verkeerseducatiedagen voor basisschoolleerlingen
Primeur Veolia-workshop

Op donderdag 14 en vrijdag 15 juni nemen leerlingen uit groep 8 van diverse basisscholen deel aan de verkeerseducatiedagen in het Sport & Leisurepark. De dagen kennen een sterk interactief karakter. Soms op een speelse manier, maar vaak heel confronterend, worden de leerlingen uitgedaagd om over de gevolgen van verkeerd verkeersgedrag na te denken.
Er worden zeven workshops gehouden die allen te maken hebben met deelname aan het verkeer: gebruik van alcohol of drugs, omgaan met agressie in het verkeer, wat doe je bij een ongeval met de fiets, het gevaar van fietsen met te zware tassen, fietsen zonder goede verlichting, hoe is het om blind, doof of in een rolstoel aan het verkeer te moeten deelnemen, hoe hard is een auto, wat is zijn remweg en hoe belangrijk zijn de autogordels.
Een primeur voor Limburg is de samenwerking met Veolia: een nieuwe workshop over de “dode hoek”. Tijdens een busrit gaan twee Veolia-medewerkers in op de dode hoek van de bus en gaan ze met de leerlingen in gesprek over de manier waarop men zich dient te gedragen in het openbaar vervoer. Bij een rotonde in Landgraaf wordt uitgestapt en bekeken hoe gevaarlijk het is om de bus toch nog even in te halen op de rotonde.Samen kijken naar Nederland-Duitsland

Het zal u vast niet ontgaan zijn; het EK voetbal staat weer voor de deur! Op woensdag 13 juni speelt Oranje tegen Duitsland, een klassieker die aan beide kanten van de grens goed bekeken zal worden. Vanwege de vriendschapsbanden tussen Landgraaf en Übach-Palenberg hebben de beide burgemeesters het idee opgevat om samen naar Nederland-Duitsland te kijken. Op het plein bij de Biergarten aan de Rathausplatz (tegenover Rathaus) in Übach-Palenberg wordt daarom een groot scherm geplaatst. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

De burgemeesters van Übach-Palenberg en Landgraaf nodigen de inwoners van beide plaatsen van harte uit om samen de wedstrijd te bekijken.Hein Menten exposeert in Rathaus Ubach-Palenberg

De Landgraafse kunstenaar Hein Menten exposeert momenteel met een aantal van zijn werken in het gemeentehuis van Übach-Palenberg. Hij is de eerste Landgraafse kunstenaar waarvan werk te zien is in het gemeentehuis. Zijn werken getuigen van een zoektocht naar vorm- en kleurverhoudingen. Menten houdt van het spel tussen lijn, vorm en kleur.  Daarnaast is hij ook beeldhouwer en werkt in serpentijnsteen. Na de grove bewerking met hamer en beitel volgt de intensieve verfijning en afwerking.  Mooi gepolijste organische vormen zijn het resultaat.

De expositie kunt u bezoeken van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Adres: Stadt Übach-Palenberg, Bürgerbüro, Rathausplatz 4, 52531 Übach-PalenbergDruiventeelt terug in Strijthagerbeekdal

De eigenaar van de WinselerHof wil met de aanleg van een wijngaard rondom het hotel Winselerhof een stukje historie terugbrengen in het Strijthagerbeekdal. De gemeente Landgraaf wil hier graag medewerking aan verlenen. Zij verkoopt hiertoe circa 2 hectare grond aan Camille Oostwegel Patrimonium B.V.. Vrijdag 25 mei is ter plaatse de koopovereenkomst ondertekend.
De verkochte grond is gelegen rondom de WinselerHof. Een deel van de grond wordt binnenkort ingericht als wijngaard. Hierdoor komt de druiventeelt terug in het Strijthagerbeekdal. Uit oude kadasterkaarten blijkt dat tegen de noord-west wand van het dal druiven geteeld werden. Blijkbaar was dat al zo in de middeleeuwen. De naam van de hoeve is waarschijnlijk ontleend aan het Duitse "Winzer" dat wijnbouwer betekent.
De directeur van de WinselerHof, de heer B. Klomp, is blij met de aankoop van de gronden: "Hierdoor kunnen wij de groenvoorziening rondom ons hotel optimaliseren en in oude luister herstellen. Op ons terrein staat al een ouderwetse moerbei en andere fruit- en notenbomen. Binnenkort gaan we ook een nieuwe kruiden- en veldbloementuin aanleggen. Deze vegetatie past uitermate goed binnen de Zuid-Limburgse traditie en natuurlijk bij onze monumentale hoeve". Ook wethouder Andy Dritty is zeer enthousiast over deze ontwikkeling: “Hotel Winselerhof en omgeving wordt op deze manier vanuit toeristisch oogpunt nog aantrekkelijker om te bezoeken”.

Op maandag 18 juni opent WinselerHof in bijzijn van pers, gasten en leveranciers op feestelijke wijze het restaurant en worden de eerste wijnranken geplaatst.Subsidie voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie

De Limburgse energiesubsidie is terug! Vanaf nu kunnen mensen die
energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzaam energie willen opwekken
subsidie aanvragen bij de Provincie. In totaal is hiervoor op dit moment 1 miljoen euro
beschikbaar. Dit bedrag kan nog worden verhoogd, als Provinciale Staten daar in juni
mee instemmen. De subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren, verenigingen,
gemeenschapshuizen en scholen.
 
De subsidie kan per woning oplopen tot € 1.000. Voor scholen, (sport)accommodaties en
gemeenschapshuizen is dat tot € 2.000. Hiervoor geldt wel: op is op. Als de subsidiepot leeg is, krijgt niemand meer subsidie. Op www.limburgseenergiesubsidie.nl staan de maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen en de voorwaarden. Subsidies worden achteraf verstrekt. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat alleen kosten die na 21 mei 2012 zijn gemaakt (aankoop materialen of aanbestedingwerkzaamheden) in aanmerking komen voor subsidie.

Rekenvoorbeelden, energiebesparende maatregelen en subsidie- en financieringsmogelijkheden staan op www.limburgseenergiesubsidie.nl, www.wattmooi.nl,
www.energiebesparingsverkenner.nl en www.energiesubsidiewijzer.nlWijziging werkzaamheden aan Einsteinstraat en Hoofdstraat

De gemeente Landgraaf heeft besloten om de volgorde van de geplande werkzaamheden aan de kruispunten Einsteinstraat–Hoofdstraat en Einsteinstraat–Baanstraat om te wisselen. Op de eerst genoemde kruising zal een rotonde worden gerealiseerd en op de tweede zal op de Einsteinstraat een middengeleider worden aangebracht.

In eerste instantie was de planning dat deze rotonde in juli zou worden aangelegd. Onlangs heeft de Stichting WK Wielrennen 2012 een verzoek ingediend om de aanleg van de rotonde te verplaatsen tot na het WK-wielrennen dat in september gehouden wordt. Op het goed gekeurde parcours van het WK-wielrennen is namelijk geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een rotonde op die locatie. De aanleg van een middengeleider ter hoogte van de Baanstraat levert geen problemen op omdat er op dit moment ook al een splitsing van de rijbanen aanwezig is. Vandaar dus dat de middengeleider nu in juli als eerste wordt aangelegd. Na het WK volgt dan de rotonde.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden aan de middenberm tussen de Pasteurstraat en de Einsteinstraat zullen plaats vinden. Deze kunnen in beide fasen uitgevoerd worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen de direct betrokkenen ingelicht worden.Herinrichting Broekhuizenstraat

Op maandag 21 mei is gestart met de herinrichting van de Broekhuizenstraat. Het werkterrein betreft een gedeelte van de Broekhuizenstraat, vanaf huisnummer 2 t/m 69. Aannemer firma Plum is begonnen met het frezen van asfalt over het gehele werkvak. De werkzaamheden omvatten globaal:
- verwijderen van asfaltverhardingen
- verwijderen van trottoirbanden/tegels
- aanleggen van een nieuw hoofdriool incl. de huisaansluitingen
- aanleggen van het nieuwe straatwerk
- aanleg groenvakken.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio september zijn afgerond. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de bouwvakvakantie zal er niet worden gewerkt.
Verkeersmaatregelen / omleidingen
Er is een omleidingroute ingesteld. Kijk voor deze route op www.landgraaf.nl Wij vragen uw begrip voor de overlast tijdens de werkzaamheden. Er wordt getracht deze zo veel mogelijk te beperken.Workshops ‘vinden en binden van vrijwilligers’

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf organiseert in juni twee informatieavonden met als thema ‘het vinden en binden van vrijwilligers’. Verenigingen en organisaties kunnen zich nu inschrijven!

Worstelt uw organisatie al jaren om voldoende vrijwilligers te krijgen? Of heeft uw organisatie een methode ontwikkeld om vrijwilligers te krijgen en te houden die werkt en bent u bereid deze kennis delen? Tijdens de avonden knopen we alle kennis aan elkaar. U zult er versteld van staan met hoeveel tips en trucs u aan het eind van de avond naar huis gaat!

Wanneer  : donderdag 14 juni in Landgraaf
               : donderdag 21 juni in Brunssum 
                 locaties volgen na aanmelding
Tijd  : 19.00 uur – 21.30 uur (zaal open vanaf 18.30 uur)
Aanmelden : vóór donderdag 7 juni
Via email  : vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl
Telefoon  : 045 - 5695346 Frietjes voor vrijwilligers Pinkpop van Op de Bies

Op dinsdag 15 mei vierde de gemeente Landgraaf samen met de vrijwilligers van Op de Bies de 25ste editie van Pinkpop én het 10de jaar dat de vrijwilligers meewerken aan het festival.

Vanwege dit dubbele jubileum en natuurlijk als bedankje aan de vrijwilligers van Op de Bies, reed er dinsdag 15 mei een frietwagen voor waarvan alle vrijwilligers eens goed mochten smullen. Ook burgemeester Raymond Vlecken, wethouder evenementen Pierre Verbraak én Pinkpopdirecteur Jan Smeets waren aanwezig om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.Promotietoren voor 25 jaar Pinkpop

Pinkpop wordt dit jaar voor de 25ste keer in Landgraaf gehouden en dat wordt gevierd! Vanaf woensdag 16 mei staat er daarom op de rotonde aan de Hofstraat een toren van ruim 8 meter hoog en 3 meter breed waarin banners hangen die in het teken van 25 jaar Pinkpop staan. 's Avonds zal deze toren verlicht zijn.PINKSTEREN: Pinkpop 2012

Het zilveren jubileum, 25 jaar Pinkpop in Landgraaf, nadert. Gemeente Landgraaf is bijzonder trots om Europa's oudste openlucht muziekfestival binnen haar gemeentegrenzen te hebben. Los van de publiciteit die de gemeente hiermee krijgt, is het van grote betekenis voor ondernemend Landgraaf. Dit jaar wordt de 43e editie georganiseerd. Voor de goede orde: Pinkpop 2012 vindt weer plaats tijdens Pinksteren: 26, 27 en 28 mei.

Buro Pinkpop heeft alles uit de kast gehaald om van de 43e editie een bruisend festijn te maken met een groot aantal artiesten uit binnen- en buitenland. Bruce Springsteen, Linkin Park en The Cure zijn wereldacts die overal volle stadions trekken. Maar ook de gemeente is er helemaal klaar voor alle bezoekers te ontvangen. Er zullen dagelijks rond de 60.000 bezoekers naar onze gemeente komen! Dat betekent dat we gedurende 3 dagen Landgraaf als stad met meer dan 100.000 “inwoners” mogen betitelen.

Mogelijk verkeersdrukte/files
Pinkpop start op zaterdagmiddag. Aangezien veel festivalbezoekers al vroeg naar Landgraaf komen, dient u rekening te houden met files op en rond de toegangswegen naar Landgraaf.

In verband met kans op filevorming wordt geadviseerd de volgende wegen te vermijden:
• Schanserweg / Hereweg
• Belvauer
• Euregioweg / Rukkerweg
• Dentgenbachweg

Doorgaand verkeer richting Kerkrade / Heerlen wordt verzocht de binnenring te nemen.

Haal- en brengplaats ('Kiss & Ride')
Bij sportpark Kaldeborn (bij camping D) en de Mensheggerweg (bij camping B) is een haal- en brengplaats ingericht. Dit is de ideale locatie om naartoe gebracht of afgehaald te worden: u loopt vanaf hier in slechts 10 minuten naar het festivalterrein.

Parkeerplaatsen
Ook dit jaar zijn er door de gemeente enkele grootschalige bewaakte parkeerplaatsen ingericht:
• bij Burg. Custerslaan / Delleweg / Vijfbunderweg, op de velden naast camping C) 
• bij Relim (Casinolaan, Tunnelweg). Deze is deels speciaal voor motoren ingericht.
Hier geldt een parkeertarief van € 10,- voor één dag, € 15,- voor twee dagen en € 20,- voor drie dagen.

Ook themapark Mondo Verde stelt haar parkeerplaats voor festivalbezoekers beschikbaar. Hier gelden afwijkende tarieven.

Invaliden
Bij themapark Monde Verde is een gedeelte van de parking ingericht als betaalde  invalidenparkeerplaats. Men dient de hoofdingang te gebruiken als aanrijdroute.
Scootmobiels zijn niet toegestaan op het festivalterrein (zie www.pinkpop.nl).


Parkeerverboden
Er is ook een aantal plaatsen waar tijdelijk niet geparkeerd mag worden:
Casinolaan, Einsteinstraat, Rouenhof, Mensheggerweg, diverse lokaties aan de Baanstraat, Hofstraat, Voltastraat, Amperestraat, Edisonstraat, Hopelerweg, Delleweg, Overstehofweg - Veldweg (achter de parkeerplaats), pad Steenberg (trap Wilhelminaberg), Haanweg, Groenstergracht.
Toezicht & Handhaving en politie zullen handhavend optreden tegen het parkeren in plantsoenen.

Snelheidsbeperkende maatregelen
Om de snelheid te beperken in de Dr. Calsstraat nabij Camping C (tunnel Delleweg) worden hier tijdelijk snelheidsbeperkende maatregelen genomen . Ook bij camping B (Mensheggerweg) worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht naar 30 km per uur.

Taxi- en snelheidscontroles
Op 26, 27 en 28 mei voert de politie bij taxi's controles uit op het gebied van rijtijden, onderhoud, vergunningen, taximeters etc. Doel is het in kaart brengen én het aanpakken van de jaarlijkse 'taxioverlast' tijdens Pinkpop. In 2010 is met dit initiatief gestart.
Daarnaast vinden op alle voertuigen in en rondom het festivalgebied diverse snelheidscontroles plaats. U bent dus gewaarschuwd!

Pendelbussen
Ook dit jaar worden er pendelbussen ingezet vanaf treinstation Landgraaf tot Megaland. Deze bussen rijden via een vastgestelde route. Ook voor taxi's geldt deze vastgestelde routes. Er zullen met politie en inspectie verkeer en waterstaat controles hierop worden uitgevoerd.

Fietsenstalling
Vorig jaar is gebleken dat veel mensen uit de omgeving met de fiets naar Megaland komen.
Op de hoek Honigmannstraat / Hofstraat wordt wederom een bewaakte fietsenstalling ingericht. Hier kunt u uw fiets gratis plaatsen (op eigen risico). De fietsenstalling is op zaterdag, zondag en maandag geopend van 9.00 - 24.00 uur.

Helikopterbewaking
Tijdens de festivaldagen zult u enkele malen een helikopter van het Korps Landelijke Politie Diensten waarnemen. Deze wordt ingezet ter controle van de verkeerscirculatie.

Campings
Er zijn 4 volledig ingerichte festivalcampings (A-B-C-D) met ruimte voor 50.000 kampeerders. Openingstijden van zaterdag 26 mei 12.00 uur t/m dinsdag 29 mei 12.00 uur.

• Camping A: voetbalvelden VV Schaesberg
• Camping B: veld Mensheggerweg
• Camping C: Delleweg
• Camping D: Sportcomplex Kaldeborn (Heerlen).

Kijk voor meer camping-  en programma-informatie op www.pinkpop.nl
Er is door Buro Pinkpop geen geëxploiteerde camper-parkeerplaats ingericht. Gasten met een camper kunnen gebruik maken van de reguliere campings in Parkstad.

Vuilnis
Net als elk jaar worden ook nu extra milieuploegen ingezet. Verder zijn er in de omgeving van Megaland extra toiletten en afvalcontainers geplaatst.

Illegale verkoop
Voorgaande jaren is geconstateerd dat er door particulieren vanuit garages en dergelijke alcohol (waaronder blikjes bier) werd verkocht aan festivalgangers. Dit is niet toegestaan!
Politie en medewerkers van Bureau Handhaving controleren hier nadrukkelijk op en zullen indien nodig verbaliserend optreden.

Verbod op flyeren
Tijdens Pinkpop is het verboden om in de hieronder weergegeven straten gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden of openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken: Hofstraat, Einsteinstraat, Mensheggerweg, Stationstraat, Dr. Calstraat, Einsteinstraat en Hoofdstraat.

Camerabewaking
Ook dit jaar is er gedurende de drie Pinkpopdagen uitgebreide camerabewaking in het gehele festivalgebied. Natuurlijk gaat de gemeente ervan uit dat u uw beste beentje voor zet en dat de bewakingscamera's alleen maar gezellig feestende festivalbezoekers zal registreren.

Klachten
Pinkpop gerelateerde klachten? Belt u dan het alarmnummer van politie 0900-8844. Gemeente en politie zijn 24 uur bereikbaar voor klachten.

 


 
Pinkpop - Wegafsluitingen

In verband met Pinkpop wordt een groot aantal straten afgesloten voor verkeer. Deze gebieden zijn uiteraard wel te voet te bereiken. De bewoners van de betreffende straten zijn op de hoogte gebracht en ontvangen per adres twee gecodeerde doorlaatbewijzen. De straten worden afgesloten door middel van bemenste of onbemenste afzettingen. Kijk hieronder voor een overzicht of op de Pinkpop-kaart op www.landgraaf.nl.

Bemenste wegafzettingen

De bemenste afzettingen bestaan uit rood-witte afzethekken met een tekstbord “gesloten voor alle verkeer”. Heeft u een geldig doorlaatbewijs, dan kunt u hier gewoon door.

Wattstraat bij Baanstraat    Vrij 18.00 u – ma 23.00 u
Hofstraat / Heistraat (westtak)   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Euregioweg / Hofstraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraat / Hoofdstraat Oost   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraat / Hoofdstraat Zuid   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Hoofdstraat / Putstraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Markt / Briandstraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Baanstraat / Koeweg  Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Honigmannstraat / Pijler      Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Mensheggerweg / Dentgenbachweg     vrij 18.00 u – periodiek tijdens Pinkpop
Hofstraat bij Witte Wereld (noordtak)   Vrij 18.00 u - zo 24.00 u
Mensheggerweg / Hopelerweg Vrij 18.00 u – periodiek tijdens Pinkpop
Heistraat / Tunnelweg  (verkeerslicht)   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraat/rotonde Mensheggerweg Nrd.   Vrij 18.00 u – einde Pinkpop
Amperestraat / Voltastraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Ringoven / Stationsplein   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraat / Minckelersstraat   Vrij 18.00 u - periodiek tijdens Pinkpop
Dr. Calsstraat / Einsteinstraat   Vrij 18.00 u – periodiek tijdens Pinkpop
Einsteinstraat / Baanstraat   vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraatt / rotonde Mensheggerweg (zuid) Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Dentgenbachweg / Vestastraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Hoofdstraat/ Achter den winkel Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Dr. Calsstraat/ Ringoven Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Baanstraat / Voltastraat  Vrij 18.00 u - einde Pinkpop

Onbemenste wegafzettingen

De onbemenste afzettingen bestaan uit een container/betonblok of bouwhek. U kunt hier op geen enkele wijze met uw auto door.

Dentgenbach / Hopelerweg 

 

 

Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Hoofdstraat / Op gen Steen 
Hoofdstraat / Achter den winkel 
Dr. Calsstraat / Brikkebekker 
Sleinadastraat/ Schakelpad 
Koeweg / Klinkersteegje 
Hofstraat / Heistraat Oost 
Einsteinstraat / Pasteurstraat 
Hoofdstraat / Swagemakersstraat 
Hoofdstraat / Schumanstraat 
Einsteinstraat / Edisonstraat 
Koeweg / Sleinadastraat 
Koeweg / Prickenleenstraat 

Wanneer de verkeerssituatie hierom vraagt, zullen posten eerder of later worden ingesteld of verwijderd. Voor wat betreft de verkeersmaatregelen is op vrijdag 11 mei een verkeersbesluit genomen.

Doorlaatbewijzen
De afgesloten gebieden zijn alleen toegankelijk met de hiervoor bestemde gecodeerde doorlaatbewijzen (met uitzondering van de Hofstraat en de Einsteinstraat). Let op: op het doorlaatbewijs staat vermeld bij welke post u toegang heeft.  Bij andere, niet vermelde posten, heeft u geen toegang. Voor de bewoners van de wijk Eikske is nieuw dat men de wijk kan in- en uitrijden via de Einsteinstraat/Hoofdstraat én ook kan uitrijden via Kerkraderweg /Hofstraat.

Naar aanleiding van klachten is het beleid rondom doorlaatbewijzen ingrijpend gewijzigd. Alle doorlaatbewijzen zijn gecodeerd. Een gekopieerd doorlaatbewijs geeft u dan ook géén  toegang, evenmin als het kunnen noemen van een adres in het afgesloten gebied. Ook dit jaar zal terughoudend worden opgetreden met het verstrekken van extra doorlaatbewijzen. We hopen hiermee parkeeroverlast te voorkomen en de bereikbaarheid binnen de woonwijken te vergroten. Uit de gesprekken met de wijkvertegenwoordigers is gebleken dat men blij is met de nieuwe maatregelen. Met misbruik dupeert u uw (mede)wijkbewoners. Wij vragen daarom om begrip voor deze maatregelen.


Bereikbaarheid van bedrijven en dienstverleners

Tijdens het Pinkpopweekend (26 - 28 mei) is een aantal bedrijven en dienstverleners moeilijker of beperkt bereikbaar. Huisartsen, apothekers, Groene Kruis, Thuiszorg en overige hulpdiensten hebben natuurlijk wel vrije toegang in het gehele gebied.

Industrieterrein Strijthagen
De gemeente Landgraaf heeft met de ondernemers van industrieterrein Strijthagen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid tijdens Pinkpop 2012. Ook hier wordt gebruik gemaakt van gecodeerde doorlaatbewijzen. Het industrieterrein is bereikbaar via de Baanstraat / Wattstraat en de Dr. Calsstraat. Groot vrachtverkeer kan het industrieterrein bereiken via de Mensheggerweg / Dentgenbachweg. Uitrijden vanuit de Minckelersstraat richting Dr. Calsstraat is niet mogelijk in verband met een tijdelijk ingesteld eenrichtingsverkeer.
De route is met borden aangegeven.

Tankstation Minli
Vanaf vrijdagavond 26 mei 18.00 uur tot en met maandag 28 mei kan bij het tankstation Minli aan de Einsteinstraat niet meer worden getankt.

Dierenkliniek Strijthagen
Gedurende het gehele weekend is de dierenkliniek gewoon bereikbaar. Bezoekers van deze kliniek hebben vrije doorgang bij Industrieterrein Strijthagen.

Wereldtuinen Mondo Verde en Snowworld
Beide attracties zijn te voet altijd bereikbaar. Per auto is Mondo Verde via de Mensheggerweg bereikbaar. Wilt u met de auto naar Snowworld? Volg dan de gele omleidingsborden.

Landgoed Overste Hof
Restaurant Overste Hof is tijdens het Pinkpopweekend met de auto niet bereikbaar. U kunt het restaurant uiteraard wel te voet of per fiets bereiken.

Milieupark Marconistraat
Als gevolg van Pinkpop is het milieupark gesloten vanaf vrijdag 25 mei, 16.00 uur tot en met maandag 28 mei. U kunt eventueel uitwijken naar het Rd4 milieupark in Brunssum, Heerlen of Kerkrade.Geen inkomenstoets voor vervoersvoorziening

Tot voor kort werd een inkomenstoets gehanteerd bij het beoordelen van de aanvragen voor een vervoervoorziening. Gesteld werd dat indien iemand een inkomen had dat hoger lag dan 1,5 x de bijstandsnorm hij of zij zelf kon voorzien in zijn vervoersbehoefte. Echter op 18 januari 2012 heeft de Centrale Raad van Beroep hier een uitspraak over gedaan en bepaald dat dit niet meer is toegestaan. De uitspraak betekent dat er per direct geen inkomenstoets meer gehanteerd mag worden bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening (het collectief vervoer, de forfaitaire vergoeding en autoaanpassing). Inwoners van Landgraaf waarvan de aanvraag eerder werd afgewezen op grond van de inkomenstoets kunnen hiervoor een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.Alleen nog dit jaar extra geld voor bevordering vactieve deelname aan amateurkunst, volkscultuur en cultuureducatie

De gemeente Landgraaf nodigt burgers, verenigingen, instellingen of organisaties uit gebruik te maken van de mogelijkheid om cultuurprojecten in te dienen die er op gericht zijn om zoveel mogelijk mensen actief en zo veel mogelijk blijvend te betrekken bij amateurkunst, volkscultuur en cultuureducatie.

In Landgraaf zijn veel mensen op die terreinen actief. Vaak in verenigingsverband, maar vaak ook zonder aan een bestaande vereniging of organisatie te zijn gebonden. Door een samenwerkingsverband tussen rijk, provincie en gemeenten is er tijdelijk extra geld beschikbaar voor projecten die gericht zijn op bevordering van actieve cultuurparticipatie, landelijk bekend onder de naam Fonds voor Cultuurparticipatie (www.cultuurparticipatie.nl).

Het programma richt zich op het activeren van burgers van alle leeftijden Er wordt daarbij nadrukkelijk gemikt op het creëren van eigentijdse vormen van actieve participatie. Gekeken wordt naar samenwerkingsverbanden, dwarsverbindingen en vernieuwende aspecten, maar ook of het ingediende project aansluit bij de hiervoor genoemde criteria. De tijdelijke inzet van de extra middelen zijn vooral bedoeld om via projecten allerlei mogelijkheden te scheppen die burgers in staat stelt om ook nadat de regeling ophoudt te bestaan, al dan niet in verenigingsverband actief betrokken te blijven bij amateurkunst en volkscultuur, of gebruik te maken van een cultuureducatieprogramma. Alleen nog dit jaar (2012) kunt u gebruik maken van deze stimuleringsbijdrage.

De aanvraag dient tenminste twee maanden voor de aanvang van de activiteit bij de gemeente te worden ingediend via het daarvoor beschikbaar aanvraagformulier. Dit kunt u downloaden op www.landgraaf.nl.“Beetje van jezelf, van de buurt en van vroeger!”

Dit is de slogan voor het project “samen voor elkaar”. In Oud Nieuwenhagen is afgelopen woensdag 9 mei gestart met een pilot om te komen tot een intensievere buurtparticipatie. Het project 'Samen voor elkaar in Oud Nieuwenhagen' is een project van de gemeente Landgraaf, Welsun en de Vrijwilligerscentrale en wordt ondersteund door de Seniorenraad, het Platform Vrijwilligerswerk Landgraaf, Meander Thuiszorg en Hestiagroep.

Wethouder Harry Leunessen gaf op 9 mei het startsein van het project. Samen met een buurtbewoonster werd het logo onthuld voor het project. De aanwezige buurtbewoners hebben aangegeven mee te willen denken en ook echt iets voor hun buurt te willen betekenen. Te denken valt aan een boodschap doen voor een buur, de krant delen, maar ook eens iemand op zoeken voor een praatje.

Woont u in Oud Nieuwenhagen (Sunplein, Marijkestraat, Olympiastraat, Irenestraat, Margrietstraat, Heiveldstraat, Burg. Gijsenstraat, Zuster Theodolindestraat, Burg. Loysonstraat) en zou u ook iets kunnen doen voor de buurt of een andere buurtbewoner? Of zoekt u juist een extra handje hulp of contact? Meld u dan aan bij Welsun 045-5323636  of de Vrijwilligerscentrale Landgraaf 045-5695346.Aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand, die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding, dan kunt u hiervoor een formulier aanvragen bij de secretaresse van burgemeester Vlecken, via tel. 045- 5695222. Het aanvraagformulier is daarnaast te downloaden op www.landgraaf.nl.

Voorwaarden
Aan het verkrijgen van een lintje is een aantal voorwaarden verbonden. De kandidaat moet woonachtig zijn in Landgraaf en dient zich geruime tijd op een bijzondere wijze ten bate van de samenleving te hebben ingespannen.
De activiteiten waarvoor men de onderscheiding krijgt:
- mogen niet betaald zijn;
- moeten minstens gedurende 15 jaar zijn verricht;
- mogen niet langer dan één jaar geleden beëindigd zijn;
- mogen niet van incidenteel karakter zijn, maar er dient sprake te zijn van een doorlopende lijn.

Op basis van de aard, duur, intensiteit, betekenis en uitstraling van de totale verdiensten wordt bekeken of iemand decorabel is.

Onderscheidingen Koninginnedag 2013
Aanvragen voor Koninginnedag 2013 moeten vóór 1 juli 20012 bij de burgemeester in het bezit zijn. De traditionele lintjesregen vindt dan plaats op de dag vóór Koninginnedag.

Onderscheidingen voor speciale gelegenheden
Ook tussentijds kunnen Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of een afscheid. In deze gevallen moet de aanvraag minimaal vijf maanden vóór de datum van uitreiking bij de burgemeester ingediend worden.Raads Informatie Avond
Dinsdag 8 mei

Tijdens Raads Informatie Avonden (RIA's) bespreekt de raad van de gemeente Landgraaf informatieve onderwerpen. De eerstvolgende RIA vindt plaats in het raadhuis op dinsdag 8 mei om 19.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Integrale beheersvisie openbare ruimte
• KIA presentatie gebruikers
• Transitie Wet sociale werkvoorziening naar Wet werken naar vermogen en toekomstscenario’s Licom NV
• Begeleiding AWBZ naar WMO

De avonden zijn openbaar. Voor deze avonden is het spreekrecht voor burgers niet van toepassing omdat het hier om informatieve avonden gaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de raad, tel. 045-5695401.


Evenementenkalender
T/m 24 mei

- Expositie Worldfestival Parade, raadhuis

4 mei

- Dodenherdenking Rimburg, stille tocht
- Dodenherdenking Schaesberg, Petrus en Paulusparochie
- Dodenherdenking Nieuwenhagen, Beuteweg

5 en 6 mei

- Strijthagencup, terrein V.V. Schaesberg
- Recreatief enduro/off-road motortreffen, Groeve Europaweg Noord

6 mei

- Koopzondag

12 en 13 mei

- Strijthagencup, terrein V.V. Schaesberg
- Parkstad Limburgcup, Sportpark SVN
- Rijden met terreinwagens, Groeve Europaweg Noord

13 mei

- Vlooienmarkt, Openluchtbioscoop
- KC Limburg Clubmatch, Rimburgerhoeve

15 mei

- Kruisprocessie, parochie Ubach over Worms

17 mei

- Optocht H. Communie, basisschool Schaesberg

17 en 18 mei

- Strijthagencup, terrein V.V. Schaesberg

19 en 20 mei

- Parkstad Limburgcup, Sportpark SVN Heigank
- Strijthagencup, terrein V.V. Schaesberg

20 mei

- Bondschuttersfeest, Schutterij Koningin Wilhelmina

25 mei

- Toertocht/testen militaire voertuigen, Groeve Europaweg Noord

26 tot en met 28 mei

- Pinkpop
- Pinksterfeesten Groenstraat
- Parkstad Limburgcup

31 mei tot en met 10 juni

- Circus Bossle, Grasveld Kleikoeleweg/Puddelerweg
Meer informatie op www.landgraaf.nl / Evenementenkalender


Geen treinverkeer tijdens werkzaamheden

In verband met werkzaamheden bij het spoor rijden er geen treinen vanaf zaterdagavond 12 mei 23.00 uur tot maandagochtend 14 mei 6.00 uur. Het bestaande perron wordt verbreed en het evenementenperron, ter hoogte van station Landgraaf, wordt vernieuwd. Er kan mogelijk sprake zijn van geluidhinder.


Prijsuitreikingen "Op de Kamp"

Vorige week vond op het kermisterrein bij winkelcentrum Op de Kamp een tweetal prijsuitreikingen plaats. Onder grote belangstelling verraste wethouder Harry Erkens de winnaars van een kleurwedstrijd en een loterij, beide gehouden ter promotie van de kermis, met fantastische prijzen. Deze waren beschikbaar gesteld door de kermisexploitanten, winkeliersvereniging, SnowWorld en Wereldtuinen Mondo Verde. De kermis viel, net als vorig jaar, samen met de jaarmarkt. Gezien het publiek, blijkt dit een goede combinatie te zijn!Jeugdmonitor

Jeugdmonitor heeft naar tevredenheid van de gemeente behoorlijk wat reacties opgeleverd. Uit al deze reacties zijn 10 jeugdigen door middel van loting verblijd met een bioscoopbon. Volgens wethouder Harry Leunessen “horen hier op zijn minst een zak popcorn en flesje cola bij”.


Vacature Lokaal Platform Vrijwilligerswerk Landgraaf


Het Lokaal Platform Vrijwilligerswerk adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over allerlei zaken op het gebied van vrijwilligerswerk. Het Platform draagt eraan bij dat het vrijwilligerswerk in Landgraaf aansluit bij de wensen van de bewoners. Er zijn negen leden die elk affiniteit hebben met een bepaalde sector van vrijwilligerswerk, zoals sport, cultuur, ouderen, jeugd- en jongerenwerk, zorg etc. Men vergadert ongeveer 8 keer per jaar, meestal op een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Op dit moment is er een vacature. Het Platform zoekt iemand die affiniteit heeft met vrijwilligerswerk en maatschappelijk breed georiënteerd is. Heeft u interesse in deze functie? Of kent u iemand (binnen uw vereniging) die een bijdrage wil leveren aan de opdracht van het Platform? Neem dan voor meer informatie contact op met de voorzitter van het Lokaal Platform Vrijwilligerswerk, de heer They Heerings, tel. 06-31010413. Reageren kan tot 10 mei 2012.


Expositie World Parade Brunssum in raadhuis

Van dinsdag 1 tot en met donderdag 24 mei vindt er in de Burgerzaal van het raadhuis een bijzondere expositie plaats. Deze zal geheel in het teken staan van de Worldfestival Parade Brunssum die plaatsvindt van 6 tot en met 11 juli. De tentoonstelling omvat een aantal prachtige, kleurrijke foto’s van veelal exotische dansgroepen uit Europa, Azië, Afrika, Zuid Amerika en Oceanië. Zo krijgt u in het raadhuis alvast een voorproefje van het echte Paradewerk en wellicht dat u in de stemming wordt gebracht de Parade deze zomer te bezoeken. Dans en muziek zullen deel uitmaken van dit groots verbroederingsprogramma met de spectaculaire, befaamde optocht door het centrum van Brunssum als hoogtepunt op zondag 8 juli.
Asfaltwerkzaamheden

Gedurende het jaar vinden er in Landgraaf op diverse locaties asfaltwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden bestaan uit frezen, overlagen, repareren en daarmee samenhangend het stellen/vervangen van inspectieputten en kolken. Hierdoor kan enige verkeersoverlast ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip en doen ons best om deze tot een minimum te beperken.

De locaties die in 2012 voor (één van) bovenstaande werkzaamheden in aanmerking komen, zijn:
• Straatwerk nieuwe tegels en asfalt overlagen: Gagarinstraat, Armstrongstraat, Collinstraat, Aldrinstraat, Kempkensweg, Van Banningenlaan
• Straatwerk (vervangen 60x40 tegel) en asfalt overlagen: Spaarweiden
• Asfalt overlagen: Past. Welterstraat (gedeeltelijk), Kruisweide, Mausenlaan
• Nieuw trottoir: Brunssummerweg Mc Donalds
• Diversen: Kraanweg, Buizerdweg/Sperwerweg

Deelreparaties
Vanaf half april worden op meerdere plekken tevens kleinschalige reparatiewerkzaamheden verricht aan de asfaltverharding. Open naden in de bestaande asfaltverharding worden gevuld met voegmassa. Deze werkzaamheden zullen in totaal ongeveer acht weken in beslag nemen en kunnen alleen bij goed weer worden uitgevoerd. Per straat duurt het ongeveer een dag.
 
Informatievoorziening
Op dit moment is nog niet vastgesteld welke locatie in welke periode ‘onder handen genomen’ wordt. Alle omwonenden worden in elk geval vooraf door de aannemer geïnformeerd. Daarnaast houden wij op onze website de actuele informatie bij.


 


BEST-tas al bekend begrip in Nieuwenhagen

Begin maart startte Rd4 in de wijk Nieuwenhagen met de inzameling van de BEST-tas. En met succes: veel huishoudens bieden graag via de grote gele tas hun overtollige boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel aan. De BEST-tas is inmiddels een bekend begrip geworden in Nieuwenhagen.

Met de eerste inzamelresultaten zijn zowel de gemeente als Rd4 tevreden. Er zijn al ongeveer 1.200 tassen succesvol opgehaald. Vooral elektrische apparaten en textiel worden veel aangeboden. En dat is goed, want hierdoor kunnen de ingezamelde materialen weer worden hergebruikt en komen deze niet terecht in het restafval om te worden verbrand. Na uitsortering worden de elektrische apparaten via Wecycle aangeboden bij recyclingbedrijven. Textiel, boeken en speelgoed wordt verkocht in de kringloopwinkels. Opvallend is dat de spullen schoner en van betere kwaliteit zijn in vergelijking met bijvoorbeeld het aanbod bij centrale verzamelcontainers.

Uw medewerking gevraagd!
Helaas zijn ook anderen geïnteresseerd in de BEST-tas. Tijdens de afgelopen inzamelronde is een aantal meldingen van diefstal binnengekomen. Rd4 en de gemeente nemen dit erg hoog op en nemen passende maatregelen. Wij vragen hierbij uw medewerking! Zet de BEST-tas niet op de voorafgaande avond buiten, maar pas op de ochtend van de inzameldag, voor 8.00 uur. Bel direct met het Rd4-servicepunt (045-5437100) wanneer u vermoedt dat er iets niet klopt. De komende periode ziet Rd4 en de gemeente verscherpt toe op een eerlijke inzameling van de BEST-tas. Het project duurt zeker nog tot en met het einde van dit jaar.


Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen waar ze overwintert. Van april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Aanvankelijk zitten ze hoog in de boom. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen en vormen grote nesten op de stammen van eikenbomen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel.

Het venijn van de eikenprocessierups zit in de brandharen van de rups. Met hun weerhaakjes dringen de pijlvormige brandharen bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. De ogen kunnen rood en dik worden. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid. De overlast van de brandharen van de rups start meestal in mei en loopt door tot en met augustus.

Naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen jaren en de te verwachten overlast van de eikenprocessierups dit voorjaar heeft de gemeente Landgraaf besloten, te gaan spuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Deze vorm van bestrijding wordt alleen toegepast op plekken waar de overlast het grootst is omdat het spuiten ook nadelige gevolgen heeft voor rupsen van andere vlindersoorten. Eind april/begin mei zal deze bestrijding worden toegepast in de eiken aan de Reeweg en Europaweg-Noord.

De bespuiting wordt uitgevoerd met een speciaal hiervoor uitgeruste nevelspuit met een zodanige techniek dat er vrijwel geen middel buiten de boomkroon terecht komt of er weer uit druppelt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangeraden om zelf en met eventuele (huis)dieren minimaal 15 meter afstand te houden.

Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD Zuid Limburg, afdeling Medische Milieukunde, tel. 046-8505449. Website: www.ggdzl menu: Milieu en Gezondheid of mail uw vraag naar milieu@ggdzl.nl. Voor vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups kunt u contact opnemen met de vakspecialist groenbeheer van de afdeling Beheer Openbare Ruimte via tel. 045-5695222.Vrijwilligersprijs Landgraaf krijgt vervolg in 2012

Afgelopen jaar greep de Vrijwilligerscentrale Landgraaf het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011 aan om het vrijwilligerswerk in de spotlights te zetten en om hun waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken door middel van de Vrijwilligersprijs.
Landgraaf heeft de Vrijwilligersprijs met open armen ontvangen en de Vrijwilligerscentrale is dan ook trots! Door de Vrijwilligersprijs werden bijzondere vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in beeld gebracht! Alle genomineerden zijn dan ook eigenlijk winnaars!

Vrijwilligersprijs 2012
Naar aanleiding van het succes in 2011 hebben we besloten om de Vrijwilligersprijs ook in 2012 voort te zetten! Landgraaf heeft dan ook genoeg bijzondere en noemenswaardige vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Maar wij hebben uw hulp hierbij nodig! Kent u een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie in Landgraaf die u in het zonnetje wilt zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u de vrijwilliger of de vrijwilligersorganisatie nomineren voor de Vrijwilligersprijs 2012. Uit al deze kandidaten wordt de Vrijwilligersprijs 2012 in de categorie 'Vrijwilliger' en de categorie 'Vrijwilligersorganisatie' uitgekozen. De Vrijwilligersprijs 2012 zal op de Nationale Vrijwilligersdag 7 december 2012 door wethouder Harry Leunessen worden uitgereikt.

Aanmelding Vrijwilligersprijs 2012
Let op: Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs'. Download het formulier op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nl of vraag het formulier op bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf via telefoonnummer 045–5695346 of via email naar vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Rimburgerhoeve nieuwe trouwlocatie

Onlangs is het aantal trouwlocaties in Landgraaf uitgebreid. Voortaan is het mogelijk een huwelijk of partnerschap te sluiten in de Rimburgerhoeve. De Rimburgerhoeve is omgeven door prachtige natuur en een oase van rust. Naast trouwen in het raadhuis, zijn er nu tien externe trouwplekken: Theater Landgraaf, Hotel-restaurant Winselerhof; Hotel-restaurant Overste Hof; Snowworld én in Mondo Verde: Toscaanse Villa, Alhambra, Tropenhal, Zen-huis en Dacha. Voor mensen die dus trouwplannen hebben of een partnerschapsregistratie willen, is er dus volop keuze in Landgraaf!Trap voor watertoren Rimburg

Onder het toeziend oog van initiatiefnemer Wim Vossenberg en wethouder Harry Erkens kreeg de watertoren in Rimburg in de ochtend van 4 april een nieuwe trap en wel aan de buitenkant.

De watertoren van Rimburg wordt momenteel gerestaureerd en verbouwd. Een bijzondere trapconstructie en lift zorgen voor de bereikbaarheid van het voormalige waterreservoir in het bovenste gedeelte van de toren. De trapconstructie hangt aan de buitenkant en is op 4 april op zijn plek gehesen. De toekomstige bezoeker van de toren kan bij helder weer genieten van een schitterend uitzicht over het Limburgse en aangrenzende Duitse landschap.Straat van het kwartaal
Jurgenslaan

Bent u ook benieuwd naar de herkomst van een bepaalde straatnaam? Achter een straatnaam gaat vaak een heel stuk geschiedenis schuil. Ieder kwartaal wordt een (oude) foto van een straat met uitleg over de naam op www.landgraaf.nl (rubriek Inwoners/Landgraaf nu en toen/Straatnaamgeving) getoond. Voor deze uitleg wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie die is opgeslagen in het gemeentearchief.


Een afvalbak voor mens en dier

De huidige afvalbakken in de gemeente zijn aan vervanging toe. Ook verdwijnen de hondenpoepbakken en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen afvalbakken en hondenpoepbakken. Hondenpoep mag –uiteraard in een zakje- in de nieuwe bakken gegooid worden. Op 10 april kreeg de gemeente de eerste 60 nieuwe exemplaren van de in totaal 350 bakken. Iedere week worden er 60 nieuwe bakken geleverd. Op 11 april worden de eerste geplaatst.

Waar komen de bakken?
De nieuwe afvalbakken zijn een stuk groter, waardoor er minder nodig zijn. Uiteraard komen de bakken op logische plaatsen te staan. Bij het bepalen daarvan, is de afgelopen tijd bekeken hoe de bestaande afvalbakken en hondenpoepbakken worden gebruikt. Het blijkt dat sommige bakken zo intensief gebruikt worden, dat ze dagelijks moeten worden geledigd, terwijl andere niet of nauwelijks worden gebruikt.
De gemeente ontwikkelt een flyer, die alle informatie over deze nieuwe bakken bevat en een plattegrond waarop deze aangegeven zijn. Deze flyer is vanaf 15 mei verkrijgbaar bij de receptie van de gemeente Landgraaf. Dit is de streefdatum van de plaatsing van de laatste nieuwe afvalbak De flyer is dan ook te downloaden via www.landgraaf.nl.

Hoe kunt u uw steentje bijdragen aan een schoner Landgraaf?
Wij hebben uw hulp hard nodig om Landgraaf schoon te houden. Wij vragen u daarom om geen huishoudelijk afval in de afvalbakken te deponeren. Dit is overigens sowieso verboden! En natuurlijk vragen wij u om klein afval niet op straat te gooien. Zo houden we Landgraaf samen schoon.Informatie van Rd4

Avondopenstelling milieupark op vrijdag
Met ingang van 1 april zijn de milieuparken op vrijdag tot 19.00 uur geopend. Deze avondopenstelling duurt tot en met 31 oktober. Van maandag t/m donderdag sluiten de parken om 17.30 uur.

Tuin- en snoeiafval
U kunt uw tuin- en snoeiafval zelf naar het milieupark brengen. Dit wordt gratis geaccepteerd. Vergeet niet uw afvalpas 2012 en een legitimatiebewijs mee te nemen!
Aanbieden tijdens de speciale ophaalronden is een andere mogelijkheid. De ophaaldata staan vermeld op uw afvalkalender. Als de route is volgeboekt, kan het zijn dat u een andere dag krijgt aangewezen. Aanmelden is noodzakelijk, minimaal twee werkdagen voor de geplande inzameldag, via:
• ‘Mijn Rd4’ op www.rd4.nl
• Rd4-Servicepunt (045) 543 71 00.

Voor de ophaalronden geldt wel een aantal regels:
 U mag maximaal 3 m3 snoeiafval per keer gratis aanbieden.
 Het snoeiafval dient op de ophaaldag uiterlijk om 7.00 uur zichtbaar op straat te worden aangeboden.
 Takken mogen niet dikker zijn dan 10 cm.
 Stammen, stronken en wortels worden niet geaccepteerd.
 Losse takken dienen stevig te worden gebundeld, niet verpakt in zakken of dozen.
 Bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg en niet langer zijn dan 150 cm.
 Ander afval zoals bielzen, graszoden, hekjes of tuinmeubelen wordt niet meegenomen.Vanaf 26 juni hebben kinderen eigen reisdocument nodig!

Op 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Ouders van kinderen (jonger dan 16 jaar) die in het paspoort bijgeschreven staan, hebben hierover een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Drukte
Verwacht wordt dat de gewijzigde regeling zal leiden tot een aanzienlijk hoger aantal aanvragen voor een paspoort of identiteitskaart. Vraag daarom alleen op korte termijn een document aan voor een bijgeschreven kind als dat echt nodig is:

• als uw kind vóór 1 september 2012 naar het buitenland gaat
• of als uw kind vóór 1 september 2012 14 jaar wordt.

In dat geval heeft uw kind een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart nodig. U wordt verzocht de aanvraag daarvoor zo snel mogelijk te doen, maar in ieder geval vóór 1 mei 2012. Er zal een uiterste inspanning worden gedaan om er voor te zorgen dat in dat geval het aangevraagde document voor 30 juni 2012 wordt geleverd. Vraagt u het document aan na 1 mei 2012, dan kan het document naar alle waarschijnlijkheid niet voor het einde van de zomervakantie (1 september 2012) worden geleverd. Een spoedaanvraag is dan niet mogelijk.
Wij verzoeken u om pas ná 1 september 2012 een reisdocument voor uw kind aan te vragen in de volgende gevallen:
• als uw kind vóór 1 september 2012 niet naar het buitenland gaat
• als u kind pas na 1 september 14 jaar wordt.
Kinderen hoeven zich in Nederland namelijk pas vanaf 14 jaar te kunnen identificeren met een paspoort of Nederlandse identiteitskaart.
Aanvragen en afspraak
Bij de aanvraag van een reisdocument moeten de kinderen zelf aanwezig zijn en er moet toestemming van beide ouders c.q. gezaghouders zijn. Tevens is een recente pasfoto noodzakelijk. Tenslotte moet(en) het/de paspoort(en) waar de kinderen ingeschreven staan, worden meegenomen.
Om lange wachttijden te voorkomen, kunt u ook op afspraak terecht. Deze afspraak kunt u maken via www.landgraaf.nl of telefonisch via 045-5695222.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het vervallen van de geldigheid? Heeft u onverhoopt geen brief van het ministerie ontvangen? Kijk dan op www.paspoortinformatie.nl. Meer informatie over een paspoort of identiteitskaart vindt u in het Dienstenloket op www.landgraaf.nlScootmobielen veiliger met reflectiesticker

Gebruikers van een scootmobiel ervaren vrijwel allemaal hetzelfde probleem. Je rijdt op de weg, maar door de omvang en de beperkte verlichting ben je slecht zichtbaar. Om de eigen zichtbaarheid te vergroten, hangen veel scootmobilisten nu een veiligheidshesje om hun bestuurdersstoel. Erg handig of comfortabel is dat echter niet. Daarom heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg een speciale sticker ontwikkeld. De sticker wordt op de rugleuning van de scootmobiel geplakt en deze is daardoor beter zichtbaar voor het achteropkomende verkeer. Dankzij het uitermate sterk reflecterende materiaal (hetzelfde materiaal als de belettering van de politieauto’s) valt de scootmobiel in het schijnsel van licht erg op. De sticker is zodanig ontwikkeld dat het formaat past op alle modellen scootmobielen. De gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen en heeft de sticker dan ook aan alle Landgraafse gebruikers van de scootmobiel toegestuurd.

Op 27 maart hebben de wethouders Freed Janssen en Harry Leunessen de eerste sticker symbolisch uitgereikt aan de heer Huft.

Alle andere Landgraafse scootmobielgebruikers krijgen deze week per post de brief toegezonden. Bent u in het bezit van een scootmobiel en heeft u de sticker deze week niet ontvangen of heeft u vragen, dan kunt bellen met de afdeling Zorg en Welzijn via telefoonnummer 045-5695222.Bijzonder kamerconcert in raadhuis
Gratis entree

Op zondagmiddag 15 april zal er in de Burgerzaal van het raadhuis een bijzonder concert worden verzorgd door een strijkersensemble van het Charles Hennen concours in samenwerking met het Landgraafse koor Da Pacem.

Het Charles Hennen Concours is een van de belangrijkste muzikale evenementen in Nederland. Dit internationale Kamermuziekconcours voor Strijk- en Piano-ensembles is bestemd voor jonge aan conservatoria afgestudeerde en bijna afgestudeerde muzikanten (jonge professionals) uit heel Europa die jaarlijks naar Heerlen komen. Deelname aan dit concours is belangrijk voor de muzikale staat van dienst. Prijswinnaars van dit concours mogen op de grote internationale podia en bij befaamde evenementen optreden.

Regelmatig worden tijdens de concoursweek muzikale uitstapjes naar gemeenten in Parkstad gemaakt. Vaak in samenwerking met lokale muziekverenigingen of koren. Nu treedt een van die ensembles op in de Burgerzaal. U kunt erbij zijn! Gratis nog wel. Het concert vindt plaats op zondag 15 april en begint om 14.00 uur. U kunt dan niet alleen luisteren naar mooie koormuziek maar ook naar prachtige kamermuziek.


De "Onkruidbuurt" in Landgraaf heeft en nieuwe LED-Verlichting

De “Onkruidbuurt” in Landgraaf is de eerste buurt waar de oude openbare verlichting is vervangen door de nieuwe LED-verlichting. Hier heeft de gemeente met de buurtbewoners even bij stil gestaan. Op 21 maart hebben een medewerker van Ziut en wethouder Freed Janssen een korte toelichting geven over de nieuwe LED-verlichting en hebben zij symbolisch de verlichting ontstoken op de hoek Zilverschoon en Wolfsmelk. Na het ontsteken van de verlichting was het tijd om gezamenlijk naar Multifunctioneel Centrum “An d’r Put” te gaan om te genieten van een hapje en een drankje.Bijzondere openstelling balie Burgerlijke Stand op Goede Vrijdag

Het raadhuis is gesloten vanaf Goede Vrijdag (6 april) tot en met Paasmaandag (9 april). Alleen de balie Burgerlijke Stand is op Goede Vrijdag 6 april geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. Deze bijzondere openstelling is beperkt en alleen bedoeld voor aangiften van geboorte en overlijden. Telefonisch is de balie dan bereikbaar via nummer: 045-5695271.Herinrichting Raadhuisplein

Dit jaar wil de gemeente starten met de herinrichting van het Raadhuisplein. Om u over de plannen te informeren, wordt er een inloopavond georganiseerd op dinsdag 27 maart van 19.00 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. Deze inloopavond is een vervolg op de informatieavond die in februari 2010 heeft plaatsgevonden. Tijdens deze avond kunt het ontwerp van de herinrichting van het Raadhuisplein in detail komen bekijken.
Internetdiscussie
Door middel van een internetdiscussie zijn geïnteresseerden en belanghebbenden verzocht om aan te geven welke functies en invullingen op het Raadhuisplein wenselijk zouden zijn. Deze wensen zijn zoveel als mogelijk meegenomen in de plannen. Om 19.00 uur start de avond met een algemene presentatie waarin de aandacht zal uitgaan naar de internetdiscussie, het ontwerp en de uitvoeringsplanning. Daarna kunt u de plannen bekijken. Er zullen diverse medewerkers van de gemeente aanwezig zijn om hierover met u van gedachten te wisselen en uw vragen te beantwoorden.
We zien u graag op 27 maart in de Burgerzaal van het raadhuis. Bent u verhinderd en wilt u toch met ons overleggen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken via telefoonnummer 045-5695222.Burgemeester en wethouders steken handen uit de mouwen voor NL DOET!

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart organiseerde het Oranjefonds, met ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale Landgraaf, opnieuw de grootste vrijwilligersactie van Nederland; NL DOET. NL DOET zet vrijwillige inzet in de spotlights en activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

De burgemeester en wethouders van Landgraaf doen ieder jaar enthousiast mee. Zo waren ze bij verschillende organisaties en NL DOET-activiteiten te vinden. Op vrijdag organiseerde de Zonnebloem voor hun gasten een uitstapje naar GaiaZOO. De wethouders Harry Erkens en Harry Leunessen stonden klaar om de gasten rond te leiden en hen een mooie dag te bezorgen. De wethouders Andy Dritty en Freed Janssen gaven vrijdagmiddag het jongerenhome Heigank van Welsun een opknapbeurt en stortten zich vol overgave op het binnenterrein. Burgemeester Raymond Vlecken ging zaterdagmiddag aan de slag bij Stichting Bakkes Rimburg.

Daarnaast droegen andere medewerkers van de gemeente vrijdag hun steentje bij, bij bijvoorbeeld Radar-kinderdagcentrum Knoevelhöfke. Het Platform Vrijwilligerswerk Landgraaf zorgde ervoor dat cliënten van Radar-woonvorm ‘de Landgraaf’ een onvergetelijke dag beleefden in het Continium. Maar er waren nog meer organisaties en vrijwilligers die van NL DOET 2012 een succes maakten. De Vrijwilligerscentrale Landgraaf bedankt iedereen voor de inzet en het Consuminderhuis, bewonersvereniging A gen Bruk, Stichting Gemeenschapshuis Rimburg, Stichting Harteklop en zorgcentrum Heereveld van Meandergroep voor hun deelname! NL DOET geeft een goed gevoel, biedt organisaties mogelijkheden, brengt mensen bij elkaar en het levert ook nieuwe vrijwilligers voor organisaties. Een mooie kans dus voor vrijwilligersorganisaties!Verdien zorgkosten terug via belastingaangifte

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Op de website van de van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) www.meerkosten.nl of via telefoonnummer 030 – 291 66 00, krijgt u uitgelegd hoe u dat moet aanpakken. De site geeft ook informatie over andere tegemoetkomingen en financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten.Nieuw groen siert Maastrichterlaan

Zaterdag 3 maart zijn in aanwezigheid van diverse bewoners, wethouder Freed Janssen en de betrokken medewerkers van de gemeente, de laatste 2 bomen geplant aan de Maastrichterlaan. De belangrijkste reden voor het vervangen van de oude bomen was dat deze niet gezond waren. Ook stonden er teveel bomen te dicht bij elkaar. Zij veroorzaakten veel schade aan het trottoir door wortelopdruk.

Burgerinitiatief

Op initiatief van de betrokken burgergroep is de vervanging van de bomen in gang gezet. Nauw overleg en een goede samenwerking leverde het uiteindelijke resultaat. Om deze gelegenheid een feestelijk tintje te geven, de geslaagde samenwerking te benadrukken en de actieve burgers te bedanken, was er na afloop een gezellig samenzijn met koffie en vlaai in “D’r Sjtee Uul”.

Wethouder Freed Janssen kijkt met een goed gevoel terug naar het project: “Het goede eindresultaat is vooral te danken aan de intensieve samenwerking tussen de bewoners en de gemeente. Ik ben hier ontzettend blij mee.”


BEST-tas enthousiast ontvangen in Nieuwenhagen

Op maandag 5 maart heeft de eerste ophaalronde plaatsgevonden van de BEST-tas, het jongste inzamelmiddel van Rd4. De BEST-tas is in het leven geroepen om oude boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel uit het restafval te houden. Met de BEST-tas wordt het de burger makkelijk gemaakt om deze spullen gescheiden te houden en aan te bieden. Recycling en hergebruik van genoemde goederen wordt hiermee gestimuleerd. Bovendien steunt Rd4 met deze actie het Consuminderhuis in de wijk Nieuwenhagen. Voor elke ingezamelde tas wordt een klein bedrag gedoneerd aan deze stichting.

Bloemetje voor de eerste BEST-tas
Afgelopen woensdag is de eerste ophaalronde met Rd4 geëvalueerd. Het aanbod was hoog; ongeveer 15 % van de huishoudens die op deze dag konden aanbieden, hadden een gevulde BEST-tas buitengezet. Het totale gewicht van de tassen was rond de 2000 kg. Er zijn vooral veel boeken, elektrische apparaten en textiel opgehaald maar relatief weinig speelgoed. Bij het eerste adres waar de BEST-tas buiten stond, is aan de verraste bewoonster een bloemetje aangeboden.

Rd4 is tevreden met de eerste resultaten. Ook wethouder Freed Janssen is content: “De eerste slag is geslagen en gezien de korte termijn die lag tussen het aanbieden van de zakken en de eerste ophaalronde mag het resultaat er zeker zijn. Wij hopen natuurlijk dat het aanbod in de toekomst alleen maar zal toenemen, zodat wij deze BEST-tas voor heel Landgraaf kunnen invoeren.”Denken en Doen, meer dan alleen bridgen

Vorige week maandag is het project Denken en Doen van start gegaan bij het huiskamerproject A gen Bruk in Schaesberg. Wethouder Harry Erkens en wethouder Harry Leunessen hebben samen met Piet Vos, projectleider Nederlandse Bridge Bond, het startsein gegeven. Het project Denken en Doen is een samenwerking van de gemeente Landgraaf, de Nederlandse Bridge Bond, huiskamerproject Salesianenhof, A gen Bruk, Tichelpoelen I, de Landgraafse bridgeclubs en Welsun. 

Bridgen, ontmoeten en bewegen

Bij Denken en Doen leren deelnemers spelenderwijs het kaartspel bridge. Het is echter niet alleen de opzet om het bridgen onder de knie te krijgen. Minstens zo belangrijk is het om leeftijdsgenoten te ontmoeten en de hersenen flink te trainen. In een latere fase van het project zullen deelnemers ook worden uitgenodigd om, op vrijwillige basis, aan andere bewegingsactiviteiten (wandelen, fietsen, jeu de boules e.d.) mee te doen.

Enthousiasme voor Denken en Doen

De gemeente heeft alle 55-plussers van Landgraaf aangeschreven om mee te doen aan het project. In totaal hebben zich meer dan 140 deelnemers gemeld. Dit was aanmerkelijk meer dan verwacht! De gemeente heeft daarom besloten om het project uit te breiden naar 4 groepen in plaats van drie. Daarnaast bestaat er nog een wachtlijst van zo’n 20 personen.

Bridgen en de huiskamerprojecten

Dankzij een financiële bijdrage van de Nederlandse Bridge Bond, het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, en de gemeente Landgraaf wordt het de 55-plussers ook financieel aantrekkelijk gemaakt om deel te nemen. De gemeente neemt verder de helft van de contributie van het lidmaatschap voor de huiskamers (locatie bridgelessen) voor haar rekening. De deelnemers kunnen dan aan alle activiteiten van de huiskamer meedoen.

Alsnog aanmelden?

Aanmelden kan nog steeds, al is er op dit moment een wachtlijst. Heeft u interesse, neem dan contact op met de gemeente Landgraaf, afdeling Maatschappelijke ondersteuning via telefoonnummer 045-5695222.Verspreiding BEST-tas

De BEST-tas, het jongste inzamelmiddel van Rd4, zal deze week huis-aan-huis worden verspreid in de wijk Nieuwenhagen. De BEST-tas is in het leven geroepen om oude boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel uit het restafval te houden. Met de BEST-tas wordt het makkelijker om deze spullen gescheiden te houden en aan te bieden. En dat betekent een vermindering van het restafval.

Startpakket
Het startpakket bestaat uit een informatiebrief, een flyer en twee BEST-tassen. Inwoners van Nieuwenhagen kunnen dus direct starten met het scheiden van BEST-spullen.

Proef
De inzameling van de BEST-tas betreft een proef. Vanaf 5 maart 2012 wordt de BEST-tas maandelijks gratis huis-aan-huis opgehaald in de wijk Nieuwenhagen. De ingezamelde kleine elektrische apparaten gaan via Wecycle naar gespecialiseerde recyclingbedrijven. De boeken, het speelgoed en het textiel krijgen via de Rd4-kringloopwinkels een kans op een tweede leven. De proef is een gezamenlijk project van de gemeente Landgraaf, Reinigingsdiensten Rd4 en Wecycle, en duurt tot en met het einde van 2012. Bij voldoende succes van de proef is de kans groot dat de BEST-tas ook in de rest van Landgraaf en de andere Rd4-gemeenten geïntroduceerd zal worden.

Onderzoek
Uit een onderzoek dat Rd4 recentelijk heeft gehouden onder 400 huishoudens in deze wijk is gebleken dat de behoefte en de bereidheid om BEST-spullen aan te bieden groot is.

Inwoners van Nieuwenhagen die na 25 februari 2012 nog geen BEST-tas startpakket hebben ontvangen kunnen bellen met het Rd4-servicepunt via (045) 543 71 00.Stoeptegels “hond in de goot”

Tegenwoordig zijn hondenbezitters verplicht om een ruimmiddel bij zich te dragen en de poep van hun trouwe viervoeter op te ruimen. Het laten poepen in de goot zonder op te ruimen is sinds 2010 niet meer toegestaan. Daarom willen we de stoeptegels 'hond in de goot' verwijderen. De gemeente heeft al een aantal van de stoeptegels weggehaald. Helaas hebben we niet geregistreerd waar die tegels liggen dus we vermoeden dat er verspreid in onze gemeente nog een aantal tegels te vinden is.

Wij vragen u om deze tegels samen met ons op te sporen. Mocht u nog ergens een tegel aantreffen, kunt u dit doorgeven aan de opzichter buitendienst, bereikbaar via telefoonnummer 045-5695222.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking !Evenementenkalender

22 februari
Gilde Podium workshop 3D-kaarten, bibliotheek Nieuwenhagen

8 maart
Start cursus 'Veilig op weg' voor senioren, Parochiehuis

Meer informatie op www.landgraaf.nl / EvenementenkalenderCentrum Jeugd en Gezin Landgraaf zoekt betrokken ouders

Het Centrum Jeugd en gezin (CJG) landgraaf is een plek waar ouders en opvoeders met hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Maar het CJG wil meer! We weten dat ouders veel aan elkaar hebben, ervaringen delen en elkaar steun kunnen bieden. Daarom gaan we aan de slag met Family Factory, een landelijk netwerk van ouders die elkaar inspireren en soms eens handje helpen.

Inspiratiebron
Het CJG Landgraaf zoekt ouders die met ons mee willen denken over hoe we nog meer kunnen betekenen voor de ouders/opvoeders in Landgraaf. Ouders die samen met ons in de eigen omgeving activiteiten willen organiseren waarbij ontmoeten, ideeën en ervaringen uitwisselen, en waar nodig een handje helpen centraal staan. Wil jij een inspiratiebron zijn voor andere ouders, kun je zelf tips en ideeën gebruiken? Doe dan mee en bouw samen met ons een netwerk van ouders voor ouders in je eigen omgeving.

Voor meer informatie kun je terecht bij Iris Kuipers van het CJG Landgraaf, telefoonnummer 06-21 88 89 21 of e-mail cjg@landgraaf.nl. Kijk voor informatie over Family Factory op www.familyfactory.nu en voor het Centrum Jeugd en Gezin op www.cjgparkstadlimburg.nl.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

• Vrijwilliger schoolbibliotheek
Voor een basisschool in Schaesberg. De taken zijn o.a. het innemen en uitlenen van boeken, terugplaatsen van media in de kast, repareren en plastificeren van boeken. De vrijwilliger heeft affiniteit met kinderen en kennis van Windows, is secuur, typevaardig en woonachtig in Landgraaf .
• Voetbalclubs
Als vrijwilliger aan de slag bij de voetbalclubs die Landgraaf rijk is als accommodatiebeheerder, bestuurslid, scheidsrechter of als onderhoudsmedewerker? De Vrijwilligerscentrale heeft genoeg vacatures op dit gebied!
• Begeleiders jeugdtraining tafeltennis
Op dinsdag- en donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur vinden er jeugdtrainingen van TTV Landgraaf plaats in 't Hoefveld. Op dinsdagavond traint tevens een groep jongeren met een beperking. Helaas is er op dit moment maar één trainer die beide groepen aandacht moet geven. Het zou wenselijk zijn om ondersteuning te krijgen van een of meerdere vrijwilligers die meer aandacht kunnen bieden aan de jongeren met een beperking. Hierbij staan plezier en het sociale aspect voorop!
• Toezichthouder school
Voor twee scholen van het Charlemagnecollege zijn wij op zoek naar medewerkers die o.a. tijdens pauzes en tussenuren toezicht houden op leerlingen. Goede contactuele en communicatieve vaardigheden en uiteraard affiniteit met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht. Kosten hiervan worden vergoed.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf,
Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA, Landgraaf. Tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur. Kijk ook op www.vrijwilligerswerkparkstad.nlLandgraaf krijgt pluim voor betere service aan ondernemers

Maandag 6 februari ontving wethouder Dritty voor Landgraaf het "Bewijs van Goede Dienst" uit handen van MKB Nederland. Het "Bewijs van Goede dienst" is ontwikkeld door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als aanmoediging om de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers ter verbeteren.

Het rijksbeleid is erop gericht om onnodige regels af te schaffen. Ook gemeenten hebben de ruimte om dit beleid mee uit te voeren, ter versterking van de lokale economie. Het bewijs is verleend na een onderzoek waarin de dienstverlening aan de hand van tien normen is gemeten. In totaal hebben 25 gemeenten in Nederland het "Bewijs van Goede Dienst" ontvangen, waaronder dus ook Landgraaf.

Momenteel zijn er veertien vergunningen doorgenomen en waar mogelijk vereenvoudigd. Vereenvoudiging van deze vergunningen heeft tot nu toe al een vermindering van administratieve lasten opgeleverd ten behoeve van het bedrijfsleven van ongeveer 20%.Dien tijdig een verzoek in voor uw verenigingssubsidie!

Tot uiterlijk 1 maart 2012 kunnen vrijwilligersorganisaties/verenigingen een aanvraag bij de gemeente indienen om in aanmerking te komen voor een leden- en/of activiteitensubsidie. Zorg ervoor dat die aanvraag uiterlijk 29 februari is ingediend. Aanvragen die óp of ná 1 maart 2012 worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.

Verenigingen die vorig jaar een leden- en of activiteitensubsidie of een waarderingssubsidie ontvingen, hebben eind december al een aanvraagformulier 2012 toegestuurd gekregen. Heeft uw organisatie in het verleden (nog) geen subsidie ontvangen en denkt u er wel recht op te hebben, kijk dan op www.landgraaf.nl bij Dienstenloket / Vrijwilligersorganisaties (verenigingen), subsidie. Daar kunt u de voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen. U kunt daar eventueel ook een aanvraagformulier downloaden.Raadhuis beperkt geopend met carnaval

In verband met carnaval is het raadhuis op maandag 20 en dinsdag 21 februari gesloten. Dit geldt ook voor de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISDBOL). Alleen de balie Burgerlijke Stand is op maandag 20 februari geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur, voor geboorte- en overlijdensaangiften. Telefonisch is deze balie dan te bereiken onder nummer: 045- 5695 271. Vanaf woensdag 22 februari gelden de normale openingstijden.Jongerenonderzoek 12 t/m 26 jaar

De Parkstad-gemeenten willen graag weten wat jongeren bezig houdt. Daarom wordt begin februari gestart met een jongerenonderzoek. Een steekproef van jongeren in de leeftijd van 12 t/m 26 jaar krijgt hiervoor een brief thuis gestuurd waarin uitgelegd wordt dat ze de vragenlijst via de site van hun gemeente kunnen invullen.

Is de wijk veilig? Zijn er genoeg voorzieningen voor jongeren? Wat zijn de toekomstplannen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waarover de mening van jongeren gevraagd wordt. Met deze informatie kunnen wij zaken in de buurt voor jongeren verbeteren.

Wat krijgen jongeren hiervoor terug?
Op de eerste plaats een echte kans om mee te denken binnen de gemeente, maar er liggen ook 80 bioscoopbonnen van 50 euro klaar die verloot worden onder de deelnemers. Als jongeren kans willen maken om mee te loten voor een bioscoopbon, dan wordt hen gevraagd om aan het einde van de vragenlijst het e-mailadres in te vullen. De gegevens zijn verder niet herleidbaar naar individuele personen.

Nog vragen?
Bij vragen over het onderzoek kan contact worden opgenomen met mevrouw G. Cools-Tummers van het bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen (045-5604747 of g.tummers@heerlen.nl). Dit bureau voert namelijk het onderzoek uit voor alle Parkstad-gemeenten.


Nieuw beleidsplan Openbare Verlichting

Openbare verlichting vervult een belangrijke functie op het gebied van sociale- en verkeersveiligheid. Als inwoner moet u zich in de openbare ruimte, ook na het invallen van de duisternis, behaaglijk en veilig voelen. Daarnaast spelen ook sfeer-, milieu- en energieaspecten een belangrijke rol.

Vervangen verlichting
De gemeenteraad van Landgraaf heeft recent het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2015 vastgesteld. Speerpunten van het nieuwe beleid zijn onder andere:
• het terugdringen van de milieubelasting en
• het vervangen van niet-energiezuinige armaturen en/of armaturen met slechte lichttechnische eigenschappen.

In het nieuwe beleidsplan staat beschreven hoe op een efficiënte manier aan de bovenstaande speerpunten wordt voldaan. In het verleden werd meestal gebruik gemaakt van de zogenaamde HPLN lampen. De kwaliteit van deze verlichting blijft echter achter bij de gewenste kwaliteit. Ook verbruiken deze lampen meer energie dan LED lampen. LED is energiezuinig en het materiaal heeft een langere levensduur. Dit levert zowel energiebesparing als vermindering van onderhoud op. Het gehele plan kunt u terugvinden op www.landgraaf.nl

Wat betreft het vervangen van de oude verlichting, daar is al een begin mee gemaakt. In bijna de gehele “onkruidbuurt” in Waubach is de oude verlichting door de nieuwe energiezuinige verlichting vervangen. Wethouder Freed Janssen reageert enthousiast: “ik ben heel erg in mijn nopjes met het nieuwe beleid voor wat betreft het vervangen van de energieverslindende armaturen door LED-verlichting. Het draagt bij aan een duurzamer Landgraaf.”

Samenwerkingscontract
In het verlengde van het nieuwe beleid is de gemeente Landgraaf een samenwerkingscontract aangegaan met Ziut. Dit contract bevat de voorwaarden voor de levering van diensten van de bovengrondse openbare verlichtingsinstallaties voor gemeenten in de Provincie Limburg. Het contract is op 26 januari jl. ondertekend.


Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

• Toezichthouder school
Voor twee scholen in het voortgezet onderwijs (Charlemagne) zijn wij op zoek naar medewerkers die o.a. tijdens pauzes en tussenuren toezicht houden op leerlingen. Goede contactuele en communicatieve vaardigheden en uiteraard affiniteit met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht, de kosten hiervan worden vergoed.
• Voorzitter Landgraafs Symfonie Orkest
Het orkest zoekt een voorzitter met affectie voor en wellicht kennis van symfonische muziek. Het voorzitterschap is per definitie niet alleen een representatieve functie; we zoeken een man/vrouw die de handen uit de mouwen kan steken en enthousiasmerend is voor alle betrokkenen. Kijk op www.lasolandgraaf.nl
• Vrijwilligers voor gehandicaptensporten
In het kader van de zittende en staande gehandicaptensporten, m.n. rolstoelsporten zoals basketbal, badminton en volleybal, wil men een club oprichten met een wekelijks sportaanbod in regio Landgraaf. Vrijwilligersfuncties: bestuurslid, voorzitter, penningmeester, secretaris en leden met de affiniteit en kennis met de soorten sport en gehandicapten.
• Begeleiders kinderclub
Voor een nieuw kinderclubje voor kinderen van 6-12 jaar zijn vrijwilligers benodigd voor 1 à 2 middagen per week. O.a. begeleiden, ondersteunen, bedenken en uitvoeren van het programma.
• Activiteitenbegeleiders:
Op de Bies zoekt verschillende vrijwilligers:
- Muziekvrijwilliger: muziek maken met een groep cliënten. De vrijwilliger speelt bij voorkeur meerdere instrumenten (bv. piano, keyboard of gitaar) en is in staat om de groep goed te stimuleren en mee te krijgen;
- Zwemvrijwilliger: begeleiding tijdens zwemmen. Op de Bies heeft een eigen zwembad en professionele begeleiding is aanwezig;
- Televisiemaker en video-/dvd-bewerker: Op de Bies heeft een intern televisienet. Aan de vrijwilliger de taak om samen met een medewerker programma's te bedenken, filmen, bewerken en klaar te maken voor uitzending. Tevens moeten oude videobanden met archiefbeelden van Op de Bies omgezet worden voor tv-uitzending.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf,
Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA, Landgraaf. Tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur. Kijk ook op www.vrijwilligerswerkparkstad.nlInternetaangifte: dat spaart tijd en moeite

Stelt u zich eens voor. U komt met een winkelwagen vol boodschappen bij uw auto. Ineens ontdekt u dat er een fikse deuk in uw auto zit. Iemand heeft bij het wegrijden tegen een deur aangezeten. U bent boos, terecht, en besluit aangifte te doen. Probleem is alleen dat u geen tijd heeft om naar het politiebureau te gaan. Dan biedt internetaangifte uitkomst: dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Sinds 2007 is het mogelijk om bij de politie Limburg-Zuid aangifte via internet te doen. Dat kan op www.politie.nl/aangifte. Door een keuzemenu te doorlopen, doet u automatisch aangifte. “Internetaangifte is simpel, snel en gemakkelijk,” legt Patrick Mous van de politie Limburg-Zuid uit. “U kunt gewoon vanuit uw eigen stoel, wanneer het u schikt, aangifte doen.” En dat scheelt reistijd en wachtrijen bij de balie van het politiebureau. Inmiddels hebben al veel mensen de voordelen van internetaangifte ontdekt. Het aantal digitale aangiftes is in vier jaar tijd verdubbeld naar bijna 14.000 per jaar.
Uitzonderingen
Het keuzemenu op www.politie.nl/aangifte wijst zich vanzelf. U krijgt een aantal vragen voorgeschoteld aan de hand waarvan uw aangifte wordt opgebouwd. U kunt digitaal aangifte doen van vernieling, aanrijdingschade en winkeldiefstal tijdens openingstijden. Ook bij inbraak en diefstal kan het. Hoewel dat niet altijd geldt. Er zijn uitzonderingen, zoals bij woninginbraak. “In zo’n geval willen we dat u ons belt, zodat wij zo snel mogelijk sporen veilig kunnen stellen. Bij internetaangifte gaat er mogelijk teveel tijd over heen,” verklaart Mous. Ook wanneer de dader bekend is of als er geweld gebruikt is, dient u naar het politiebureau te komen. Het keuzemenu geeft dan ook automatisch aan wanneer internetaangifte mogelijk is en wanneer niet.
Trends
U ontvangt een bevestiging van uw internetaangifte per mail of per post. Vervolgens gaat de politie met uw aangifte aan de slag. Eerst wordt gekeken of er aanknopingspunten zijn voor oplossing van de zaak. De kans op slagen neemt toe naarmate er meer details bekend zijn. Probeer dus zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wat voor merk, model en kleur fiets u kwijt bent, want met een 'zwarte herenfiets van een onbekend merk' kan de politie niets. Lukt het desondanks niet om direct tot een oplossing te komen, dan wordt alles gearchiveerd. De zaak wordt weer opgepakt zodra er nieuwe aanwijzingen zijn. Daarom is het belangrijk om altijd aangifte te doen. Ook al denkt u soms dat het weinig nut heeft. Elke aangifte is een aanwijzing en helpt de politie om trends te signaleren en criminaliteit te voorkomen.Informatiebijeenkomst Centrumplan Waubach

Gemeente Landgraaf, Woningvereniging Ubach over Worms en Bouwontwikkeling Jongen BV zijn volop bezig met de ontwikkeling van het Centrumplan Waubach. Om u de gelegenheid te geven hierover vragen te stellen, organiseren wij op dinsdag 14 februari een informatieavond/inloopavond. Deze avond wordt gehouden in het Multifunctioneel Centrum An d’r Put, Pastoor Scheepersstraat 3. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.30 uur.


Uitreiking Sportstimuleringsprijs voor kids!

Afgelopen vrijdag zijn de eerste Sportstimuleringsprijzen voor kids uitgereikt. De prijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die op het gebied van sport een bijzondere bijdrage hebben geleverd. Met de prijs willen we het bewegen en sporten bij kinderen stimuleren. Er waren drie prijzen te winnen: voor het meest sportieve team, het meest motiverende sportmaatje en voor het leveren van een bijzondere sportprestatie. De winnaars van de Sportstimuleringsprijs voor kids 2011 zijn:

Het mixteam C van Olympia: Het meest sportieve team
Het mixteam is een jong team dat bestaat uit dames en heren die in een korte tijd hebben leren samenwerken. Het team is samengesteld uit gymnasten tussen de 13 en 15 jaar, die op recreatief niveau drie uur per week trainen en turnen. Dankzij de sportieve instelling en doorzettingsvermogen heeft het team op het Limburgs Kampioenschap op de drie ingeschreven onderdelen de Limburgse titel mee naar huis genomen. Er mag hier met recht gesproken worden van een uitgebalanceerde sportieve teamprestatie.

Tim Hennemann: Het meest motiverende sportmaatje
De individuele Sportstimuleringsprijs ging naar Tim Hennemann. Tim is met zijn negen jaar een zeer talentvolle turner bij Olympia. Daarbij is hij ook nog eens zeer leergierig en ijverig. Door blijk te geven van een grote inzet en een aanstekelijk enthousiasme geeft Tim een goed voorbeeld aan andere jonge en beginnende gymnasten.

Het team Dames junior: Bijzondere sportprestatie
Deze jeugdige gymnasten van Olympia in de leeftijdsfase van 13–16 jaar waren door het wegvallen van leiding in het begin van vorig jaar een beetje in een zwart gat gevallen. Toch zijn zij zeer trouw blijven trainen. Op 26 november heeft deze groep mee mogen doen, ondanks dat de gemiddelde leeftijd eigenlijk te laag was, op het hoogste niveau in Nederland op het onderdeel clubteamwedstrijden (A). Uiteindelijk slaagden zij erin de 5e plek te behalen, gezien de omstandigheden een prestatie van formaat. Daar komt bij dat de gymnasten op één van de onderdelen zelfs een tweede plek wist te veroveren!

Trots op jeugdige sporters
Wethouder Harry Erkens mocht de prijzen uitreiken en de jeugdige sporters feliciteren: 'Jullie hebben laten zien hoe leuk sport kan zijn, als individuele sporter en in teamverband. Olympia kan trots zijn op zijn jeugdleden; jullie zijn een voorbeeld voor veel jonge sporters. Ik hoop van harte dat alle sportverenigingen in het Landgraafse, net als Olympia, hun jeugdleden koesteren en stimuleren om te blijven sporten en bewegen'. Na de zomervakantie zal een oproep aan alle verenigingen en scholen volgen om jonge sporters voor de Sportstimuleringspijs 2012 op te geven. De prijzen die de gymnasten mochten ontvangen waren geheel in de lijn van sport en spel: Gratis deelnemen aan de activiteiten in de Sport & Fun carnavalsweek of 2 uur gratis BMX'en, tubegliden bij Snowworld of 4 uur pistetoegang, en gratis toegangskaarten voor de eerst volgende wedstrijd van Roda JC.


NL DOET 2012: Een kans voor maatschappelijke organisaties!


Op 16 en 17 maart 2012 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NL DOET. Dit is de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin om samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de slag te gaan? Doe dan mee met NL DOET.

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale initiatieven. Met NL DOET stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en zet vrijwillige inzet in de spotlights. Vorig jaar waren al 250.000 Nederlanders actief tijdens NL DOET, een recordaantal. In 2012 wil het Oranje Fonds nog veel meer mensen op de been brengen. 

Een klus te klaren?
Voor maatschappelijke organisaties zoals verenigingen, clubs en stichtingen is NL DOET een goede gelegenheid om juist dat beetje extra te doen waar we normaal niet aan toe komen. Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn? Meedoen betekent extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor je organisatie. Heb je een klus te klaren of wil je tijdens NL DOET net dat beetje extra doen? Meld je klus dan aan op www.nldoet.nl of meld je bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. Als je dit vóór 10 februari 2012 op www.nldoet.nl doet, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage geven van maximaal € 500,-.

Samen aan de slag!
Overal in het land zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te doen. Het opknappen van een clubhuis, een dierenverblijf of een speeltuin. Een paar uur erop uit met jongeren of gehandicapten. Tussen al deze klussen vind je vast en zeker een mooie activiteit die je samen met je collega’s, familie of je sportteam kunt doen. Ben je maatschappelijk betrokken en heb je zin om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken? Meld je aan op www.nldoet.nl of meld je bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. Er komen dagelijks nieuwe activiteiten bij!

Meer weten?
Voor aanmelding, informatie, het laatste nieuws en tips en inspiratie voor een fantastische NL DOET activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl. Maar ook Vrijwilligerscentrale Landgraaf kan je ondersteunen bij jouw NL DOET!
Voor ondersteuning bij NL DOET in Landgraaf kun je je wenden tot Vrijwilligerscentrale Landgraaf, tel. 045-5695346 of via email vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.


Straat van het kwartaal
Aan de Put

Bent u ook benieuwd naar de herkomst van een bepaalde straatnaam? Achter een straatnaam gaat vaak een heel stuk geschiedenis schuil. Ieder kwartaal wordt een (oude) foto van een straat met uitleg over de naam op www.landgraaf.nl (rubriek Inwoners/Landgraaf nu en toen/Straatnaamgeving) getoond. Voor deze uitleg wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie die is opgeslagen in het gemeentearchief.Valse facturen gemeentegids

De gemeente is geattendeerd op valse facturen die door een (waarschijnlijk) niet bestaand bedrijf verzonden zijn naar ondernemers in de gemeente. Men zou een factuur moeten betalen naar aanleiding van een vermelding in de gemeentegids. De facturen zijn zogenaamd van S&D Media uit Amsterdam.
 
De gemeentegids van de gemeente Landgraaf is onlangs echter uitgegeven door LokaalTotaal. Heeft u een valse factuur ontvangen? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer: 0900-8844.Bladbakken verwijderd

De hoeveelheid aangeboden bladeren in de door de gemeente geplaatste bladbakken is nog maar gering. De grootste bladoverlast is voorbij. Vandaar dat deze week de bladbakken overal worden verwijderd. Op de meest hinderlijke locaties heeft de gemeente de bladeren opgeruimd. Zijn er nog plekken in de openbare ruimte waar nog sprake is van veel bladoverlast? Wij verhelpen dit graag en verzoeken u de locatie aan ons door te geven via telefoonnummer 045- 5695222. Voor het bladafval uit uw eigen tuin kunt u terecht bij de milieuparken. Samen werken we aan een opgeruimd straatbeeld in Landgraaf!‘Groene’ overeenkomst

Woensdag 14 december ondertekenden burgemeester Vlecken en de heer Notermans van  Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) een beheerovereenkomst. Deze overeenkomst houdt in dat de bossen, natuurterreinen en landschappen in Landgraaf voor de periode 2011-2017 op een duurzame wijze worden beheerd en onderhouden door SBL.


Vuurwerk: mooi maar ook gevaarlijk

Oud en Nieuw is een feest. Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid, de vuurpijlen en de knallen. Het is echter ook het moment van het jaar voor overlast en ongelukken voor mens en dier. Helaas is Landgraaf dit jaar opgeschrikt door meerdere vuurwerkincidenten. Het is duidelijk dat deze incidenten een grote impact op onze inwoners hebben gehad. Dat heeft dan ook geleid tot een discussie in de Landgraafse gemeenteraad gevolgd door schriftelijke vragen van meerdere raadsfracties. Meer dan ooit vragen wij u om op (elkaar) te letten. Want Oud en Nieuw is een feest en dat is pas echt leuk als het schoon, heel en veilig blijft.

Praat over wat mag en wat niet
Voor veel kinderen en jongeren is Oud en Nieuw een leuke en spannende periode. Maar zijn zij zich bewust van de regels en risico’s die aan het afsteken van vuurwerk verbonden zijn? Zijn ze zich bewust van de overlast? Wij vragen u een oogje in het zeil te houden. Tips voor ouders en regels voor het afsteken van vuurwerk vindt u op www.vuurpeil.nl en op www.halt.nl.

Vier tips voor het veilig afsteken van vuurwerk
Tijdens de jaarwisseling belanden ieder jaar weer feestvierders op de Eerste Hulp van het ziekenhuis. De helft van die mensen stond alleen maar toe te kijken! Wees dus allemaal alert bij het afsteken van en het kijken naar vuurwerk. Houd voldoende afstand! En zorg dat u alleen vuurwerk koopt bij Nederlandse, erkende vuurwerkverkooppunten.
 
Met deze tips voor het veilig afsteken van vuurwerk beperkt u de risico's voor uzelf, de dierbaren om u heen en andere omstanders:

• Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek;
• Draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid;
• Stop vuurwerk nooit in uw zakken;
•  Steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand wordt geraakt;
• Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing;
• Gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril;
• Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand;
• Ga na het aansteken direct minimaal zes flinke stappen naar achteren;
• Laat vochtig en oud vuurwerk liggen;
• Steek weigeraars niet opnieuw af.

Doe jezelf een schone straat kado 
Vuurwerk afsteken is leuk maar geeft ook veel troep. Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk korte lontjes, verpakkingen en lege flessen zijn niet te voorkomen. Maar opruimen kunt u wel. Pak daarom even de bezem en veeg de straat schoon. Een kleine moeite! Kijk voor informatie ook op www.nederlandschoon.nl.

Verkoop
Donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december zijn de dagen dat vuurwerk verkocht mag worden door bedrijven waaraan de gemeente Landgraaf een milieuvergunning heeft verstrekt. Alleen met die vergunning is de opslag, het verpakken en verkopen van vuurwerk rondom de jaarwisseling, toegestaan.

Onaangekondigde controles
Medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Landgraaf zullen, in samenwerking met politie en brandweer, vóór en tijdens die verkoopdagen onaangekondigd controles uitvoeren. Er zal o.a. worden gecontroleerd of de voorschriften uit de milieuvergunning goed worden nageleefd. Mede door de vuurwerkramp in Enschede zijn de vergunningseisen voor opslag van vuurwerk strenger geworden. Er moet aan een groot aantal voorschriften voldaan worden. Het beschikken over een goed functionerende sprinklerinstallatie is daar een voorbeeld van.

De gemeente doet mee!
Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente alleen op Oudejaarsdag vanaf 10:00 uur tot nieuwjaarsnacht 2:00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan. Overtredingen kunt u melden via 0900-8844. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met de afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente Landgraaf via 045-5695222.

Samen maken we er een mooie jaarwisseling van. Wij wensen u alvast een prachtig 2012!


Hondenpoepbakken tijdelijk verwijderd

Tussen kerst en Nieuwjaar wordt een groot aantal hondenpoepbakken tijdelijk verwijderd. Na de jaarwisseling zullen de bakken weer worden teruggeplaatst. Deze maatregel is nodig om te voorkomen dat de hondenpoepbakken door vuurwerk worden beschadigd. De bakken zijn namelijk duur. Hondenbezitters worden vriendelijk gevraagd de poep toch te blijven opruimen en deze in de gele afvalbakken of thuis weg te gooien. Wij vragen hiervoor begrip en danken de hondenbezitters alvast hartelijk voor hun medewerking.


Informatie van Rd4

Nieuwe openingstijden milieuparken
De milieuparken in Heerlen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf zijn met ingang van 1 januari 2012 weer geopend van maandag tot en met zaterdag. De vaste sluitingsdagen (dinsdag of woensdag) komen te vervallen. Ook de tijden zijn veranderd. De milieuparken zijn van april t/m oktober op vrijdag geopend tot 19.00 uur. Op de overige werkdagen sluiten de parken om 17.30 uur. Op zaterdag blijven de milieuparken geopend tot 16.00 uur.

Inzameling 26 december verplaatst
Op maandag 26 december (2e kerstdag) vindt geen inzameling aan huis plaats. Deze routes worden verplaatst naar zaterdag 24 december.

Aangepaste openingstijden december
Op de zaterdagen 24 en 31 december zijn de milieuparken- en kringloopwinkels vanaf 15.00 uur gesloten. Op maandag 26 december zijn de milieuparken en kringloopwinkels gesloten.

Verzamelcontainers tijdens feestdagen
Rondom de feestdagen gebeurt het regelmatig dat verzamelcontainers voor glas, papier en textiel overvol raken. U wordt vriendelijk verzocht het afval zoveel mogelijk buiten het weekend en de feestdagen om, weg te brengen. Mocht het toch voorkomen dat een container vol is, neemt u dan uw afval weer mee naar huis en probeert u het later nog een keer. Het is ten strengste verboden om afval naast de container te plaatsen. Hiervoor kunt u een boete ontvangen.
Om brandstichting te voorkomen, worden de papier- en textielcontainers op zaterdag 31 december afgesloten. In de loop van maandag 2 januari worden de containers weer opengesteld.

Kerstbomen
Op maandag 9 januari vindt de kerstboominzameling plaats.


Openingstijden ISD BOL rondom feestdagen

De balie van ISD BOL in Landgraaf is gesloten van maandag 26 december tot en met maandag 2 januari. Vanaf dinsdag 3 januari gelden weer de reguliere openingstijden.

U kunt wel bij de balie in Brunssum terecht:
• Balie ISD BOL Brunssum, Lindeplein 1
Dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december
Geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur
Telefonisch: 045- 5253747
Maandag 2 januari
Alleen telefonisch bereikbaar van 13.30 uur tot 16.00 uur.


Vrijwilligersprijzen 2011 voor Stichting Bakkes Rimburg en Ed Silvertant
 
Woensdag 7 december was de dag van de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 2011. De prijzen werden uitgereikt tijdens de Vrijwilligersdag die met ruim 600 vrijwilligers zeer goed bezocht was. Voorafgaand aan de uitreiking zijn er gedurende het jaar in totaal 18 welverdiende nominaties uitgereikt in de categorie 'vrijwilliger' en in de categorie 'vrijwilligersorganisatie'. Natuurlijk verdienen alle vrijwilligers een pluim en waardering voor hun werk binnen de Landgraafse gemeenschap maar er is slechts één titel voor 'vrijwilliger van het jaar 2011' en één titel voor 'vrijwilligersorganisatie van het jaar 2011'. De prijzen gingen naar Ed Silvertant en Stichting Bakkus Rimburg. De jury, bestaande uit wethouder Harry Leunessen (portefeuillehouder vrijwilligerswerk), voorzitter Vrijwilligersplatform They Heerings en afdelingshoofd Zorg & Welzijn Joep Kleinen, stond dit jaar voor een moeilijke keuze. Geleid door de vooraf opgestelde criteria zijn zij tot een besluit gekomen.

Ed Silvertant: vrijwilliger van het jaar!
Onder luid applaus en in een feestelijke sfeer werd allereerst Ed Silvertant benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2011. Dhr Silvertant maakt zich al lange tijd zeer verdienstelijk voor Stichting Service Gilde Landgraaf. Hij was 17 jaar voorzitter en onder zijn leiding groeide 't Gilde uit tot een zeer gewaardeerde en maatschappelijk betrokken organisatie. Maar hij is ook actief buiten Landgraaf voor de Limburgse Gilden, Stichting Gilde Nederland en buiten de landgrenzen. Een enorme betrokkenheid, vasthoudendheid en zijn maatschappelijke doelstellingen kenmerken hem als vrijwilliger. Een inspiratiebron, vindt de jury.

Stichting Bakkes Rimburg: vrijwilligersorganisatie van het jaar!
De vrijwilligersorganisaties werden nog iets langer in spanning gehouden tot ook hier het verlossende woord gesproken werd. Stichting Bakkes Rimburg werd tot winnaar benoemd in de categorie 'vrijwilligersorganisatie'. 't Bakkes is een jonge organisatie die op oude wijze brood en vlaai bakt. Vanwege het ambacht bakken, het eerlijke en heerlijke product, en vanwege de gemeenschapszin is de stichting winnaar! 't Bakkes brengt mensen en groepen bij elkaar en het stimuleert de kennismaking in de buurt. Mensen hebben iets voor elkaar over en zetten samen de schouders eronder. Een goede basis en een schoolvoorbeeld voor het creëren van een sociaal vangnet waaraan juist in deze tijd steeds meer behoefte is. ''t Bakkes van en vuur de luu van 't durp!''  't Bakkes Rimburg, daar is over nagedacht, vindt de jury!

Europees jaar van het Vrijwilligerswerk
De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Met het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. De Vrijwilligerscentrale Landgraaf grijpt dit aan om het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de spotlights te zetten en om waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken!Sportstimuleringsprijs voor kids!

De Sportstimuleringsprijs voor kids is nieuw in Landgraaf! De prijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die op het gebied van sport een bijzondere bijdrage hebben geleverd. Bij deze prijs gaat het niet om “de kampioenen” maar juist om andere kinderen die iets speciaals op sportief gebied doen. Met de prijs willen we het bewegen en sporten bij kinderen stimuleren.

Op 20 januari 2012 zal de eerste Sportstimuleringsprijs worden uitgereikt. Daarvoor zijn we op zoek naar kandidaten. Harry Erkens, wethouder sport, doet hiervoor graag de oproep:
'Sport is niet alleen voor kampioenen! Sport is belangrijk voor iedereen en iedereen is belangrijk voor sport. Goed voorbeeld doet goed volgen! Ben jij degene die anderen plezier in sporten bezorgt? Dan zoeken we jou!'

Aanmelden
Ben je, of ken je een team of een kind waarvan je denkt dat die de prijs verdient, meld je dan aan voor een van de volgende categorieën:

a. Meest sportieve team
b. Meest motiverende sportmaatje
c. Bijzondere sportprestatie geleverd (anders dan kampioen worden). Hiervoor kunnen zowel teams als individuele sporters worden aangemeld.

Aanmelden voor de prijs kan door een mail te sturen aan info@slpark.nl of een brief aan Sport & Leisurepark Landgraaf (Postbus 31141, 6370 AC Landgraaf) t.a.v. sportstimuleringsprijs 2011. Vermeld in de mail of de brief de volgende gegevens:

1. Naam adres woonplaats kind/ team + telefoonnummer kind/ team
2. Naam adres aanmelder + telefoonnummer en email aanmelder
3. Categorie
4. Uitleg waarom dit kind of team het verdient om genomineerd te worden voor het winnen van de prijs (max. 150 woorden).

De inzendingen moeten vóór 24 december 2011 binnen zijn bij het Sport & Leisurepark. Inzendingen die later binnen komen, doen niet meer mee.

Prijzen en uitreiking
Alle inzendingen worden door een speciaal geselecteerde jury doorgenomen. Zij zullen voor elke categorie drie kandidaten nomineren. Op 6 januari worden de genomineerden voor de prijzen bekend gemaakt en uitgenodigd voor de prijsuitreiking die op vrijdag 20 januari om 18.00 uur zal plaatsvinden in de Harmoniezaal in Landgraaf (houd deze datum dus alvast vrij!). Het wordt een feestelijke avond die om 21.00 uur afgelopen zal zijn.

Natuurlijk hebben we – naast een mooie herinnering - ook prijzen die helemaal bij het thema kids en sport horen:
- Gratis deelnemen aan de activiteiten in de Sport & Fun carnavalsweek met 2 kinderen.
     Of 2 uur gratis BMX'en op zaterdag (tussen 11.00 – 15.00 uur) met 4 kinderen.
- 1 uur tubegliden bij Snowworld (voor teams) of 4 uur pistetoegang (voor duo’s en individuele sporters).
- Toegangskaarten voor de eerst volgende wedstrijd van Roda JC.

Zijn er nog vragen, stuur dan een mail naar info@slpark.nl of bel met het Sport & Leisurepark 045-7440710.


Revitalisering bedrijventerrein Abdissenbosch van start

Op bedrijventerrein Abdissenbosch is inmiddels gestart met de revitalisering van het terrein. De aannemer is in opdracht van de gemeente begonnen met het opwaarderen van de openbare ruimte. Er wordt onder andere extra noodzakelijke parkeercapaciteit gecreëerd in de huidige bermen en een aantal wegen wordt verbeterd. De start van het project werd op dinsdag 29 november gestalte gegeven met de onthulling van het projectbord "hersturcturering bedrijventerrein Abdissenbosch" aan de Reeweg door de wethouders Andy Dritty en Freed Janssen.Inloopavond voor bewoners/belanghebbenden 'Buitengebied Noord-West' en 'Schaesberg-Zuid' i.v.m. nieuwe beheersverordening

De gemeente is bezig met de voorbereiding van beheersverordeningen in de gebieden Buitengebied Noord-West en Schaesberg-Zuid. In deze beheersverordeningen wordt de bestaande legale situatie vastgelegd. Bent u woonachtig of heeft u een perceel in een van de onderstaande gebieden, dan nodigen wij u uit het kaartmateriaal te komen bekijken. Dit kan gedurende de openingstijden van de Gemeentewinkel maar ook tijdens een inloopavond die gehouden zal worden in het raadhuis op woensdag 14 december van 19.00 uur tot 21.00 uur. Een correcte weergave van uw perceel c.q. eigendommen is in uw eigen belang. Neem daarom de moeite om de stukken te bekijken. U kunt de stukken ook via de gemeentelijke website bekijken.

Het buitengebied Landgraaf Noord West wordt globaal begrensd door:
- Noordelijk: de grens met Duitsland;
- Oostelijk: de Grensstraat/Europaweg noord/de Abdissenboschweg/Kleikoeleweg;
- Zuidelijk: Moltweg/Boomweg/Hompertsweg;
- Westelijk: de gemeentegrens met Heerlen en Brunssum.

Het gebied 'Schaesberg-Zuid.' wordt door de volgende straten begrensd:
- Noordelijk: de Einsteinstraat, met een uitloper aan het noord-westelijke gedeelte, namelijk daar waar de Binnenring is gerealiseerd;
- Oostelijk: de Hofstraat/Parallelstraat/het gebied Gravenrode;
- Zuidelijk: de gemeentegrens;
- Westelijk: de gemeentegrens/Euregioweg.

Kunt u niet goed beoordelen of u binnen deze gebieden woonachtig bent dan wel belangen heeft? Neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 045-5695222. U kunt ook reageren via het formulier op www.landgraaf.nl bij ruimtelijke plannen. Dit formulier is ook via de Gemeentewinkel te verkrijgen.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf heeft een breed aanbod vrijwilligersvacatures. Indien u interesse heeft in vrijwilligerswerk of vragen heeft over het vrijwilligerswerk bent u van harte welkom! Dagelijks zijn wij geopend in de ochtenduren van 9.30 uur tot 12.30 uur. Daarnaast zijn alle vacatures ook terug te vinden op www.vrijwilligerswerkparkstad.nl. Voor de onderstaande vacatures zijn wij op zoek naar vrijwilligers:
• Handige klussers
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die kleine klusjes willen verrichten voor oudere hulpbehoevende mensen met een smalle beurs.  Aantal uren en werkzaamheden in overleg.
• Toezichthouder
Voor een school in het voortgezet onderwijs zijn wij op zoek naar een medewerker die tijdens pauzes en tussenuren toezicht houdt in ruimtes waar leerlingen verblijven. Er wordt iemand gevraagd met goede contactuele en communicatieve vaardigheden en uiteraard affiniteit met jongeren (12-18 jaar). Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht en kosten hiervan worden vergoed.
• Administratief medewerker project denken-doen
Met spoed gevraagd: een vrijwilliger die in de periode december- januari administratieve ondersteuning wil geven aan het project denken-doen. De ondersteuning bestaat uit het beantwoorden van vragen per telefoon /email en het verwerken van aanmeldingen. Medewerker moet minimaal 3 vaste dagdelen beschikbaar zijn.
• Specialisten in gehandicaptensporten
In het kader van de zittende en staande gehandicaptensporten en met name specifieke  rolstoelsporten (basketbal, badminton en volleybal) wil men een club oprichten waarbij men enkele dagen per week sport kan beoefenen in regio Landgraaf. Wij zoeken vrijwilligers voor de functies: bestuurslid, voorzitter, penningmeester, secretaris en leden met affiniteit met en kennis van de soorten sport en gehandicapten.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf,
Raadhuisplein 1, locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf. Tel. 045-56953418 januari nieuwe informatie- en dansavond

De informatie- en dansavond die op 5 november in Multifunctioneel Centrum An d’r Put plaatsvond, was in alle opzichten een succes! Zo'n 230 ouderen hebben de presentatie over valpreventie en de dansworkshops gevolgd waarna de dansavond begon. Wethouder Harry Erkens opende de avond al dansende met zijn moeder. De avond, onder andere georganiseerd door dansvereniging D’r Auwe Hap, was niet alleen een gezellige bijeenkomst maar vooral ook een informatieve avond.

Bewegen en valpreventie
Sporten of op een andere manier in beweging blijven, helpt vallen voorkomen. Minimaal een half uur bewegen per dag zorgt ervoor dat de spieren in conditie blijven. Helaas blijkt uit onderzoek dat veel senioren te weinig bewegen. Vooral in de regio Parkstad is het slecht gesteld met de conditie en gezondheid van de mensen. De aanwezigen op de dansavond vonden de informatie die over de valpreventie gegeven werd erg interessant en stelden de vraag of daaraan nog een vervolg gegeven kon worden.

8 januari laatste dansavond?
Helaas het heeft bestuur van dansvereniging D’r Auwe Hap besloten om ermee te stoppen, hun leeftijd dwingt hen ertoe. Pogingen om D’r Auwe Hap nieuw leven in te blazen, hebben nog niet geleid tot succes. Wethouder Harry Erkens wil er alles aan doen om toch opvolging te krijgen: 'De dansavonden zijn voor de senioren te belangrijk om op te geven, zowel op het sportieve als sociale vlak. De dansavond van 8 januari mag niet de laatste worden!' De gemeente Landgraaf, de huiskamerprojecten (Welsun) en het Sport en Leisurepark nemen nu het initiatief om te kijken hoe de dansavonden behouden kunnen blijven. Wij houden u op de hoogte.Succesvolle Ondernemersdag 2011

Op dinsdag 15 november heeft onder grote belangstelling de 12e Ondernemersdag van de gemeente Landgraaf plaats gevonden. Een record aantal van 300 deelnemers nam deel aan dit jaarlijkse evenement.
 
Tijdens de toespraken werd aangegeven dat Landgraaf, ondanks economisch gezien  onzekere tijden, in economisch opzicht relatief goed scoort. Volgens voorlopige cijfers van ETIL is gebleken dat de werkgelegenheid in Landgraaf is gestegen met ca. 1% tot 11.200 en het aantal bedrijven met 3,7 % tot 2001. Hiermee is het voor het eerst in de geschiedenis van Landgraaf dat de grens van 2000 bedrijven wordt bereikt en zelfs overschreden. Ook het aantal starters is gestegen tot circa 180, wat duidt op een gunstig vestigingsklimaat. Landgraaf neemt op het gebied van economie met deze cijfers een vierde plaats in binnen de ranglijst van Zuid-Limburgse gemeenten.
Tijdens de workshops voor agrarische sector, industrie, zorg detailhandel en recreatie en ontwikkeling hebben de respectievelijke gastsprekers hun expertise ingebracht en is er van gedachten gewisseld over toekomstige mogelijkheden in dat kader. Thema’s als boeren in en om de stad, persoonlijk ondernemerschap, de zorgzame samenleving en kansen voor de ondernemer, verbetering dienstverlening aan bedrijven en integrale gebiedsbeleving Park Gravenrode werden die dag besproken.
De dag werd afgesloten met een netwerkbijeenkomst en een hapje en een drankje. Een en ander vond plaats in de aangename ambiance bij Landgoed Overste Hof. Na 12 jaar blijkt de formule nog steeds van deze tijd. Het is daarom de bedoeling om ook in 2012 weer een ondernemersdag te organiseren.Laatste nominaties Vrijwilligersprijzen

De allerlaatste nominatie voor de vrijwilligersprijs in de categorie 'vrijwilligersorganisatie' werd zondag 27 november uitgereikt. St. Caeciliadag is voor Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen een feestelijke dag die elk jaar gevierd wordt. De nominatie, uitgereikt door wethouder Harry Leunessen (portefeuillehouder vrijwilligerswerk) en Riet Arends van het Vrijwilligersplatform, viel dan ook helemaal op zijn plek tijdens deze dag.

Harmonie St. Caecilia is sinds 1890 een begrip in Nieuwenhagen en omstreken. De harmonie heeft in haar bestaan vele muzikale hoogtepunten gekend, zoals het behalen van het landskampioenschap in de superieure afdeling in 1984 en het landskampioenschap in de afdeling uitmuntendheid in 2004. Naast het musiceren op niveau staat bij St. Caecilia ook gezelligheid hoog in het vaandel. Een bijzondere en zeer gewaardeerde taak is het beheer en onderhoud van de harmoniezaal en het dienstencentrum. Een twintigtal organisaties heeft hier onderdak gevonden. Elke dag staan leden van de harmonie voor deze organisaties vrijwillig en met veel plezier klaar. Zonder de constante inzet van deze vrijwilligers van de harmonie, zouden vele organisaties in de problemen komen. De harmonie vervult op deze manier een ondersteunende en stimulerende taak ten behoeve van het vrijwilligersleven. De Vrijwilligerscentrale kan hier trots op zijn en ziet de harmonie als een voorbeeld voor het vrijwilligerswerk!

Categorie Vrijwilliger
Ook de laatste nominatie in de categorie 'vrijwilliger' werd uitgereikt. Huub Minten maakt zich sterk voor Scouting Pius XII te Landgraaf. Al 20 jaar is Huub lid van het stichtingsbestuur. Het was Huub die te allen tijde in de scouting bleef geloven, ook in de moeilijke tijden. Huub staat de vereniging met raad en daad terzijde. Maar ook buiten de scouting weten verenigingen Huub te vinden voor advies.

Uitreiking vrijwilligersprijzen
De vrijwilligersprijzen worden op 7 december tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersdag uitgereikt. Voor alle vrijwilligers in Landgraaf is er wederom een feestavond georganiseerd met een aantrekkelijk programma. Maar er is dus meer, namelijk de uitreiking van de grote vrijwilligersprijzen in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk! Alle genomineerden zijn uitgenodigd en zullen in spanning afwachten wie tot Vrijwilliger en Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2011 worden verkozen!Trafohuisje gered van sloop

Het uit 1932 stammende transformatorhuisje aan de Heerlenseweg, gebouwd in de typische bouwstijl van destijds, zou een hele reeks aanpassingen moeten ondergaan om nog dienst te kunnen doen in de toekomst. Dit bleek zo kostbaar, dat het bouwen van een nieuw zogenaamd compactstation goedkoper en praktischer was. Toch blijft het markante huisje door inspanning van Enexis en de gemeente Landgraaf behouden voor het straatbeeld in Schaesberg. Enexis heeft het gebouwtje via grondruil over gedragen aan de gemeente, waardoor het gered is van sloop. Op de foto bekrachtigen wethouder Freed Janssen en de heer Sjef Gerards van Enexis de overdracht met een handdruk.Uitreiking nominatie vrijwilligersprijs

Op maandagavond 14 november is de muzikale luisterkring van Stichting Service Gilde Landgraaf in volle gang. Zowel de nieuwe voorzitter Bert Janssen als de oud-voorzitter Ed Silvertant zijn aanwezig en niet zomaar. Tijdens de pauze wordt de exacte reden van hun uitnodiging voor de luisterkring duidelijk. Wethouder Harry Leunessen (portefeuillehouder vrijwilligerswerk) en They Heerings (voorzitter van het Vrijwilligersplatform) reiken namelijk een dubbele nominatie uit aan Stichting Service Gilde Landgraaf. Allereerst wordt de nominatie in de categorie ‘vrijwilligersorganisatie’ overhandigd aan de nieuwe voorzitter Bert Janssen. Tevens is er een nominatie voor oud-voorzitter Ed Silvertant in de categorie ‘vrijwilliger’. Ed Silvertant nam medio dit jaar afscheid na maar liefst 17 jaar voorzitterschap en is nog steeds zeer betrokken!

Stichting Service Gilde Landgraaf
Service Gilde Landgraaf is een lokale vrijwilligersorganisatie van voornamelijk vijftigplussers, die hun kennis, kunde en ervaring willen overdragen aan anderen. In de afgelopen 19 jaar heeft men de doelstelling 'overdracht van kennis en ervaring' serieus genomen en waar gemaakt. Met verschillende projecten hebben vrijwilligers, vaak na hun arbeidzame leven, anderen geholpen. Onder leiding van Ed Silvertant groeide men uit tot een organisatie die zowel binnen als buiten Landgraaf erg wordt gewaardeerd. Telkens was er weer een nieuw initiatief dat leidde tot een zeer breed aanbod:
• Een afdeling ‘talen’ groeide uit tot een geheel van meer dan 30 groepen in 10 talen op verschillende niveaus.
• Gedurende 16 jaar vond er overdracht plaats van kennis over de mijnindustrie aan leerlingen van bijna alle basisscholen in Parkstad.
• Het project 'Veilig op Weg' waarbij 50-plussers onder deskundige leiding ontdekken of autorijden nog verantwoord is.
• Een afdeling 'Gekleed en Wel' waarbij les kan worden gevolgd in het maken en herstellen van kleding.

Teveel om allemaal op te noemen! Jaarlijks staan dan ook circa 75 vrijwilligers van 't Gilde klaar om hun kennis en ervaring door te geven! Vrijwilligerscentrale Landgraaf onderstreept dan ook het grote maatschappelijke belang van ’t Gilde voor de Landgraafse gemeenschap.

Uitreiking vrijwilligersprijzen
De vrijwilligersprijzen worden op de Vrijwilligersdag op 7 december uitgereikt. De Vrijwilligersdag is bedoeld om iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen in het zonnetje te zetten. Voor alle vrijwilligers in Landgraaf is er wederom een feestavond georganiseerd met een aantrekkelijk programma bestaande uit onder andere zang en dans. Maar er is dus meer, namelijk de uitreiking van de grote vrijwilligersprijzen in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk! Alle genomineerden zijn uitgenodigd en zullen in spanning afwachten wie tot Vrijwilliger en Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2011 worden verkozen!

Vrijwilligersdag 2011
De Vrijwilligersdag vindt plaats op woensdag 7 december om 19.30 uur in Sporthal Strijthagen (Hofstraat 7) te Landgraaf. De hal is vanaf 19.00 uur geopend. Bent u vrijwilliger in Landgraaf en wilt u ook naar de Vrijwilligersdag komen? U bent samen met uw partner van harte welkom! Meld u aan vóór 1 december via telefoonnummer 045–5695346 of via email naar vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.


Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf heeft een breed aanbod van vrijwilligersvacatures. Indien u interesse heeft in vrijwilligerswerk of vragen heeft over het vrijwilligerswerk bent u van harte welkom! Alle vacatures zijn ook terug te vinden op www.vrijwilligerswerkparkstad.nl.

• Handige klussers
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die kleine klusjes willen verrichten voor oudere hulpbehoevende mensen met een smalle beurs. Aantal uren en werkzaamheden in overleg.
• Activiteitenbegeleider Woonvorm Huize de Landgraaf
Een leuke vacature voor mensen die de doelgroep "mensen met een verstandelijke handicap" ontspanning willen aanbieden. Taken vrijwilliger: activiteiten ondernemen, spelletjes doen, koffie drinken met bewoners, wandelen etc. O.a. in de avonduren en in het weekend.
• Teamlid Vrijwilligerscentrale Landgraaf
De Vrijwilligerscentrale Landgraaf helpt mensen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk en ondersteunt organisaties die werken met vrijwilligers. Samen met andere vrijwilligers bied je ondersteuning aan de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. Je taken kunnen bestaan uit het voeren van intakegesprekken met vrijwilligers, het onderhouden van contacten met vrijwilligersorganisaties, verwerking van gegevens in de digitale vacaturebank en ondersteuning op administratief vlak. Je werkt in een klein maar enthousiast team. Werktijden worden in overleg bepaald.
• Jouw bijdrage kan iemands leven redden!
In Landgraaf hangen op verschillende plekken AED's (=Automatische Externe Defibrillator). Daarmee is directe reanimatie mogelijk en wordt de kans op overleven bij hartfalen aanzienlijk vergroot! Om deze oplossing te laten slagen zijn vrijwilligers nodig! Als vrijwilliger wordt u onderdeel van een netwerk van hulpverleners dat snel ter plaatse kan zijn bij een hartstilstand. De training hartreanimatie d.m.v. AED wordt betaald. Geeft u nu op!

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf, Raadhuisplein 1,
Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf. Tel. 045-5695341.
Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur.

 Vaccinatie Q-koorts

Voor geiten en schapen bij bedrijven met een publieksfunctie, zoals kinder-, zorg-, en logeerboerderijen, geldt een vaccinatieplicht. Bij deze bedrijven kunnen bezoekers in contact komen met de geiten en schapen en ontstaat er een klein risico om besmet te worden.

Maatregelen Q-koorts

In het centrale databanksysteem van Dienst Regelingen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, wordt het bedrijfstype van het bedrijf waar de dieren verblijven niet vastgelegd. Hierdoor is het niet mogelijk om te bepalen welke bedrijven een publieksfunctie hebben. Deze bedrijven kunnen dan ook niet aangeschreven worden met informatie en maatregelen tegen Q-koorts. Heeft u een bedrijf met een publieksfunctie waarin u schapen en/of geiten houdt die nog niet gevaccineerd zijn, neem dan contact op met de  nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, tel. 0800-2233322 of kijk op www.nieuwevwa.nl.Belangrijke mededelingen
Kinderbijschrijvingen in paspoort en aanpassing van leges “jeugd-NIK”

Kinderbijschrijving
• Op grond van Europese Regelgeving vervalt met ingang van 26 juni 2012 de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen en kinderstickers. Kinderen moeten dan een eigen paspoort, Nederlandse identiteitskaart of ander reisdocument hebben als zij naar het buitenland willen reizen. Met ingang van 26 juni 2012 is het bijschrijven van een kind in een paspoort ook niet meer mogelijk. Het vervallen van de kinderbijschrijving per 26 juni 2012 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van een paspoort of ander reisdocument waarin nog een kinderbijschrijving is opgenomen. Paspoorten en andere reisdocumenten waarin bijschrijvingen zijn opgenomen, blijven gewoon geldig tot het einde van de lopende geldigheidsduur.

Leges “jeugd NIK”
Per 1 januari 2012 wordt in het kader van het afschaffen van de kinderbijschrijvingen het jeugdtarief voor jongeren tot en met 13 jaar, voor een Nederlandse identiteitskaart verhoogd van € 9,20 naar € 30,00. Indien u vanwege deze aanzienlijke prijsverhoging nog dit jaar een jeugd Identiteitskaart wilt aanvragen, adviseren wij u (om lange wachttijden te voorkomen) hiervoor een afspraak te maken via de website. Dit kan ook telefonisch.Stichting Bosbeheer Landgraaf vraagt medewerking bij snoeiwerkzaamheden
Bosje bij Abdissenbosch/Parkheide

Onder het motto ‘Natuur en Mensen ‘ verricht de Stichting  Bosbeheer Landgraaf op zaterdag 26 november snoeiwerkzaamheden in een bosje gelegen  tussen de Vogelzankweg en de Reeweg (Smellekenspad), grenzend aan de buurten Abdissenbosch/Parkheide. De stichting heeft samenwerking met buurbewoners centraal in haar visie staan en doet daarom een beroep op vrijwilligers uit de directe omgeving om een handje te helpen en samen te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via mail: info@bosbeheerlandgraaf.nl of telefonisch:  045-5660910. Op zaterdag 26 november wordt om 9.00 uur verzameld bij de ingang van het bosje aan de Vogelzankweg. Stevig schoeisel en werkhandschoenen dient iedereen zelf mee te nemen. Ook iedereen die in het bezit is van een beugelzaag of grote takkenschaar, wordt verzocht deze mee te brengen. Het overige benodigde materiaal wordt door de stichting verzorgd. De werkzaamheden zullen tot ongeveer 12.30 duren en er wordt dan afgesloten met koffie en heerlijke soep.


Bestuurlijke strafbeschikking tegen overlast

Om overlast in de openbare ruimte aan te pakken, heeft de gemeente Landgraaf de bestuurlijke strafbeschikking gefaseerd ingevoerd. Op 1 december 2011 zijn alle fases afgerond. Hiermee kan de gemeente slagvaardiger optreden tegen eenvoudig te constateren, overlastgevende feiten, zoals zwerfafval dumpen, verkeerd aanbieden huishoudelijke afvalstoffen, poepende en loslopende honden, vuur stoken, plakken/kladden en parkeerovertredingen.
In de loop der jaren is de politie zich meer gaan richten op opsporing en handhaving en minder op de bestrijding van kleine, overlastgevende overtredingen. Overlast leidt echter tot ergernissen bij burgers en tot verrommeling en beschadiging van de openbare ruimte. Met de bestuurlijke strafbeschikking kan de gemeente beter handhavend optreden, zorgen voor een schonere en veiligere leefomgeving en de prioriteiten zó stellen dat ze aansluiten bij de ergernissen van burgers.
Huidige procedure
Op dit moment kan de gemeente wel handhavend optreden maar dat is wat omslachtig. De buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente maken bij constatering van een overtreding een procesverbaal op. Het procesverbaal gaat naar de politie. Afhankelijk van de ernst stuurt de politie de zaak door naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die de boete int, of naar het Openbaar Ministerie (OM) voor verdere beoordeling en afhandeling.
Nieuwe procedure
De werkwijze van uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking zal als volgt verlopen. Een BOA constateert een overtreding en vaardigt (een aankondiging van) de beschikking uit. Via een (internet)verbinding wordt de beschikking rechtstreeks naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gestuurd, zonder tussenkomst van de politie. Het CJIB int de boete bij de overtreder. Als de overtreder het niet eens is met de beschikking, kan hij verzet aantekenen bij het openbaar ministerie.
Positieve effecten
De bestuurlijke strafbeschikking wordt ingevoerd om beter te kunnen handhaven op een schone en veilige openbare ruimte. Daarmee hoopt de gemeente op een positief effect op de veiligheidsbeleving van burgers. Een deel van de opbrengsten van de boetes komt ten goede aan de gemeente. De opbrengsten in financiële zin wegen echter niet op tegen de kosten. De winst zit in de positieve effecten voor de openbare ruimte en het veiligheidsgevoel.Bijzondere vrijwilligers in het zonnetje!

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Hiermee wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. De Vrijwilligerscentrale grijpt dit jaar aan om het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de spotlights te zetten en om waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken!
Onderstaande vrijwilligers zijn genomineerd voor de Vrijwilligersprijs!

Ans Grooten
is actief als secretaresse bij het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia te Schaesberg. Ans is de spil en haar motivatie is aanstekelijk! Ans doet veel voor het algemeen welzijn van het zangkoor en niks is haar teveel.

Frits Kusters, bekend als opa Frits, is zowel initiatiefnemer als voorzitter van Speeltuin 't Eikhoorntje in Landgraaf. Maar dat niet alleen, opa Frits is de drijvende kracht achter de speeltuin en de initiatieven van de speeltuin. Opa Frits is al verschillende keren in het zonnetje gezet voor zijn inzet voor de gemeenschap middels diverse onderscheidingen.

Cor Consten is al sinds 1961 actief als vrijwilliger bij diverse verenigingen en organisaties. Cor zet zich dus al 50 jaar in!  Een korte opsomming want het is teveel om allemaal op te noemen. Voorzitter bij de voormalige Mei-Jongens, voorzitter bij de Auw Garde maar ook bij de Kegelclub. Secretaris bij Schutterij Wilhelmina maar ook nog verschillende bestuursfuncties heeft Cor ingevuld voor o.a. de woningstichting,  het wijkplatform, vrijwillige brandweer en KWF .

Mando Janssen werd op een speciale avond in het zonnetje gezet en niet zomaar. Mando is al sinds jaar en dag penningmeester bij Bibliotheek Landgraaf. Tijdens zijn 25-jarige jubileum als penningmeester ontving Mando zijn nominatie voor de vrijwilliger van het jaar.


Uitreiking vrijwilligersprijzen
De vrijwilligersprijzen worden op de Vrijwilligersdag uitgereikt. Die is bedoeld om iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen, in het zonnetje te zetten. Voor alle vrijwilligers in Landgraaf is er wederom een feestavond georganiseerd met een aantrekkelijk programma met onder andere zang en dans. Maar er is dus meer, namelijk de uitreiking van de grote vrijwilligersprijzen in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk! Alle genomineerden zijn uitgenodigd en zullen in spanning afwachten wie tot Vrijwilliger en Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2011 worden verkozen!

Vrijwilligersdag 2011
De Vrijwilligersdag vindt plaats op woensdag 7 december om 19.30 uur in Sporthal Strijthagen, Hofstraat 7. De hal is vanaf 19.00 uur geopend. Bent u vrijwilliger in Landgraaf en wilt u ook naar de Vrijwilligersdag komen? U bent samen met uw partner van harte welkom! Meld u aan vóór 1 december via telefoonnummer 045–5695346 of via email naar vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Opgelet: aangepaste data oud papierinzamelingen!

Erratum Afvalwijzer Rd4 Waubach en Parkheide
In de Rd4 afvalwijzer 2011 is abusievelijk een foutieve vermelding gemaakt van de inzameling van oud papier in de buurten Waubach en Parkheide door VV UOW '02. De inzameling van oud papier zal gewoon plaatsvinden op de vertrouwde 3e zaterdag van de maand op zaterdag 19 november en niet op zaterdag 12 november zoals op de Rd4 afvalwijzer staat genoteerd.

De inzameling van oud papier in de buurten:
• Leenhof, De Streep (ten noorden van de spoorlijn), Klinkerkwartier, Achter de Haessen en deels Schaesberg Centrum (het industrieterrein Strijthagen) door Harmonie St. Michael
zal op een ander moment plaatsvinden dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op zaterdag 19 november plaatsvinden maar op zaterdag 12 november.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf heeft een breed aanbod van vrijwilligersvacatures. Indien u interesse heeft in vrijwilligerswerk of vragen heeft over het vrijwilligerswerk bent u van harte welkom! Dagelijks zijn wij geopend in de ochtenduren van 9.30 uur tot 12.30 uur. Daarnaast zijn alle vacatures ook terug te vinden op onze digitale vacaturebank www.vrijwilligerswerkparkstad.nl. Voor de onderstaande vacatures zijn wij op zoek naar vrijwilligers:

• Docenten Italiaans, Frans en Nederlands in Duitsland
Het Gilde Landgraaf is een lokale vrijwilligersorganisatie van vijftigplussers, die hun kennis, kunde en ervaring willen overdragen aan anderen. Het Gilde zoekt docenten Italiaans, Frans en Nederlands die 13 weken in het voorjaar en 13 weken in het najaar lessen van anderhalf uur kunnen verzorgen.
• Activiteitenbegeleider Woonvorm Huize de Landgraaf
Een leuke vacature voor mensen die de doelgroep "mensen met een verstandelijke handicap" ontspanning willen aanbieden. Taken: activiteiten ondernemen, spelletjes doen, koffie drinken met bewoners, wandelen etc. O.a. in de avonduren en in het weekend.
• Teamlid Vrijwilligerscentrale Landgraaf
De Vrijwilligerscentrale Landgraaf helpt mensen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk en ondersteunt organisaties die werken met vrijwilligers. Samen met andere vrijwilligers bied je ondersteuning aan de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. Taken: voeren van intake gesprekken met vrijwilligers, contacten onderhouden met vrijwilligersorganisaties, verwerking van gegevens in de digitale vacaturebank en ondersteuning bieden op administratief vlak. Je werkt in een klein maar enthousiast team. Werktijden in overleg.
• Gastvrouw moederopvang
RIMO, locatie Heugderlicht, zoekt een gezellige gastvrouw voor de afdeling moederopvang. De moederopvang is een tijdelijke crisisopvang voor moeders met kinderen t/m 13 jaar die door omstandigheden zonder huisvesting zijn komen te staan. Kernwoorden vrijwilliger: levenservaring/werkervaring, flexibiliteit en omgang met kinderen van alle leeftijden.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf,
Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf, tel. 045-5695341.De reconstructie van de Streeperstraat-Ruitersstraat is afgerond. Vorige week woensdag werd bij het nieuwe pleintje op de hoek Streeperstraat-Ruitersstraat als openingshandeling een boom geplant door wethouder Freed JanssenOproep aan mogelijke gedupeerden van het energieproject “Gratis energiebesparingsadvies op maat, zeker doen!”

In het kader van het Landgraafse klimaatbeleid werd in het 4e kwartaal 2010 de actie “Gratis energiebesparingsadvies op maat, zeker doen!” uitgevoerd door de bureaus SalecoGroep en PerfectBouw. Voor deze actie werden door de gemeente in totaal 3623 particuliere woningbezitters schriftelijk benaderd met het aanbod voor een gratis Energiebesparingsadvies en een Energielabel. De door de woningeigenaar aan het adviesbureau hiervoor verschuldigde kosten ad € 200,- konden, op basis van de landelijke “Subsidieregeling Maatwerkadviezen”, aansluitend bij het Agentschap NL worden teruggevorderd.

Naar aanleiding van de vrij onverwachte uitputting van het subsidiebudget bij Agentschap NL werden door SalecoGroep vanaf medio november 2010 reeds met eigenaren gemaakte afspraken nà 19 november 2010 geannuleerd en ook geen nieuwe afspraken meer ingepland. Op grond van de voor subsidieregelingen bijna altijd geldende voorwaarde “op is op” was dit een correcte gang van zaken, alhoewel zeer teleurstellend voor de betrokkenen.

Naast de hiervoor gemelde gevallen is een aantal woningeigenaren gedupeerd in die zin dat zij vóór 19 november een afspraak hadden voor de woningopname. Een aantal van deze afspraken werd om uiteenlopende redenen niet nagekomen of geannuleerd met de mededeling dat een nieuwe afspraak zou worden gemaakt, die vervolgens -om de genoemde reden- niet meer werd gemaakt. Deze mensen zijn dus, volledig buiten hun schuld, buiten de boot gevallen. Naar aanleiding van hierover in de gemeenteraad gestelde vragen heeft het college thans besloten om de bovenomschreven gevallen te inventariseren en vervolgens nader te besluiten over het voor deze mensen eventueel alsnog laten uitvoeren van een EPA met Energielabel.

Indien u van mening bent dat het voorgaande verhaal op u van toepassing is, verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Wel vragen wij u nadrukkelijk om daarbij aannemelijk te maken dat:

1. u vóór 19 november een afspraak met SalecoGroep danwel PerfectBouw had voor de woningopname;
2. deze afspraak, buiten uw schuld, werd geannuleerd met de toezegging voor een nieuwe afspraak, die vervolgens niet (meer) werd gemaakt.

U kunt contact opnemen met de Technisch specialist Milieu van de afdeling Toezicht & Handhaving, telefonisch via 045-5695222, of per email via gemeente@landgraaf.nl .N299 dicht op 28, 29 en 30 november

De N299 zal gedurende enkele dagen in beide rijrichtingen worden afgesloten voor alle verkeer in verband met werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van voorbereidend onderzoek voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Het gaat uitdrukkelijk niet om de start van de aanleg van deze weg. De N299 vormt een verbinding tussen Brunssum en Kerkrade, via Landgraaf.
 
Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 november
Afsluiting N299 tussen Reeweg - Gravenweg 
Een meerdaagse afsluiting voor het gedeelte van de N299 tussen de kruising met de Reeweg (Landgraaf) en de aansluiting Gravenweg (Kerkrade). Deze afsluiting vindt gedurende bovengenoemde dagen plaats tussen 8.00 uur en16.00 uur. De omleiding loopt over de Reeweg, via de Europaweg Noord, de Europaweg Zuid, de Waubacherweg en de Gravenweg.
 
Voorbereidende onderzoeken
De werkzaamheden omvatten asfalt- en funderingsonderzoek, boringen en sonderingen. Deze zijn nodig om de kwaliteit van de ondergrond te bepalen. De onderzoeken worden over de gehele rijbaanbreedte uitgevoerd. Ten behoeve van de veiligheid van de weggebruiker en van de wegwerker heeft de wegbeheerder besloten om de hele rijbaan af te sluiten.
 
Informatie
Weggebruikers op de N299 worden twee weken voorafgaand aan de afsluiting met gele borden op deze afsluiting geattendeerd. Meer informatie op www.buitenring.nl of via buitenring@bpl-mno.nl. Telefonische informatie over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren ontvangen bij MNO Vervat B.V. via telefoonnummer 06 100 26 229.Promotocht WK Wielrennen

Het WK Wielrennen in Kopenhagen/Denemarken is eind september verreden. Volgend jaar is het WK in Zuid-Limburg! Om het internationale wielerpubliek alvast op te warmen voor dit evenement is onlangs een promotionele wielertocht van Kopenhagen naar Maastricht verreden.

Met deze tocht werd de startvlag door de leden van het provinciale Cycling Team Grenzeloos Limburg naar Limburg gebracht. De tocht van Kopenhagen naar Maastricht was 1200 kilometer lang en werd in 7 dagen/etappes overbrugd. De laatste etappe vertrok op zondag 2 oktober vanuit Venlo (Floriade) en eindigde op de Markt in Maastricht. De etappe maakte een lus door het Heuvelland langs alle locatiegemeenten, waaronder Landgraaf. Het Cycling Team werd daarbij begeleid door 20 prominenten, een dubbeldekker van Topsport Limburg, motards en andere begeleidingsvoertuigen. Het kan die dag dus vrijwel niemand zijn ontgaan dat het WK in aantocht is! Om 12.00 uur werd het gezelschap in Landgraaf ontvangen door burgemeester Vlecken, wethouder Winkens en wethouder Erkens op het Sport & Leisure Park, om precies te zijn bij de BMX-baan. Het was een geweldige happening!Bewoners Nieuwenhagen –Lichtenberg enthousiast over wijkontwikkelingsplan
Grote opkomst maakt van bewonersavond een groot succes

Woensdag 28 september zijn in de Harmoniezaal, in het hart van Nieuwenhagen, de toekomstplannen voor Nieuwenhagen en Lichtenberg gepresenteerd aan de bewoners. De opkomst was overweldigend, de zaal was tot aan de nok gevuld met meer dan 150 bewoners die allemaal benieuwd waren naar de toekomstplannen voor hun wijk.

De plannen
Doel van de plannen is om Nieuwenhagen-Lichtenberg aantrekkelijker te maken voor gezinnen, terwijl het ook een wijk moet zijn waar je prettig oud kunt worden. Vervolgens is nagegaan welke ingrepen nodig zijn om dit doel te bereiken. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng die de bewoners in een eerder stadium hebben geleverd. Ook de resultaten van een speciaal gehouden jongerenonderzoek zijn gebruikt bij het maken van de plannen.

Woningvoorraad
De woningvoorraad in Nieuwenhagen-Lichtenberg wordt zo goed mogelijk aangepast aan de toekomstige bevolkingssamenstelling. Woningen die in de toekomst minder gewild zijn, worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komt veel groen en op een aantal plekken nieuwe woningen, die geschikt zijn voor jong en oud. Betaalbaarheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Groen, speelmogelijkheden en voorzieningen
In de wijk komen diverse speelmogelijkheden voor kinderen, een ontmoetingstuin en veilige verkeersroutes voor zowel wandelaars, fietsers als automobilisten. In de plannen is ook veel aandacht voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, zoals onderwijs, winkels en zorg. Al deze plannen samen maken dat de leefbaarheid in de wijk aanmerkelijk verbetert.

Levendige discussies
Tijdens de bewonersavond ontstond vaak een levendige discussie en werden de nodige vragen gesteld aan vertegenwoordigers van zowel de gemeente als Hestia groep, die de plannen samen hebben opgesteld. Vooral het idee van een ontmoetingstuin en een zorgcentrum in Heiveld sprak de aanwezigen aan. Veel bewoners bleven na de presentatie om de informatiepanelen met foto’s en kaarten te bekijken en om hun persoonlijke vragen te stellen.

Het vervolg
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de plannen. Rond december 2011, januari 2012 wordt het wijkontwikkelingsplan vastgesteld door de vier partijen die bij het wijkontwikkelingsplan zijn betrokken: gemeente Landgraaf, Hestia groep, Parkstad Limburg en de provincie Limburg.
Daarna begint de concrete uitwerking. De eerste deelprojecten komen naar verwachting al in 2012 tot uitvoering. Dan begint het dus pas echt!

Plannen bekijken?
Op de website van de gemeente Landgraaf en  Hestia groep treft u bij het Wijkontwikkelinsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg de integrale presentatie van de bewonersavond aan.Jeugdige wereldkampioen Bob Ibe ontvangen in raadhuis

Afgelopen woensdag is Bob Ibe door burgemeester Raymond Vlecken en wethouder Harry Erkens in het raadhuis ontvangen. Bob is 28 augustus wereldkampioen voetballen geworden bij de Junior Cup Diabetes in Zwitserland. De burgemeester en wethouder hebben hem hartelijk gefeliciteerd met zijn overwinning. Bob mocht als Landgraafs jongste kampioen ooit, in het Kampioenenboek van de gemeente schrijven. Daarin komen alleen de Nederlandse kampioenen of hoger.

Voor zowel de burgemeester als de wethouder was het de eerste keer dat ze een kampioen (en dan gelijk al een wereldkampioen!) mochten ontvangen. Wethouder Harrry Erkens merkte op dat Bob heel wat fans heeft, niet alleen aanwezig in het raadhuis maar ook op het voetbalveld. 'Goed om te zien! Sportende mensen zijn blije mensen. Sporten doe je voor je plezier en om te winnen. En dat laatste heb jij wel laten zien!'

De Landgraafse wereldkampioen won met zijn 13 teamgenoten de finale tegen Engeland met 4-1. Het team werd begeleid door de Bas van de Goor Foundation. Deze Foundation heeft als missie de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te verhogen door middel van sport.Winterdienst van start

In november 2011 wordt de winterdienst weer van kracht in Landgraaf en Parkstad. De winterdienst loopt t/m maart 2012. Dat betekent dat de gemeente en Rd4 in die periode dag en nacht paraat staan om (opkomende) gladheid te bestrijden op wegen en fietspaden.

Strooiroutes
Het is praktisch niet te doen om Landgraaf geheel sneeuwvrij te maken en te houden. De gemeente moet prioriteiten stellen, waarbij milieu en verkeersveiligheid voorop staan. Voor de komende winterperiode zijn strooiroutes opgesteld. Dit houdt in dat op alle hoofdwegen en wijkontsluitingswegen (zowel rijbanen als fietspaden) preventief wordt gestrooid. Komende winter worden ook weer de toegangswegen naar basisscholen (Harlekijn, Prins Willem-Alexander, Carrousel, Speurneus, An d’r Put en ’t Valder), naar verzorgingshuizen (Op de Bies, De Tichelpoelen en Heereveld) en naar winkelcentra (Op de Kamp, Schaesberg en Waubach) in de routes opgenomen.

Er wordt naar gestreefd om binnen anderhalf uur de routes bestrooid (en bij sneeuwval ook geschoven) te hebben. Bij extreme winterse omstandigheden, aanhoudende sneeuwval of ijzel geldt deze termijn overigens niet.

Waar wordt niet gestrooid?
De gemeente strooit de trottoirs, voetpaden en binnenwegen niet mee. De gemeente doet een beroep op iedere burger om zijn steentje bij te dragen en in ieder geval het trottoir rondom of langs de eigen woning goed begaanbaar te houden.

Preventietips
• Houd het weerbericht dagelijks in de gaten.
• IJs op de autoruit? Dan is de kans op gladheid groot.
• Houd bij koud weer altijd rekening met (plaatselijke) opvriezing van het wegdek, bijvoorbeeld op windluwe plekken of op bruggen.
• Pas uw snelheid in het verkeer bij vorst(dreiging) aan.
• Overweeg de aanschaf van winterbanden voor uw auto.
• Haal nooit een strooiwagen in.

Zout
Zakken strooizout zijn te koop bij de Rd4-kringloopwinkels in Heerlen en Kerkrade. Kijk voor adressen op de Rd4-afvalwijzer of op www.rd4.nl.

Meer informatie en routes
Vastgestelde routetekeningen kunt u bekijken op www.landgraaf.nl en liggen in het raadhuis ter inzage. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte via telefoonnummer 045-5695222.Straat van het kwartaal
Kochstraat

Bent u ook benieuwd naar de herkomst van een bepaalde straatnaam? Achter een straatnaam gaat vaak een heel stuk geschiedenis schuil. Ieder kwartaal wordt een (oude) foto van een straat met uitleg over de naam op www.landgraaf.nl (rubriek Inwoners/Landgraaf nu en toen/Straatnaamgeving) getoond. Voor deze uitleg wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie die is opgeslagen in het gemeentearchief.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf heeft een breed aanbod van vrijwilligersvacatures. Indien u interesse heeft in vrijwilligerswerk of vragen heeft over het vrijwilligerswerk bent u van harte welkom! Dagelijks zijn wij geopend in de ochtenduren van 9.30 uur tot 12.30 uur. Daarnaast zijn alle vacatures ook terug te vinden op onze digitale vacaturebank www.vrijwilligerswerkparkstad.nl. Voor de onderstaande vacatures zijn wij op zoek naar vrijwilligers:

• Huisbezoekers: voor het bezoeken van mensen met een lichamelijke beperking. Het gaat vooral om een goed gesprek, gezelligheid en een warm contact. U kunt ook bijvoorbeeld een wandeling maken of een spelletje doen. Voor enkele uurtjes per week of per maand;
• Aanbod vrijwilliger: Excel-expert!
Vrijwilligster wil op projectbasis organisaties/verenigingen haar deskundigheid aanbieden! Kunt u een helpende hand gebruiken op dit gebied?
• Coördinator Maatschappelijke Stage
Deze enthousiaste coördinator begeleidt jeugdige vrijwilligers (14-16jr) bij hun maatschappelijke stage bij het Rode Kruis in Landgraaf. Doel van deze stage is jongeren tijdens hun schooltijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk en de maatschappij en het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving.
• Activiteitenbegeleiders Op de Bies:
Op de Bies ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in Landgraaf en omgeving.
- Muziekvrijwilliger: muziek maken met een groep cliënten en deze stimuleren om mee te doen. De vrijwilliger speelt bij voorkeur meerdere instrumenten, bijvoorbeeld piano, keyboard of gitaar.
- Zwemvrijwilliger: begeleiden van cliënten tijdens zwemmen in zwembad Op de Bies. Professionele begeleiding aanwezig;
- Moestuinvrijwilliger: samen met cliënten en begeleiders helpen met het opzetten en onderhouden van een moestuin bij de boerderij.
- Televisiemaker en video-/dvd-bewerker: voor intern televisienet. Samen met een medewerker programma's bedenken, filmen, bewerken en klaar maken voor uitzending. Tevens oude videobanden met archiefbeelden omzetten zodat ze op tv uitgezonden kunnen worden.

Meer info: Vrijwilligerscentrale Landgraaf, Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf,Tel. 045-5695341.Voortgang Centrumplan Schaesberg
 
Aannemersbedrijf Jongen is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor fase 2 van Centrumplan Schaesberg. Het betreft dan met name de inrichting van het werkterrein. Deze week wordt ook een begin gemaakt met het slaan van de damwanden. De oplevering van fase 2 staat gepland voor medio 2013.
 
Uit veiligheidsoverwegingen en de noodzaak voor bouwbedrijf Jongen om te kunnen laden en lossen, is ervoor gekozen om de huidige laad- en losplaats ter hoogte van Thomas Cook Travel bij het werkterrein te betrekken.
 
Voor eventuele opmerkingen en/of vragen gedurende de bouwwerkzaamheden kan iedereen zich melden bij de uitvoerder in het directieverblijf. Het directieverblijf is geplaatst op het werkterrein aan de achterzijde van de tuinen aan de Daniëlsstraat.
 
De deelnemende partijen, Jongen (aannemer), Synchroon (ontwikkelaar) en gemeente Landgraaf, doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar aangezien gewerkt wordt op een centrumlocatie, is overlast soms onvermijdelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.Bladbakken 2011
Correct gebruik graag!

In week 42 wordt in de gehele gemeente weer een groot aantal bladbakken geplaatst. Bij de keuze van de locaties is rekening gehouden met de aanwezigheid van bomen die eigendom zijn van de gemeente en waar deze door bladval overlast veroorzaken in particuliere tuinen/erven. Daarnaast is er gekeken naar een goede spreiding. Bladbakken die in het verleden te dicht bij elkaar stonden, zijn verplaatst naar buurten zonder bakken. Zo is iedereen in de gelegenheid om het bladafval binnen een acceptabele afstand aan te bieden.
Een compleet overzicht van de locaties is te vinden op www.landgraaf.nl.

Géén snoeiafval
In de bakken kunt u bladafval kwijt dat op uw eigen erf terecht komt en afkomstig is van gemeentebomen. Regelmatig worden er echter ook aanzienlijke hoeveelheden snoeiafval in de bladbakken aangetroffen. Dit is niet de bedoeling. Wij vragen u vriendelijk de bakken correct te gebruiken, zoals vermeld op de bordjes. Tegen het storten van ander afval dan bladafval zal handhavend worden opgetreden. Als de bladbak regelmatig verkeerd wordt gebruikt, wordt deze verwijderd.

Gevolgen verkeerd gebruik
Door het storten van snoeiafval zijn de bakken veel sneller vol. Dit is erg vervelend voor de mensen die de bakken wél correct willen gebruiken. Daarbij komt nog dat snoeiafval en bladafval apart verwerkt dienen te worden. Om alle afval correct af te voeren moeten er extra ophaalrondes plaatsvinden. Voor de gemeente betekent dit extra kosten én bladbakken die langere tijd dan gepland, vol zitten. Voor u als burger is het gevolg dat u langere tijd geen blad kunt storten.

Periode
De bakken blijven tot uiterlijk week 52 blijven staan. Onder normale (weers)omstandigheden is dan het grootste deel blad gevallen. Voordat de bakken daadwerkelijk worden verwijderd, vindt er door de gemeente een beoordeling plaats en kan, in specifieke gevallen, een bak nog iets langer blijven staan.

Samen werken we aan een opgeruimd straatbeeld in Landgraaf! Maar dan wel graag op een correcte wijze! Wij danken u voor uw medewerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, 045-5695 222. 
 Nieuw afvalcluster Op de Kamp

Recentelijk is bij winkelcentrum Op de Kamp (zijde Hoogstraat) een afvalcluster gerealiseerd voor de gescheiden inzameling van papier, glas en textiel. Als gevolg van de komst van de Hema werden de voormalige bovengrondse containers eind vorig jaar tijdelijk verplaatst naar de Erik Dekkerpassage. Nu staan de containers –zij het dan ondergronds- dus weer nagenoeg op de oorspronkelijke locatie.

Gezien de kleinere inwerpopening van ondergrondse papiercontainers verzoeken wij de gebruikers dan ook om dozen of grote stukken karton eerst klein te maken. Hierdoor kan de papiercontainer beter worden gebruikt. Laat – ter voorkoming van een boete - in ieder geval geen afval naast de containers achter. Indien iedereen zich houdt aan de genoemde (gedrag)regels blijft de omgeving netjes en schoon en hoeft niemand zich te irriteren aan rondslingerend afval. Help mee aan een schoon Landgraaf!Vrijwilligers project Natuurbeleving D'r Slieënberg genomineerd voor Vrijwilligersprijs!

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Hiermee wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. De Vrijwilligerscentrale grijpt dit jaar aan om het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de spotlights te zetten en om waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken!

Op woensdag 12 oktober verrasten wethouder Harry Leunessen en Patrick Janssen van het Vrijwilligersplatform, de vrijwilligersgroep van project Natuurbeleving D’r Slieënberg met de nominatie voor de vrijwilligersprijs.

Twintig vrijwilligers werken al geruime tijd erg hard aan de realisatie van een natuurbelevingsgebied op het terrein van de Slieënberg, aan de rand van het Rimburgerbos. Het is de bedoeling dat het twee hectare grote gebied een aangename plek wordt voor elke natuurliefhebber en daarnaast ook een bijdrage gaat leveren aan natuureducatie voor de schooljeugd. Maar daarvoor moet een eerst een hoop werk worden verzet. Takkenbossen worden aangelegd, kleine bomen worden verwijderd, paden worden vrijgemaakt en struiken worden teruggesnoeid. Werkzaamheden die de vrijwilligersgroep elke keer weer met bezieling uitvoert. De waardering in de vorm van deze nominatie voor de vrijwilligersprijs, is dus zeker op zijn plaats.

Aanmelding Vrijwilligersprijs
Indien u ook een vrijwilliger en/of een vrijwilligersorganisatie kent in Landgraaf die u in het zonnetje wil zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden, dan kunt u hem of haar nomineren voor de vrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Uit deze nominaties worden de vrijwilligersprijzen in het kader van Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk voor zowel de vrijwilliger, de vrijwilligersorganisatie als ook de jeugdvrijwilliger gekozen. De vrijwilligersprijs wordt op de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december 2011 door Wethouder Harry Leunessen in Landgraaf uitgereikt. Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs'. Download het formulier op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nl of vraag het formulier op bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf.WK Wielrennen 2012 en evenementen
Vraag tijdig uw vergunning aan!

Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 september 2012 wordt het WK Wielrennen gehouden in onze provincie. Landgraaf is één van de deelnemende gemeenten; diverse starts, doorkomsten, trainingen en breedtesportevenementen vinden in Landgraaf plaats.

Om een goed beeld te krijgen van alle activiteiten die tijdens het WK Wielrennen plaatsvinden, vragen wij u om evenementen in deze periode (groot- en kleinschalig) z.s.m. kenbaar te maken bij de gemeente; niet alleen om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen, maar ook om de toegangswegen zo veel mogelijk bereikbaar te houden.

Dus wilt u als particulier, vereniging of bedrijf iets organiseren in de periode 15-23 september 2012? Neem dan nu alvast contact op met de gemeente: 045 – 56 95 222 (vraag naar de afdeling Vergunningen).Identiteitskaart gaat weer geld kosten

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend waarin een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de heffing van rechten (leges) voor de Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Als deze wet wordt aanvaard, treedt deze met terugwerkende kracht in met ingang van 22 september 2011. Dit betekent dat u vanaf die datum weer gevraagd wordt om kosten voor de identiteitskaart te betalen.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u vanaf 22 september een ID-kaart aanvraagt, worden hiervoor weer leges in rekening gebracht, conform de regels in het wetsvoorstel. Het heeft geen zin om een bezwaarschrift in te dienen: als het parlement de wet niet aanvaart, krijgt u de kosten op een later tijdstip gewoon terugbetaald. Wordt de wet wel aanvaard, dan is er geen grond voor een bezwaarschrift.
Heeft u voor de komende periode een afspraak gemaakt voor een ID-kaart, dan neemt de afdeling Servicedesk en Burgerzaken contact met u op om te bekijken of u uw aanvraag wilt doorzetten.
Heeft u een ID-kaart aangevraagd na 9 september 2011 (uitspraak Hoge Raad) en voor 22 september 2011, dan blijft de ID-kaart voor u gratis.
(Heeft u in deze periode alleen een afspraak gemaakt, maar is de ID-kaart nog niet daadwerkelijk aangevraagd, dan geldt deze regel niet.)
Heeft u een ID-kaart aangevraagd tussen 7 oktober 2010 en 9 september 2011, dan kunt u in aanmerking komen voor terugbetaling van de kosten. Dit is vooralsnog alleen mogelijk als u, binnen 6 weken nadat de ID-kaart aan u is verstrekt, een bezwaarschrift indient/heeft ingediend bij de gemeente of bij Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst (GBRD) en dit bezwaar ontvankelijk en gegrond is. In de loop van september wordt door het College besloten of ook mensen die geen bezwaarschrift hebben ingediend, hun geld terug krijgen. In dat geval krijgt u hierover nog dit jaar bericht. Voor het indienen van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van het formulier op www.landgraaf.nl. (Wanneer u jonger bent dan 14 jaar komt u niet voor terugbetaling in aanmerking.)

Meer informatie
Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in een nieuwsbericht op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, www.bprbzk.nl, bij Vraag en antwoord.Op vrijdag 9 september 2011 heeft de Hoge Raad beslist dat voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) geen leges meer gevraagd mogen worden.

Dit betekent dat de ID-kaart vanaf nu gratis wordt verstrekt.
Er moeten wel nog leges betaald worden bij vermissing of diefstal van de ID-kaart en bij spoedaanvragen. Ook personen beneden de 14 jaar betalen nog leges, omdat hierbij geen sprake is van legitimatieplicht.

Uitspraak Hoge Raad
Volgens de Hoge Raad is de geldende identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden om een identiteitskaart aan te vragen. Het belang van de overheid bij de kaart is daarmee groter dan het belang van de burger. Volgens vaste rechtspraak mag een gemeente alleen leges heffen voor diensten die, aldus de Hoge Raad, in overheersende mate een belang van een individuele burger dient. Dit geldt bijvoorbeeld voor een rijbewijs of een paspoort. Ook met die documenten op zak kan worden voldaan aan de identificatieplicht, maar ze dienen vooral ook een zogeheten individualiseerbaar belang: met een rijbewijs kan een motorrijtuig worden bestuurd, een paspoort is een mondiaal erkend reisdocument.

Terugbetaling van al betaalde leges
Als u onlangs een ID-kaart heeft aangevraagd en dus wel nog leges heeft betaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden de legeskosten aan u terug betaald worden.

U komt in aanmerking voor terugbetaling van de leges:
• als de identiteitskaart is aangevraagd na 7 oktober 2010 én
• als u, binnen 6 weken nadat de ID-kaart aan u is verstrekt, een bezwaarschrift indient/heeft ingediend bij de gemeente of bij Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst (GBRD) en dit bezwaar ontvankelijk en gegrond is. Op www.landgraaf.nl vindt u het pdf-formulier dat u kunt gebruiken om bezwaar in te dienen.
Wanneer u jonger bent dan 14 jaar komt u niet voor terugbetaling in aanmerking.

Hoe werkt de terugbetaling?
De GBRD neemt een beslissing over uw bezwaarschrift. Iedereen krijgt in 2011 het geld terug. In september wordt door de GBRD besloten of ook mensen die geen bezwaarschrift hebben ingediend, hun geld terug krijgen. In dat geval krijgt u hierover nog dit jaar bericht.

Voor meer informatie over de afhandeling van het bezwaarschrift en de terugbetaling kunt u contact opnemen met de GBRD, www.gbrd.nl, telefoonnummer (045) 5695 600.Advies: ID-kaart alleen aanvragen bij grote noodzaak

In verband met de run op de gratis identiteitskaarten (ID-kaarten) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaald dat gemeenten van 15 september tot 11 oktober alleen aanvragen met hoge prioriteit naar de ID-kaartenproducent mogen versturen.

Wat betekent dit voor u?

• Bent u niet in het bezit van een geldige ID-kaart of paspoort of verloopt de geldigheidsduur van uw ID-kaart of paspoort binnen 2 maanden, adviseren wij u om een afspraak te maken voor het aanvragen van uw ID-kaart. Dit kan zowel telefonisch (045 569 52 22) als via www.landgraaf.nl > Top 5 producten > Identiteitskaart (in Dienstenloket).
Bij de aanvraag dient u rekening te houden met een doorlooptijd van enkele weken. Dit heeft te maken met de grote vraag naar ID-kaarten en het feit dat de voorraad bij de producent momenteel niet erg groot is als gevolg van de komst van een nieuw model kaart.
Heeft u persé op zeer korte termijn een reisdocument nodig, dan kunt u overwegen om een paspoort aan te vragen. Deze is binnen 5 werkdagen in huis. Kijk op de gemeentelijke website voor meer informatie.
 
• In alle overige gevallen adviseren wij u om met uw aanvraag voor een ID-kaart te wachten tot na 11 oktober. Wanneer u nu namelijk een ID-kaart aanvraagt, wordt uw aanvraag pas na 11 oktober naar de producent doorgestuurd. Ook daarna moet u nog rekening houden met een levertijd van meerdere weken.

www.landgraaf.nl
Wij raden u aan om de gemeentelijke website in de gaten te houden zodat u altijd op de hoogte blijft van de meest actuele informatie.BAG

In 2009 is de Wet BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) ingevoerd. De BAG is één van de basisregistraties die deel uit maakt van een landelijk stelsel van basisregistraties. Deze basisregistraties zijn erop gericht de informatievoorziening in Nederland beter te ordenen.  Alle gebouwen in Nederland moeten binnen de BAG bijgehouden worden. Het belangrijkste doel van de BAG is het uniek identificeren en aanduiden van deze gebouwen.
 
Nieuwe straten
Door het invoeren van de BAG is het noodzakelijk om diverse gebouwen binnen Landgraaf van een adres te voorzien. Dit zijn gebouwen zoals clubgebouwen, transformatorhuisjes, pompgemalen enz. Die gebouwen bevinden zich meestal aan wegen en/of paden die nog niet voorzien zijn van een straatnaam. Door de invoering van de BAG zijn er ook in Landgraaf diverse nieuwe straten en/of paden benoemd zoals:
- Smellekenpad      - Vijfbunderdwarsweg
- Meidoornpad      - Vijfbunderweg
- Delle Dwarsweg     - Vossenweg
- Toeristenweg      - Wardervoetpad
- Kreupelbuschpad     - Iepenlaan
- Larikslaan       - Eikenlaan
- Essenlaan       - Vliersingel
- Heibospad      - Vlamovenpad
- Schoolpad       - Zandbergpad
- Laikapad  

Informeren bewoners
Ondanks dat de gemeente geen verplichting heeft om de nieuwe straatnamen te publiceren, informeren we u toch graag hierover. Wij blijven u op de hoogte houden van toekomstige nieuwe straatnamen. Heeft u vragen of wilt u de nieuwe straatnamen op de kaart inzien, neem dan contact op met de gemeente Landgraaf via 045-5695222 en vraag naar de secretaris van de straatnamencommissie.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf heeft een breed aanbod van vrijwilligersvacatures. Indien u interesse heeft in vrijwilligerswerk of vragen heeft over het vrijwilligerswerk bent u van harte welkom! Dagelijks zijn wij geopend in de ochtenduren van 9.30 uur tot 12.30 uur. Daarnaast zijn alle vacatures ook terug te vinden op  www.vrijwilligerswerkparkstad.nl. Voor de onderstaande vacatures zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Gastvrouw moederopvang

RIMO, locatie Heugderlicht, in Landgraaf is op zoek naar een gezellige gastvrouw voor de afdeling moederopvang. De moederopvang is een crisisopvang voor moeders met kinderen t/m 13 jaar die door omstandigheden zonder huisvesting komen te staan. De moederopvang biedt dan ook tijdelijke opvang aan, neemt de crisis weg en zoeken samen naar een geschikt vervolgtraject. Kernwoorden vrijwilliger: levenservaring/werkervaring, flexibiliteit en omgang met kinderen van alle leeftijden.

Kantinemedewerker(s)

Biljartclub 'De Beute' zoekt vier vrijwilligers om in het dienstencentrum bij het Sunplein in Nieuwenhagen bardiensten (koffie schenken) te draaien. Wekelijks komen enkele groepen hun hobby's uit oefenen, o.a. volksdansen, yoga, gym, biljarten enz. Het is de bedoeling om deze groepen van koffie te voorzien. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.45u-12u en van 12u-17u.

Coördinator maatschappelijke stage

Deze enthousiaste coördinator begeleidt jeugdige vrijwilligers (leeftijd 14-16jr) in het kader van hun maatschappelijke stage bij het Rode Kruis in Landgraaf. Het doel van deze stage is jongeren tijdens hun schooltijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk en de maatschappij en het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving.

Docenten Italiaans, Frans en Nederlands

Het Gilde Landgraaf is een lokale vrijwilligersorganisatie van vijftigplussers, die hun kennis, kunde en ervaring willen overdragen aan anderen. Deze overdracht is niet alleen voor ouderen bedoeld maar voor iedereen. In verband met de taalcursussen zoekt het gilde docenten Italiaans, Frans en Nederlands die 13 weken in het voorjaar en 13 weken in het najaar lessen van anderhalf uur kunnen verzorgen.

Assistent-Groundsman voor Tennisclub Nieuwenhagen

Als assistent van de groundsman verzorgt u samen de acht gravelbanen van het tennispark gedurende het buitenseizoen van april t/m oktober. Tijdens het seizoen bestaan de taken uit het onderhouden van de banen en het omliggend groen. Deze werkzaamheden vinden plaats 5 dagen per week en circa 1,5 uur per dag. Voor aanvang van het seizoen maakt u samen met de baanploeg de banen speelklaar. De vakbekwaamheid leert u van de huidige groundsman. Daarnaast zult u een cursus onderhoud gravelbanen op kosten van de tennisclub volgen. U werkt o.a. met baanbewerkingsmachines en motorgedreven grasmaaiers.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf, Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf, tel. 045-5695341, vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Cursus ‘Opvoeden Zo’
 
Opvoeden gaat niet vanzelf. Hoe goed het meestal ook gaat, iedereen heeft wel eens twijfels over de opvoeding. En als ouders heb je dan behoefte aan steun en advies. De cursus ‘Opvoeden Zo’ is bedoeld voor ouders die wel eens twijfels hebben over opvoeden. Als je tegen bepaalde zaken aanloopt waar je geen raad mee weet, dan is deze cursus wat voor jou!
 
In een groepje van maximaal 10 ouders kom je bij elkaar om samen te praten over diverse onderwerpen die met opvoeden en opgroeien van kinderen te maken hebben, zoals:
 positief aandacht geven
 regels en grenzen stellen
 verbieden en negeren
 belonen en straffen
 
Je zult al snel merken dat je niet de enige bent die vragen of twijfels heeft. Het onderling uitwisselen van tips kan je al helpen. Daarnaast krijg je van de cursusleidsters adviezen en tips, krijg je inzicht in situaties en oplossingen door videovoorbeelden. Aan de hand van huiswerkopdrachten kun je het geleerde in de praktijk oefenen.

De cursus wordt verzorgd door Meander Jeugdgezinszorg 0-4 jaar en Welsun. De cursus omvat 5 bijeenkomsten van 2 uur en vindt plaats op woensdag 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 23 november en 7 december van 9.15 tot 11.15 uur. Kinderopvang behoort tot de mogelijkheden! De kosten zijn € 7,50 euro per persoon voor de hele cursus. De cursus wordt gegeven bij Welsun, Sunplein 18 te Landgraaf.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij:
Centrum Jeugd en Gezin, telefoon: 06-21 88 89 21 of e-mail: cjg@landgraaf.nl.Open Monumentendag
Zaterdag 10 september

Op zaterdag 10 september zal de Heemkundevereniging Landgraaf in samenwerking met de gemeente Landgraaf en de Archeologische Werkgroep Landgraaf weer deelnemen aan de jaarlijkse Open Monumentendag. Om 12.00 uur opent wethouder Harry Erkens de dag in de parochiezaal bij het Multifunctioneel centrum An de Voeëgelsjtang in de buurt Nieuwenhagerheide. Iedereen is tot 17.00 uur van harte welkom en de toegang is gratis.

Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar: “A touch of beauty”. In de parochiezaal wordt een tentoonstelling ingericht over een aantal monumentale plekken in Landgraaf dat deze aanduiding dubbel en dwars verdient. Gaat u maar eens wandelen in Strijthagen. U zult verbaasd staan. Datzelfde geldt voor ‘de Landgraaf’. ‘De Landgraaf’ is meer dan alleen maar een grensscheiding. En wat te denken van het gebied De Hoven met oude hoeves, watertoren en hellingbos en midden in Nieuwenhagerheide het gebied ’t Kantoer’. Het cultuurhistorisch erfgoed van Landgraaf is overal in de gemeente te vinden. U moet het opzoeken maar ook willen zien. Om u daarbij te helpen heeft de Heemkundevereniging weer een boekwerk in de serie “Kijk op Landgraaf” samengesteld met veel toelichtende teksten, foto’s en wandelingen. Het boekje is die dag te koop.

Voor de liefhebbers is er in de kantine van het Multifunctioneel centrum ook nog een boe-kenmarkt van Limburgensia waarbij de heemkundevereniging haar eigen dubbele exemplaren zal verkopen. U kunt ook een bezoek brengen aan de studieruimte van de vereniging. Daar kunt u zien hoe de leden onderzoek doen naar bijvoorbeeld hun eigen stamboom en welke enorme collectie daarvoor voor hen beschikbaar is.


Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf heeft een breed aanbod van vrijwilligersvacatures. Indien u interesse heeft in vrijwilligerswerk of vragen heeft over het vrijwilligerswerk bent u van harte welkom! Dagelijks zijn wij geopend in de ochtenduren van 9.30 uur tot 12.30 uur. Daarnaast zijn alle vacatures ook terug te vinden op www.vrijwilligerswerkparkstad.nl. Voor de onderstaande vacatures zijn wij op zoek naar vrijwilligers:

Assistent-groundsman voor tennisclub Nieuwenhagen

Als assistent van de groundsman verzorgt u samen de acht gravelbanen van het tennispark gedurende het buitenseizoen van april t/m oktober. Tijdens het seizoen bestaan de taken uit het onderhouden van de banen en het omliggend groen. Deze werkzaamheden vinden plaats 5 dagen per week en circa 1,5 uur per dag. Voor aanvang van het seizoen maakt u samen met de baanploeg de banen speelklaar.  De vakbekwaamheid leert u van de huidige groundsman. Daarnaast zult u een cursus ‘onderhoud gravelbanen’ op kosten van de tennisclub volgen. U werkt o.a. met baanbewerkingsmachines en motorgedreven grasmaaiers.

Docenten Italiaans, Frans en Nederlands

Het Gilde Landgraaf is een lokale vrijwilligersorganisatie van vijftigplussers, die hun kennis, kunde en ervaring willen overdragen aan anderen. Deze overdracht is niet alleen voor ouderen bedoeld maar voor iedereen oud of jong, gehandicapt of juist mobiel. In verband met de taalcursussen zoekt het gilde docenten Italiaans, Frans en Nederlands die 13 weken in het voorjaar en 13 weken in het najaar lessen van anderhalf uur kunnen verzorgen.

Diverse vrijwilligers voor zorgcentrum Ubach over Worms

Zowel voor het koersballen op dinsdag en donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur als voor het huiskamerproject op dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 8.30-13.00 uur is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers!

Verkoopmedewerkers wereldwinkel Schaesberg

De wereldwinkel verkoopt cadeaus en levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Via de wereldwinkel krijgen de producenten (glasblazers, koffieboeren, pottenbakkers etc.) een rechtvaardige prijs voor hun producten waardoor ze een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De wereldwinkel in Schaesberg zoekt in het bijzonder twee verkoopmedewerkers voor de zaterdagmiddag.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf, Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf, tel. 045-5695341, vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl.Ontgronding Abdissenbosch

Onlangs heeft de firma De Groot en Zonen bij de Provincie Limburg een nieuwe ontgrondingenvergunning aangevraagd voor de locatie Abdissenbosch. Deze aanvraag betreft hetzelfde gebied dat reeds eerder vergund is aan dit bedrijf en welke vergunning inmiddels is verlopen. Op basis van de nieuwe vergunning zal het nog aanwezige zand en grind uit de bestaande groeve worden gehaald; op jaarbasis circa 500 m3 teelaarde, 3000 m3 dekgrond en 50.000-100.000 m3 vrijkomende delfstof.
Op verzoek van de Provincie Limburg heeft het College van B&W aangegeven dat deze ontgronding past binnen het vigerende bestemmingsplan Brunssummerheide (deelplan 1) en dat de in de aanvraag opgenomen gronden zijn bestemd tot “grondstoffenwinning”. De vermoedelijke duur van de werkzaamheden (ontgronding inclusief herinrichting) bedraagt circa 10 jaar.
In de tussentijd zal de gemeente Landgraaf in overleg met de firma De Groot en Zonen, adviesburo Groen-planning en de Provincie Limburg een totaalvisie ontwikkelen, waarin de toekomstvisie voor de groeves Abdissenbosch en Heihof nader worden uitgewerkt.Wegwerkzaamheden Lichtenberg en Nieuwenhagerheide

In week 35 en 36 zullen in de buurten Lichtenberg en Nieuwenhagerheide wegwerkzaamheden plaatsvinden. In opdracht van de gemeente Landgraaf gaat de firma Laeven Infra bv zogenaamde ‘overhakkers’ herstellen. Deze zijn ontstaan door kabel- en leidingwerkzaamheden in het verleden. De straatstenen gelegen in het asfalt worden verwijderd en het vrijgekomen vak wordt gerepareerd met asfalt. Tijdens de werkzaamheden zal de bereikbaarheid in de buurten bemoeilijkt worden. Sommige straten zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn. Omwonenden, bedrijven en scholen worden per brief ingelicht over de werkzaamheden.Grootse maatschappelijke stagemarkt in oktober
Organisaties: nu aanmelden!

De maatschappelijke stage is vanaf het komende schooljaar een verplicht onderdeel van de middelbare schooltijd. Het komende schooljaar zullen ongeveer 1500 leerlingen hun maatschappelijke stage in Parkstad lopen. Reden te meer om een grootse gezamenlijke aftrap te organiseren! De Vrijwilligerscentrales en de middelbare scholen in Parkstad doen dit door middel van een maatschappelijke stagemarkt op vrijdag 7 oktober in het Patronaat in Heerlen.

Gratis deelname

Alle maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen uit Parkstad die één of meerdere stageplaatsen voor de maatschappelijke stage aan willen bieden, worden uitgenodigd om zich te presenteren! Deelname is gratis. Men krijgt de kans om op efficiënte en overzichtelijke wijze zoveel mogelijk leerlingen te ontmoeten en te informeren over de stageplaatsen. Er kan eventueel direct worden overgegaan tot het maken van vervolgafspraken. Deelname aan de stagemarkt biedt organisaties gemak door een betere voorbereiding en planning en levert tijdbesparing op bij de werving van maatschappelijke stagiaires. Tevens is het leuk en zinvol om ook andere organisaties te ontmoeten. Elke organisatie krijgt de beschikking over een tafel voor informatiemateriaal. Organisaties die niet van de partij kunnen zijn, krijgen toch de mogelijkheid om informatie- en promotiemateriaal te tonen.
Deelnemende scholen komen die dag om hun leerlingen te enthousiasmeren voor de maatschappelijke stage en hen kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van de stagebieders. Circa 1500 leerlingen zullen, verdeeld over de dag, de stagemarkt bezoeken en zelf snuffelen naar de stage die het beste bij hen past.

Nu aanmelden

Heeft u als organisatie, instelling of vereniging behoefte aan vrijwilligers en zou u jongeren willen betrekken bij uw activiteiten? Meldt u dan nu aan voor de stagemarkt! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de MaS-makelaars van de Vrijwilligerscentrales Parkstad via telefoon 045-5695341 of via email: vrijwilligerscentrale@landgraaf.nl. Neem ook eens een kijkje op de digitale vacaturebank www.masparkstad.nl.  Na aanmelding ontvangt u in september meer informatie over de markt.De Vrijwilligerscentrale Landgraaf is gesloten op vrijdag 19 augustus.Onlangs heeft de gemeente Landgraaf de Kwaliteitsgids BOR uitgegeven. Met deze zogenaamde schouwgids kunnen inwoners van Landgraaf zelf het kwaliteitsniveau meten van de objecten groen, reiniging, meubilair en verhardingen qua technische staat en verzorging ervan. De gids is op te vragen bij de gemeente. Eén van de eerste exemplaren werd door wethouder Freed Janssen uitgereikt aan Fred Hagelaars, voorzitter van de Belangengroepering HoefveldGroot asfaltonderhoud

In opdracht van de gemeente Landgraaf zal Wegenbouw Limburg BV groot asfaltonderhoud gaan uitvoeren. De onderhoudswerkzaamheden starten in week 34 en duren ongeveer tot week 38. De werkzaamheden bestaan uit het frezen, overlagen en repareren van asfalt en de daarmee samenhangende werkzaamheden zoals het stellen van inspectieputten en kolken.
 
De wegen, waar het onderhoud wordt uitgevoerd, worden afgesloten voor alle verkeer. Daardoor kan er verkeersoverlast ontstaan, ook al probeert de gemeente en de aannemer de overlast zo veel mogelijk te beperken. Bovendien zullen alle aan- en omwonenden door de aannemer per brief worden geïnformeerd.

 Aan de volgende wegen wordt gewerkt:
 
- Aan de Beuk
- Scherpenseler Molenweg
- Heigank (vanaf kruising Beuteweg tot aan Hoogstraat)
- Deken Kallenstraat
- Belvauer
- Hoefveld
- Lotersbergweg (vanaf Brandhofstraat tot aan kruising Streuvelstraat)
- Zilverschoon
- Voortstraat (vanaf kruising Kleikoeleweg richtingTijdelijke oversteekplaats aan de Hofstraat

Vlak voor Pinkpop is de houten brug over de Hofstraat omver gereden door een te hoog beladen vrachtwagen. De brug was zodanig beschadigd, dat deze in zijn geheel verwijderd is. Omdat de brug veel werd gebruikt door voetgangers en fietsers, heeft de gemeente inmiddels een tijdelijke oversteekplaats voor voetgangers aan de Hofstraat gecreëerd.Straat van het kwartaal


Van Itersonstraat

Bent u ook benieuwd naar de herkomst van een bepaalde straatnaam? Achter een straatnaam gaat vaak een heel stuk geschiedenis schuil. Ieder kwartaal wordt een (oude) foto van een straat met uitleg over de naam op www.landgraaf.nl (rubriek Inwoners/Landgraaf nu en toen/Straatnaamgeving) getoond. Voor deze uitleg wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie die is opgeslagen in het gemeentearchief.Hoofdprijswinnaar tekenwedstrijd

Noah van Horssen met hele klas naar Snowworld

Maandagavond 27 juni vond op het kermisterrein in Ubach over Worms de prijsuitreiking plaats van een tekenwedstrijd voor Landgraafse basisschoolleerlingen. De wedstrijd maakte deel uit van een promotieprogramma rondom de kermis. Dit kwam tot stand met medewerking van de kermisexploitanten en winkeliersvereniging Waubach.
Noah van Horssen uit groep 6a van basisschool de Wegwijzer won, uit de 150 inzendingen, met zijn tekening de hoofdprijs. Uit handen van wethouder kermiszaken, Harry Erkens, ontving hij een cheque voor anderhalf uur sneeuwplezier in SnowWorld met al zijn klasgenoten. Naast nog een cadeau voor Noah zelf, ontvingen ook de overige winnaars mooie prijzen.

Nieuwe opzet

Eind vorig jaar heeft de gemeente Landgraaf ervoor gekozen om in Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms jaarlijks in elke kern één kermis te laten plaats vinden. De kermis wordt daarbij steeds gekoppeld aan een druk bezocht evenement. In Ubach over Worms viel de kermis samen met het traditionele Waubachs Dorpsfeest. Eerder dit jaar vond al de kermis in Nieuwenhagen plaats samen met de jaarmarkt. In augustus volgt de kermis in Schaesberg met de Franse Jaarmarkt.


Doorstroming op drukke kruispunten verbeterd

De gemeente Landgraaf heeft de verkeerslichten op kruispunt Kampstraat – Kleikoeleweg en op het kruispunt Kampstraat – Pasweg – Moltweg laten onderzoeken door het Groene Golf Team. Het team heeft begin juni de doorstroming op deze twee kruispunten in de ochtend- en de avondspits onderzocht. Op de Moltweg en de Kampstraat staan in de ochtend- en avondspits namelijk vaak files, soms wel van enkele honderden meters. Door een aantal instellingen van de verkeerslichten te wijzigen, is de doorstroming op deze kruispunten sterk verbeterd. Hiermee zijn de lange files voor deze verkeerslichten verleden tijd.
Het Groene Golf Team is een tijdelijke afdeling van Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat met specialisten op het gebied van verkeerslichten. Het team geeft advies over de doorstroming en veiligheid op kruispunten die met verkeerslichten geregeld zijn.Burendag 2011: inschrijving geopend

Op zaterdag 24 september viert Nederland voor de 6e keer Burendag. Het is een dag waarop mensen gezellig samen komen en waarbij men iets goeds doet voor elkaar en de buurt.
Trommel al uw buren op en bedenk een origineel plan! Ieder goed idee voor een leukere buurt levert tot € 500 op, om het op Burendag uit te voeren. De inschrijving is nu geopend op www.burendag.nl. Op de website kan iedereen goede ideeën indienen en zich door andere goede ideeën laten inspireren. Ook vindt u hier het aanvraagformulier. Het Oranje Fonds heeft dit jaar maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar, op=op! Meer informatie over Burendag vindt u op www.burendag.nl.Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf heeft een breed aanbod van vrijwilligersvacatures. Indien u interesse heeft in vrijwilligerswerk of vragen heeft over het vrijwilligerswerk bent u van harte welkom bij ons! Daarnaast zijn alle vacatures ook terug te vinden op onze digitale vacaturebank www.vrijwilligerswerkparkstad.nl.

- Winkelmedewerk(st)er
Een zorgcentrum in Ubach over Worms is op zoek naar een vriendelijke medewerk(st)er voor het winkeltje voor hun bewoners. Het winkeltje is in de ochtenduren geopend voor de bewoners van het zorgcentrum.

- Teamlid Vrijwilligerscentrale Landgraaf
De Vrijwilligerscentrale Landgraaf helpt mensen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk en ondersteunt organisaties die werken met vrijwilligers.
Samen met andere vrijwilligers bied je ondersteuning aan de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. Je taken kunnen bestaan uit het voeren van intake gesprekken met vrijwilligers, contacten onderhouden met vrijwilligersorganisaties, verwerking van de gegevens in de digitale vacaturebank en ondersteuning bieden op administratief vlak. Je werkt in een klein maar enthousiast team. Werktijden worden in overleg bepaald.

- Medewerk(st)er technisch beheer met groene vingers
Stichting Bosbeheer Landgraaf zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen bij het onderhoud van de bossen in de gemeente Landgraaf. De taken zijn onder andere: het op veilige wijze vellen van bomen, snoeien van takken en gebruik van de bosmaaier. Het omgaan met dit gereedschap kan worden geleerd.

- Coördinator Maatschappelijke Stage
Deze enthousiaste coördinator begeleidt jeugdige vrijwilligers (leeftijd 14-16jr) in het kader van hun Maatschappelijke Stage bij het Rode Kruis in Landgraaf. Het doel van de Maatschappelijke Stage is jongeren tijdens hun schooltijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk en de maatschappij en het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf, Raadhuisplein, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf, tel. 045-5695341.
Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur.Wmo-beleid 2010 geëvalueerd

Het Landgraafse beleid rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt elk jaar geëvalueerd. In het Beleidsplan Wmo 2008-2011 "Ruimte om (samen) te leven" staan de Wmo doelstellingen geformuleerd. De uitvoering van de doelstellingen vindt plaats in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.  Begin 2011 is het derde uitvoeringsprogramma geëvalueerd in samenspraak met 7 externe adviespartners.

2010 in teken van omslag
Het jaar 2010 heeft voor de Wmo voor een groot deel in het teken gestaan van de omslag van het inrichten van individuele voorzieningen, naar de Wmo als participatiewet. Dat houdt in de gemeente Landgraaf het 'bindmiddel' vormt tussen de bestaande en nieuwe (collectieve) voorzieningen die ondersteuning bieden aan de inwoners van Landgraaf. Door deze voorzieningen te verbeteren en ze bekend te maken bij de maatschappelijke partners kan het beroep op de kostbare individuele voorzieningen worden teruggebracht. De volledige evaluatie is terug te vinden om www.landgraaf.nl onder inwoners - officiële bekendmakingen – beleidsstukken.WK Wielrennen 2012 en evenementen
Vraag tijdig uw vergunning aan!

Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 september 2012 wordt het WK Wielrennen gehouden in onze provincie. Landgraaf is één van de deelnemende gemeenten; diverse starts, doorkomsten, trainingen en breedtesportevenementen vinden in Landgraaf plaats.

Om een goed beeld te krijgen van alle activiteiten die tijdens het WK Wielrennen plaatsvinden, vragen wij u om evenementen in deze periode (groot- en kleinschalig) z.s.m. kenbaar te maken bij de gemeente; niet alleen om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen, maar ook om de toegangswegen zo veel mogelijk bereikbaar te houden.

Dus wilt u als particulier, vereniging of bedrijf iets organiseren in de periode 15-23 september 2012? Neem dan nu alvast contact op met de gemeente: 045 – 56 95 222 (vraag naar de afdeling Vergunningen).Dubbele nominatie vrijwilligersprijs voor Speeltuin 't Eikhoorntj
e!

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Hiermee wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. De Vrijwilligerscentrale grijpt dit jaar aan om het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de spotlights te zetten en om waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken!

Uitreiking nominaties vrijwilligersprijs

Woensdagmiddag 15 juni oogt als een normale en zelfs enigszins rustige woensdagmiddag voor speeltuin 't Eikhoorntje. Vrijwilligerscentrale Landgraaf brengt hier samen met wethouder Harry Leunessen (portefeuillehouder speeltuin- en vrijwilligerswerk) en voorzitter van het Vrijwilligersplatform They Heerings verandering in. Er wordt namelijk een dubbele nominatie voor de vrijwilligersprijs 2011 uitgereikt. Om te beginnen ontvangt de speeltuin een nominatie in de categorie "vrijwilligersorganisatie". Daar bovenop wordt voorzitter Frits Kusters nog eens extra in het zonnetje gezet met zijn nominatie in de categorie "vrijwilliger".

Over de speeltuin

Speeltuin 't Eikhoorntje bestaat inmiddels 23 jaar en is een initiatief van o.a. voorzitter Frits Kusters. Het bekende verhaal waar elke organisatie tegenwoordig mee kampt, namelijk het tekort aan vrijwilligers, gaat niet op voor speeltuin 't Eikhoorntje. De speeltuin heeft voldoende vrijwilligers. Twaalf vrijwilligers bieden kinderen van april tot eind oktober zes dagen per week een leuke maar zeker ook veilige speelplek aan. Ruim 15.000 bezoekers zijn elk seizoen te gast in de speeltuin waaronder basisscholen en kinderdagverblijven. Voor ouders is het de plek om sociale contacten te leggen. Maar speeltuin 't Eikhoorntje doet meer. Ze werken samen met de Reclassering Nederland, Halt Nederland en Mondriaan. Ze bieden een maatschappelijke stage aan middelbare scholieren. Daarbij sponsoren ze jaarlijks jaarkaarten aan de voedselbank, crisiscentrum Heugderlicht en de Dormig. Ingrediënten genoeg om de speeltuin én hun voorzitter Frits Kusters, een nominatie uit te reiken voor de vrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011.

Aanmelding vrijwilligersprijs

Kent u ook een (jeugd)vrijwilliger en/of een vrijwilligersorganisatie in Landgraaf die u in het zonnetje wil zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u hem of haar nomineren voor de vrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Uit deze nominaties worden tevens de vrijwilligersprijzen in het kader van Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk voor zowel de vrijwilliger, voor de vrijwilligersorganisatie als de jeugdvrijwilliger gekozen. De vrijwilligersprijs wordt op de Nationale Vrijwilligersdag 7 december 2011 door Wethouder Harry Leunessen in Landgraaf uitgereikt. Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs'. Download het formulier op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl / www.landgraaf.nl of vraag het formulier op bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf.Voorbereiding op WK 2012

Voor het eerst in de historie van het WK Wielrennen zal in 2012 een ploegentijdrit voor commerciële ploegen deel uitmaken van het programma. Aan deze wedstrijden doen ProTeam en (Pro) Continentaal ploegen mee en er is een heren- en een dameswedstrijd. De damesploeg van Team AA Drink - Leontien.nl wil niets aan het toeval overlaten en heeft onlangs al getraind op Megaland Landgraaf. De training was onder meer bedoeld voor het testen en afstellen van de nieuwe tijdritfietsen.

Het WK Wielrennen vindt volgend jaar plaats in Zuid-Limburg van 15 t/m 23 september 2012Historische Limburgse wielerbeelden gezocht

De Stichting WK Wielrennen Limburg 2012 is op zoek naar unieke historische filmbeelden. Het Maastrichtse bedrijf BLIK 51 werkt momenteel in opdracht van de stichting aan een bijzondere WK-film en wil daar unieke filmbeelden in verwerken van eerder in Limburg verreden wereldkampioenschappen en andere wielerwedstrijden.

De stichting vraagt vooral opnames van amateurs. De organisatie wil hiermee namelijk de regio en de echte wielerfans betrekken bij de voorbereidingen van het wielerevenement dat plaatsvindt van 15 tot en met 23 september 2012. De film gaat op 23 september 2011 in première tijdens het WK Wielrennen in Kopenhagen. Iedereen die in het bezit is van opnames van voorgaande WK’s die verreden zijn op Limburgse bodem of wellicht van andere Limburgse wielerkoersen van 1938 tot en met 1998, zoals bijvoorbeeld Amstel Gold Race, Ronde van Limburg of misschien zelfs een jeugdkoers kan deze unieke momenten zo spoedig mogelijk opsturen naar de Stichting WK Wielrennen Limburg 2012, Julianaweg 15, 6265 AH Sint Geertruid of per mail naar info@limburg2012.com. Ook vragen kunnen gesteld worden via voornoemd mailadres. Meer informatie over het aanleveren van beeldmateriaal is te vinden op de website www.limburg2012.com.

Heilige wielergrond Limburg

Van oudsher is Limburg verbonden met de wielersport. Limburg kan gerust beschouwd worden als het wielermekka van Nederland. Al in september 1869 vond in Maastricht ‘een snelheidsproef op houten vélocipèdes’ plaats. Dat was vrijwel zeker de allereerste wielerkoers in Nederland. Enkele decennia later zou Mathieu Cordang historie schrijven door als eerste Limburger wereldkampioen te worden.
Limburg werd door de UCI liefst vijf keer uitverkoren om als gastheer te fungeren van het WK Wielrennen. Vier keer was het befaamde Cauberg-parcours in Valkenburg het decor: 1938 (Marcel Kint), 1948 (Briek Schotte), 1979 (Jan Raas) en 1998 (Oscar Camenzind). En Heerlen was in 1967 het strijdtoneel. Eddy Merckx veroverde er zijn eerste van drie wereldtitels bij de profs.Wijkmonitor in Landgraaf
Binnenkort vragenlijst in de bus

In de week van 20 juni ontvangen circa 3.000 willekeurig geselecteerde inwoners van Landgraaf een vragenlijst over een reeks onderwerpen. Met dit onderzoek wil de gemeente signalen vanuit de bevolking krijgen, zodat ze daar in het toekomstig gemeentelijke beleid rekening mee kan houden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het nemen van maatregelen in de wijken. Mocht ook u een vragenlijst ontvangen dan verzoekt het college van burgemeester en wethouders u uitdrukkelijk aan het onderzoek mee te werken. Het is ook in uw eigen belang dat u meedoet!
Een aantal inwoners van onze gemeente krijgt in het onderzoek vragen over de leefbaarheid in de buurt. Verder zijn er vragen opgenomen over veiligheid, verkeer en de waardering van de directe woonomgeving. Een aantal andere inwoners wordt bevraagd over het burgerschap. Hierin zijn vragen opgenomen over o.a. welzijn, het verenigingsleven en het culturele aanbod en de lokale economie.
 
Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door NEIMED, het Nederlandse Expertisecentrum dat vooral onderzoek doet naar de maatschappelijke effecten van de demografische krimp.Vacatures vrijwilligerscentrale

De vrijwilligerscentrale Landgraaf zoekt vrijwilligers voor de volgende vacatures:

- Coördinator maatschappelijke stage
Deze enthousiaste coördinator begeleidt jeugdige vrijwilligers (14-16jr) in het kader van hun maatschappelijke stage bij het Rode Kruis in Landgraaf. Het doel van de maatschappelijke stages is jongeren tijdens hun schooltijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk en de maatschappij en het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving.
- Activiteitenbegeleider Woonvorm Huize de Landgraaf
Een leuke vacature voor mensen die de doelgroep "mensen met een verstandelijke handicap" ontspanning willen aanbieden. Taken vrijwilliger: activiteiten ondernemen, spelletjes doen, koffie drinken met bewoners, wandelen etc. O.a.  in de avonduren en in het weekend.
- Jeugdgroepbegeleiders Scouting St. Tarcisius
Als leid(st)er zorg je ervoor dat de kids steeds weer een leuk scoutingprogramma beleven. Bijv. spellen (binnen of buiten), knutselen, koken, expressie, speurtochten, bosspellen en nog veel meer.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf,
Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf, tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur.Toezicht op woningen
Tijdens vakantieperiode

Het risico op inbraak neemt tijdens vakantieafwezigheid toe. Voor inwoners van Landgraaf is het mogelijk om tijdens die afwezigheid extra toezicht op de woning te laten uitoefenen. De toezichthouders van Bureau Handhaving houden dan een extra oogje in het zeil. Wanneer u van deze service gebruik wilt maken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Wat houdt het toezicht in?
Het vakantie-afwezigheidstoezicht is een preventief middel. Natuurlijk is het ook altijd verstandig om uw buren of familie te informeren. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om permanente beveiliging en bewaking van uw woning. Uw woning wordt tijdens de door u aangegeven periode, die overigens minimaal 5 aaneengesloten dagen dient te zijn, 1à 2 keer per week op wisselende momenten gecontroleerd.

Hoe kunt u zich aanmelden?
-  telefonisch via het nummer: 045-5695 222
- via www.landgraaf.nl > Dienstenloket > Woningtoezicht tijdens vakantie kunt u het aanmeldingsformulier downloaden en retourneren naar gemeente@landgraaf.nl
- een aanmeldingsformulier afhalen en inleveren bij het politiebureau.

Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uiteraard zullen de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld.Rabobank Landgraaf investeert in AED

De gemeente Landgraaf is sinds kort een AED (automatische externe defibrillator) rijker. Rabobank Parkstad Limburg heeft haar steentje bijgedragen aan het project Hartveilig Landgraaf door een AED beschikbaar te stellen. Deze is bevestigd aan de muur aan de voorzijde van het Rabobankgebouw. Tevens heeft de bank haar medewerkers opgeroepen om zich aan te melden bij het burgerhulpsysteem. De Rabobank doet dit vanuit haar coöperatieve gedachte om midden in de samenleving te staan. Op deze manier levert de bank een bijdrage om de kans op overleven bij hartfalen te vergroten.

In totaal zijn er 25 AED's nodig om in geheel Landgraaf hulp te kunnen bieden bij hartfalen. Inmiddels zijn er al 6 geplaatst, een goed begin maar we zijn er nog lang niet. Wethouder Harry Leunessen is blij met geste van de Rabobank: "De Rabobank vervult een voorbeeldrol en ik hoop dat vele bedrijven zullen volgen. Samen met de vrijwilligers redden we levens in Landgraaf!" De komende maanden zullen een groot aantal bedrijven benaderd worden door de Stichting Hartveilig Landgraaf met de vraag of zij zelf ook een AED willen aanschaffen.Grote seniorenmarkt in sporthal Strijthagen

Op 24 en 25 juni wordt op initiatief van de Seniorenraad Landgraaf en de stichting Welsun samen met een aantal ketenpartners een groots opgezette Seniorenmarkt georganiseerd in sporthal Strijthagen. Onder het motto ‘Samenleven in een vitale omgeving’ zullen enkele tientallen standhouders op het gebied van wonen, welzijn en zorg de bezoekers informeren over allerlei zaken waarmee senioren te maken krijgen.
Er komen immers hoe langer hoe meer senioren. Dat verlangt niet alleen een meer op senioren gerichte aanpak, maar ook meer verantwoordelijkheid van de senioren zelf. De nadruk tijdens deze markt ligt daarom op zelfredzaamheid en participatie. Het beleid is erop gericht dat senioren in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig leven in een leefbare en veilige omgeving. Door eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen hebben senioren dat voor een belangrijk deel zelf in de hand.
Op vitale senioren wordt steeds meer een appèl gedaan om zich op verschillende manieren vrijwillig in te zetten. Senioren hebben de samenleving best veel te bieden. Zij hebben immers een schat aan levenservaring, waarmee anderen hun voordeel kunnen doen. Senioren kunnen zodoende ook bijdragen aan ondersteuning van andere (kwetsbare) burgers.
Het aanbod op de Seniorenmarkt is zeer divers: Workshops valpreventie, informatie over de zorg door Meander, informatie van beide wooncorporaties over wonen in al zijn aspecten, gemeentelijke voorlichting over wijkgericht werken en de WMO, de Seniorenraad houdt een enquete over vrijwilligerswerk en natuurlijk is er nieuws over het personenvervoer, hulpmiddelen, regelingen en nog veel meer.
Op vrijdag 24 juni wordt de Seniorenmarkt 2011 feestelijk geopend door burgemeester Raymond Vlecken en is deze toegankelijk voor standhouders en genodigden. Op zaterdag 25 juni is de Seniorenmarkt voor iedereen vrij toegannkelijk.

Dus kom op zaterdag 25 juni naar de Seniorenmarkt in sporthal Strijthagen; van 10.00 tot 16.00 uur.Nieuwe toestellen voor speelplek Leenhof
Wensen buurt vervuld

Vanaf dinsdag 14 juni kunnen de allerjongste kinderen in de buurt Leenhof lekker buiten spelen op het grasveld aan het Plein. Die dag worden er door de gemeente vier nieuwe speeltoestellen geplaatst.

Aanleiding
Het initiatief werd genomen door een aantal buurtbewoners. Ondersteund door de huurdersbelangenvereniging Leenderveld en gemeente Landgraaf hield men begin dit jaar een buurtenquête. Een ruime meerderheid van de bewoners van Leenhof gaf daarin aan, behoefte te hebben aan een speelveldje voor de allerkleinsten. Tijdens een informatiemiddag op 20 april werden de bewoners geïnformeerd over de plannen van de gemeente. De aanwezige kinderen lieten hun keuze vallen op een duikelrek, draaitoestel, wipkip en glijbaan. Resultaat is een mooi ingerichte plek waar kinderen met elkaar kunnen spelen en de begeleiders elkaar kunnen ontmoeten. Een plek die de leefbaarheid in de buurt zeker zal vergroten!
Kent u iemand, die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding?

Kijk dan voor meer informatie en het aanvraagformulier in het Dienstenloket op www.landgraaf.nl.
Aanvragen voor Koninginnedag 2012 dienen vóór 1 juli 2011 bij de burgemeester in het bezit te zijn. U kunt ook contact opnemen met de secretaresse van burgemeester Vlecken, telefonisch te bereiken via telefoonnummer, 045-5695222Wijzigingen oud papier inzameling

De inzameling van oud papier in de buurten:
• Abdissenbosch en Namiddagse Driessen door Fanfare Abdissenbosch
• Hoefveld, Op de Kamp en Oud Nieuwenhagen (tussen de Hoogstraat, Gatestraat en Hereweg en Beethovensingel) door Oudervereniging 't Valder
• Kakert door Scouting Pius XII
zal op een ander moment plaatsvinden dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op zaterdag 11 juni plaatsvinden maar op zaterdag 18  juni.Vacatures Vrijwilligerscentrale

Tuinman/vrouw
KWECOO (een kleinschalige woonvorm voor (jong) volwassenen met meervoudige beperkingen in Ubach over Worms) zoekt een tuinman/vrouw. Deze onderhoudt de tuin van circa 200m2. Gras maaien, snoeien, onkruid wieden en vruchten plukken.
Activiteitenbegeleider zorgboerderij
Zorgboerderij zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om samen met de cliënten spelletjes te doen, te helpen met knutselen, samen te koken etc. Het is een kleinschalige zorgboerderij voor ouderen en kinderen met een beperking die nog thuis wonen.
Klusjesman
Een zorgcentrum in Ubach over Worms zoekt een klusjesman!
Jouw bijdrage kan iemands leven redden!
Voor het project 'Hartveilig' wordt een groot aantal vrijwilligers gezocht die in staat zijn om hartreanimatie toe te passen d.m.v. een Automatische Externe Defibrillator (AED) of die dit graag willen leren. Deze vrijwilligers worden onderdeel van een netwerk van hulpverleners dat snel ter plaatse kan zijn bij een hartstilstand. Onderzoek heeft uitgewezen dat een snelle reanimatie met een AED (binnen 5 min.) het aantal overlevenden kan verdubbelen.

Aanbod vrijwilliger: Excel-expert!
Vrijwilligster, gespecialiseerd in Excel en websites, zou graag op projectbasis organisaties/verenigingen haar deskundigheid aanbieden! Kunt u een helpende hand gebruiken op dit gebied? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale!

Meer informatie: Vrijwilligerscentrale Landgraaf, Raadhuisplein 1, Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis), 6370 AA Landgraaf, tel. 045-5695341. Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur. PINKSTEREN: Pinkpop 2011

Het duurt niet meer lang en dan barst het weer los: het jaarlijkse feest dat Pinkpop heet. Landgraaf is er trots op dat dit geweldige muziekfestival al vele jaren binnen haar gemeentegrenzen te vinden is. Dit jaar wordt de 42e editie georganiseerd. Voor de goede orde: Pinkpop 2011 vindt weer plaats tijdens Pinksteren: 11, 12 en 13 juni.

Buro Pinkpop heeft alles uit de kast gehaald om van de 42e editie een bruisend festijn te maken met een groot aantal artiesten uit binnen- en buitenland. Coldplay, Kings of Leon, Foo Fighters zijn wereldacts die overal volle stadions trekken. Maar ook de gemeente is er helemaal klaar voor alle bezoekers te ontvangen. Er zullen dagelijks minimaal 60.000 bezoekers naar onze gemeente komen! Dat betekent dat we gedurende 3 dagen een stad met meer dan 100.000 “inwoners” zijn……….

Mogelijk verkeersdrukte/files
Pinkpop start op zaterdagmiddag. Aangezien veel festivalbezoekers al vroeg naar Landgraaf komen, dient u rekening te houden met files op en rond de toegangswegen naar Landgraaf.

In verband met kans op filevorming wordt geadviseerd de volgende wegen te vermijden:
• Schanserweg / Hereweg
• Belvauer
• Euregioweg / Rukkerweg
• Dentgenbachweg

Doorgaand verkeer richting Kerkrade / Heerlen wordt verzocht de Binnenring te nemen.

Haal- en brengplaats ('Kiss & Go')
Bij sportpark Kaldenborn (bij camping D) is een haal- en brengplaats ingericht. Dit is de ideale locatie om naartoe gebracht of afgehaald te worden: u loopt vanaf hier in slechts 10 minuten naar het festivalterrein.

Parkeerplaatsen
Ook dit jaar zijn er door de gemeente enkele grootschalige bewaakte parkeerplaatsen ingericht:
• bij Burg. Custerslaan / Delleweg / Vijfbunderweg op de velden naast camping C  
• bij d'r Stiel (Casinolaan, Tunnelweg).
Hier geldt een parkeertarief van € 15,- voor 3 dagen.

Ook wereldtuinen Mondo Verde stelt haar parkeerplaats voor festivalbezoekers beschikbaar. Hier geldt een parkeertarief van € 10,- per dag en € 30,- voor drie dagen.

Verder zijn er diverse andere parkeerlocaties beschikbaar die door middel van borden en rijdende verwijzingen worden aangegeven.

Parkeerverboden
Er is ook een aantal plaatsen waar tijdelijk niet geparkeerd mag worden:
Casinolaan, Einsteinstraat , Rouenhof, Mensheggerweg, diverse lokaties aan de Baanstraat, Hofstraat, Voltastraat, Ampèrestraat, Edisonstraat, Hopelerweg, Delleweg, Overstehofweg - Veldweg (achter de parkeerplaats), pad Steenberg (trap Wilhelminaberg).
Toezicht & Handhaving en Politie zullen handhavend optreden op het parkeren in plantsoenen.

Snelheidsbeperkende maatregelen
Om de snelheid te beperken in de Dr. Calsstraat nabij Camping C (tunnel Delleweg) worden hier tijdelijk snelheidsbeperkende maatregelen genomen. Ook bij camping B (Mensheggerweg) worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht naar 30 km per uur.

Taxi- en snelheidscontroles
Op 11,12 en 13 juni voert de politie bij taxi's controles uit op het gebied van rijtijden, onderhoud, vergunningen, taximeters etc. Doel is het in kaart brengen én het aanpakken van de jaarlijkse 'taxi-overlast' tijdens Pinkpop. In 2010 is met dit initiatief gestart.
Daarnaast vinden op alle voertuigen in en rondom het festivalgebied diverse snelheidscontroles plaats. U bent dus gewaarschuwd!

Pendelbussen
Ook dit jaar worden er pendelbussen ingezet vanaf treinstation Landgraaf tot Megaland. Deze bussen rijden via een vastgestelde route. Ook voor taxi's geldt deze vastgestelde route. Er zullen met politie en inspectie verkeer en waterstaat controles hierop worden uitgevoerd.

Fietsenstalling
Vorig jaar is gebleken dat veel mensen uit de omgeving met de fiets naar Megaland komen.
Op de hoek Honigmannstraat / Hofstraat wordt wederom een bewaakte fietsenstalling ingericht. Wegens het succes in 2010 wordt er een extra bewaakte fietsenstalling ingericht ter hoogte van de parkeerplaats van de firma Kozole in de Einsteinstraat. Hier kunt u uw fiets plaatsen (op eigen risico). De fietsenstalling is op zaterdag, zondag en maandag geopend van 9.00 - 24.00 uur. De stalling is gratis.

Helikopterbewaking
Tijdens de festivaldagen zult u enkele malen een helikopter van het Korps Landelijke Politie Diensten waarnemen. Deze wordt ingezet ter controle van de verkeerscirculatie.

Campings
Er zijn 4 volledig ingerichte festivalcampings (A-B-C-D) met ruimte voor 50.000 kampeerders. Openingstijden van zaterdag 11 juni 12.00 uur t/m dinsdag 14 juni 12.00 uur.

• Camping A: voetbalvelden VV Schaesberg
• Camping B: veld Mensheggerweg
• Camping C: Delleweg
• Camping D: Sportcomplex Kaldenborn (Heerlen).

Kijk voor meer camping-  en programma informatie op www.pinkpop.nl

Er is door Buro Pinkpop geen geëxploiteerde camper-parkeerplaats ingericht. Gasten met een camper kunnen gebruik maken van de reguliere campings in Parkstad.

Vuilnis
Net als elk jaar worden ook nu extra milieuploegen ingezet. Verder zijn er in de omgeving van Megaland extra toiletten en afvalcontainers geplaatst.

Illegale verkoop
Voorgaande jaren is geconstateerd dat er door particulieren vanuit garages en dergelijke alcohol (waaronder blikjes bier) werd verkocht aan festivalgangers. Dit is niet toegestaan.
Politie en medewerkers van Bureau Handhaving controleren hier nadrukkelijk op en zullen indien nodig verbaliserend optreden.

Verbod op flyeren
Tijdens Pinkpop is het verboden om in de hieronder weergegeven straten gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden of openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken: Hofstraat, Einsteinstraat, Mensheggerweg, Stationstraat, Dr. Calstraat, Einsteinstraat en Hoofdstraat.

Camerabewaking
Ook dit jaar is er gedurende de drie Pinkpopdagen uitgebreide camerabewaking in het gehele festivalgebied. Natuurlijk gaat de gemeente ervan uit dat u uw beste beentje voor zet en dat de bewakingscamera's alleen maar gezellig feestende festivalbezoekers zal registreren.

Klachten
Pinkpop gerelateerde klachten? Belt u dan het alarmnummer van politie 0900-8844. Gemeente en politie zijn 24 uur bereikbaar voor klachten.


 
Pinkpop - Wegafsluitingen

In verband met Pinkpop wordt een groot aantal straten afgesloten voor verkeer. Deze gebieden zijn uiteraard wel te voet te bereiken. De bewoners van de betreffende straten zijn op de hoogte gebracht en ontvangen per adres twee gecodeerde doorlaatbewijzen.

De straten worden afgesloten door middel van bemenste en onbemenste afzettingen. Voor een overzichtskaart van het afgezette gebied en overige handige informatie kunt u kijken op www.landgraaf.nl De meeste afzettingen bestaan uit rood-witte afzethekken met een tekstbord “gesloten voor alle verkeer”. Enkele afzettingen worden fysiek ondersteund met een container/betonblok dan wel bouwhek.

Wegafzettingen 2011
Wattstraat bij Baanstraat    Vrij 18.00 u – ma 23.00 u
Hofstraat / Heistraat (westtak)   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Hofstraat / Heistraat (noordtak)   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraat / Hoofdstraat oost   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraat / Hoofdstraat Zuid   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Hoofdstraat / Putstraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Markt / Briandstraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Baanstraat / Koeweg  Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Honigmannstraat / Pijler      Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Mensheggerweg / Dentgenbachweg     vrij 18.00 u – periodiek ttv Pinkpop
Hofstraat bij Witte Wereld (noordtak)   Vrij 18.00 u - zo 24.00 u
Heistraat (nabij huisnummer 25)   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Heistraat / Tunnelweg  (verkeerslicht)   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraat/rotonde Mensheggerweg Nrd.   Vrij 18.00 u – einde Pinkpop
Amperestraat / Voltastraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Ringoven / Stationsplein   Vrij 18.00 u-  einde Pinkpop
 Einsteinstraat / Minckelersstraat   Vrij 18.00 u- periodiek ttv Pinkpop
 Dr. Calsstraat / Einsteinstraat   Vrij 18.00 u – periodiek ttv Pinkpop
Einsteinstraat / Baanstraat   vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Einsteinstraatt / rotonde Mensheggerweg (zuid) Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Dentgenbachweg / Vestastraat   Vrij 18.00 u - einde Pinkpop
Hoofdstraat/ Achter den winkel Vrij 18.00 u- einde Pinkpop
Dr. Calsstraat/ Ringoven Vrij 18.00 u- einde Pinkpop

Volledigheidshalve staan hieronder de overige posten vermeld die met een container/ betonblok zijn afgezet van vrijdag 10 juni 18.00 uur tot einde Pinkpop

- Dentgenbach/ hopelerweg
- Hoofdstraat/ Op gen Steen
- Hoofdstraat/ Achter den winkel
- Dr. Calsstraat/ Ringoven
- Dr. Calsstraat/ Brikkebekker
- Sleinadastraat/ Schakelpad
- Koeweg/ klinkersteegje
- Baanstraat/ Stenenbrug
- Einsteinstraat/ Pasteurstraat
- Hoofdstraat/ Swagemakerstraat
- Hoofdstraat/ Schumanstraat
- Einsteinstraat/ Edisonstraat


Wanneer de verkeerssituatie hierom vraagt, zullen posten eerder of later worden ingesteld of verwijderd. Voor wat betreft de verkeersmaatregelen is op woensdag 25 mei een verkeersbesluit genomen.

Doorlaatbewijzen
De afgesloten gebieden zijn alleen toegankelijk met de hiervoor bestemde gecodeerde doorlaatbewijzen (met uitzondering van de Hofstraat en de Einsteinstraat). Let op: op het doorlaatbewijs staat vermeld bij welke post u toegang heeft. Bij andere, niet vermelde posten, heeft u geen toegang.

Naar aanleiding van klachten is het beleid rondom de doorlaatbewijzen vorig jaar ingrijpend gewijzigd. Alle doorlaatbewijzen zijn gecodeerd. Een gekopieerd doorlaatbewijs geeft u dan ook GEEN toegang, evenmin als het kunnen noemen van een adres in het afgesloten gebied. Ook dit jaar zal terughoudend worden opgetreden met het verstrekken van extra doorlaatbewijzen. We hopen hiermee parkeeroverlast te voorkomen en de bereikbaarheid binnen de woonwijken te vergroten. Uit de gesprekken met de wijkvertegenwoordigers is gebleken dat men blij is met de nieuwe maatregelen. Met misbruik dupeert u uw (mede)wijkbewoners. Wij vragen daarom om begrip voor deze maatregelen.


Bereikbaarheid van bedrijven en dienstverleners

Tijdens het Pinkpopweekend (11 juni-13 juni) is een aantal bedrijven en dienstverleners moeilijker of beperkt bereikbaar. Huisartsen, apothekers, Groene Kruis, Thuiszorg en overige hulpdiensten hebben natuurlijk wel vrije toegang in het gehele gebied.

Industrieterrein Strijthagen
De gemeente Landgraaf heeft met de ondernemers van industrieterrein Strijthagen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid tijdens Pinkpop 2011. Ook hier wordt gebruik gemaakt van gecodeerde doorlaatbewijzen.
Het industrieterrein is bereikbaar via de Baanstraat / Wattstraat en de Dr. Calsstraat. Groot vrachtverkeer kan het industrieterrein bereiken via de Mensheggerweg / Dentgenbachweg. Uitrijden vanuit de Minckelersstraat richting Dr. Calsstraat is niet mogelijk in verband met een tijdelijk ingesteld eenrichtingsverkeer. De route is met borden aangegeven.

Tankstation Minli
Vanaf vrijdagavond 10 juni 18.00 uur tot en met maandag 13 juni kan bij het tankstation Minli aan de Einsteinstraat niet meer worden getankt.

Dierenkliniek Strijthagen
Gedurende het gehele weekend is de dierenkliniek gewoon bereikbaar. Bezoekers van deze kliniek hebben vrije doorgang bij Industrieterrein Strijthagen.

Wereldtuinen Mondo Verde en Snowworld
Beide attracties zijn te voet altijd bereikbaar. Per auto is Mondo Verde via de Mensheggerweg bereikbaar. Wilt u met de auto naar Snowworld? Volg de gele omleidingsborden.

Landgoed Overste Hof
Restaurant Overste Hof is tijdens het Pinkpopweekend met de auto niet bereikbaar. U kunt het restaurant uiteraard wel te voet of per fiets bereiken.

Milieupark Marconistraat
Als gevolg van Pinkpop is het milieupark gesloten vanaf vrijdag 10 juni, 16.00 uur tot en met maandag 13 juni. U kunt eventueel uitwijken naar het Rd4 milieupark in Brunssum, Heerlen of Kerkrade.Landgraaf onderzoekt dienstverlening aan ondernemers


De dienstverlening van de gemeente Landgraaf (en de verbetering daarvan) is één van de speerpunten van het gemeentelijke beleid. Op dit moment wordt de dienstverlening aan de ondernemers uitvoerig onder de loep genomen door middel van een onderzoek dat SIRA-Consulting uitvoert. Het onderzoek richt zich op twee onderdelen: het meten van de bestaande kwaliteit van de dienstverlening en daaruit volgend, het geven van concrete aanbevelingen voor de verbetering van de dienstverlening. De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een zogenaamd “Bewijs van goede dienst”.

Medewerking gevraagd

Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is de medewerking van de ondernemers van Landgraaf nodig. Een aantal Landgraafse ondernemers zal namens de gemeente door SIRA-Consulting telefonisch worden benaderd met vragen over de dienstverlening van de gemeente Landgraaf. Wordt u benaderd dan willen wij u vragen om mee te werken aan het onderzoek. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is immers het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening aan ondernemers. Dit kan uw bedrijf en de Landgraafse economie direct of indirect ten goede komen. De uitkomsten van het onderzoek zijn naar verwachting in juli beschikbaar, wij informeren u graag hierover.Bezoek de gemeente op afspraak
U hoeft dan nooit meer te wachten

De gemeente Landgraaf biedt voor een aantal producten al geruime tijd de mogelijk hiervoor een afspraak te maken. Omdat de gemeente lange wachttijden tot een minimum wil beperken en tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening wil vergroten, is het aantal producten waarvoor een afspraak kan worden gemaakt onlangs flink uitgebreid. Binnenkort zult u via het gemeentenieuws geïnformeerd worden over de gemeentelijke dienstverlening en dus ook over deze nieuwe ‘op afspraak’-producten. De producten waarvoor u (digitaal) een afspraak kunt maken, zijn al te vinden op de website onder "dienstenloket > afspraak maken". Het maken van een afspraak kan dan ook het makkelijkst via www.landgraaf.nl. Uiteraard kan het ook telefonisch en aan de balie. Een groot voordeel van het werken op afspraak is de korte wachttijd. Daarnaast weet de ambtenaar, met wie de afspraak is ingepland, van tevoren waar de klant voor komt. Deze kan zich voorbereiden, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.

Zomerdrukte
De maanden juni, juli en augustus zijn traditiegetrouw de maanden waarin veel mensen naar het gemeentehuis komen voor de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart. Hoewel wij er alles aan doen u zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn, zorgt deze extra aanloop altijd weer voor langere wachttijden. Wij raden u aan om niet tot het laatste moment te wachten voor de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart en hiervoor tijdig een afspraak te maken.Bijzondere vrijwilligers in het zonnetje!!

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Hiermee wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. De Vrijwilligerscentrale grijpt dit jaar aan om het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de spotlights te zetten en om waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken!

- José & Jo Ophelders, Marij & Ger Zenden zetten zich in voor Stichting Bruggen van Vriendschap. De Stichting trekt zich het lot aan van zeer arme gezinnen en kinderen in Polen. Eenmaal per twee jaar komen 40 kinderen naar Landgraaf voor hun allereerste vakantie. Gezinnen kunnen per brief aangeven aan welke zaken het meeste behoefte is. Deze goederen worden ingezameld en vervolgens toegestuurd naar de inmiddels ruim 200 gezinnen en twee kindertehuizen.

- Frans Karpinski is een van de belangrijkste steunpilaren bij Scouting Pius XII te Landgraaf. Hij is een scout in hart en nieren en een zeer gedreven, enthousiaste en innovatieve doener. Als bestuurder van de stichting is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het scoutinggebouw en het omliggende terrein. Ook verzorgt Frans binnen regio Parkstad de nodige opleidingen voor de stafleden. Iedereen kent Frans want scouting is dan ook zijn tweede huis.

Aanmelding vrijwilligersprijs

Kent u ook een vrijwilliger, jeugdvrijwilliger en/of een vrijwilligersorganisatie in Landgraaf die u in het zonnetje wil zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u hem of haar nomineren voor de vrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Uit deze nominaties worden tevens de vrijwilligersprijzen in het kader van Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk voor zowel de vrijwilliger, voor de vrijwilligersorganisatie als de jeugdvrijwilliger gekozen. De vrijwilligersprijs wordt op de Nationale Vrijwilligersdag 7 december 2011 door Wethouder Harry Leunessen in Landgraaf uitgereikt. Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs'. Download het formulier op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl / www.landgraaf.nl of vraag het formulier op bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf.Bijzondere openstelling balie Burgerlijke Stand

Het raadhuis is gesloten op donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni. Alleen de balie Burgerlijke Stand is op vrijdag 3 juni geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. Deze bijzondere openstelling is beperkt en alleen bedoeld voor aangiften van geboorte en overlijden. Telefonisch is de balie dan bereikbaar via nummer: 045-5695271.Pinkpop dit jaar weer tijdens Pinksteren

Pinkpop vindt dit jaar weer als vanouds plaats tijdens het Pinksterweekend. Pinkpop wordt gehouden op zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 juni 2011.
Enkele nieuwtjes:

• Rondom Megaland worden twee bewaakte fietsenstallingen ingericht. Mensen uit de regio kunnen in de Hofstraat en de Einsteinstraat hun fiets veilig kwijt;
• Cliënten van Stichting Op de Bies (deze stichting ondersteunt mensen met een verstandelijke belemmering of meervoudige beperking in de regio Parkstad) zullen diverse werkzaamheden verrichten tijdens Pinkpop;
• Camping C (Delleweg) wordt als ECO-camping ingericht;
• Er komen diverse betaalde parkeerplaatsen in de omgeving van Megaland.Opening HEMA 5 juni

De HEMA bij het winkelcentrum Op de Kamp opent haar deuren op zondag 5 juni. Om 13.00 uur zal wethouder Andy Dritty op verrassende wijze de HEMA voor het publiek openen. Daarna zullen er op deze koopzondag in winkelcentrum Op de Kamp 2000 big shoppers van de HEMA worden uitgedeeld. De HEMA sluit die dag, net als de andere winkels in het winkelcentrum, om 17.00 uur.Lichtenberg doet mee in wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen

De wijk Nieuwenhagen maakt deel uit van de Limburgse Wijkenaanpak en vormt één van de vijf wijken in Parkstad Limburg waar de bevolkingskrimp grote gevolgen zal hebben. Zowel op het sociale als op het ruimtelijke vlak liggen er grote uitdagingen. De gemeente Landgraaf, Hestia groep, Provincie Limburg en Parkstad Limburg hebben de handen in elkaar geslagen om deze wijk ook voor toekomstige generaties te behouden als een wijk waar het goed leven, wonen en werken is.

Binnen het project is besloten om het plangebied van het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen uit te breiden met de buurt Lichtenberg. Daarmee wordt de ontwikkeling van de buurt Lichtenberg eerder opgepakt dan oorspronkelijk gepland en wordt er ook eerder geïnvesteerd in de leefbaarheid in Lichtenberg.

Nauwe relatie Nieuwenhagen en Lichtenberg
De toevoeging van Lichtenberg aan het plangebied komt voort uit een aantal factoren dat de nauwe relatie tussen Nieuwenhagen en Lichtenberg duidelijk maakt. Zo maken bewoners van Lichtenberg en Nieuwenhagen gebruik van elkaars voorzieningen, denk aan winkels, scholen en zorg. Daarnaast vormt Lichtenberg de stedenbouwkundige entree voor de wijk Nieuwenhagen vanuit Heerlen aan de westkant en Kerkrade aan de zuidkant. Ook zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de woningvoorraad van Nieuwenhagen en die van de Lichtenberg. Evenals in Nieuwenhagen zijn er in Lichtenberg duidelijke voorbeelden van woningtypen waar in de toekomst minder of geen vraag naar zal zijn. Inspelen op toekomstige ontwikkelingen voorkomt dat leegstand ontstaat met alle vervelende gevolgen van dien. Door tijdig in te grijpen kunnen we Lichtenberg ook voor de toekomst leefbaar houden.

Samen de buurt in
Het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen wordt dus het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen–Lichtenberg. De inwoners van Nieuwenhagen hebben al de gelegenheid gehad om over hun wijk mee te denken. Diezelfde mogelijkheid krijgen de inwoners van Lichtenberg ook. In de week van 16 mei valt een 'wenskaart' in de brievenbus bij alle inwoners van Lichtenberg. Daarop kunnen zij aangeven welke ideeën zij voor de toekomst van hun buurt hebben. Geen kaart ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Landgraaf, afdeling communicatie, tel. 045-5695222.  Verder zal er op vrijdag 27 mei een infodag in de buurt worden georganiseerd, van 12.00 tot 19.00 uur bij basisschool De Carrousel. Daar leggen wij, gemeente Landgraaf en Hestia groep, graag uit voor welke ontwikkelingen Lichtenberg staat en hoe we daar samen richting aan kunnen geven.Gezond Schaesberg ZO, activiteiten voor iedereen

Op woensdag 11 mei heeft een aantal inwoners van onze gemeente deelgenomen aan de gratis workshop Nordic Walking. De workshop maakte deel uit van het project Gezond Schaesberg ZO. Dit project wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Limburg i.s.m buurtvereniging Klinkerkwartier, Huurdersbelangencommissie Stationsplein, bewoners Achter de Haesen, Welsun, Basisschool Schaesberg, Politie, Hestia-groep, gemeente Landgraaf en het Medisch Centrum.

Gezamenlijk worden diverse activiteiten opgezet, gericht op de gezondheid van de inwoners van Schaesberg ZO. Gezond Schaesberg ZO probeert mensen te verleiden om op een leuke manier met gezondheid bezig te zijn. Geen saaie voordrachten dus maar een actieve tour door de supermarkt, beweegactiviteiten en een kookcursus. Heeft u interesse om mee te doen aan de activiteiten, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met GGD Zuid-Limburg, tel. 046-8506666.Lichtenberg doet mee in wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen

De wijk Nieuwenhagen maakt deel uit van de Limburgse Wijkenaanpak en vormt één van de vijf wijken in Parkstad Limburg waar de bevolkingskrimp grote gevolgen zal hebben. Zowel op het sociale als op het ruimtelijke vlak liggen er grote uitdagingen. De gemeente Landgraaf, Hestia groep, Provincie Limburg en Parkstad Limburg hebben de handen in elkaar geslagen om deze wijk ook voor toekomstige generaties te behouden als een wijk waar het goed leven, wonen en werken is.

Binnen het project is besloten om het plangebied van het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen uit te breiden met de buurt Lichtenberg. Daarmee wordt de ontwikkeling van de buurt Lichtenberg eerder opgepakt dan oorspronkelijk gepland en wordt er ook eerder geïnvesteerd in de leefbaarheid in Lichtenberg.

Nauwe relatie Nieuwenhagen en Lichtenberg
De toevoeging van Lichtenberg aan het plangebied komt voort uit een aantal factoren dat de nauwe relatie tussen Nieuwenhagen en Lichtenberg duidelijk maakt. Zo maken bewoners van Lichtenberg en Nieuwenhagen gebruik van elkaars voorzieningen, denk aan winkels, scholen en zorg. Daarnaast vormt Lichtenberg de stedenbouwkundige entree voor de wijk Nieuwenhagen vanuit Heerlen aan de westkant en Kerkrade aan de zuidkant. Ook zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de woningvoorraad van Nieuwenhagen en die van de Lichtenberg. Evenals in Nieuwenhagen zijn er in Lichtenberg duidelijke voorbeelden van woningtypen waar in de toekomst minder of geen vraag naar zal zijn. Inspelen op toekomstige ontwikkelingen voorkomt dat leegstand ontstaat met alle vervelende gevolgen van dien. Door tijdig in te grijpen kunnen we Lichtenberg ook voor de toekomst leefbaar houden.

Geen gevolgen voor Nieuwenhagen
Het wijkontwikkelingsplan voor Nieuwenhagen begint al duidelijk vormen aan te nemen. De toevoeging van Lichtenberg verandert daar niets aan; de veranderopgave die er voor Nieuwenhagen ligt, blijft ongewijzigd. Voor Lichtenberg begint het hele traject nu te lopen. De veranderopgave voor Lichtenberg wordt toegevoegd aan het totale wijkontwikkelingsplan.

Samen de buurt in
Het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen wordt dus het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen–Lichtenberg. De inwoners van Nieuwenhagen hebben al de gelegenheid gehad om over hun wijk mee te denken. Diezelfde mogelijkheid krijgen de inwoners van Lichtenberg ook. In de week van 16 mei valt een 'wenskaart' in de brievenbus bij alle inwoners van Lichtenberg. Daarop kunnen zij aangeven welke ideeën zij voor de toekomst van hun buurt hebben. Verder zal er op 27 mei een infodag in de buurt worden georganiseerd, van 12.00 tot 19.00 uur bij basisschool De Carrousel. Daar leggen wij, gemeente Landgraaf en Hestia groep, graag uit voor welke ontwikkelingen Lichtenberg staat en hoe we daar samen richting aan kunnen geven.De vrijwilligerscentrale Landgraaf zoekt vrijwilligers voor de volgende vacatures:

Groundsman voor Tennisclub Nieuwenhagen
Als groundsman verzorg je de acht gravelbanen van het tennispark gedurende het buitenseizoen van april t/m oktober. Je taken bestaan uit het speelklaar maken van de banen voor aanvang van het seizoen samen met de baanploeg. Tijdens het seizoen de banen en het omliggend groen onderhouden. Na het seizoen weer samen met de baanploeg het park ontmantelen. De werkzaamheden vinden plaats 5 dagen per week en 1,5 uur per dag.
In het begin zal de groundsman ingewerkt worden door de huidige groundsman. Daarnaast zal hij een cursus onderhoud gravelbanen bij de KNLTB op kosten van de tennisclub volgen;
 Notulist voor Gilde Landgraaf
De notulist verzorgt 1x per maand de verslaggeving van de algemene bestuursvergadering op de vrijdagochtend. Daarnaast doet de notulist 10x per jaar en waar nodig de dagelijkse bestuursvergadering notuleren.
Gilde Landgraaf is lid van een landelijke organisatie waar vrijwilligers op professioneel niveau kennis, kunde en ervaring overdragen op uiteenlopende gebieden. Dit gebeurt doorgaans in de vorm van een cursus die in het algemeen geschikt is voor jonge en oudere mensen;
Jouw bijdrage kan iemands leven redden!
Voor het project 'Hartveilig' wordt een groot aantal vrijwilligers gezocht die in staat zijn om hartreanimatie toe te passen d.m.v. een Automatische Externe Defibrillator (AED) of die dit graag willen leren. Deze vrijwilligers worden onderdeel van een netwerk van hulpverleners dat snel ter plaatse kan zijn bij een hartstilstand. Onderzoek heeft uitgewezen dat een snelle reanimatie met een AED (binnen 5 min.) het aantal overlevers kan verdubbelen;
Tuinman/vrouw zorgcentrum Ubach over Worms
De tuinman/vrouw onderhoudt de binnenplaats/tuin van een zorgcentrum in Ubach over Worms zodat de bewoners een prettige buitenplaats hebben om te vertoeven met dit mooie weer.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij:
Vrijwilligerscentrale Landgraaf
Raadhuisplein 1
Locatie 'Het Vinkje' (achterzijde gemeentehuis)
6370 AA Landgraaf
Tel. 045-5695341
Elke werkdag geopend van 9.30 – 12.30 uur.Rioolwerkzaamheden

Van mei tot en met augustus vinden er in de gehele gemeente rioolwerkzaamheden plaats. Het riool wordt gereinigd en geïnspecteerd. Door deze inspectie kan de toestand van het riool in Landgraaf duidelijk in beeld worden gebracht.

Via een brief van de firma ‘Van Ganzewinkel’ wordt u, als bewoner, tijdig in kennis gesteld van de week waarin de werkzaamheden bij u in de straat zullen plaatsvinden. Tevens wordt u in deze brief geïnformeerd over een aantal voorzorgsmaatregelen. Om ongemakken te voorkomen wordt u dringend verzocht deze adviezen op te volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder Water van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 045-5695222.Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Hiermee wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen.

Vrijwilligerscentrale Landgraaf grijpt het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk aan om het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de spotlights te zetten en hun waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken! Daarom bevinden zich vanaf dinsdag 17 mei dankborden langs de weg op centrale locaties in Landgraaf. Het doel van deze dankborden is om zoveel mogelijk vrijwilligers deze waardering te laten ervaren en bij het grote publiek zichtbaar te maken!

Belang van vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Bezuinigingen van de overheid brengen met zich mee dat steeds vaker en intensiever een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Een gedegen ondersteuning van het vrijwilligerswerk is dan ook noodzakelijk.
Gemeenten zien zich voor de opgave geplaatst, een oplossing te vinden voor een toenemend beroep op individuele voorzieningen. Dit vanwege dreigende tekorten op de Wmo als gevolg van bezuinigingen en vergrijzing. Het vertrekpunt van de Wmo is dan ook dat alle burgers meedoen aan de samenleving. Burgers worden uitgedaagd allereerst zelf oplossingen voor hun problemen te zoeken. Als dat niet kan of niet lukt, wordt er een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Levert dit niet voldoende op, dan wordt aanspraak gemaakt op collectieve, algemene voorzieningen vóórdat individuele voorzieningen worden toegekend. Om alle potentie uit de maatschappij te halen, is het noodzakelijk dat zij gericht wordt versterkt én dat de burger actief wordt geholpen. Verenigingen vormen vaak het instrument voor het leggen en behouden van contacten. Ze dragen bij aan een sociaal vangnet binnen een leefgemeenschap.

Taken Vrijwiligerscentrale
De Vrijwilligerscentrale Landgraaf speelt hierbij een belangrijke rol en heeft als doel het vrijwilligerswerk in Landgraaf in brede zin te stimuleren. De centrale maakt het vrijwilligerswerk voor iedere burger toegankelijk en ondersteunt maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt onder andere door vrijwilligersorganisaties met raad en daad bij te staan met het vinden en binden van vrijwilligers, het bevorderen van de deskundigheid en het waarderen van het Landgraafse vrijwilligerswerk. Ook het inzetten van bijstandsgerechtigden bij vrijwilligerswerkzaamheden met het doel toe te werken naar een betaalde baan (maatschappelijke banen), valt onder de taken. Tevens bemiddelt men bij vrijwilligerswerkzaamheden voor middelbare scholieren in de regio in het kader van de maatschappelijke stages.

Wilt u meer weten over de Vrijwilligerscentrale Landgraaf of is er behoefte aan ondersteuning? Kijk op de website www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of kom langs bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf, werkdagen geopend van 9.30 – 12.30 uur. Adres: Raadhuisplein 1, locatie 'Het Vinkje', (achterzijde gemeentehuis) Landgraaf, tel. 045 569 53 41.Bedrijven opgelet: Omgevingsloket stapt over van DigiD naar eHerkenning

Wanneer u de afgelopen maanden voor uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of voorbereid via het Omgevingsloket online, heeft u gebruik gemaakt van DigiD voor bedrijven. DigiD voor bedrijven wordt overheidsbreed omgezet naar eHerkenning. eHerkenning is net als DigiD voor bedrijven, een identificatiedienst waarmee u zich bekend maakt bij een overheidsdienst, in dit geval bij Omgevingsloket online. eHerkenning voldoet beter aan de huidige eisen die de overheid stelt aan het elektronisch herkennen van medewerkers van bedrijven. Om uw (concept) aanvraag te kunnen blijven volgen en eventueel aan te vullen, moet ook u overstappen op eHerkenning.

Aanvragen overstappen
Momenteel is het omgevingsloket nog uitsluitend bereikbaar met DigiD voor bedrijven, maar vanaf medio mei kunt u met het zogenaamde eHerkenningsmiddel op het Omgevingsloket inloggen. Vanaf 1 juni 2011 kunt u geen gebruik meer maken van uw DigiD code, maar kunt u alleen nog inloggen met eHerkenning.
Indien u al een eHerkenningsmiddel heeft, dat geregistreerd is op hetzelfde KvK (vestigings)nummer als uw DigiD, dan kunt u dit eHerkenningsmiddel vanaf medio mei gebruiken om uw aanvragen aan te vullen en te blijven volgen.
Mocht u nog geen eHerkenningsmiddel hebben, dan raden we u aan om binnenkort deze overstap te maken. U kunt tot 1 juni op een snelle manier overstappen van DigiD voor bedrijven naar eHerkenning. Dit kan via: https://overstappen.eherkenning.nl/Welkom Nederlanders!

Onlangs vond in het raadhuis van Landgraaf een naturalisatieceremonie plaats. 31 inwoners uit diverse Parkstadgemeenten, die graag de Nederlandse nationaliteit willen hebben en aan de inburgeringseisen hebben voldaan, ontvingen van wethouder Harry Leunessen hun bewijs van Nederlanderschap. De wethouder heette deze 'nieuwe' landgenoten van harte welkom en feliciteerde hen met het Nederlanderschap.Vrije Akademie ZOM schenkt beeld aan gemeente Landgraaf

De Burgerzaal in het raadhuis van Landgraaf is een fraai beeld rijker. Afgelopen dinsdag nam wethouder Harry Leunessen het beeld in ontvangst. Het beeld met de titel ‘handelingen’ is gemaakt door de cursisten van de Vrije Akademie in Landgraaf. Het beeld is als het ware opgebouwd uit diverse kleine objecten die met elkaar zijn verbonden zoals een gezicht, een vogeltje, een tasje en een vis. Deze vormen worden allemaal ‘vastgehouden’ door de handen van de cursisten. Door de glazuurtechniek lijkt het keramische beeld te zijn gemaakt van brons. Het kunstobject wordt vergezeld door een zelfgeschreven gedicht van medewerker Armand Bruijstens.

“Handelingen”
Voorbij de schittering
van dit tragische lot
scheppen wij
met het naakt van onze handen
een nieuwe wereld
de mens weer vogelvrij

“De Vrije Akademie is natuurlijk zeer verheugd dat de cursisten het beeld schenken aan de gemeente Landgraaf. De gemeente geeft het beeld een mooie plek in de Burgerzaal om het permanent te exposeren. Wij zijn blij dat we de burgers in Landgraaf niet alleen via onze activiteiten op een laagdrempelige manier van kunst kunnen laten genieten, maar ook via dit prachtige beeld” aldus Natalie Savelsbergh, directeur bij de Vrije Akademie ZOM.Werkzaamheden Kapel Groenstraat

De inwoners van Ubach over Worms hebben waarschijnlijk al geconstateerd dat de kapel aan de Groenstraat in slechte staat verkeert. De gemeente Landgraaf heeft zowel interne als externe constructeurs de kapel laten inspecteren en vervolgens is de donderdag voor carnaval de kapel gestut. MonumentenWacht Limburg, gespecialiseerd in het onderhoud van monumenten, is op dit moment bezig om onderzoek te doen naar de benodigde herstelwerkzaamheden.  Het onderzoek moet gedegen plaatsvinden en dat zal enige tijd vergen.

Wethouder Harry Erkens ziet de kapel graag zo snel mogelijk hersteld: 'De kapel vormt eigenlijk het kloppende hart van de Groenstraat. Ik weet dat de hele gemeenschap rondom de kapel samen met de Kapelcommissie Groenstraat zeer betrokken is bij het onderhoud. Daarom is het des te belangrijk dat we snel met de werkzaamheden kunnen beginnen. De Kapelcommissie Groenstraat is dan ook nauw bij de werkzaamheden betrokken.'

Naast de werkzaamheden aan de kapel aan de Groenstraat onderzoekt de gemeente Landgraaf samen met MonumentenWacht Limburg of er subsidiemogelijkheden zijn voor een extra bijdrage in het onderhoud van veldkapellen en wegkruizen.Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk in Landgraaf
Gezocht: Jeugdvrijwilliger voor vrijwilligersprijs 2011!

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Met het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. In Nederland staat het vrijwilligerswerk er goed voor: ruim vijf miljoen mensen leveren een onbetaalde bijdrage in alle sectoren van onze maatschappij. Zij zetten zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de samenleving!

Jongeren en vrijwilligerswerk
Hoe zit dat nu eigenlijk met jongeren en vrijwilligerswerk? Het percentage jongeren dat vrijwilligerswerk doet varieert van 17 tot 44%. Volgens het CBS doen de jongeren (18-24 jaar) dat vooral binnen jongerenorganisaties en sport, en minder in zorg, onderwijs en levensbeschouwelijke organisaties. Het SCP ziet de jongeren (12-19 jaar) vooral actief binnen sportverenigingen, op enige afstand gevolgd door school en kerk. Vooral meisjes doen vrijwilligerswerk.

Jeugdvrijwilligersprijs
In het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk zet de Vrijwilligerscentrale Landgraaf maandelijks vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje. De jeugdvrijwilliger, de vrijwilliger van de toekomst, is een hele belangrijke binnen het vrijwilligerswerk! Er is een aparte jeugdvrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk in het leven geroepen. De jeugdvrijwilliger betreft de leeftijdsgroep tot en met 21 jaar.

Aanmelding jeugdvrijwilligersprijs
Oproep: Kent u een jeugdvrijwilliger (leeftijd t/m 21 jaar) in Landgraaf die volgens u in aanmerking komt voor de jeugdvrijwilligersprijs vanwege zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u hem of haar nomineren voor de jeugdvrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011.
Let op: alle genomineerden zullen in het zonnetje gezet worden gedurende het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk! Aanmelden voor de jeugdvrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs Jeugd'. Dit formulier kunt u kunt opvragen of ophalen bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf (Raadhuisplein 1, locatie 'Het Vinkje' achterzijde gemeentehuis) en aan de receptie in het gemeentehuis van Landgraaf. Op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nl kunt u het formulier downloaden.Landgraafse info en evenementen op cityboards

De gemeente Landgraaf heeft er een belangrijk publicatiemiddel bij; in het begin van dit jaar zijn een aantal cityboards bij de invalswegen van Landgraaf geplaatst. Op maandag 11 april heeft wethouder Freed Janssen samen met wethouder Harry Erkens en Jeffrey van Tiburg van PromoBase Media & Advertising B.V. het cityboard aan de Brunssummerweg officieel in gebruik genomen.

7 cityboards
In totaal worden er 7 cityboards geplaatst en wel aan de Hofstraat, Heerlenseweg, Brunssumerweg en de Einsteinstraat/Dr. Calsstraat. Deze borden zijn geplaatst en operationeel. Daarnaast komen er nog drie borden bij de winkelcentra Schaesberg, Op de Kamp en Ubach over Worms. De cityboards zijn geleverd door PromoBase Media & Advertising B.V. Dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor de invulling van de reclamevakken. De drie regels bovenaan de borden worden door de gemeente Landgraaf met tekst gevuld met oa. evenementen, wegomleidingen en ev. nieuws.

Kwaliteitsslag
De gemeente Landgraaf is blij met de borden. Wethouder Freed Janssen licht toe: "Landgraaf kent veel (grote en kleine) evenementen die nu op een kwalitatief goede manier onder de aandacht gebracht kunnen worden. Deze kwaliteitsslag heeft ook plaatsgevonden bij de reclame-uitingen langs de weg. Naast de cityboards zijn ook een honderdtal reclamedisplays in de gemeente geplaatst van dezelfde leverancier. Deze vervangen de zogenaamde driehoeksborden die een rommelig en verloederd beeld gaven.  Het geheel zal de uitstraling van Landgraaf versterken".

Aanvraag evenementen en plaatsing op cityboard
Bij de aanvraag van de evenementen wordt aan de organisatoren gevraagd of zij gebruik willen maken van deze cityboards ter promotie van het evenement. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De spelregels rondom de aanvraag van de vermeldingen op de cityboards, staan op www.landgraaf.nl weergegeven bij de evenementenkalender. Voor de advertentieruimte op de cityboards en de reclamedisplays moet contact worden opgenomen met leverancier PromoBase Media & Advertising B.V..Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Vanaf begin april kunnen afhankelijk van de weersomstandigheden de rupsen uit de eitjes komen. De rups krijgt tijdens de derde vervelling brandharen die loskomen en klachten kunnen veroorzaken zoals hevige jeuk en irritatie van de huid en slijmvliezen.
Naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen jaar en de te verwachten overlast van de eikenprocessierups dit voorjaar is besloten, te gaan spuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Deze vorm van bestrijding wordt alleen toegepast op plekken waar de overlast het grootst is omdat het spuiten ook nadelige gevolgen heeft voor rupsen van andere vlindersoorten. Eind april/begin mei zal deze bestrijding worden toegepast in de eiken aan de Reeweg en Europaweg.
De bespuiting wordt uitgevoerd met een speciaal hiervoor uitgeruste nevelspuit met een zodanige techniek dat er vrijwel geen middel buiten de boomkroon terecht komt of er weer uit druppelt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangeraden om zelf en met eventuele (huis)dieren minimaal 15 meter afstand te houden.

Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD Zuid Limburg, afdeling Medische Milieukunde, bereikbaar onder telefoonnummer 046-8505449. Website: www.ggdzl menu: Milieu en Gezondheid of mail uw vraag naar milieu@ggdzl.nl Ook kunt u informatie vinden op de website van RIVM via de volgende link: http://toolkits.loketgezondleven.nl/toolkits/?page_id=158. Voor vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups kunt u contact opnemen met de vakspecialist groenbeheer van de afdeling Beheer Openbare Ruimte bereikbaar via telefoonnummer 045-5695222.Vacatures Vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerscentrale Landgraaf zoekt vrijwilligers voor de volgende vacatures:

- Begeleiders internetcafé/computerles om bewoners van een zorgcentrum in Schaesberg of Ubach over Worms te ondersteunen in het internetcafé bij o.a. e-mailen, zoeken op internet, online-fotoboek samenstellen.
- Een sociaal pension voor volwassenen met psychiatrische problematiek zoekt vrijwilligers voor activiteitenbegeleiding bij bv. koken, wandelen, lezen, praten, maaltijden etc.
- Gastvrouw/heer voor een muzikale luisterkring op maandagmiddag. De taken bestaan o.a. uit het ontvangen van de gasten, verzorgen van de koffie en opruimen.
- Tuinman/vrouw om de binnenplaats/tuin van een zorgcentrum in Ubach over Worms te onderhouden zodat deze voor de bewoners toegankelijk is.
- Voor een woonvorm in Landgraaf zoeken wij vrijwilligers die stevig in hun schoenen staan voor diverse activiteiten zoals o.a. stoer knutselen, wandelen, koken etc. De vrijwilliger kan ingezet worden bij één-op-één contacten maar het is ook mogelijk om in groepsverband te werken.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf, Raadhuisplein 1, Landgraaf (Het Vinkje), tel. 045-5695346. Bereikbaar elke werkdag van 9.30 – 12.30 uurBijzondere openstelling balie Burgerlijke Stand op Goede Vrijdag

Het raadhuis is gesloten vanaf Goede Vrijdag (22 april) tot en met Paasmaandag (25 april). Alleen de balie Burgerlijke Stand is op Goede Vrijdag 22 april geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. Deze bijzondere openstelling is beperkt en alleen bedoeld voor aangiften van geboorte en overlijden. Telefonisch is de balie dan bereikbaar via nummer: 045-5695271.Mededelingen Rd4

Wijziging oud papier inzameling i.v.m. Pasen
De inzameling van oud-papier in de wijken:
• Op de Heugden, Lichtenberg/de Dormig, en
• het gebied ten westen van de Hoofdstraat (vanaf spoorlijn tot aan Achter de Winkel) door Fluit- en Tambourcorps St. Paulus
vindt op een ander moment plaats dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op zaterdag 23 april 2011 plaatsvinden maar op zaterdag 16 april 2011.

Aanbiedregels:
• Oud papier en karton uiterlijk om 9.00 uur op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg of (bij ontbreken van een voetpad) aan de kant van de rijweg gereed zetten.
• Oud papier en karton bundelen of in dozen aanleveren met een maximum gewicht van 12 kg per bundel of doos.
• Zorgt u ervoor dat verspreiding van het papier door de wind niet mogelijk is.
• Verwijder kunststof hoesjes die om tijdschriften en reclamemateriaal zitten.
• Gebruik geen plastic zakken maar kartonnen dozen of bundel het papier en karton.

Burgers in de genoemde buurten dienen dan ook nadrukkelijk met de verschoven inzameldag rekening te houden en worden verzocht geen oud papier buiten te zetten op de gebruikelijke inzameldag. De inzameling vindt in de ochtend en begin van de middag plaats.

Afwijkende openingstijden
Op maandag 25 april (1e Paasdag) en zaterdag 30 april (Koninginnedag) zijn de Rd4-milieuparken, de Rd4-kringloopwinkels en het Rd4-servicepunt de gehele dag gesloten.

Verschoven inzameldagen t/m juli
In de maanden april, mei, juni en juli kunnen alle inzameldagen van restafval, GFT-afval, oud papier en plastic verpakkingen afwijken van de gebruikelijke inzameldagen. Dit komt door de feestdagen en  geldt voor alle huishoudens. Ook wanneer de feestdagen niet op de gebruikelijke inzameldag vallen.

Twitter
U kunt Rd4 ook volgen via Twitter. Wilt u door Rd4 op de hoogte worden gehouden meldt u dan aan op www.Twitter.com/Rd4actueel.

Meer informatie
• Rd4-Afvalwijzer
• www.rd4.nl
• Rd4-servicepunt: (045) 543 71 005de oplaadpunt voor elektrische auto's in gebruik genomen

'Duurzaamheid moet een grotere rol spelen in de toekomstige investeringen dan nu het geval is', vindt wethouder Freed Janssen. Vorige week dinsdag mocht hij de rode Think opladen aan de 5de Landgraafse laadpaal die naast de parkeerplaatsen aan de Beethovensingel staat. Freed Janssen is erg gelukkig met deze ontwikkeling: 'wij willen als gemeente een pionierende rol spelen op het gebied van duurzame energie en daarbij hoort ook de elektrische auto die zowel op milieuvriendelijke 'brandstof' rijdt als de uitstoot van fijnstof beperkt'.

Bij de ingebruikname van de laadpaal waren Onoph Caron van Stichting E- Laad en Willem Janssen van de Hogeschool Zuyd aanwezig. De stichting E-laad heeft het streven om 10.000 laadpalen te plaatsen. Limburg is een van de eerste provincies die het gebruik van de elektrische auto's en het plaatsen van de laadpalen stevig omarmd. Hogeschool Zuyd heeft niet alleen een elektrische auto, de Think, maar geeft ook onderwijs op het gebied van duurzame energie. De elektrische auto zal nu nog niet de reguliere auto vervangen maar de komende jaren wordt een flinke toename verwacht.Keuzemenu bij bellen met gemeente

Vanaf 21 april krijgt u een keuzemenu, wanneer u belt met de gemeente. U kunt dan kiezen uit een keuzemenu met drie keuzes: Burgerzaken (keuze 1), WMO-zaken (keuze 2) of Vergunningen (keuze 3). Als u geen keuze maakt, komt u terecht bij de Servicedesk en wordt daar geholpen of doorverbonden met de betreffende bestuurder, ambtenaar of afdeling.

Dit is een eerste stap bij het verwezenlijken van de (landelijke) ambitie om gemeenten in 2015 dé ingang van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen te laten zijn. Binnen Parkstad Limburg gaan de acht gemeenten ook samenwerken op het terrein van de dienstverlening.  Zo zal Landgraaf op den duur participeren in een gemeenschappelijk nummer voor de acht Parkstad-gemeenten. Maar op dit moment kan het invoeren van het keuzemenu gezien worden als de eerste fase op weg naar een betere bereikbaarheid en betere dienstverlening.Kermis, koopzondag en jaarmarkt Op de Kamp

Komend weekend vindt de grootste kermis van Landgraaf plaats. Van zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 april is er voor jong en oud van alles te beleven in en rondom winkelcentrum Op de Kamp.

Kermis
De kermisattracties op het Raadhuisplein en achter het raadhuis zijn elke dag geopend tot 23.00 uur. De organisatie heeft zelfs de topattractie Spider Magic weten te strikken. Dit belooft wat! Op zaterdag begint de kermis om 12.00 uur, zondag om 11.00 uur. Maandag en dinsdag om 13.30 uur.

Koopzondag en jaarmarkt
Op zondag 17 april zijn alle winkels geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Tevens is er een grote gezellige jaarmarkt op de parkeerplaats aan de Dorpstraat. Een terrasje hoort er natuurlijk bij!

Er is nog méér
Hieronder treft u een overzicht aan van de activiteiten die er nog meer worden georganiseerd:

• Donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 april worden er in winkelcentrum Op de Kamp 2000 kortingskaartjes voor de kermisattracties uitgedeeld aan de kinderen
• Zaterdag 16 april wordt de kermis om 12.00 uur feestelijk geopend door wethouder Harry Erkens. Ter gelegenheid van deze feestelijke opening bieden de kermisexploitanten één gratis kwartiertje draaien aan
• Zaterdag 16 april is er een ballonnenclown in het winkelcentrum aanwezig die ook kortingskaarten voor de kermisattracties uitdeelt
• Maandagavond 18 april zijn er vanaf 16.00 uur zes vuurspuwers op de kermis aanwezig.
• Maandagavond 18 april vindt om 18.00 uur de prijsuitreiking plaats van de tekenwedstrijd voor de Landgraafse basisscholen. Prijswinnaars moeten hiervoor aanwezig zijn. De hoofdprijs is 1,5 uur sneeuwpret in Snowworld Landgraaf met de hele klas!

Aanleiding
Eind vorig jaar heeft de gemeente Landgraaf ervoor gekozen om in Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms jaarlijks in elke kern één kermis te laten plaats vinden. De kermis wordt daarbij steeds gekoppeld aan een druk bezocht evenement.Innovatiehuis MKB Parkstad Limburg van start gegaan

In maart heeft de start van het Innovatiehuis MKB Parkstad Limburg in Heerlen plaatsgevonden. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst door de projectpartner is de samenwerking en kennisbundeling tussen MKB-Limburg afd. Parkstad Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg, Rabobank Parkstad Limburg,  Kamer van Koophandel Limburg, Syntens, Hogeschool Zuyd, ROC Arcus College, United Brains Limburg en Van Lieshout Bestuursmanagement formeel bekrachtigd.  Het Innovatiehuis MKB heeft als doel om de innovatiekracht binnen het MKB in de regio Parkstad Limburg te versterken. Op deze manier wil het bijdragen aan het verder versterken van de economische structuur van Parkstad Limburg en als zodanig uiteindelijk nieuwe werkgelegenheid te creëren.

Innovatieprojecten

Het Innovatiehuis MKB Parkstad Limburg organiseert in 2011 en 2012 diverse themabijeenkomsten voor ondernemers om zo vernieuwende ideeën te generen die uiteindelijk moeten leiden tot concrete innovatieprojecten binnen MKB-bedrijven. Het Innovatiehuis begeleidt de deelnemende ondernemers in dit gehele proces en coördineert ook de inzet van kennisinstellingen bij de uitwerking van de innovatieve trajecten. Op deze wijze wordt de juiste ondersteuning geboden op de juiste plek. Beoogd wordt om eind 2012, 20 concrete innovatieprojecten uitgewerkt te hebben waarbij ca. 100 MKB-bedrijven in Parkstad Limburg betrokken zijn. Ook beoogt het Innovatiehuis om de aandacht bij ondernemers in het MKB voor innovatie te doen toenemen en de kennisdeling en samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de regio te vergroten.  De 1e themabijeenkomst zal plaatsvinden op 11 mei as.
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij stuurgroepvoorzitter Roger van den Boogaard (045-5284771) van MKB-Limburg afd. Parkstad Limburg en bij projectmanager Michel van Lieshout van het bureau Van Lieshout Bestuursmanagement (06-22755590).Stand van zaken Gezondheidscentrum Nieuwenhagen

De plannen voor het gezondheidscentrum aan de Beuteweg in Nieuwenhagen zijn na een lange voorbereidingstijd nog een stap dichter bij de realisatie gekomen.

Uiterlijk 1 mei 2011 zal de notariële akte voor de overdracht van de kavel worden verleden, waarna zo spoedig mogelijk gestart zal worden met de bouwwerkzaamheden. Het streven van Sunplein B.V., de eigenaar van het toekomstig gezondheidscentrum, is om eind 2011 het pand in gebruik te kunnen nemen. Vijf Nieuwenhaagse huisartsen zullen samen met apotheek Nieuwenhagen dan het nieuwe pand betrekken, waar ook plaats is ingeruimd voor de fysiotherapie, logopedie, podotherapie, diëtiste en een eerste/tweedelijns psychologenpraktijk.

In het gemeentehuis te Landgraaf is de koopovereenkomst voor de overdracht van de grond door de gemeente Landgraaf aan Sunplein B.V. getekend. Ook is de gemeente al begonnen met het bouwrijp maken van de kavel; de bomen en struiken zijn gerooid, het oude pand van discotheek Galaxy/Eclips is gesloopt en de saneringswerkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase.“De beuk er in”


Kinderen en kleinkinderen van bewoners aan de Keramiek en Leemkoel in de buurt Klinkerkwartier hebben op zaterdag 2 april een nieuwe beuk geplant. Aangezien de oude karakteristieke rode beuken de tand des tijds niet meer doorstonden, werd aan de bewoners gevraagd hoe dit stukje van hun straat er uit zou moeten komen te zien. Uit de door de buurtvereniging Klinkerkwartier gehouden enquête bleek, dat er vooral een boom en veel groen wenselijk was. Met medewerking van ouders, opa’s en oma’s en wethouder Freed Janssen werd, onder een stralend zonnetje, de klus door een geweldig team kinderen geklaard. Na afloop was er voor iedereen een versnapering maar vooral veel voldoening.Concert in raadhuis

Op zondag 17 april zullen enkele deelnemers aan het Charles Hennen Concours een concert verzorgen in de Burgerzaal van het raadhuis. Aan dit concours nemen jaarlijks zeer talentvolle strijkersensembles uit diverse landen deel. Dit jaar wordt het concours voor de 26e keer georganiseerd.  In het extra programma ‘Strijkers Plus’ verzorgen befaamde trio’s en kwartetten concerten op diverse locaties in Parkstad Limburg. Zo ook op zondagmiddag 17 april. Vanaf 14.00 uur kunt u terecht in de Burgerzaal van het raadhuis voor een uniek concert. De toegang is gratis.Gezocht: Vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie voor vrijwilligersprijs!

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. Met het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen.

Vrijwilligerscentrale Landgraaf grijpt het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk aan om het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de spotlights te zetten en om hun waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken! Bijzondere dagen en activiteiten worden aangegrepen om organisaties en bijhorende vrijwilligers op te zoeken. Maar het kan ook andersom, heeft u als organisatie een bijzondere activiteit op de agenda staan, laat het ons weten!

Vrijwilligersprijs
De Vrijwilligerscentrale Landgraaf gaat maandelijks vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje zetten en belichten in regioblad Landgraaf Aktueel. Uit al deze kandidaten wordt tevens de vrijwilligersprijs in het kader van Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk voor zowel de vrijwilliger als voor de vrijwilligersorganisatie uitgekozen. Deze vrijwilligersprijs wordt op de Nationale Vrijwilligersdag 7 december 2011 door Wethouder Harry Leunessen in Landgraaf uitgereikt.

Aanmelding
Let op: Kent u een vrijwilliger en/of een vrijwilligersorganisatie in Landgraaf die u in het zonnetje wilt zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u hem of haar nomineren voor de vrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs'. Download het formulier op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nl of vraag het formulier op bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf.Limburgse Energie Subsidie voor eigen woningbezitters
Vraag nu subsidie aan voor zonnepanelen!

Met behulp van de regeling Limburgse Energie Subsidie (LES) kon door eigen woningbezitters subsidie worden verkregen voor allerlei energiebesparende maatregelen. Het Landgraafse budget van bijna € 100.000 voor deze subsidie was per eind januari van dit jaar al uitgeput. Daarmee kan de regeling dus zeker succesvol worden genoemd!

Ondanks de uitputting van het Landgraafse budget voor het uitgebreide maatregelenpakket van de LES kunnen Limburgse, en dus ook Landgraafse eigen woningbezitters, wel nog tot en met 31 december 2011 bij de Provincie Limburg subsidie aanvragen voor zonnepanelen. Deze subsidie bedraagt 30% van de aankoop- en installatiewaarde van de panelen en kan oplopen tot € 1000 per woning. Geniet deze lente dus extra van de zon als energiebron!

Het subsidiebudget is weliswaar gelimiteerd maar voorlopig zitten er nog meer dan voldoende middelen in de pot. Als het budget is besteed, kunt u geen subsidie meer krijgen, ook al zou u aan de overige voorwaarden voldoen.

Voor meer informatie over de subsidie voor zonnepanelen en het aanvraagformulier kunt u terecht op de website www.limburg.nl/subsidies, Actuele subsidieregelingen, Zonnepanelen 2011.
Voor informatie over andere mogelijkheden om energie te besparen en de energierekening te verlagen: kijk op www.energielastenverlager.nl, www.energiebesparingsverkenner.nl en www.milieucentraal.nl. Op de landelijke website www.energiesubsidiewijzer.nl staat een overzicht van subsidies voor energiebesparende maatregelen.Straat van het kwartaal
GROENSTRAAT

Bent u ook benieuwd naar de herkomst van een bepaalde straatnaam? Achter een straatnaam gaat vaak een heel stuk geschiedenis schuil. Ieder kwartaal wordt een (oude) foto van een straat met uitleg over de naam op www.landgraaf.nl (rubriek Inwoners/Landgraaf nu en toen/Straatnaamgeving) getoond. Voor deze uitleg wordt o.a. gebruik gemaakt van informatie die is opgeslagen in het gemeentearchief.Keuzemenu bij bellen met gemeente

Vanaf 21 april krijgt u een keuzemenu, wanneer u belt met de gemeente. U kunt dan kiezen uit een keuzemenu met drie keuzes: Burgerzaken (keuze 1), WMO-zaken (keuze 2) of Vergunningen (keuze 3). Als u geen keuze maakt, komt u terecht bij de Servicedesk en wordt daar geholpen of doorverbonden met de betreffende bestuurder, ambtenaar of afdeling.Boomfeestdag

Op woensdag 30 maart vond voor de 38e keer in Landgraaf Boomfeestdag plaats. Onder begeleiding van wethouder Freed Janssen, de IVN afdelingen De Oude Landgraaf en Ubach over Worms plantten de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool An d'r Put een pruimenboom en struiken op het terrein van de Slieënberg, aan de rand van het Rimburgerbos. Er wordt hard gewerkt om dit terrein in te richten tot een plek voor natuureducatie voor de schooljeugd en bovenal tot een aangename plek voor elke natuurliefhebberInloopdagen voor mantelzorgers
‘Wmo: in gesprek met uw gemeente’

Op vrijdag 11 maart vond in Zorgcentrum De Dormig de maandelijkse inloopdag voor mantelzorgers plaats. Dit keer met als thema ‘Wmo: in gesprek met uw gemeente’. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zó lang mogelijk kan meedoen in de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Als dat zonder hulp toch niet lukt, dan kan men de gemeente vragen om ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een rolstoel of hulp bij het huishouden.

Bij mantelzorgers leven veelal vragen over de Wmo. Reden waarom ze graag over Wmo-zaken met hun gemeente willen spreken. Tijdens de inloopdag hebben zij hiervoor de kans gekregen in de vorm van een discussie met leden van een Wmo-panel, bestaande uit de Landgraafse Wmo-wethouder Harry Leunessen, Nathaly Erens Wmo-beleidsmedewerkster van de gemeente Landgraaf, They Heerings de secretaris van de Wmo-raad én Marlene Damoiseaux medewerkster van Meander Thuiszorg. De bijeenkomst werd voorgezeten door Hans Pluymaekers van het Steunpunt Mantelzorg.

Kanteling
Mantelzorgers zijn belangrijk voor de samenleving. Dat geldt zeker in een tijd waarin steeds meer een beroep zal worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor hun eigen welzijn en dat van hun medemens. De Wmo doet daarom eerst en vooral een beroep op de mogelijkheden die mensen of hun naasten zélf nog wel hebben. De Wmo vraagt van ons dat we niet alleen denken in beperkingen maar ook in mogelijkheden. In de praktijk kan dat betekenen dat iemand met een beperking niet automatisch recht heeft op een individuele voorziening.

Compensatieplicht
Voordat de gemeente tot invulling van haar compensatieplicht kan overgaan moet eerst nog eens goed worden gekeken naar de restcapaciteit van de betrokken mensen. Het is de bedoeling dat een aanvraag voor een individuele voorziening  pas wordt ingediend nadat eerst nog eens kritisch is gekeken naar hetgeen iemand wel nog zelf kan. Zaken die iemand misschien niet zelf meer geregeld kan krijgen, kunnen misschien worden opgevangen door kinderen, buren of vrienden. In dat sociale netwerk spelen mantelzorgers een hele belangrijke rol. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde mogelijkheden (niet altijd wonen de kinderen in de buurt). Daarom is het van belang dat de gemeente door middel van goede voorzieningen zorgt voor een vangnet voor die mensen die daarop aangewezen blijven.Stichting Bakkes Rimburg genomineerd voor vrijwilligersprijs!

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Met het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. De Vrijwilligerscentrale Landgraaf grijpt het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk aan om het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk in de spotlights te zetten en om waardering voor het vrijwilligerswerk te laten blijken! Bijzondere dagen en activiteiten worden aangegrepen om organisaties en bijhorende vrijwilligers op te zoeken.

Nominatie Vrijwilligersprijs
Afgelopen zaterdag heeft 't Bakkes Rimburg de eerste bakdag van het eerste seizoen gehad. De oven werd gestookt en brood en vlaai werd gebakken! De Vrijwilligerscentrale Landgraaf vindt het een bijzonder initiatief en grijpt deze dag aan om Stichting Bakkes Rimburg te nomineren voor de vrijwilligersprijs voor organisaties in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk.

't Bakkes Rimburg is een jonge organisatie die op oude wijze brood en vlaai wil bakken. Vanwege het ambacht bakken, vanwege het eerlijke en heerlijke product, vanwege de gemeenschapszin! In 2010 zijn enthousiaste vrijwilligers begonnen. Aan de Kapelweien in Rimburg hebben zij een originele, authentieke bakoven gebouwd. In overleg met de Dorpsraad Rimburg en met steun van het Oranjefonds. Honderden uren waren vrijwilligers in de weer en de bakoven groeide. Er werd een stichting opgericht, de bewoners van Rimburg werden geïnformeerd en er werden afspraken gemaakt met de Dorpsraad. Vrijwilligers gaven zich op als bakker, of stoker of om te helpen met de koffie en thee. Er zijn voor 2011 in totaal 12 bakdagen gepland. 't Bakkes Rimburg brengt mensen en groepen bij elkaar, het stimuleert de kennismaking in de buurt. Mensen hebben iets voor elkaar over en steken samen de schouders eronder. Een goede basis voor een sociaal vangnet waaraan juist in deze tijd steeds meer behoefte is.

't Bakkes Rimburg is een mooi voorbeeld waarbij het belang van vrijwilligerswerk wederom onderstreept wordt, vindt de Vrijwilligerscentrale Landgraaf. De nominatie werd uitgereikt door wethouder Harry Leunessen (portefeuillehouder vrijwilligerswerk) en voorzitter van het Vrijwilligersplatform They Heerings.

Aanmelding vrijwilligersprijs
Let op: Kent u ook een vrijwilliger en/of een vrijwilligersorganisatie in Landgraaf die u in het zonnetje wil zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u hem of haar nomineren voor de vrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Uit deze nominaties wordt tevens de vrijwilligersprijs in het kader van Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk voor zowel de vrijwilliger als voor de vrijwilligersorganisatie gekozen. De vrijwilligersprijs wordt op de Nationale Vrijwilligersdag 7 december 2011 door Wethouder Harry Leunessen in Landgraaf uitgereikt. Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs'. Download het formulier op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl / www.landgraaf.nl of vraag het formulier op bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf.
 Vacatures Vrijwilligerscentrale

De Vrijwilligerscentrale Landgraaf zoekt vrijwilligers voor de volgende vacatures:

- Voor een woonvorm in Landgraaf zijn wij op zoek naar vrijwilligers die stevig in hun schoenen staan voor diverse activiteiten zoals o.a. stoer knutselen, wandelen, koken etc. De vrijwilliger kan ingezet worden bij één-op-één contacten maar het is ook mogelijk om in groepsverband te werken.
- Tuinman/tuinvrouw om de binnenplaats/-tuin van een zorgcentrum in Ubach over Worms te onderhouden zodat deze voor de bewoners toegankelijk is.
- Begeleiders internetcafé/computerles om bewoners van een zorgcentrum in Schaesberg te ondersteunen in het internetcafé bij o.a. het mailen/gmail, zoeken op het internet, online fotoboek samenstellen.
- Dierenverzorgers voor het verzorgen van o.a. pony's, hangbuikzwijntjes, geiten, ganzen, hanen, kippen en zwerfkatten. De dieren staan verspreid over diverse weilanden. Tot de taken behoren ook het uitmesten van stallen, voeren van de dieren etc.
- Wandelaars om in het weekend met een groep cliënten met een verstandelijke beperking een flink stuk te gaan wandelen en koffie te drinken.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u terecht bij: Vrijwilligerscentrale Landgraaf,
Raadhuisplein 1 Landgraaf (Het Vinkje) , Tel. 045-5695346. Bereikbaar elke werkdag van 9.30 – 12.30 uur.
Vacature Vrijwilligerscentrale

Voor het Gilde Landgraaf is de Vrijwilligerscentrale op zoek naar een notulist/e die 1 keer per maand de verslaggeving doet van de algemene bestuursvergadering op de vrijdagochtend. Daarnaast dient er 10 keer per jaar genotuleerd te worden bij de vergadering van het dagelijks bestuur. Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale Landgraaf,  telefoon: 045-5695346.
Ophalen snoeihout

In het voorjaar kunt u uw tuin- en snoeiafval gratis aanbieden tijdens de speciale ophaalronden van Rd4. Deze ophaalronden vinden plaats in maart, april en mei (zie voor de precieze ophaaldata uw persoonlijke Rd4-afvalkalender, deze kunt u ook raadplegen via www.rd4.nl).

Wanneer u gebruik wilt maken van deze ophaalmogelijkheid dient u minimaal twee werkdagen voor de op de afvalwijzer genoemde datum een ophaalafspraak in te plannen. Dit kan eenvoudig via de website www.rd4.nl (in het inloggedeelte Mijn Rd4, u dient zich hiervoor eenmalig aan te melden met uw afvalpasnummer). Indien u niet beschikt over internet kunt u ook bellen met het Rd4-Servicepunt via (045) 543 71 00.
Als de route volgeboekt is kan het zijn dat hiervoor een andere dag wordt aangewezen.

Aanbiedregels
Om de inzameling naar ieders tevredenheid te laten verlopen, vermelden wij onderstaand nog eens de ‘’spelregels’’ voor het aanbieden van snoeiafval:
 U mag maximaal 3 m3 snoeiafval per keer gratis aanbieden.
 Het snoeiafval dient op de ophaaldag uiterlijk om 7.00 uur, zichtbaar aan de openbare weg, te worden aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld op de plaats waar u ook uw containers voor lediging neerzet.
 Takken mogen niet dikker zijn dan 10 cm en niet langer zijn dan 1,5 meter.
 Stammen, stronken en wortels worden niet geaccepteerd.
 Het snoeiafval dient te worden gebundeld.
 Bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.
 Ander afval zoals dozen, zakken, tuinmeubelen, bielzen, hekjes en graszoden wordt NIET meegenomen.

Zelf wegbrengen
U kunt uw snoeiafval natuurlijk ook naar een van de Rd4-milieuparken brengen. Snoei- en tuinafval wordt gratis geaccepteerd. Vergeet dan uw Rd4-afvalpas 2011 en legitimatiebewijs niet!

Openingstijden Rd4-milieuparken
Brunssum en Kerkrade:  ma, wo, do en vrij 09.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur*
         zaterdag   08.00 – 16.00 uur
         (dinsdag gesloten)
Heerlen en Landgraaf: ma, di, do en vrij  09.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur*
         zaterdag   08.00 – 16.00 uur
         (woensdag gesloten)

* Vanaf 28 maart t/m 29 oktober 2011 sluiten de Rd4-milieuparken om 19.00 uur i.p.v. 17.00 uur. Kijk voor verdere informatie op de Rd4-afvalwijzer 2011 of op www.rd4.nl.
Klanten ISD BOL meer tevreden over dienstverlening
Klanttevredenheidsonderzoek overhandigt aan Cliëntenraad

De intergemeentelijke Sociale Dienst van Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL), uitvoerder van de WWB en aanverwante wetten, is een bedrijf dat werkt, in alle betekenissen van het woord. Deze bewering wordt gestaafd door de resultaten uit het recent verrichte klanttevredenheidsonderzoek.

In het klanttevredenheidsonderzoek 2010 heeft ISD BOL aan zijn klanten wederom de mening gevraagd over de kwaliteit van zijn dienstverlening. ISD BOL stelt immers in zijn werkzaamheden nadrukkelijk de klant centraal en is gericht op een voortdurende verbetering van zijn dienstverlening. Bij het klanttevredenheidsonderzoek is aan de klanten de mening gevraagd over zaken als:
• de behandeling van aanvragen;
• de telefonische bereikbaarheid van de dienst;
• de wachtruimte bij en de openingstijden van ISD BOL;
• de voorlichting aan klanten;
• het persoonlijk contact.

In een eerder uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering WWB uit 2006, gaven de klanten voor de uitvoering een gemiddeld rapportcijfer van 6.7. Na de oprichting van ISD BOL in 2007 vormde dit cijfer voor ISD BOL de uitdaging om het beter te doen. In het jonge bestaan van ISD BOL was het resultaat in 2008 van het eerste klanttevredenheidsonderzoek een gemiddeld cijfer van 6.9. Een cijfer om trots op te zijn als beginnend bedrijf, maar toch voor verbetering vatbaar.

In 2010 heeft er opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Ondanks de economische crisis, de toegenomen klantenaantallen en een gelijktijdig uitgevoerde reorganisatie van ISD BOL, hebben de klanten de uitvoering door ISD BOL gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7.3. Een score die bijna een half punt hoger ligt dan in 2008.  Zo beoordeelt o.a. meer dan de helft van de klanten het persoonlijke contact met de medewerkers van ISD BOL met een 8 of hoger. Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL vindt dit een uitstekend resultaat en is trots op de wijze van dienstverlening!

In 2012 zal naar verwachting het volgende klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden. In de tussentijd blijft ISD BOL, in nauw overleg met de Cliëntenraad, zoeken naar verdere verbeteringen in de dienstverlening.Gratis compost bij Rd4-milieuparken

Inwoners van Landgraaf en de overige Rd4-gemeenten kunnen tot en met zaterdag 9 april gratis compost ophalen bij de Rd4-milieuparken. Met deze actie bedanken Rd4, de gemeenten en Attero alle inwoners voor het scheiden van GFT- en groenafval. Apart aanbieden van snoeiafval wordt beloond
De compost is gemaakt uit het GFT- en groenafval dat Rd4 inzamelt en afvoert naar de composteringsinstallatie Attero. Door groenafval apart in te zamelen en te composteren,  hoeft er minder afval verbrand te worden en kan het, in de vorm van compost, opnieuw gebruikt worden. Geschikt voor alle tuinplanten
Compost is een uitstekende bodemverbeteraar en is perfect voor gebruik in de tuin. Compost voedt de bodem en stimuleert zo de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de bodemstructuur en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Meer informatie over het gebruik van compost is te lezen op www.rd4.nl of www.conviro.nl (Conviro is een bedrijfsonderdeel van Attero).
Neem uw schop mee!
Op vertoon van uw afvalpas 2011 en uw legitimatiebewijs kunt u gratis maximaal 1m³ compost per huishouden afhalen bij één van de Rd4-milieuparken. De compost dient met een eigen schop in een aanhangwagen, emmer of stevige zak te worden geschept. Omdat de zaterdagen over het algemeen druk bezocht zijn, wordt geadviseerd deze dag, indien mogelijk, te mijden. Kijk voor adressen en openingstijden van de Rd4-milieuparken op de Rd4-afvalwijzer of op www.rd4.nl.2.3.2011: Cursus ‘Opvoeden Zo’
 
Opvoeden gaat niet vanzelf. Hoe goed het meestal ook gaat, iedereen heeft wel eens twijfels over de opvoeding. En als ouders heeft u dan behoefte aan steun en advies. De cursus ‘Opvoeden Zo’ is bedoeld voor ouders die wel eens twijfels hebben over opvoeden. Als u tegen bepaalde zaken aanloopt waar u geen raad mee weet, dan is deze cursus wat voor u!
 
In een groepje van maximaal 10 ouders komt u bij elkaar om samen te praten over diverse onderwerpen die met opvoeden en opgroeien van kinderen te maken hebben, zoals:
- positief aandacht geven;
- regels en grenzen stellen;
- verbieden en negeren;
- belonen en straffen.
 
U zult al snel merken dat u niet de enige bent die vragen of twijfels heeft. Het onderling uitwisselen van tips kan u al helpen. Daarnaast krijgt u van de cursusleidsters adviezen en tips, krijgt u inzicht in situaties en oplossingen door videovoorbeelden en kunt u aan de hand van huiswerkopdrachten het geleerde in de praktijk oefenen.

De cursus wordt verzorgd door Meander JGZ 0-4 jaar en Jij-Ik-en-Wij. De cursus omvat 5 bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats op woensdag 6 april, 20 april, 11 mei, 25 mei en 8 juni 2011 van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten zijn 7,50 euro per persoon voor de hele cursus. De cursus wordt gegeven bij Welsun, Sunplein 18 te Landgraaf. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij: Centrum Jeugd en Gezin, telefoon: 06-21 88 89 21 of e-mail: cjg@landgraaf.nl


23.2.2011: Subsidieregeling voor energiebesparing uitgeput

Eigen woningbezitters konden tot 1 april 2012 subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen voor hun huis. De Provincie Limburg stelde hier samen met de gemeente Landgraaf geld voor beschikbaar. De subsidiebudgetten waren gelimiteerd en inmiddels is de regeling, die dus succesvol is gebleken, uitgeput.

23.2.2011: Openingstijden raadhuis met carnaval

In verband met carnaval is het raadhuis op maandag 7 en dinsdag 8 maart gesloten. Alleen de balie Burgerlijke Stand is op maandag 7 maart geopend van 10.00 uur tot 11.00 uur, voor geboorte- en overlijdensaangiften. Telefonisch is deze balie dan te bereiken onder nummer: 045- 5695 271. Vanaf woensdag 9 maart gelden de normale openingstijden.


23.2.2011: Gezocht: Vrijwilligers(organisatie) voor vrijwilligersprijs!

De Europese Commissie heeft 2011 benoemd tot Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Met het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk wil de EU het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en vrijwilligersorganisaties steunen. In Nederland staat het vrijwilligerswerk er goed voor: ruim vijf miljoen mensen leveren een onbetaalde bijdrage in alle sectoren van onze maatschappij. Zij zetten zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de samenleving!

Vrijwilligersprijs
In het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk zal de Vrijwilligerscentrale Landgraaf maandelijks vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje zetten en belichten in regioblad Landgraaf Aktueel. Uit al deze kandidaten wordt tevens de vrijwilligersprijs in het kader van Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk voor zowel de vrijwilliger als voor de vrijwilligersorganisatie uitgekozen. Deze vrijwilligersprijs wordt op de Nationale Vrijwilligersdag 7 december 2011 door wethouder Harry Leunessen in Landgraaf uitgereikt.

Aanmelding
Let op: Kent u een vrijwilliger en/of een vrijwilligersorganisatie in Landgraaf die u in het zonnetje wilt zetten voor zijn of haar vrijwilligerswerkzaamheden? Dan kunt u hem of haar nomineren voor de vrijwilligersprijs in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Aanmelden voor de vrijwilligersprijs kan via het 'Nominatieformulier Vrijwilligersprijs'. Dit formulier kunt u kunt opvragen of ophalen bij de Vrijwilligerscentrale Landgraaf (Raadhuisplein 1, locatie 'Het Vinkje' achterzijde gemeentehuis) en aan de receptie in het gemeentehuis van Landgraaf. Op de websites www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of www.landgraaf.nl kunt u het formulier downloaden.


23.2.2011: Wijzigingen oud papier inzameling februari/maart

De inzameling van oud papier in de buurt:
•    Nieuwenhagerheide en Exdel door Handbalvereniging Kempen BDC '90;
zal op een ander moment plaatsvinden dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op zaterdag 5 maart plaatsvinden maar op zaterdag 26 februari.

De inzameling van oud papier in de buurt:
•    Kakert door Scouting Pius XII
zal op een ander moment plaatsvinden dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op zaterdag 12 maart plaatsvinden maar op zaterdag 5 maart.

De inzameling van oud papier in de buurten:
•    Eikske, Mijnbuurt (vanaf Mr. Haexstraat en Honigmannstraat) en Heistraat door Handbalvereniging Kempen BDC '90 en Fluit- en Tambourscorps St. Paulus
zal op een ander moment plaatsvinden dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op dinsdag 8 maart plaatsvinden maar op dinsdag 15 maart.

Aanbiedregels:
•    Oud papier en karton uiterlijk om 9.00 uur op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg of (bij ontbreken van een voetpad) aan de kant van de rijweg gereed zetten.
•    Oud papier en karton bundelen of in dozen aanleveren met een maximum gewicht van 12 kg per bundel of doos.
•    Zorgt u ervoor dat verspreiding van het papier door de wind niet mogelijk is.
•    Verwijder kunststof hoesjes die om tijdschriften en reclamemateriaal zitten.
•    Gebruik geen plastic zakken maar kartonnen dozen of bundel het papier en karton.

Burgers in de genoemde buurten dienen dan ook nadrukkelijk met de verschoven inzameldag rekening te houden en worden verzocht geen oud papier buiten te zetten op de gebruikelijke inzameldag. De inzameling vindt in de ochtend en begin van de middag plaats. Bovenstaande informatie kunt u ook terugvinden in de Afvalwijzer 2011, www.rd4.nl of neem contact op met het Rd4-servicepunt: (045) 543 71 00.


23.2.2011:  Verwijderen houtopstand kasteel Schaesberg

In week 9 wordt de houtopstand bij de ruïne van kasteel Schaesberg verwijderd. Door deze werkzaamheden wordt voorkomen dat de resterende muurdelen van de ruïne onnodig beschadigd worden door de aanwezige houtopstand. Het verwijderen van de houtopstand ter plaatse van de kasteelruïne is de eerste concrete stap in de uitvoering ten behoeve van het herbouwplan van kasteel Schaesberg. Dit jaar wordt de verdere haalbaarheid van de volledige herbouw van het kasteel en de hoeve uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd.


9.2.2011: Van harte!

Sinds het bestaan van Landgraaf heeft het gemeentebestuur een warme belangstelling voor gebeurtenissen binnen de verschillende gemeenschappen. Met veel plezier geeft het college van burgemeester en wethouders daaraan op passende wijze uiting tijdens recepties ter gelegenheid van een behaald sportief of cultureel succes, jubileum van verenigingen, organisaties of andere festiviteiten. Ook betreft het vaak speciale gelegenheden binnen de familiaire kring, zoals een gouden bruiloft of een ander bijzonder jubileum.

Individuele sporters die een bijzondere prijs winnen en hieraan geen receptie wijden, wil het college graag in kleine kring huldigen in het raadhuis. Tot bijzondere prijzen worden gerekend een nationaal kampioenschap, een eerste of tweede plaats bij een EK, of een eerste, tweede of derde plaats bij een WK. Verenigingen, organisaties en ook inwoners worden vriendelijk verzocht om, wanneer de belangstelling van de zijde van het college bij een bijzondere gelegenheid op prijs wordt gesteld, dat kenbaar te maken door het tijdig zenden van een uitnodiging of een kennisgeving op een andere wijze.


9.2.2011: Uitbreiding onbewaakte fietsenstalling station

ProRail heeft tussen medio december 2010 en januari 2011 gewerkt
aan de uitbreiding en vernieuwing van de fietsenstallingen van station Landgraaf. Vóór
de uitbreiding was er in de stalling plek voor 64 fietsen. Nu kunnen er
maar liefst 176 fietsen gestald worden. In de vernieuwde fietsenstallingen kunnen reizigers hun fiets makkelijk en veilig stallen. Er is voldoende ruimte tussen de klemmen zodat fietsen met brede sturen of fietstassen goed gestald kunnen worden. Bovendien bieden de rekken meer mogelijkheden om fietsen vast te zetten met kabel- of beugelsloten.


3.2.2011: Informatieavond reconstructie Moltweg

Op woensdag 9 februari vindt er van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Raadzaal van het raadhuis een informatiebijeenkomst plaats over de reconstructie van een gedeelte van de Moltweg (gelegen tussen de Kakertsweg en Exdellerweg) en de mogelijke invulling van het gesloopte terrein op de hoek Moltweg/Johan de Witplein.

De gemeente werkt al enkele maanden met het bureau Heukelom aan een conceptplan dat door het bureau op deze avond zal worden gepresenteerd. Dit conceptplan is in nauwe samenwerking met de Bewonersvereniging Woonwijk Kakert (BWK) tot stand gekomen. Ook heeft de BWK door middel van een enquête de direct omwonenden verzocht om aan te geven waar de gemeente volgens hen rekening mee moest houden bij de planvorming. Deze wensen zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het nu voorliggende conceptplan. Op deze avond willen wij graag van u horen wat u van het voorliggende conceptplan vindt.

Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meldt u dan aan via het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 045-5695239. Direct omwonenden worden ook nog per brief geïnformeerd.


3.2.2011: Burgeronderzoek in Parkstad Limburg
Binnenkort vragenlijst in de bus

De eerste en de tweede week van februari ontvangen circa 18.000 willekeurig geselecteerde inwoners van Parkstad Limburg, waaronder 2500 inwoners van Landgraaf, een vragenlijst over een reeks onderwerpen. Met dit burgeronderzoek willen de gemeenten in deze regio signalen vanuit de bevolking krijgen, zodat ze daar in het gemeentelijke beleid rekening mee kunnen houden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het nemen van maatregelen in de buurten of kernen. Ook in de regionale samenwerking van Parkstad Limburg is het belangrijk zaken af te stemmen en ontwikkelingen te volgen. Mocht ook u een vragenlijst ontvangen dan verzoekt het college van burgemeester en wethouders u uitdrukkelijk aan het onderzoek mee te werken. Het is ook in uw eigen belang dat u meedoet! 

Een aantal inwoners van onze gemeente krijgt in het onderzoek vragen over onderwerpen als buurtvoorzieningen en mogelijke overlast. Verder zijn er vragen opgenomen over veiligheid, verkeer en vrijetijdsbesteding. Een aantal andere inwoners wordt bevraagd over o.a. de gemeentelijke dienstverlening, het gemeentebestuur en Parkstad Limburg.

Het is voor de zesde keer dat een dergelijk burgeronderzoek in Parkstad Limburg wordt gehouden. Door de onderzoeksuitkomsten van 2011 te vergelijken met die van de vorige jaren, kan gemeten worden in hoeverre zaken zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben. Over de resultaten wordt u geïnformeerd. Meer informatie over het Burgeronderzoek Parkstad Limburg 2007 kunt u krijgen bij mevr. drs. J. Noordhoek van de gemeente Landgraaf, tel. 045-5695370.


3.2.2011: Installatie nieuwe Wmo-raad

Donderdag 20 januari is de nieuwe Wmo-raad geïnstalleerd door wethouder Harry Leunessen. De Wmo-raad is een belangrijk adviesorgaan voor de gemeente. De gemeente draagt namelijk de zorg voor participatie en het afleggen van verantwoording over het Wmo-beleid. Dit betekent dat de burgers en instellingen die betrokken zijn bij de maatschappelijke ondersteuning, ook worden betrokken bij het opstellen van het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast legt de gemeente ook verantwoording af aan de burgers en lokale instellingen. Een afvaardiging van deze burgers en instellingen vormt de Wmo-raad.

De gemeente Landgraaf hecht er veel waarde aan dat de leden van de Wmo-raad zoveel mogelijk de verschillende raden of platforms vertegenwoordigen. Nieuw in deze Wmo-raad is het toetreden van een lid namens de jongeren. De nieuwe Wmo-raad bestaat uit de volgende leden:

Cliëntenplatform WWB    - J. van Westerop
Seniorenraad            - J. Bos
Gehandicaptenplatform    - B. de Zwaan
Vrijwilligersplatform        - T. Heerings
WSW Raad Landgraaf        - A. Beckers-Kasperek
Regionaal GGZ-platform    -J. Vaessen
Jeugd/Jongeren        - Rachell Smith


3.2.2011: Huis-aan-huis controles hondenbelasting

Indien u één of meer honden houdt, dan moet u hondenbelasting betalen. U bent verplicht hiervan aangifte te doen bij de Gemeenschappelijk Belasting- en Registratie Dienst (GBRD). Ook als u één of meerdere honden in de loop van het jaar aanschaft en voor honden die u een korte periode houdt, moet u belasting betalen. Zodra het aantal honden dat u houdt gedurende het jaar afneemt, dan verzoeken wij u dit ook kenbaar te maken. De door u betaalde hondenbelasting zal dan voor de resterende nog niet aangebroken maanden worden gecorrigeerd. Bij een gezin wordt één van de gezinsleden als belastingplichtige aangewezen. Deze belastingplichtige is dan automatisch de houder van de hond(en).

Controles
Momenteel vinden er in Landgraaf extra huis-aan-huis controles op hondenbelasting plaats. Blijkt bij deze controle dat u één of meerdere honden niet heeft aangemeld, dan krijgt u, naast de aanslag hondenbelasting, tevens een boete voor het niet aanmelden van uw hond(en)!! Heeft u uw hond(en) nog niet aangemeld, dan wordt u geadviseerd, dit alsnog te doen.  De controles worden uitgevoerd door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’S) en handhavers van de gemeente Landgraaf, Heerlen en Brunssum.

Opbrengst
Vanuit de opbrengst van de hondenbelasting worden o.a. projecten bekostigd die te maken hebben met het welzijn van honden en de bestrijding van hondenoverlast.

GBRD
Aan -en afmelden van een of meerdere hond(en) dient u altijd te doen bij:
Gemeenschappelijk Belasting- en RegistratieDienst (GBRD)
Afdeling Gegevensbeheer 
Postbus 31300
6370 AH Landgraaf
Tel. 045-5695600
Openingstijden: 9.00- 16.00 uur (bezoekadres: Emile Erensplein 55)

U kunt het aangiftebiljet voor het aan- of afmelden van uw hond(en) zowel schriftelijk als telefonisch aanvragen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.gbrd.nl. Via de digitale balie kunt u heel eenvoudig met uw DigiD-code uw hond(en) aan- of afmelden.


3.2.2011: Leden- en activiteitensubsidies vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties kunnen tot uiterlijk 1 maart 2011 een aanvraag bij de gemeente indienen om in aanmerking te komen voor een leden- en/of activiteitensubsidie. Aanvragen die óp of ná 1 maart 2011 worden ingediend kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Vrijwilligersorganisaties die vorig jaar een leden- en/of activiteitensubsidie of een waarderingssubsidie ontvingen, hebben automatisch al een nieuw aanvraagformulier 2011 toegestuurd gekregen. Heeft uw organisatie in het verleden (nog) geen subsidie ontvangen, dan kunt het best op www.landgraaf.nl kijken voor meer informatie. Daar kunt u de voorwaarden vinden waaraan u moet voldoen. U kunt daar eventueel ook een aanvraagformulier downloaden.  
Kijk voor meer informatie in het Dienstenloket bij ‘Vrijwilligersorganisaties, subsidie’.


6.1.2011: Expositie leesplankjes in raadhuis

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf nodigt u uit aanwezig te zijn bij de opening van een expositie van leesplankjes op vrijdag 14 januari om 20.00 uur. De expositie zal worden ingeleid door Els Lahey-Diederen die kort de geschiedenis van het leesplankje zal belichten.

De leesplankjes die op de expositie worden getoond, zijn verzameld door Leonie Robroek. Momenteel zijn ze ondergebracht bij de Stichting Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg. De verzameling bestaat uit exemplaren in de Nederlandse taal, de Friese taal en verschillende dialecten (ruim 100).

Leesplankjes behoorden vroeger bij een leesmethode en waren onderdeel van het leesonderwijs binnen de Nederlandse taal. Daarbij hoorde ook een grote leesplank voor klassikaal gebruik, een letterdoosje of -kistje met losse letterkaartjes en een klassikale vertelselplaat. Het bekende aap-noot-mies met prenten van C. Jetses en ontworpen door M.B. Hoogeveen, is daar een bekend voorbeeld van. In de loop der jaren werden de leesplankjes steeds aangepast.

De tentoonstelling vindt plaats in de Burgerzaal van het raadhuis van Landgraaf van 14 januari t/m 3 februari. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 -17.00 uur. Op donderdag tot 19.00 uur. U bent van harte welkom!


5.1.2011: Samenwerking Park ter Waerden

Vorige maand is in het raadhuis van Landgraaf de samenwerkingsovereenkomst Park ter Waerden ondertekend door Sportvereniging Ubach over Worms 2002, Sport- en Trimclub Brunssummerheide, Stichting Jong Nederland Waubach, Stichting Movare, Kinderopvang Humanitas, Beheerstichting Park Ter Waerden en de gemeente Landgraaf. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is onder andere:

● een duurzaam en eigentijds aanbod van sport, spel en culturele activiteiten voor in het bijzonder de jeugd aan te bieden;
● het aanbod van activiteiten te koppelen aan het reguliere basisonderwijs en de buitenschoolse opvang;
● het stimuleren van de deelname aan de verenigingsactiviteiten in Ubach over Worm;
● het afstemmen van de activiteiten tussen de verenigingen, onderwijs en kinderopvang.

Wethouder Harry Erkens is verheugd over deze overeenkomst: 'Ik ben zeer blij met deze overeenkomst. Het mooie hieraan is dat er zoveel verschillende partijen enthousiast zijn over de samenwerking. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zo makkelijk gaat maar het spreekt wel voor alle partijen die hieraan meewerken!'


5.1.2011: Nieuwenhagen werkt aan de toekomst

Wij maken met verschillende partijen een toekomstplan voor Nieuwenhagen, een wijkontwikkelingsplan. Voor dit plan hebben we uw hulp nodig. Hoe moet Nieuwenhagen er volgens u over tien jaar uitzien? Op welke punten is verbetering nodig? En wat moeten we vooral níet veranderen? Denk bijvoorbeeld aan het groen, de wegen, de woningen, de winkels en de voorzieningen, sociale veiligheid en het verenigingsleven.

Om uw wensen en ideeën kenbaar te maken, ontvangen alle inwoners en ondernemers van Nieuwenhagen in de eerste week van januari een 'Wenskaart'. Op die kaart kunt u aangeven waarover u tevreden bent of wat u graag anders ziet in Nieuwenhagen. Onder de inzenders verloten we vijf cadeaubonnen. Heeft u de kaart niet ontvangen, of wilt u meer informatie, kijk dan op www.landgraaf.nl of neem contact op met de gemeente Landgraaf, afdeling communicatie.

De binnengekomen reacties en eerste ideeën over het toekomstplan bespreken we tijdens een wijkavond op donderdag 20 januari om 19.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis van Landgraaf. Op deze avond krijgt u de gelegenheid om in kleine groepen te praten over hoe u Nieuwenhagen in de toekomst ziet. Ook maken we dan bekend wie de
Cadeaubonnen hebben gewonnen. U doet toch zeker mee?


5.1.2011: Mededelingen Rd4

Wijzigingen oud papier inzameling
De inzameling van oud-papier in de wijken:
• Abdissenbosch en Namiddagse Driessen door Fanfare Abdissenbosch
• Hoefveld en het gebied tussen de Kampstraat/Hoogstraat, Gatestraat en Hereweg en Beethovensingel door Oudervereniging 't Valder
• Kakert en Molt door Scouting Pius XII
vindt op een ander moment plaats dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op zaterdag 8 januari 2011 plaatsvinden maar op zaterdag 15 januari 2011.

De inzameling van oud-papier in de wijk:
• Leenhof, Klinkerkwartier, Achter de Haessen en het industrieterrein Strijthagen door Harmonie St. Michael
vindt op een ander moment plaats dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op zaterdag 15 januari 2011 plaatsvinden maar op zaterdag 22 januari 2011.

De inzameling van oud-papier in de wijken:
• Op de Heugden, Lichtenberg/de Dormig, en
• het gebied ten westen van de Hoofdstraat (vanaf spoorlijn tot aan Achter de Winkel) door Fluit- en Tambourcorps St. Paulus
op een ander moment plaatsvinden dan u gewend bent. De inzameling van oud papier zal NIET op zaterdag 22 januari 2011 plaatsvinden maar op zaterdag 29 januari 2011.

Aanbiedregels:
• Oud papier en karton uiterlijk om 9.00 uur op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg of (bij ontbreken van een voetpad) aan de kant van de rijweg gereed zetten.
• Oud papier en karton bundelen of in dozen aanleveren met een maximum gewicht van 12 kg per bundel of doos.
• Zorgt u ervoor dat verspreiding van het papier door de wind niet mogelijk is.
• Verwijder kunststof hoesjes die om tijdschriften en reclamemateriaal zitten.
• Gebruik geen plastic zakken maar kartonnen dozen of bundel het papier en karton.

Burgers in de genoemde buurten dienen dan ook nadrukkelijk met de verschoven inzameldag rekening te houden en worden verzocht geen oud papier buiten te zetten op de gebruikelijke inzameldag. De inzameling vindt in de ochtend en begin van de middag plaats.

Inzameling kerstbomen
Op maandag 10 januari worden de kerstbomen ingezameld. U dient de kerstboom vóór 7.00 uur buiten te leggen, zichtbaar op de reguliere inzamelplaats voor de afvalcontainer dan wel bij de ondergrondse verzamelcontainer. Dus niet in “groenstroken” of andere niet vanaf de rijbaan zichtbare plaatsen.

De kerstboom moet geheel vrij zijn van kerstversieringen en géén dikkere stam hebben dan 10 cm. Tevens mag er geen pot of plastic verpakking om de stronk zitten. Natuurlijk kunt u uw kerstboom ook naar een van de Rd4-milieuparken brengen of verkleind in de gft-container deponeren. Ondanks de vele mogelijkheden die u als burger aangeboden krijgt om de kerstboom te verwijderen, moeten er jaarlijks nog vele bomen worden opgeruimd die op straat liggen of die in groenvoorzieningen worden gegooid. Dit kost veel tijd en geld.
De gemeente wil dan ook iedereen verzoeken om op de juiste wijze aan de inzamelactie mee te werken. Bij voorbaat dank voor de medewerking!

Veranderingen in 2011
• Gratis snoeiafval
Vanaf 1 januari 2011 kunt u snoeiafval (inclusief bladeren en gras) gratis bij de Rd4-milieuparken aanbieden. Dit bezoek telt vanaf dan niet meer mee in de bezoekersregeling. Snoeiafval is afval dat vrijkomt tijdens snoeiwerkzaamheden in de tuin. Dit betreft geen GFT-afval.

• Oud ijzer aan huis
U kunt nu ook oud ijzer aan huis laten ophalen. U hoeft niet thuis te zijn op het moment van aanbieden. Natuurlijk kunt u uw oud ijzer ook nog altijd zelf wegbrengen naar een Rd4-milieupark.

• Kringloop ook op zaterdag
Tot en met maart 2011 wordt een proef gehouden waarbij u ook uw kringloopspullen op zaterdag kunt laten ophalen. Tevens wordt nu ook vooraf aangegeven of de spullen in de ochtend of middag worden opgehaald.

Meer informatie over Rd4: in uw afvalwijzer, op www.rd4.nl of via het Rd4-servicepunt: (045) 543 71 00.